m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-06-08 , 13:21:38
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
- adresGrochowska 274, 03-841 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon22 44 35 555
- faks22 33 80 767
- e-mailwzp@pragapld.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.pragapld.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Iwona Włosek
- adresDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, Grochowska 274, 03-841 Warszawa
- lokal217
- telefon(0-22) 44 35 508
- emailIwlosek@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychTomasz Lechowski
- adresDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, Grochowska 274, 03-841 Warszawa
- lokal328
- telefon(0-22)4435354
- emailtlechowski@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 6
- lokal217
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 6
- lokal217
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Realizacja projektu „Wymiana nawierzchni na placu zabaw w parku nad Balatonem”-nr postępowania UD-VI-ZP/46/18
Opis zamówienia

Obiekt – lokalizacja obiektu i stan istniejący:
Plac zabaw nad jeziorem Balaton, położonym w okolicy ul. Gen. Romana Abrahama – część działki ew. nr 14/3 z obrębu 3-06-05.
Plac zabaw podzielony jest na dwie strefy – „wodną” i „lądową”.
Strefa „lądowa”: zajmuje większość powierzchni placu zabaw. Umieszczone są na niej zabawki dla młodszych dzieci o mniejszym wskaźniku HIC (bezpieczniej strefy upadku). Na tej części placu zabaw zastosowano nawierzchnię żwirową stabilizowaną z obrzeżami „eko-bord”. Nawierzchnia ta nie podlega wymianie. W dwóch miejscach, gdzie strefa upadku jest większa, zastosowano nawierzchnię bezpieczną EPDM.
Strefa „wodna”: wyraźnie oddzielona sztywnymi geometrycznymi ramami jako – 2 koryta. Obrzeża nawierzchni żwirowej sypkiej to krawężniki betonowe pokryte warstwą granulatu EPDM. Umieszczona w tej strefie zabawki o wysokim współczynniku HIC.
Koryto 1 - Obecna nawierzchnia żwirowa sypka wykonywana jest ze żwiru frakcji 2-8mm, warstwą ok. 50cm. Poziom żwiru został obniżony w stosunku do obrzeży o 12-15cm. Koryto wyłożone jest geowłókniną. Dno koryta jest wyprofilowane ze spadkiem w kierunku dołów chłonnych (3 szt.) 1x1x1m wypełnionych żwirem grubym.
Koryto 2 - Obecna nawierzchnia żwirowa sypka wykonywana jest z piasku, który pełni funkcję nawierzchni bezpiecznej a także piaskownicy – nawierzchnia ta nie podlega wymianie.
Na terenie placu zabaw znajduje się 17 zabawek o różnej wielkości i przeznaczeniu oraz kubiki służące do siedzenia i zabawy pokryte granulatem EPDM. Nad korytem, gdzie planowana jest wymiana nawierzchni znajdują się także drewniane pomosty.

1. NOWA NAWIERZCHNIA
Wykonanie bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej wylewanej zapewniającej amortyzację w trakcie ewentualnego upadku z urządzenia zabawowego. Grubość nawierzchni jest dostosowana do parametrów zaprojektowanych urządzeń z podziałem terenu na cztery strefy. Kolorystyka nawierzchni została dobrana tak, aby dopełnić wyposażenie placu zabaw oraz morski charakter założenia projektowego. Nawierzchnia bezpieczna wykonana z granulatu gumowego połączonego klejem poliuretanowym jest nawierzchnią jednolitą i wodoprzepuszczalną.


strefa Bezpieczna wysokość upadku dla urządzenia Wysokość upadku HIC Grubość nawierzchni bezpiecznej [mm] Grubość nowych warstw podbudowy [mm] Warstwa żwiru do usunięcia [mm] Powierzchnia [m2]
A 1,6 m do 1,6 m 40 mm 170 mm 210 mm 138,4 m2
B 2,9 m do 3,0 m 120 mm 170 mm 290 mm 115,5 m2
C 2,0 m do 2,1 m 60 mm 170 mm 230 mm 158,7 m2
D 0,5 m do 1,6 m 40 mm 170 mm 210 mm 45,8 m2
Razem: 458,4 m2

Podbudowa
 Podbudowę należy wykonać zachowując istniejące spadki w stronę dołów odwadniających
 Jako warstwę odwadniającą należy wykorzystać istniejącą nawierzchnię po zdjęciu odpowiedniej dla strefy warstwy żwiru (grunt rodzimy – geowłóknina – żwir frakcji 8 -10 mm).
 Podbudowa składająca się z następujących warstw w kolejności ich wykonywania:
(Podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu)
- Warstwa odwadniająca – żwir istniejący 8 – 10 mm - gr. 21 – 29 cm
- Tłuczeń kamienny 4 – 31 mm - gr. 15 cm
- Warstwa wyrównawcza z miału kamiennego 0 – 4 mm - gr. 2 cm
Nawierzchnia
W projekcie przewidziano nawierzchnię bezspoinową, kolorową, dwuwarstwową, bezpieczną. Wykonana zostanie bezpośrednio w miejscu objętym inwestycją. Nawierzchnia ta jest odporna na działanie zmiennych warunków atmosferycznych, elastyczna, trwała i przepuszczalna dla wody.
Nawierzchnia musi posiadać atest Polskiego Instytutu Higieny i certyfikat zgodności potwierdzający spełnianie wymogów bezpieczeństwa zawartych w: PN-EN 1177:2009 lub PN-EN 1177:2018-04, certyfikat na nawierzchnie musi być wydany przez jednostkę akredytowaną w PCA.
Nawierzchnia zbudowana jest z dwóch warstw granulatu gumowego. Dolna warstwa amortyzująca wykonana jest z czarnego granulatu pochodzącego z recyklingu - jest z mieszanki kleju poliuretanowego oraz granulatu SBR. Górna warstwa użytkowa to mieszanka kleju poliuretanowego i granulatu EPDM. Wierzchnia warstwa nadaje nawierzchni odpowiedni efekt wizualny i kolorystyczny. Granulat obu warstw łączony jest za pomocą kleju poliuretanowego. Grubość wierzchniej warstwy EPDM to 10mm. Grubość warstwy spodniej SBR jest dobrana do parametru wysokości swobodnego upadku HIC, odpowiedniego dla każdego urządzenia wokół którego ma się znajdować nawierzchnia.

2. OBRZEŻA/KRAWĘZNIKI BETONOWE ISTNIEJĄCE – REWITALIZACJA
Istniejące obrzeża/krawężniki nawierzchni bezpiecznej 19 x 30 cm należy zrewitalizować poprzez nałożenie natryskowe warstwy ok 4mm granulatu EPDM na istniejącą warstwę wierzchnią. Istniejące warstwy należy odpowiednio przygotować i oczyścić. Kolor RAL dostosować do nawierzchni stykającej się z powierzchnią. Długość krawężnika ok 170 m. wysokość 12 – 15 cm ponad powierzchnię projektowaną.

3. OBRZEŻA/krawężniki BETONOWE POMIĘDZY NAWIERZCHNIAMI
Należy wykonać obrzeża/krawężniki betonowe według rysunku, oddzielające strefy pod urządzeniami o różnych wysokościach. Obrzeża/krawężniki betonowe powinny być odsunięte od istniejących kładek o ok. 5 cm. Nawierzchnia między kładkami pozostaje istniejąca.
 Obrzeża/krawężniki betonowe, prefabrykowane 19,8 x 30 cm i długości ok. 1,00 m. Obrzeża posadowić na ławie z betonu wylewanego klasy nie niższej niż C12/15. Grubość ławy 10 cm + wyrównanie do poziomu gruntu + opory wysokości min. 4 cm i szerokości o 10 cm większej z każdej strony niż szerokość obrzeża. Górne powierzchnie ław wykonać ze spadkiem.
 Obrzeża/krawężniki betonowe ustawić na ławach z zachowaniem 1 cm przerwy między poszczególnymi blokami dla swobodnego przepływu wody.
 Wykonanie nakładki na obrzeżach/krawężnikach z nawierzchni poliuretanowej w technologii jak nawierzchnia bezpieczna - SBR grubości 2 cm EPDM grubości 1 cm.
 Ilość: 29,0 m.b.

4. OBRZEŻA BETONOWE POD NAWIERZCHNIĄ
Należy wykonać obrzeża betonowe według rysunku, oddzielające strefy pod urządzeniami o różnych wysokościach. Obrzeża betonowe powinny oddzielać jedynie podbudowę poszczególnych stref i znajdować się pod powierzchnią projektowanej nawierzchni bezpiecznej.
 Obrzeża betonowe, prefabrykowane 8 x 25 cm i długości ok. 0,75 m. Obrzeża posadowić na ławie z betonu wylewanego klasy nie niższej niż C12/15. Grubość ławy 10 cm + wyrównanie do poziomu gruntu + opory wysokości min. 4 cm i szerokości o 10 cm większej z każdej strony niż szerokość obrzeża. Górne powierzchnie ław wykonać ze spadkiem.
 Obrzeża betonowe ustawić na ławach z zachowaniem 1 cm przerwy między poszczególnymi blokami dla swobodnego przepływu wody.
 Ilość: 3,75 m.b.

5. NAWIERZCHNIA TRAWIASTA
W miejscach prowadzonych robót należy odnowić powierzchnię trawiastą, w szczególności teren narażony na ubytki w trakcie prac – pomiędzy korytem wymiany nawierzchni a ogrodzeniem od strony jeziora.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna: PROJEKT WYMIANY NAWIERZCHNI PLACU ZABAW W PARKU NAD BALATONEM Gocław – Praga-Południe - Jezioro nad Balatonem, okolice ul. Abrahama, część działki ew. nr 14/3 z obrębu 3-06-05, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót – załączniki nr 8, 9 i 10.


6. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy wynikające z klauzuli społecznej

1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zobowiązany jest zatrudniać, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 22.06.2016r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, 2 pracowników bezpośrednio realizujących prace na terenie budowy, zatrudnionych przy wykonywaniu podbudów pod nawierzchnię boisk oraz przy budowie nawierzchni syntetycznych boisk, w pełnym wymiarze czasu pracy (z wyłączeniem kadry kierowniczej i pracowników administracji). Czynności wykonywane przez pracowników będą polegać na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks Pracy (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.).
3. Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest dołączyć do składanych faktur VAT pisemne oświadczenie o wykonaniu obowiązku określonego w ust. 2 oraz o wypłaceniu zatrudnionym pracownikom należnego wynagrodzenia za pracę w tym potwierdzenia wykonania przelewów potwierdzających wypłatę wynagrodzenia po ich zanonimizowaniu.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę osób podlegających zatrudnieniu zgodnie z wymogami określonymi w ust. 2. Zmiany te nie stanowią zmian umowy.
5. Niewywiązanie się Wykonawcy z powyższych obowiązków skutkować będzie naliczeniem kar umownych.
6. Zamawiający zastrzega sobie na każdym etapie realizacji przedmiotu Umowy, prawo zwracania się do Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji, po jej zanonimizowaniu, potwierdzającej odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy oraz składek ZUS, zaś Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją w terminie 3 dni roboczych.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Praga-Południe
Główny przedmiot (CPV)45.11.27.20-8
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania3 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
nie
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
w celu potwierdzenia spełnienia warunku zdolności technicznej Zamawiający wymaga wykazania:
a) co najmniej dwie roboty budowlane, o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto każda, polegająca na wybudowaniu nawierzchni poliuretanowej (SBR+EPDM). wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. W przypadku wykonania szerszego zakresu robót, w załączniku nr 6 należy wskazać wartość samej nawierzchni poprzez umieszczenie zapisu „… w tym wartość wykonania nawierzchni…”.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
nie

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, które potwierdzają okoliczności spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia tj.:
W celu potwierdzenia spełniania warunku zdolności technicznej i zawodowej:
a) wykazu wykonanych robót budowlanych - załącznik nr 6 („Wykaz robót”).
Do powyższego wykazu powinny być dołączone dowody określające czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemną ofertę składającą się z:
1. Wypełnionego formularza oferty zgodny ze wzorem z załącznika nr 1 do SIWZ,
2. Oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25 ust 1 pkt 1 Ustawy – załącznik nr 2,
(W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca.)
3. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 3,
(W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca.)
4. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, celem udowodnienia, że będzie dysponował niezbędnym zasobem tych podmiotów w szczególności składa pisemne zobowiązanie tych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Wykonawca składa zobowiązanie w formie oryginału – załącznik nr 4,
Zamawiający wymaga aby składany dokument zawierał informacje dotyczące w szczególności:
• zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu
• sposobu wykorzystania zasobu innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,
• zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
• czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą (podwykonawstwo).
5. Pełnomocnictwo (o ile dotyczy tj. w przypadku, gdy oferta jest składana przez podmioty występujące wspólnie lub gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy).
6. Kosztorys ofertowy.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
przedłużona gwarancja40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-06-26
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://zamowienia.pragapld.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-06-26 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-06-26, 11:00, Otwarcie ofert następi w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych przy ul. Podskarbińskiej 6, 03-833 Warszawa, pok.203 II piętro
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-06-08


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |