m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-06-08 , 13:22:34
I Zamawiający
ZamawiającySamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście
- adresCiołka 11, 01-445 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 877-06-16
- faks(0-22) 837-81-27
- e-mailszpzlo@szpzlo.waw.ids.pl
- adres internetowyhttp://www.zozwola.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Eliza Miłecka
- adresSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście, Ciołka 11, 01-445 Warszawa
- lokal212
- telefon(0-22) 8770616
- emaileliza.milecka@zozwola.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Sukcesywne dostawy szczepionek
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola – Śródmieście, III
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy szczepionek dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola – Śródmieście. Przedmiot zamówienia został podzielony na 10 części - 10 pakietów), szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do siwz (formularz asortymentowo-cenowy).
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola – Śródmieście
Główny przedmiot (CPV)33.65.16.00-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Pakiet nr 10,00
2Pakiet nr 20,00
3Pakiet nr 30,00
4Pakiet nr 40,00
5Pakiet nr 50,00
6pakiet nr 60,00
7Pakiet nr 70,00
8Pakiet nr 80,00
9Pakiet nr 90,00
10Pakiet nr 100,00
Razem 0,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2018-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego zgodnie z Ustawą Prawo Farmaceutyczne z dnia 06.09.2001 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533 z późn. zm.). Zastosowanie ma oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek ten musi zostać spełniony przez każdego Wykonawcę z osobna.
Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający wymaga od Wykonawców, w celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej wykazania się wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, minimum jednej dostawy odpowiednio dla części, na którą Wykonawca składa ofertę, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawa (wskazana w wykazie) została wykonana, oraz załączeniem dowodów, czy została wykonana lub jest wykonywana należycie. W odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych dowód, czy dostawy są wykonywane należycie, powinien być wydany nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający wymaga, by wykazane przez Wykonawcę dostawy odpowiadały swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia i były dostawami o wartościach brutto min.:
- dla pakietu/części zamówienia nr 1 – 15 000,00 zł
- dla pakietu/części zamówienia nr 2 –7 000,00 zł
- dla pakietu/części zamówienia nr 3 – 2 500,00 zł
- dla pakietu/części zamówienia nr 4 – 6 500,00 zł
- dla pakietu/części zamówienia nr 5 – 2 000,00 zł
- dla pakietu/części zamówienia nr 6 – 650,00 zł
- dla pakietu/części zamówienia nr 7 – 25 500,00 zł
- dla pakietu/części zamówienia nr 8 – 42 000,00 zł
- dla pakietu/części zamówienia nr 9 – 75 000,00 zł
- dla pakietu/części zamówienia nr 10 – 74 000,00 zł

- Warunek zostanie uznany za spełniony
- jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodne ze wzorem – załącznik nr 4 do SIWZ;
- jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem minimum jednej dostawy (o wartości i przedmiocie określonym powyżej osobno dla każdego pakietu/każdej części zamówienia) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie oraz dołączy dowody należytego wykonania lub wykonywania tej dostawy, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych dowód, czy wykonywane dostawy są wykonywane należycie, powinien być wydany nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- jeżeli Wykonawca złoży wykaz dostawy, zgodny ze wzorem – załącznik nr 4a do SIWZ.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena95 %
Termin dostawy5 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-06-18
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zozwola.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-06-18 godzina 09:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-06-18, 10:00, Sala konferencyjna Zamawiającego, Warszawa, ul. Ciołka 11, III piętro
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-06-08


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |