m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-06-08 , 14:07:21
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Ochota m.st. Warszawy
- adresGrójecka 17A, 02-021 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 57-83-490
- faks(0-22) 659-07-91
- e-mailochota.zamowienia@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.urzadochota.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Maciej Malchar
- adresDzielnica Ochota m.st. Warszawy, Grójecka 17A, 02-021 Warszawa
- lokal408
- telefon(0-22) 578 35 60
- emailmmalchar@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMaciej Malchar
- adresDzielnica Ochota m.st. Warszawy, Grójecka 17A, 02-021 Warszawa
- lokal408
- telefon(0-22) 578 35 60
- emailmmalchar@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Ochota m.st. Warszawy, Grójecka 17A, 02-021 Warszawa
- lokal408
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Ochota m.st. Warszawy, Grójecka 17A, 02-021 Warszawa
- lokal408
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wymiana opraw oświetleniowych na ulicach: Gorlickiej, Grzeszczyka, Jankowskiej, Baleya, Mołdawskiej, Skorochód-Majewskiego, Siemińskiego, Skarżyńskiego, Bobrowskiego, Dunajeckiej, Dobosza, Piotrkowskiej
Opis zamówienia
Przedmiot zamówienia i zakres prac:
Przedmiotem zamówienia jest wymiana opraw oświetleniowych na ulicach: Gorlickiej, Grzeszczyka, Jankowskiej, Baleya, Mołdawskiej, Skorochód-Majewskiego, Siemińskiego, Skarżyńskiego, Bobrowskiego, Dunajeckiej, Dobosza, Piotrkowskiej.
Szczegółowy opis i zakres robót wraz z wymaganiami dotyczącymi materiałów i urządzeń, technologii oraz standardu wykonania, zawarty został w:
a)dokumentacji projektowej, w skład której wchodzi m.in. przedmiar robót,
b)specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (dalej „STWiOR”),
stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.
Kody CPV:
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
Roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia powinny:
a. spełniać wymagania i być zgodne:
a.1 z Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie lub normami równoważnymi, w tym wskazanymi w Opisie przedmiotu zamówienia oraz STWiOR, warunkami techniczno-budowlanymi, przepisami bhp i p-poż,
a.2 obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 290) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2014 r. poz. 883 ze zm.),
a.3 przepisami wykonawczymi do w/w ustaw,
a.4 dokumentacją projektową oraz STWiOR,
a.4. sztuką budowlaną;
b. obejmować całość robót niezbędnych do realizacji zamówienia;
c. być wykonane z użyciem wskazanych w dokumentacji projektowej nowych materiałów i urządzeń, spełniających wymogi funkcjonalne i techniczne określone w dokumentacji projektowej.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)45.31.61.10-9
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania3 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium4000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
A.nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
B.spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, w tym:
1.dysponują lub będą dysponować co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wydanymi na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1332) oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy lub odpowiadające im ważne równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 roku poz. 65).
2.wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwie roboty polegające na wykonaniu oświetlenia ulicznego lub wymianie opraw oświetleniowych o wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto każda.
C. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w lit . B, w stosownych sytuacjach w odniesieniu do niniejszego zamówienia, Wykonawcy mogą powołać się na zdolności techniczne lub zawodowe innego podmiotu, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, pod warunkiem, że:
1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;
2. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1;
3. W odniesieniu do warunków, o których mowa w lit B, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
D.Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidacje jego majątku w trybie art. 332 ust.1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259,1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz.615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzonym prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust.1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).
2. Wykaz dokumentów wymaganych w postępowaniu
A.Wykonawca do swojej oferty, sporządzonej na podstawie wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do SIWZ, dołączy:
1.Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca i/lub podmiot, na zasoby którego powołuje się Wykonawca, nie podlega wykluczeniu z postępowania – sporządzone na podstawie Załącznika Nr 2 do SIWZ;
2.Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca i/lub podmiot, na zasoby którego powołuje się Wykonawca, spełnienia warunki udziału w postępowaniu – sporządzone na podstawie Załącznika Nr 3 do SIWZ;
3.Zobowiązanie podmiotu/podmiotów, na zasoby którego/których Wykonawca powołał się w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu – jeżeli Wykonawca nie wykazał samodzielnego spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności:
a)zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b)sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonaniu zamówienia;
c)zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
d)czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą (czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia).
B.Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, na wezwanie Zamawiającego złoży następujące dokumenty lub oświadczenia:
1.Wykaz osób, o których mowa w pkt 1 lit. B ppkt 1, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – sporządzony na podstawie Załącznika Nr 5 do SIWZ;
2.Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, sporządzony na podstawie Załącznik Nr 4 do SIWZ.
Dowodami, o których powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
3.W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zgodnie z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca, 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2016r., poz. 1126), Zamawiający zażąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 4 ww. rozporządzenia;
4.wykaz materiałów, urządzeń, norm lub innych rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w SIWZ lub jej załącznikach. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych, Wykonawca sporządzi ich wykaz ze wskazaniem typu, nazwy handlowej i producenta oraz parametrów technicznych, a także dołączy dokumenty potwierdzające ww. dane.
5.W celu ustalenia braku podstaw do wykluczenia – odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
C.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres udzielonej gwarancji na roboty budowlane20 %
Termin wykonania20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-06-25
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://www.urzadochota.waw.pl/page/01,zamowienia-publiczne.html
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-06-25 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-06-25, 12:00, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Ochota, ul. Grójecka 17a, 02-021 Warszawa, pok. nr 120, piętro I
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-06-08


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |