m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-06-08 , 15:12:20
I Zamawiający
ZamawiającyMetro Warszawskie Sp. z o.o.
- adresWilczy Dół 5, 02-798 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 655-46-78
- faks(0-22) 655-46-79
- e-mailinfo@metro.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.metro.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Barbara Polańska
- adresMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal
- telefon(0-22) 6554673
- email
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychBarbara Polańska
- adresMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal
- telefon(0-22) 6554673
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal
Adres, na który należy przesyłać ofertyMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Przedmiotem Zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych
Opis zamówienia
Przedmiotem Zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych w podziale na 4 zadania:
ZADANIE 1 - Filtry do wentylacji i klimatyzacji pojazdów metra;
ZADANIE 2 – Filtry do urządzeń wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych w obiektach metra;
ZADANIE 3 – Filtry do aparatu grzewczo-wentylacyjnego KAMPMAN;
ZADANIE 4 – Filtry do centralki wentylacyjnej VENTS.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)42.51.43.10-8
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Filtry do wentylacji i klimatyzacji pojazdów metra3200,00
2Filtry do urządzeń wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych w obiektach metra;1500,00
3Filtry do aparatu grzewczo-wentylacyjnego KAMPMAN0,00
4Filtry do centralki wentylacyjnej VENTS0,00
Razem 4700,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2018-11-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium4700,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Wykonawca przed złożeniem oferty wniesie wadium na okres związania ofertą w wysokości:
dla ZADANIA I - 3 200,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące dwieście 00/100 zł).
dla ZADANIA II - 1 500,00 zł (słownie złotych: tysiąc pięćset 00/100 zł).
dla ZADANIA III - Zamawiający NIE WYMAGA wniesienia wadium.
dla ZADANIA IV - Zamawiający NIE WYMAGA wniesienia wadium
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-06-27
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.metro.waw.pl/postepowania
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-06-27 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-06-27, 12:30, Siedziba Zamawiającego
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-06-08


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |