m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-06-11 , 11:38:28
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Ursus m.st. Warszawy
- adresPlac Czerwca 1976 Roku 1, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443-61-00
- faks(0-22) 443-60-11
- e-mailursus.zzp@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.ursus.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Iwona Magdziarz
- adresDzielnica Ursus m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 Roku 1, 02-495 Warszawa
- lokal122
- telefon(0-22)4436098
- emailimagdziarz@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychBarbara Szymańczak
- adresDzielnica Ursus m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 Roku 1, 02-495 Warszawa
- lokal131
- telefon(0-22) 443-61-57
- emailbszymanczak@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Ursus m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 Roku 1, 02-495 Warszawa
- lokal122
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Ursus m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 Roku 1, 02-495 Warszawa
- lokal18
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Utrzymanie zieleni miejskiej oraz utrzymanie czystości i porządku dróg zarządzanych przez Dzielnicę Ursus m.st. Warszawy – Zadanie Nr 3 „Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni oraz utrzymanie czystości i porządku na terenach utwardzonych, klatkach schodowych, podwórkach, wokół altan śmietnikowych, pozostających w zarządzie m.st. Warszawy Dzielnica Ursus w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
Numer referencyjny: UD-XI-ZZP.271.18.WOŚ.2018
Opis zamówienia
Utrzymanie zieleni miejskiej oraz utrzymanie czystości i porządku dróg zarządzanych przez Dzielnicę Ursus m.st. Warszawy. Zadanie 3. Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni oraz utrzymanie czystości i porządku na terenach utwardzonych, klatkach schodowych, podwórkach, wokół altan śmietnikowych, pozostających w zarządzie m.st. W-wy Dzielnicy Ursus w okresie 01.01.2019r. do 31.12.2019r. CPV: 77300000-3 usługi ogrodnicze 77211600-8 sadzenie drzew 77310000-6 - usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 77312000-0 - usługi usuwania chwastów 90611000-3 usługi sprzątania ulic 90610000-6 usługi sprzątania i zamiatania ulic 90911200-8 usługi sprzątania budynków 90620000-9 usługi odśnieżania I. Prace dotyczące utrzymania terenów zielenie Sprzątanie 8,8 ha terenów zieleni • zebranie z całej powierzchni trawników i z krzewów tzn. wybraniu wszystkich zanieczyszczeń stałych,(np. niedopałków, kapsli, biletów; papierków) oraz uprzątnięcie z pasów zieleni zwierzęcych odchodów i innych; • załadunek w szczelnie zawiązane worki i wywóz zanieczyszczeń do unieszkodliwienia w tym samym dniu. • usuwanie z zieleni zanieczyszczeń gabarytowych (gruz, płyty betonowe, złom i inne elementy). • usuwanie z pasów zieleni odpadów zielonych typu: gałęzie, liście, itp. Koszenie - czynność polegająca na: • usunięciu z trawnika zanieczyszczeń (elementów betonowych, kamieni, gruzu, szkła, metalu, toreb foliowych itp.); • dokładnym wykoszeniu trawników (czynność obejmuje koszenie ręczne i mechaniczne kosiarkami z koszem w zależności od sytuacji w terenie i stopnia zadrzewienia; • wykoszeniu z trawnika jednorocznych samosiewów drzew i krzewów; • usunięciu samosiewów, chwastów i trawy przy latarniach, słupkach, barierkach, koszach na śmieci, elementach małej architektury itp. usytuowanych na koszonych powierzchniach i w ich bliskim sąsiedztwie; • bieżącym oczyszczaniu przyległych terenów (chodników, ścieżek rowerowych, placów zabaw itp.) ze ściętej trawy natychmiast po skoszeniu; • zgrabieniu pokosu wraz z ewentualnymi śmieciami, gałązkami itp.: • załadunku i wywozie pokosu i śmieci nie później niż do godziny 9:00 następnego dnia od zakończenia koszenia pod warunkiem, że nie jest to niedziela ani dzień świąteczny – w takim przypadku załadunek i pokos musi nastąpić w dniu koszenia; Renowacja trawników-czynność polegająca na: • usunięciu z powierzchni kamieni, gruzu, szkła, metalu i innych zanieczyszczeń; • zdjęciu nadkładów ziemi nad krawężnikiem; • wybraniu 5 cm warstwy gruntu rodzimego; • przekopaniu na głębokość 15 - 25 cm w zależności od warstwy gleby – nie należy przekopywać podglebia a prace w obrębie drzew wykonywać ręcznie; • wyrównaniu powierzchni; • nawiezieniu i równomiernym rozłożeniu urodzajnej warstwy ziemi - grubość 5 cm na całej powierzchni; • zwałowaniu powierzchni; • wysianiu odpowiedniej specjalistycznej mieszanki traw . • przykryciu nasion; • powtórnym zwałowaniu; • zabezpieczeniu (wygrodzeniu) nowo założonego trawnika do czasu wzejścia trawy. Wiosenne i jesienne grabienie trawników - czynność polegająca na: • wygrabieniu zanieczyszczeń z liści z trawników oraz z pomiędzy krzewów w skupinie; • uprzątnięciu terenu prac i wywozie odciętych pędów nie później niż do godziny 9:00 rano następnego dnia po zakończeniu prac. Wygrabienie powinno odbywać się sukcesywnie w miarę opadania liści ok. 2-3 Pielenie (odchwaszczanie) krzewów i żywopłotów. • spulchnianiu gleby oraz usuwaniu ręcznych chwastów z systemem korzeniowym oraz odcięcie brzegów trawnika, skupin, żywopłotów; • uprzątnięciu terenu prac i wywozie zanieczyszczeń nie później niż w dniu prac; Uwaga: samosiew również jest chwastem. Cięcie żywopłotów. Czynność polegająca na: • równym przycięciu żywopłotu z każdej strony, w sposób najbardziej zbliżony do formy trapezu. Powierzchnia do rozliczenia to powierzchnia w m2 jaką zajmują krzewy u podstawy !. W przedmiotowej cenie muszą być uwzględnione wszystkie powierzchnie cięte (góra i boki żywopłotu). • zebraniu i wywozie do odzysku lub utylizacji odciętych pędów do 900 rano następnego dnia po zakończeniu prac; Cięcie pielęgnacyjne krzewów - czynność polegająca na: • wykonaniu cięć zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej (ostre narzędzia), smarowanie ran powyżej 3cm średnicy; • uprzątnięciu terenu prac i wywozie odciętych pędów nie później niż do godziny 9:00 rano następnego dnia po zakończeniu prac; Wycinanie oraz karczowanie samosiewów wraz z załadunkiem i ich wywozem Ustawianie, transportowanie elementów małej architektury (do 100 kg). Sadzenie drzew, krzewów, pnączy, bylin wraz pielęgnacją w ramach gwarancji Wymagania jakościowe dla materiału roślinnego zgodnie z normą: PN-R-67022:1987 (Materiał Szkółkarski – ozdobne drzewa i krzewy iglaste) i PN-67023:1987 (Materiał Szkółkarski – ozdobne drzewa i krzewy liściaste) oraz Zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego - wydanymi przez Związek Szkółkarzy Polskich w 2011 roku . PIELĘGNACJA ROŚLIN PO POSADZENIU Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (zgodnie z umową) polega na: • podlewaniu; • odchwaszczaniu; • nawożeniu; • usuwaniu odrostów korzeniowych; • poprawianiu misek; • okopczykowaniu drzew i krzewów, róż jesienią; • rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek; • wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów; • wymianie zniszczonych palików i wiązadeł; • przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące). II. Ustawienie kontenera, załadunek i wywóz odpadów Ustawianie kontenerów będzie się odbywać w zależności od potrzeb ze wskazaniem lokalizacji. III. Prace dotyczące sprzątania ciągów pieszych, utrzymania ulic wewnętrznych oraz zatok parkingowych Czynność polegająca na: • zebraniu z terenów puszek, papierków, kapsli, niedopałków, psich odchodów, drobnych gałęzi i innych; • oczyszczaniu nawierzchni ciągów pieszych, chodników, dojść do posesji poprzez ich zamiatanie, odśnieżanie (do samych drzwi wejściowych budynków) • czyszczeniu alejek ręcznie w tym: usuwanie namułów u podnóża skarp, usuwanie okwiatu, owoców i liści; • myciu chodników w miejscach silnie zanieczyszczonych ptasimi odchodami; • sprzątaniu pod ławkami; • oczyszczaniu słupów oświetleniowych z wszelkich naklejek i ogłoszeń; • zamiataniu schodów; w tym schodów przy budynkach • odcięciu brzegów trawnika przy krawężnikach (głębokość rowka od 7 cm, szerokość od krawężnika 3-5 cm, czynność powinna być wykonana krawędziarką przy motokosie); • załadunku w szczelnie związane worki i wywozie zanieczyszczeń do utylizacji nie później niż 4 godziny po sprzątnięciu;); • uprzątnięcia martwych zwierząt wraz z ich utylizacją. • sprzątanie altan śmietnikowych, oraz terenów wokół altan śmietnikowych Zimowe utrzymanie ciągów Czynność polega na: • oczyszczeniu ręcznym ciągów pieszych na całej szerokości chodnika, należy oczyścić również śnieg przy ławkach. • oczyszczaniu mechanicznym ( płużenie: szerokość oczyszczania na szerokość pługa pasem nie mniejszym niż 2m), • posypywaniu czystym piaskiem (bez dodatków środków chemicznych) na szerokości pasa około 2m), IV. Prace dotyczące sprzątania powierzchni w budynkach Czynność polegająca na: • zamiataniu klatek schodowych, podestów – codziennie, • wycieraniu kurzu z parapetów, kaloryferów, skrzynek pocztowych, szafek, gablot, balustrad – raz w tygodniu, • sprzątaniu, zamiataniu pralni, suszarni, korytarzy piwnicznych, strychów - 1 raz w miesiącu, • myciu klatek schodowych, korytarzy, schodów, balustrad, podestów, koszy, gablot, parapetów w miarę potrzeb ale nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu, • myciu okien wraz z parapetami na klatkach schodowych i w pomieszczeniach ogólnych – wg potrzeb nie rzadziej niż 2 razy w roku (w marcu i w październiku), • myciu drzwi wejściowych do klatek schodowych i do pomieszczeń ogólnych, lamperii lub glazury – wg potrzeb ale nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, • sprzątaniu, myciu i dezynfekcji w.c. ogólnego użytku – wg potrzeb ale nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu. • usuwaniu ze ścian budynków i klatek schodowych ogłoszeń, plakatów, afiszy, napisów i rysunków umieszczanych bez zgody Zamawiającego, zmyciu z ścian drzwi napisów wulgarnych i innych w razie konieczności środkami chemicznymi. • powiadamianiu Zamawiającego o zaśmiecaniu piwnic, korytarzy oraz strychów odpadami gabarytowymi. • zleceniobiorca zobowiązany jest stworzyć harmonogram sprzątania nieruchomości; • firma sprzątająca zapewnia we własnym zakresie : wodę do mycia, środki czyszczące, chemię i inne potrzebne do realizacji umowy. • Sprzątaniu w środku altany śmietnikowej raz w tygodniu 1) Zleceniodawca wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Zleceniobiorcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia polegające na pielęgnacji, utrzymaniu czystości i porządku na terenach zieleni, terenach utwardzonych oraz klatkach schodowych, podwórkach, wokół altan śmietnikowych . 2) W trakcie realizacji zamówienia Zleceniodawca lub podwykonawca uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Zleceniobiorcy odnośnie spełniania przez Zleceniobiorcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zleceniodawca uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zleceniodawcy w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Zleceniobiorca przedłoży Zleceniodawcy wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Zleceniobiorcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: - oświadczenie Zleceniobiorcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zleceniodawcy Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpisu osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Zleceniobiorcy lub podwykonawcy; 4) Z tytułu niespełnienia przez Zleceniobiorcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności Zleceniodawca przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Zleceniobiorcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Zleceniobiorcę w wyznaczonym przez Zleceniodawcę terminie żądanych przez Zleceniodawcę oświadczeń w celu potwierdzenia spełnienia przez Zleceniobiorcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Zleceniobiorcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Zleceniobiorcę lub podwykonawcę, Zleceniodawca może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Ursus m. st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)77.30.00.00-3
Dodatkowe przedmioty (CPV) 77.21.16.00-8
77.31.00.00-6
77.31.20.00-0
90.61.10.00-3
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttp://aukcje.um.warszawa.pl
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2019-01-01, data zakończenia: 2019-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium5000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełniana tego warunku.

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełniana tego warunku.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej; 1) Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 usługę polegająca na utrzymaniu, pielęgnacji zieleni oraz sprzątaniu terenu o powierzchni nie mniejszej niż 80 000 m2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, oceni, czy wykaz i załączone dowody potwierdzają spełnianie warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenia i dowody złożone przez wykonawcę w ofercie na wezwanie zamawiającego. 2) Zamawiający wymaga, aby wykonawca, wykazał, że osoby, które będą skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialne za kierowanie pracami polegającymi na utrzymaniu w czystości i porządku na terenach zieleni, ciągów pieszych, terenów wokół altan śmietnikowych, pielęgnacji drzew i krzewów, posiadały kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i wykształcenie niezbędne do wykonywania zamówienia publicznego, a także wykonywały czynności wyznaczone przez zamawiającego, w zakresie co najmniej: a) kierownik ds. utrzymania terenów zieleni. z zaświadczeniem kwalifikacyjnym. Minimum jedna osoba, która ukończyła kurs organizowany przez branżowe stowarzyszenia naukowo-techniczne, np. NOT (Naczelna Organizacja techniczna), SITO (Stowarzyszenie Inżynierów i techników Ogrodnictwa), EFPF (Europejska Federacja Profesjonalnych Florystów) oraz inne organizacje prowadzące kursy i szkolenia w zakresie pielęgnacji terenów zieleni, zakończone egzaminem, na podstawie których wydają zaświadczenie kwalifikacyjne „inspektora nadzoru terenów zieleni” oraz posiadającą minimum średnie wykształcenie w specjalności ogrodnictwo lub architektura krajobrazu w nadzorze nad utrzymaniem zieleni miejskiej, której to osobie zamierza powierzyć funkcję kierownika ds. utrzymania terenów zieleni – inspektor nadzoru terenów zieleni; b) pracownicy fizyczni do obsługi utrzymania terenów zieleni, ciągów pieszych – minimum 6 osób - pracownicy fizyczni w tym jeden kierowca z uprawnieniami kat. B. Zamawiający dokona oceny warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, oceni czy wykaz potwierdza spełnianie warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez wykonawcę w ofercie na wezwanie zamawiającego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Informacja o imionach i nazwiskach powinna znaleźć się w wykazie osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie przewiduje.; Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: nie przrwiduje

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (otrzymała najwyższą liczbę punktów), w wyznaczonym nie krótszym jednak niż 5 dni terminie do złożenia, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP. 2. Na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP, na wezwanie zamawiającego wykonawca, jest zobowiązany do złożenia następujących aktualnych na dzień złożenia dokumentów i oświadczeń, potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1; 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, aktualnych na dzień złożenia dokumentów i oświadczeń; 2) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 3) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne; 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a, na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP, na wezwanie zamawiającego w odniesieniu do tych podmiotów zamawiający będzie żądał następujących aktualnych na dzień złożenia dokumentów i oświadczeń, potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1; 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, aktualnych na dzień złożenia dokumentów i oświadczeń; 2) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 3) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne; 4) na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP, wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a na wezwanie, w odniesieniu do tych podmiotów zamawiający będzie żądał dokumentów wymienionych w pkt 1-3 aktualnych na dzień złożenia dokumentów i oświadczeń, potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust 1. UWAGA! Wykonawca, który w momencie składania oferty opiera się jedynie na własnych zdolnościach, nie jest uprawniony do powoływania się na zdolności podmiotów trzecich w ramach wyjaśnień i uzupełniania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP w zakresie: 1) wykazu usług, wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem termonu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich powierzchni, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeśli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykaz sporządzony według wzoru formularza – stanowiącego załącznik nr 8 do S.I.W.Z. 2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz sporządzony według wzoru formularza – stanowiącego załącznik nr 9 do S.I.W.Z.
III.6) INNE DOKUMENTY
1) Formularz „Oferta”, sporządzona według wzoru formularza – stanowiący załącznik nr 5 do S.I.W.Z.; 2) Formularz „Cenowy”, sporządzony według wzoru – stanowiący załącznik nr 6 do S.I.W.Z.; 3) Wadium wnoszone w jednej lub kilku dopuszczalnych formach wykonawca dołącza do oferty w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem (potwierdzenie przelewu), oryginał poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, składa w kasie Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Plac Czerwca 1976 r. Nr 1, 02-495 Warszawa. 4) Zobowiązanie podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, na zdolnościach lub sytuacji, którego wykonawca będzie polegał lub innych dokumentów lub oświadczeń w przypadku realizacji zamówienia lub części zamówienia przy użyciu innych podmiotów. Na podstawie zobowiązania (oryginał) lub innych dokumentów lub oświadczeń, zamawiający dokona oceny, czy wykonawca będzie dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia publicznego oraz oceni, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, realizują usługi, których wskazane zdolności dotyczą 5) Pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictwa powinno być załączone do oferty i w szczególności zawierać wskazanie; - postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy; - wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu i siedziby; - ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania; - dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji wykonawców. 6) W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres w tym podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. W przypadku ustanowienia pełnomocnika, do oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty po wezwaniu wykonawcy przez zamawiającego, którego oferta została oceniona najwyżej. Informacje o poleganiu na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów; 1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu własnym wykonawcy, o którym mowa w części IV.I pkt 1-2 S.I.W.Z. 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4. Zamawiający ocenia, czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy PZP. 5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane do realizacji, których te zdolności są wymagane. 6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nie udostępnienia tych zasobów, chyba że za nie udostępnienie zasobów nie ponosi winy. 7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 2 niniejszej S.I.W.Z., nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o której mowa w pkt 2 niniejszej S.I.W.Z. Udział w realizacji i zmiana podwykonawców; 1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu wykonawcy, o którym mowa w części IV.I. S.I.W.Z. 2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 4. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 5. Zamawiający zastosuje przepisy art. 36ba. ust. 1 i 2 wobec dalszych podwykonawców, 6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia; 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy występujący wspólnie, których oferta spełnia wymagania określone w niniejszej S.I.W.Z. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składają; 1) Oświadczenie własne wykonawcy, wymienione w części IV pkt.I.1a S.I.W.Z., składa pisemnie, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. Oświadczenie własne wykonawcy, wymienione w części IV pkt.I.1b S.I.W.Z., składa pisemnie, ten z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, którego spełnianie warunków dotyczy. 2) Dokumenty wymienione w części IV pkt II.2 S.I.W.Z, winien przedłożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a, w odniesieniu do tych podmiotów tak aby samodzielnie potwierdzić brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 3) Dokumenty wymienione w części IV pkt II.4 S.I.W.Z, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, muszą przedłożyć tak, aby potwierdzić spełnienie warunków. 3. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oryginał pełnomocnictwa lub notarialnie poświadczona kopia pełnomocnictwa powinny być załączone do oferty i w szczególności zawierać wskazanie: a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, b) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu i siedziby, c) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania, d) dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji wykonawców. Dokumenty podmiotów zagranicznych 1) Jeżeli wykonawca, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku braku dokumentów wymienionych w część IV.II pkt 2 od ppkt. 1-3 S.I.W.Z. wg rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126), zamiast tych dokumentów składa dokument lub dokumenty inne równoważne wystawione w kraju, w którym podmiot, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 2) Jeżeli wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w część IV.II pkt 3 od ppkt. 1-3 S.I.W.Z. wg rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126), zamiast tych dokumentów składa dokument lub dokumenty dla tych podmiotów wystawione w kraju, w którym podmiot, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 4) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawione na wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; aktualnych na dzień złożenia dokumentów i oświadczeń; 5) wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument informacja z Krajowego Rejestru Karnego, składa dokument, o którym mowa w pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby - wystawione na wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, aktualnych na dzień złożenia dokumentów i oświadczeń. 6) Pozostałe dokumenty i oświadczenia wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa zgodnie z wytycznymi w S.I.W.Z.
III.7)Informacja na temat wadium
I. Kwota i termin wniesienia wadium 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 zł) 2. Termin wniesienia wadium upływa dnia 20.06.2018 roku o godz. 10:00 3. Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. do dnia 19.07.2018 roku; 4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. II. Formy i miejsce wnoszenia wadium 1. Wadium może być wnoszone zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w jednej lub kilku następujących formach: 2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego: w pieniądzu - przelewem na rachunek zamawiającego; Numer rachunku zamawiającego: Bank Handlowy w Warszawie S.A. Nr konta: 32 103015080000000 550030136 O uznaniu przez zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego 3. Wadium wnoszone w jednej lub kilku dopuszczalnych formach wykonawca dołącza do oferty w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, oryginał składa w kasie Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Plac Czerwca 1976 r. Nr 1; - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w kasie Urzędu m. st. Warszawy Dzielnicy Ursus, Plac Czerwca 1976r. Nr 1 w godz.: poniedziałek - piątek: 8 00 – 15 30 4. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z przepisami art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodne z art. 46 ust. 4a lub 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
III.8)Zmiana umowy
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający w załączniku nr 2 do S.I.W.Z. określił istotne postanowienia umowy, jakie będą wprowadzone do treści zawieranej umowy w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania. 2. W odniesieniu do art. 144 ustawy PZP zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy na etapie jej realizacji w zakresie opisanym w istotnych postanowieniach umowy, tj.: § 13 Zmiany umowy 1. Strony przewidują możliwość wprowadzania zmian do postanowień niniejszej umowy w przypadkach określonych w art., 144 ustawy Pzp, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Zleceniobiorcy, a ponadto w następujących przypadkach: a) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, b) wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku strony mogą zmienić takie elementy umowy na które powyższe okoliczności nie mają wpływu, 2. Strony dopuszczają również możliwości zmiany umowy w następujących przypadkach: a) zmiany danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych), strony umowy osób reprezentujących strony , zmiany rachunków bankowych, b) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści niniejszej umowy, c) zmiany w KRS, wpisie do CEIDG w trakcie realizacji zamówienia dotyczące Zleceniobiorcy d) zmiany postanowień umowy korzystne dla Zleceniodawcy, a polegające m.in. na możliwości ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia, obniżenie wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego. 3. Wszelkie zmiany w niniejszej umowie dokonywane będą za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.
III.9)Klauzula informacyjna z art. 13 - RODO
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa; b. inspektorem ochrony danych osobowych – można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy za pomocą adresu iod@um.warszawa.pl*; c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr postępowanie UD-XI-ZZP.271.18.WOŚ.2018 - Utrzymanie zieleni miejskiej oraz utrzymanie czystości i porządku dróg zarządzanych przez Dzielnicę Ursus m.st. Warszawy – Zadanie Nr 3 „Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni oraz utrzymanie czystości i porządku na terenach utwardzonych, klatkach schodowych, podwórkach, wokół altan śmietnikowych, pozostających w zarządzie m.st. Warszawy Dzielnica Ursus w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z przewidywaną aukcją elektroniczną; d. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; e. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; f. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; g. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; h. posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; i. nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Wykonawca składa do oferty oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 10 do S.I.W.Z. – oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
III.10)Osoby do kontaktów
1. W sprawach merytorycznych; Naczelnik WOŚ - Barbara Szymańczak – e-mail: bszymanczak@um.warszawa.pl ; tel: +48 22 443-61-57;
2. W sprawach proceduralnych; Główny specjalista ZZP – Iwona Magdziarz – e-mail: imagdziarz@um.warszawa.pl : fax. + 48 22 443-60-11.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
czas koszenia trawników (T)20 %
okres gwarancji jakości na materiał roślinny (G)20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-06-20
Cena: 0,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: nie dotyczy
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.ursus.warszawa.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-06-20 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-06-20, 10:15, pokój nr 102 na I piętrze, w siedzibie Zamawiającego
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-06-11


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |