m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-06-08 , 09:44:39
I Zamawiający
ZamawiającySzpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
- adresCegłowska 80, 01-809 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 569-02-47
- faks(0-22) 834-18-20
- e-mailzp@bielanski.med.pl
- adres internetowyhttp://www.bielanski.med.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Maciej Harowicz
- adresSzpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
- lokal106
- telefon(0-22) 56 90 247
- emailmaciek.harowicz@bielanski.med.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMaciej Harowicz
- adresSzpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
- lokal106
- telefon(0-22) 56 90 247
- emailmaciek.harowicz@bielanski.med.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaSzpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
- lokal106
Adres, na który należy przesyłać ofertySzpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
- lokal106
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa wyrobów medycznych do zabiegów naczyniowych dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-48/2018)
Opis zamówienia
Zamówienie podzielono na 10 pakietów: pakiet 1: stentgraft aortalny do tętniaka aorty brzusznej i do aorty piersiowej wraz z zestawami do operacji powikłań po operacji tętniaków aorty brzusznej; pakiet 2: stentgraft podnerkowy do aorty brzusznej i aorty piersiowej; pakiet 3: stentgraft aortalny do aorty brzusznej i do aorty piersiowej; pakiet 4: stentgraft obwodowy montowany na balonie; pakiet 5: stentgraft aortalny z nitonolu; pakiet 6: stentgraft do leczenia tętniaków aorty brzusznej; pakiet 7: stentgraft polimerowy do aorty brzusznej; pakiet 8: stentgraft aortalny z możliwością wycięcia okienka typu scallop; pakiet 9: stentgraft stalowy do aorty brzusznej i piersiowej z systemem koszulowym i z kompletnym zestawem do implantacji; pakiet 10: stentgrafty aortalne i obwodowe.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawsiedziba zamawiającego
Główny przedmiot (CPV)33.18.42.00-5
Dodatkowe przedmioty (CPV) 33.14.10.00-0
33.16.20.00-3

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Zamówienie podzielono na 10 pakietów: pakiet 1: stentgraft aortalny do tętniaka aorty brzusznej i do aorty piersiowej wraz z zestawami do operacji powikłań po operacji tętniaków aorty brzusznej; pakiet 2: stentgraft podnerkowy do aorty brzusznej i aorty piersiowej; pakiet 3: stentgraft aortalny do aorty brzusznej i do aorty piersiowej; pakiet 4: stentgraft obwodowy montowany na balonie; pakiet 5: stentgraft aortalny z nitonolu; pakiet 6: stentgraft do leczenia tętniaków aorty brzusznej; pakiet 7: stentgraft polimerowy do aorty brzusznej; pakiet 8: stentgraft aortalny z możliwością wycięcia okienka typu scallop; pakiet 9: stentgraft stalowy do aorty brzusznej i piersiowej z systemem koszulowym i z kompletnym zestawem do implantacji; pakiet 10: stentgrafty aortalne i obwodowe.27200,00
Razem 27200,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania18 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium27200,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:6. Warunki udziału w postępowaniu.

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp.

7. Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu (dokumenty dołączane do oferty):

7.1 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), sporządzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ”, Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami określonymi w pkt 11 SIWZ.

Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia eESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego.

Jednolity dokument przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania (w formacie xml – do zaimportowania w serwisie eESPD) jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia niniejszej SIWZ.

W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, Wykonawca wypełnia tylko sekcję alfa, wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A-D) w części IV JEDZ.

Szczegółowe informacje związane z zasadami i sposobem wypełnienia JEDZ, znajdują się także w wyjaśnieniach Urzędu Zamówień Publicznych, dostępnych na stronie Urzędu, w Repozytorium Wiedzy, w zakładce Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.

7.2 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), dotyczy:

1) Wykonawcy (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdego z nich) w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (część II, III w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 oraz 8 Pzp, część IV część IV poprzez wypełnienie tylko sekcji - alfa

2) podmiotów, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie braku podstaw wykluczenia i spełniania warunku odnoszącego się do udostępnianego zasobu (odpowiednio część II, część III w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 oraz 8 Pzp, część IV poprzez wypełnienie tylko sekcji - alfa

7.3 Dokumenty potwierdzające udostępnienie Wykonawcy zasobów przez inny podmiot na zasadach określonych w art. 22a Pzp – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów.

7.4 Na potwierdzenie, że Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SIWZ, w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą dokumentów (zobowiązań), z których będzie wynikać:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4) oraz czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują usługi których wskazane zdolności dotyczą.

7.5 Wzór zobowiązania, o którym mowa w pkt 7.4, stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

cd. w sekcji III.1.2


III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:8. Oświadczanie wymagane po zamieszczeniu przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy:

8.1 oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, do której przynależy inny wykonawca składający ofertę w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym wykonawcą biorącym udział w przedmiotowym postępowaniu. Oświadczenie musi zawierać numer postępowania oraz oznaczenie części, której oferta dotyczy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca, wraz ze złożeniem oświadczenia, może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.

9. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub Wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających,

Że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f Pzp.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem art. 24 aa ustawy Pzp. Zgodnie z art. 24aa. 1 ustawy Pzp Zamawiający, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 26 ust 1 ustawy, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i/lub dokumentów:

9.1 w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

1) zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2) zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

4) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 -14 Pzp, z wyłączeniem art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, dla każdej z osób dla której zgodnie z Pzp informacja taka jest składana;


Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca w odniesieniu do tych osób składa wyciąg z innego odpowiedniego rejestru lub, w przypadku braku takiego rejestru w państwie, w którym ww. osoby mają miejsce zamieszkania, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny państwa, w którym ww. osoby mają miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp. W przypadku, gdy w państwie, w którym mają miejsce zamieszkania wskazane w zdaniu pierwszym osoby, nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie tych osób złożonym przed notariuszem lub przed właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tych osób organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, złożone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

6) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

7) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust 5 pkt 1) Pzp. W przypadku gdy rejestr jest dostępny publicznie nie wymaga się złożenia tego dokumentu (dotyczy np. rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG);

8) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);

9.2 w celu potwierdzenia że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego:

1) dokument dopuszczający do obrotu i stosowania, zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107, poz. 679), tj. deklaracja zgodności z wymaganiami zasadniczymi, adekwatnie do klasy oferowanego wyrobu medycznego - z zaznaczeniem numeru oraz pozycji, której dotyczy;

2) materiały określające parametry oferowanego asortymentu tj. materiały producenta, foldery, opisy lub katalogi, itp. materiały potwierdzające spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego w Załączniku nr 4 - z zaznaczeniem numeru oraz pozycji, której dotyczy;

cd. w sekcji III.1.3


III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:9.3 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.1 ppkt 1 oraz ppkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

2) zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt 9.1 ppkt 4 oraz ppkt 5 (informacje z Krajowego Rejestru Karnego) składa wyciąg z innego odpowiedniego rejestru lub, w przypadku braku takiego rejestru w państwie, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny państwa, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.1 ppkt 7 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9.4 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym – ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób – organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, złożone nie wcześniej niż odpowiednio 3 lub 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9.5 Zamawiający wymaga, aby w sytuacji gdy oferta wykonawcy, który wykazując się spełnieniem warunków udziału w postępowaniu polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, została uznana za najkorzystniejszą, Wykonawca przedstawił w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt 9.1 od ppkt 1 do ppkt 8, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

9.6 Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

9.7 Wszystkie oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp oraz dotyczące Podwykonawców składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia wskazane w zdaniu poprzedzającym, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

9.8 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika, zwanego w niniejszej specyfikacji Pełnomocnikiem, do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

2) Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 9.8 ppkt 1 powinno jednoznacznie wskazywać:

a) jakiego postępowania dotyczy;

b) jacy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia;

c) podmiot pełniący funkcję pełnomocnika;

d) jakie czynności w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik.


Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:3) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, spełnianie przez nich warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie, badanie braku podstaw do wykluczenia przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego z Wykonawców.

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.

5) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem, którego dane należy podać w Formularzu Oferty, ze skutkiem dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.

6) Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, czyli dokumenty, o których mowa w pkt 9.1 od ppkt 1 do ppkt 8 SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz podmioty, na których zasoby powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

9.9 Inne wymagane dokumenty, składane przez każdego wykonawcę wraz z ofertą:

1) dowód wniesienia wadium (Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 27 200,00 PLN, słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dwieście i 00/100 złotych, tj.: pakiet 1: 6 350,00 PLN, pakiet 2: 3 350,00 PLN, pakiet 3: 4 700,00 PLN, pakiet 4: 450,00 PLN, pakiet 5: 300,00 PLN, pakiet 6: 3 850,00 PLN, pakiet 7: 850,00 PLN, pakiet 8: 3 950,00 PLN, pakiet 9: 2 400,00 PLN, pakiet 10: 1 000,00 PLN. W przypadku Wykonawców, którzy wnoszą wadium w innej walucie niż PLN, Zamawiający przeliczy ich wartość według średniego kursu NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku gdy w dniu publikacji ogłoszenia, NBP nie opublikował średnich kursów walut Zamawiający przyjmie pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP)
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-07-17
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.bielanski.bip-e.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-07-17 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-07-17, 10:15, siedziba zamawiającego, paw. H, pok. 107
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-06-06


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |