m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-06-08 , 15:02:53
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Remontów i Konserwacji Dróg
- adresPlac Czerwca 1976 r. Nr 1, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 39-73-905
- faks(0-22) 39-73-906
- e-mailkancelaria@zrikd.waw.pl
- adres internetowy
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Aneta Gadecka
- adresZakład Remontów i Konserwacji Dróg, Plac Czerwca 1976 r. Nr 1, 02-495 Warszawa
- lokal35
- telefon(0-22)397-39-16
- emailagadecka@zrikd.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ulic Leszno – Górczewska na odc. ul. Okopowa – ul. Tyszkiewicza w Warszawie
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa kanalizacji deszczowej w związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 580 w ciągu ulic Leszno – Górczewska na odc. ul. Okopowa – ul.
Tyszkiewicza w Warszawie.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawM. St. Warszawa
Główny przedmiot (CPV)45.23.13.00-8
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2018-10-15
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium3000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1) w postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który spełnia warunki dotyczące
sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj. Wykonawca który wykaże, że:
a) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną na kwotę nie
mniejszą niż 1 000 000,00 zł.
2) w postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który spełnia warunki dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej, tj. Wykonawca który wykaże, że :
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej trzy roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości
każdej z robót co najmniej 150 000,00 zł brutto.
b) dysponuje co najmniej jednym kierownikiem budowy/robót, który będzie skierowany
przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnym za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającym kwalifikacje zawodowe, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz aktualne zaświadczenie o członkostwie w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.

Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.
Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w przedmiarze robót.
Obowiązek zatrudniania na podstawie umowy o pracę dotyczy także Podwykonawców.
Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne postanowienia zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane w przedmiarze czynności.
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnoście spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań (art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy) Zamawiający zamieścił we wzorze umowy
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Doświadczenie kierownika robót sanitarnych30 %
Wykonanie badań zagęszczenia gruntu w jednostce certyfikowanej10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-06-22
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zrikd.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-06-22 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-06-22, 12:00, Siedziba ZRiKD
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-06-07


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |