m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Wartość zamówieniaPoniżej 750 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-06-08 , 12:14:26
I Zamawiający
ZamawiającyMuzeum Powstania Warszawskiego
- adresGrzybowska 79, 00-844 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 539-79-15
- faks(0-22) 621-05-94
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.1944.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Anna Dawidowska
- adresMuzeum Powstania Warszawskiego, Grzybowska 79, 00-844 Warszawa
- lokal402
- telefon(0-22)5397950
- emailadawidowska@1944.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAnna Dawidowska
- adresMuzeum Powstania Warszawskiego, Grzybowska 79, 00-844 Warszawa
- lokal402
- telefon(0-22)5397950
- emailadawidowska@1944.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaMuzeum Powstania Warszawskiego, Grzybowska 79, 00-844 Warszawa
- lokal402A
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniuMuzeum Powstania Warszawskiego, Grzybowska 79, 00-844 Warszawa
- lokalC 104 (I p.)
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Świadczenie usługi ochrony imprezy masowej
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie ochrony osób i mienia w czasie imprezy „Warszawiacy śpiewają (nie)ZAKAZANE PIOSENKI” organizowanej 1 sierpnia 2018 r. na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie – zamówienie obejmuje usługi ochroniarskie na czas pięciu godzin – 18.00-23.00. Impreza o statusie imprezy masowej niebędącej imprezą o podwyższonym ryzyku.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawpl. Piłsudskiego w Warszawie
Główny przedmiot (CPV)79.71.00.00-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2018-08-01, data zakończenia: --
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Do udziału w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie usług ochrony osób i mienia.
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, powyższy warunek musi spełniać każdy z Wykonawców.
2) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na wartość nie mniejszą niż 750 000 zł. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, powyższy warunek Wykonawcy powinni spełniać łącznie.

3) Zdolności technicznej lub zawodowej:
– Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży wykaz, który potwierdzi, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej trzy zamówienia polegające na ochronie imprez masowych na min. 20 000 uczestników o wartości nie mniejszej niż 10 000 zł. brutto każda, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączy dokument potwierdzający, że zamówienia te zostały wykonane należycie.
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, powyższy warunek musi spełniać każdy z Wykonawców.

- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował kierownikiem ds. bezpieczeństwa imprezy masowej, który w okresie ostatnich trzech lat pełnił funkcję Kierownika ds. bezpieczeństwa imprezy masowej na min. 20 000 uczestników
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, powyższy warunek Wykonawcy powinni spełniać łącznie.

4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przesłanek art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp - w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, powyższy warunek musi spełniać każdy z Wykonawców
1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w kryteriach oceny ofert, spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie określonym w pkt. V. Niespełnienie warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postepowania a tym samym odrzuceniem oferty.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
Kryteria oceny ofert
Cena80 %
Posiadanie Certyfikatu ISO 9001-2008*20 %
Warunki uzyskania dokumentacji postępowaniaFormularz można odebrać do dnia 2018-06-15
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.1944.pl
Termin i miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuOferty/wnioski należy składać do dnia 2018-06-15 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert (jesli dotyczy)2018-06-15, 11:15, Muzeum Powstania Warszawskiego, pok. 402A
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |