m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-06-08 , 15:03:11
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie
- adresPowązkowska 43/45, 01-797 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 633-91-54
- faks(0-22) 633-44-91
- e-mailcmentarz@cmentarzekomunalne.com.pl
- adres internetowyhttp://www.cmentarzekomunalne.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Patryk Kruszewski
- adresZarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, www.cmentarzekomunalne.com.pl
- lokal5
- telefon(0-22)6339154 wew 127
- emailzamowienia@cmentarzekomunalne.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAndrzej Klakla
- adresZarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, Powązkowska 43/45, 01-797 Warszawa
- lokal18
- telefon(0-22) 633-91-54 w.131
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, www.cmentarzekomunalne.com.pl
- lokal5
Adres, na który należy przesyłać ofertyZarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, www.cmentarzekomunalne.com.pl
- lokal5
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Usługi w zakresie konserwacji, naprawy i usuwania awarii instalacji
i urządzeń: co, cw, ct, wod-kan, gazu i wentylacji na cmentarzach komunalnych m. st. Warszawy.
Opis zamówienia
Zamówienie dotyczy konserwacji, naprawy i usuwania awarii instalacji i urządzeń: co, cw, ct, wod-kan, gazu i wentylacji na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie przy ul. Wóycickiego 14, Cmentarzu Wojskowym w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 43/45 oraz Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie nr 40 gm. Piaseczno.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona została Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ): www.cmentarzekomunalne.com.pl
1. Przedmiotem zamówienia są:
1.1. usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp cieczowych – CPV 50.51.11.00-1,
1.2. usługi w zakresie napraw i konserwacji zaworów – CPV 50.51.20.00-7,
1.3. usługi w zakresie napraw i konserwacji zbiorników – CPV 50.51.41.00-2,
1.4. usługi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania – CPV 50.72.00.00-8,
1.5. usługi w zakresie napraw i konserwacji kotłów grzewczych – CPV 50.53.11.00-7,
1.6. konserwacja aparatury gazowej – CPV 50.53.12.00-8,
1.7. obsługa stacji wody – CPV 65.13.00.00-3,
1.8. usługi usuwania szlamu – CPV 76.21.12.00-7
1.9. usługi kładzenia rur – CPV 76.48.00.00-1.
2. Zakres rzeczowy prac przy konserwacji, naprawie i usuwaniu awarii instalacji i urządzeń: co, cw, ct, wod-kan, gazu i wentylacji na cmentarzach komunalnych stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Warunki realizacji zamówienia określa pkt 11 SIWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawCmentarze Komunalne m. st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)50.00.00.00-5
Dodatkowe przedmioty (CPV) 50.51.11.00-1
50.51.20.00-7
50.51.41.00-2
50.72.00.00-8
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2018-07-01, data zakończenia: 2019-06-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium3000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. Wykonawca spełnia warunki udziału określone w art. 22 ustawy PZP lub polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na podstawie art. 22a.
2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy PZP.
3. Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229), chyba że wykaże, że istniejące między nim, a innymi członkami grupy biorącymi udział w niniejszym postępowaniu, powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
4. Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie zawodowe w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi polegającej na konserwacji: węzła cieplnego o mocy cieplnej 0,2340 MW, kotłowni składającej się z dwóch pieców co i cw opalanych gazem ziemnym o łącznej mocy 640 kW, kotłowni składającej się z dwóch pieców co z zasobnikiem opalanych olejem opałowym o łącznej mocy 200 kW, czterech studni głębinowych, 2 hydroforni, letniej sieci wodociągowej o łącznej długości 40 km z 550 punktami czerpalnymi, oraz 600 studni chłonnych, stacji uzdatniania wody o łącznej wartości 150.000,00 zł brutto i trwającej co najmniej 6 miesięcy.
Dopuszczalne jest łączenie doświadczeń wynikających z realizacji umów o mniejszej wartości pod warunkiem zachowania:
- minimalnego okresu świadczenia łączonych usług,
- tego samego czasu świadczenia łączonych usług.
5. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków:
1. W celu wykazania spełniania warunku opisanego w pkt. 11.1 Wykonawca przedłoży wraz z ofertą oświadczenie zgodne ze wzorem załącznika nr 3 do SIWZ.
2. W celu wykazania spełniania warunku opisanego w pkt. 11.2 Wykonawca przedłoży wraz z ofertą oświadczenie zgodne ze wzorem załącznika nr 4 do SIWZ.
3. W celu wykazania spełniania warunku opisanego w pkt. 11.3 Wykonawca przedłoży w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert oświadczenie zgodne ze wzorem załącznika nr 5 do SIWZ oraz ewentualne dowody, że istniejące między nim, a innymi członkami grupy biorącymi udział w niniejszym postępowaniu, powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona złoży na wezwanie Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie 5-ciu dni:
4.1. w zakresie pkt 11.4 – oświadczenie „Doświadczenie zawodowe” zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ oraz dowody, określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawcy polegający na zasobach innych podmiotów złożą dokumenty zgodnie z pkt. 22 SIWZ.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie złożą dokumenty zgodnie z pkt. 23 SIWZ
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena90 %
Czas na przystąpienie do usuwania awarii10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-06-18
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.cmentarzekomunalne.com.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-06-18 godzina 12:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2018-07-17
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-06-18, 13:00, Siedziba Zamawiającego, pokój Nr 31 /sala konferencyjna/
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-06-08


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |