m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-06-08 , 13:22:22
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
- adresWalewska 4, 04-022 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(22) 2773027; (22) 2773025
- faks
- e-mailzamowienia.publiczne@zgnpragapld.pl
- adres internetowyhttp://www.zgnpragapld.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Adam Pokora
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, Walewska 4, 04-022 Warszawa
- lokal21
- telefon(0-22) 277-30-24
- emailAdam.Pokora@zgnpragapld.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAdam Pokora
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, Walewska 4, 04-022 Warszawa
- lokal21
- telefon(0-22) 277-30-24
- emailAdam.Pokora@zgnpragapld.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, Walewska 4, 04-022 Warszawa
- lokal21
Adres, na który należy przesyłać ofertyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, Walewska 4, 04-022 Warszawa
- lokal1
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zakup i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wraz z usługami serwisu.
Opis zamówienia
1.Przedmiotem umowy jest wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (dalej: "ZSI") oraz świadczenie usług serwisu (utrzymanie, rozwój i wsparcie techniczne) dla Zamawiającego zgodnie z formularzem ofertowym oraz opisem przedmiotu zamówienia stanowiącymi załączniki nr 1 i załącznik nr 6. 2.Świadczenie usług serwisu (umowa serwisowa). W ramach usług utrzymania ZSI Wykonawca zobowiązuje się do: 1)aktualizowania do nowych wersji oprogramowania ZSI zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego licencją, 2)parametryzacji, czyli dostosowania ZSI do specyfiki i wymagań Zamawiającego w zakresie standardowych struktur i algorytmów ZSI, 3)instalacji, polegającej na przeniesieniu lub uruchomieniu ZSI w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 4)aktualizacji prawnej, czyli wprowadzaniu do eksploatowanej przez Zamawiającego wersji ZSI takich modyfikacji, które są wynikiem zmian przepisów prawa w zakresie działalności Zamawiającego, 5)udzielania konsultacji w rozwiązywaniu merytorycznych problemów Zamawiającego związanych z działaniem ZSI, 6)asystowania, tj. wykonywanie wspólnie z użytkownikiem ZSI czynności operatorskich w systemie, 7)instruktażu, tj. udzielania użytkownikom ZSI bezpośrednich wskazówek dotyczących działania systemu, 8)udostępnienia Zamawiającemu numeru telefonicznego i poczty elektronicznej w godzinach 8-16 w dni robocze, pod którym Wykonawca udziela porad operatorskich w zakresie bieżącego użytkowania ZSI, 9)importu i eksportu danych czyli przesłania danych między bazą danych obsługiwaną przez ZSI a środowiskiem zewnętrznym na wskazanie Zamawiającego, 10)transferu danych rozumianego jako wprowadzenie koniecznych zmian w formacie plików zawierających dane (struktury tabel), 11)napraw polegających na usuwaniu nieprawidłowego funkcjonowania ZSI objawiającego się występowaniem błędów prowadzących do utraty danych lub uniemożliwiających korzystanie z ZSI zgodnie z dokumentacją działania systemu. 3.W ramach usług rozwoju ZSI Wykonawca zobowiązuje się do: 1)wykonywania usług programowania, polegającego na wprowadzaniu wskazanych przez Zamawiającego zmian do kodu źródłowego ZSI, korygujących lub rozszerzających jego funkcjonalność w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, 2)projektowania algorytmów realizujących w ZSI uzgodnione z Zamawiającym zmiany wynikające z analizy lub wymagań Zamawiającego, 3)wykonywania innych usług informatycznych związanych z funkcjonowaniem ZSI w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa ZGN Praga Południe
Główny przedmiot (CPV)48.00.00.00-8
Dodatkowe przedmioty (CPV)
72.20.00.00-7
72.30.00.00-8
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2020-11-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium8000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
I.1) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) w celu potwierdzenia spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwóch zamówień polegających na dostawie wraz z wdrożeniem zintegrowanego systemu informatycznego dla zarządców o wartości co najmniej 120 000,00 zł brutto obejmujących wdrożenia w jednostkach wielooddziałowych (co najmniej 3 oddziały/administracje w ramach każdego wdrożenia) i co najmniej 10 000 lokali w zakresie obejmującym jednocześnie : - finanse i księgowość,- czynsze,- media,- środki trwałe,- odpady komunalne,- e-BOK
I.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
I.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
I.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
I.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
I.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy tj.: 1)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
2)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 4)oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne i o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) - wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do SIWZ;
2.Zamawiający wezwie Wykonawcę, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 1-4 powyżej.
3.Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę wg zasady: spełnia / nie spełnia.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa pkt – 1.2-4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2)nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
5.Dokument, o którym mowa w pkt 1.1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.Dokumenty, o których mowa w pkt 1.2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę wg zasady: spełnia / nie spełnia.
I.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
I.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
.Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy tj.:
1)wykazu usług, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do SIWZ, o których mowa w pkt 16.2.1. a SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy zostały wykonane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę wg zasady: spełnia / nie spełnia.
I.6) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt I.3) - I.6)
1.W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu, oferta powinna składać się z : 1)wypełnionego Formularza Oferty – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2)dowodu wniesienia wadium – zgodnie z zapisami pkt. 27 SIWZ, 3)oświadczenia Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ, 4)oświadczenia Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ, 5)dowodów, o których mowa w pkt 29 SIWZ – w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, 6)dokumentu zawierającego dane aktualne na dzień składania ofert, potwierdzającego, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej), 7)oświadczenia czy jest małym albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu art. 105 albo 106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 584 z późn. zm.). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o otwarciu ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia– wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ.

II Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak

III. ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Zakres dopuszczalnych zmian postanowień umowy określa wzór stanowiący Załącznik 10 do SIWZ.
IV Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
V Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) 1.Jedynymi kryteriami oceny ofert w aukcji elektronicznej są: 1)cena ryczałtowa brutto oferty za realizację dostawy i wdrożenie ZSI (C) 2)cena ryczałtowa brutto utrzymania za jeden miesiąc (R) 3)cena brutto za godzinę pracy serwisowej (S) za realizację przedmiotowego zamówienia. Cenami wyjściowymi w aukcji elektronicznej dla każdego wykonawcy są ceny brutto (C,R,S) zaproponowane przez danego wykonawcę w złożonej ofercie pisemnej.
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
2.informacje które zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 1)cena ryczałtowa brutto oferty za realizację dostawy i wdrożenie ZSI (C) 2)cena ryczałtowa brutto utrzymania za jeden miesiąc (R) 3)cena brutto za godzinę pracy serwisowej (S) 4)doświadczenie Wykonawcy (D) 5)doświadczenie w migracji z systemu Xpertis (M) Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w Formularzu Oferty.
3. Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzanie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji.
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4. Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Komputer użytkownika powinien spełniać następujące wymagania: 1)posiadać zainstalowany system operacyjny wspierany przez producenta tego systemu (Windows 7/Windows 8/Windows 10 bądź nowszy), 2)być wyposażony w procesor taktowany zegarem o częstotliwości 1 GHz i posiadać co najmniej 1 GB pamięci RAM (są to wymagania jakie powinien spełnić komputer z systemem Windows 7), 3)posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową wspieraną przez jej producenta: Microsoft Internet Explorer w wersji co najmniej IE10 albo Mozilla Firefox, 4)posiadać połączenie z siecią Internet o przepustowości nie mniejszej niż 128 kb/s.
5. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 1) Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone, co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. 2)Wykonawcy chcący wziąć udział w aukcji elektronicznej muszą się zalogować na platformie aukcyjnej na stronie internetowej http://aukcje.um.warszawa.pl wpisując kod dostępu w odpowiednie pole systemu. Kod dostępu zostanie przekazany przez operatora platformy aukcyjnej Wykonawcom, których oferty nie zostaną zakwalifikowane do odrzucenia. Warunkiem wzięcia udziału w aukcji elektronicznej jest dysponowanie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6. Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
aukcja jednoetapowa - Czas trwania: 15 min
7.Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, nie zostaną zakwalifikowani do następnego etapu.
8.Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej - zamawiający zamyka licytację gdy : 1) w podstawowym czasie nie zostanie złożona żadna oferta. 2) upłynął podstawowy czas licytacji i od momentu złożenia ostatniej oferty upłynęło więcej niż 3 minuty (czas trwania aukcji ulega przedłużeniu do momentu złożenia ostatniej oferty, która została złożona w czasie trzech minut od oferty poprzedzającej. 9.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian powyższych parametrów licytacji. O zmianach zostaną niezwłocznie poinformowani wszyscy zaproszeni Wykonawcy.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena30 %
Cena ryczałtowa brutto za utrzymanie (opłata miesięczna) (R)10 %
Cena brutto za godzinę pracy serwisowej (umowa serwisowa) (S) 10 %
Doświadczenie Wykonawcy (D)30 %
Doświadczenie w migracji z systemu Xpertis (M)20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-06-20
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://zgnpragapld.waw.pl/strona/zamowienia-publiczne
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-06-20 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-06-20, 12:00, Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ul. Walewska 4,04-022 Warszawa (świetlica)
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-06-08


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |