m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-06-11 , 11:38:48
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Wawer m.st. Warszawy
- adresŻegańska 1, 04-713 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443-69-72
- faks(0-22) 443-70-45
- e-mailmrutkowski@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.wawer.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Lidia Cichocka
- adresDzielnica Wawer m.st. Warszawy, Żegańska 1, 04-713 Warszawa
- lokal513
- telefon22 443 69 72
- emaillcichocka@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychLidia Ukleja-Mylińska
- adresDzielnica Wawer m.st. Warszawy, Żegańska 1, 04-713 Warszawa
- lokal208
- telefon22 443-68-70
- emaillukleja@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Wawer m.st. Warszawy, Żegańska 1, 04-713 Warszawa
- lokal513
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Wawer m.st. Warszawy, Żegańska 1, 04-713 Warszawa
- lokal513
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Przykrycie siedmiu boisk sportowych pneumatycznymi halami ciśnieniowymi na terenie Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przykryciu boisk sportowych pneumatyczną halą ciśnieniową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi, poprzedzone opracowaniem dokumentacji projektowych według zasady „zaprojektuj i wybuduj”, podzielone na siedem odrębnych części:
Część 1 Przykrycie boiska sportowego pneumatyczną halą ciśnieniową na terenie Szkoły Podstawowej nr 128 przy ul. Kadetów 15
Część 2 Przykrycie boiska sportowego pneumatyczną halą ciśnieniową na terenie Szkoły Podstawowej nr 140 przy ul. Wilgi 19
Część 3 Przykrycie boiska sportowego pneumatyczną halą ciśnieniową na terenie Szkoły Podstawowej nr 218 przy ul. Kajki 80/82
Część 4 Przykrycie boiska sportowego pneumatyczną halą ciśnieniową na terenie Szkoły Podstawowej nr 204 przy ul. Bajkowej 17/21
Część 5 Przykrycie boiska sportowego pneumatyczną halą ciśnieniową na terenie Szkoły Podstawowej nr 216 przy ul. Wolnej 36/38
Część 6 Przykrycie boiska sportowego pneumatyczną halą ciśnieniową na terenie Szkoły Podstawowej nr 86 przy ul. Korynckiej 33
Część 7 Przykrycie boiska sportowego przy ul. Skalnicowej pneumatyczną halą ciśnieniową

Zmienione zostały warunki udziału w postępowaniu, link do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia:

http://www.wawer.warszawa.pl/pl/vprocurement/9181
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Wawer Warszawa
Główny przedmiot (CPV)45.00.00.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Przykrycie boiska sportowego pneumatyczną halą ciśnieniową na terenie Szkoły Podstawowej nr 128 przy ul. Kadetów 150,00
2Przykrycie boiska sportowego pneumatyczną halą ciśnieniową na terenie Szkoły Podstawowej nr 140 przy ul. Wilgi 190,00
3Przykrycie boiska sportowego pneumatyczną halą ciśnieniową na terenie Szkoły Podstawowej nr 218 przy ul. Kajki 80/820,00
4Przykrycie boiska sportowego pneumatyczną halą ciśnieniową na terenie Szkoły Podstawowej nr 204 przy ul. Bajkowej 17/210,00
5Przykrycie boiska sportowego pneumatyczną halą ciśnieniową na terenie Szkoły Podstawowej nr 216 przy ul. Wolnej 36/380,00
6Przykrycie boiska sportowego pneumatyczną halą ciśnieniową na terenie Szkoły Podstawowej nr 86 przy ul. Korynckiej 330,00
7Przykrycie boiska sportowego przy ul. Skalnicowej pneumatyczną halą ciśnieniową0,00
Razem 0,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2018-12-20
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Nie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych - Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający - Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył /powierzyli przeprowadzenie postępowania- Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających - Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – Nie

I.1) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.2)WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Nie
I.3) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak
www.wawer.warszawa.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie - Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób: w formie pisemnej

Adres:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Urząd Dzielnicy Wawer Zespół Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Wawer ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Numer referencyjny: UD-XIII-ZZP.271.22.2018.LCI

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: TAK
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
7

II.4) Waluta: PLN

II.5) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: NIE

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
1) 1. Wykonawca musi wykazać, że:

a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej dwa zadania polegające na zaprojektowaniu i wybudowaniu przykrycia boisk(-a) sportowego(-ych) pneumatycznymi halami ciśnieniowymi w technologii bezlinkowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i urządzeniami budowlanymi (oświetlenie, system grzewczo-nadmuchowy) o powierzchni każdej hali co najmniej:
dla części 1, 4 i 5 – 1000 m2 i o wartości każdego zadania nie mniejszej niż: 450 000 zł brutto
dla części 2 i 3 – 800 m2 i o wartości każdego zadania nie mniejszej niż 350 000 zł brutto
dla części 6 i 7 – 1500 m2 i o wartości każdego zadania nie mniejszej niż 750 000
zł brutto

lub

b) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej dwa zadania polegające na budowie przykrycia boisk(-a) sportowego(-ych) pneumatycznymi halami ciśnieniowymi w technologii bezlinkowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i urządzeniami budowlanymi (oświetlenie, system grzewczo-nadmuchowy), o powierzchni każdej hali co najmniej:
• dla części 1, 4 i 5 – 1000 m2 i o wartości każdego zadania nie mniejszej niż: 440 000 zł brutto
• dla części 2 i 3 – 800 m2 i o wartości każdego zadania nie mniejszej niż 340 000 zł brutto
• dla części 6 i 7 – 1500 m2 i o wartości każdego zadania nie mniejszej niż 740 000 zł brutto
i
c) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa zadania polegające na zaprojektowaniu przykrycia boisk(-a) sportowego(-ych) pneumatycznymi halami ciśnieniowymi w technologii bezlinkowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i urządzeniami budowlanymi (oświetlenie, system grzewczo-nadmuchowy), o powierzchni każdej hali co najmniej:
• dla części 1, 4 i 5 – 1000 m2
• dla części 2 i 3 – 800 m2
• dla części 6 i 7 – 1500 m2

Spełnienie ww. warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie wykazu robót, określonego w pkt 6.2.1 SIWZ, sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, wykazu usług, określonego w pkt 6.2.3 SIWZ (sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ) i załączonych dowodów, o których mowa w pkt 6.2.2 i 6.2.4 SIWZ (złożonych na wezwanie Zamawiającego).

Uwaga:
Wykonawca wykazując się doświadczeniem uzyskanym w ramach konsorcjum może się nim wykazać jedynie w takim zakresie w jakim był bezpośrednim wykonawcą części wskazanego zadania.

2) Wykonawca musi dysponować osobami (co najmniej jedną osobą dla danej specjalności) które zgodnie z wymogami art. 12 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane mogą pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie obejmującą projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi w zakresie przedmiotu zamówienia, tj. posiadają uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania, kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:
• konstrukcyjno-budowlanej;
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Spełnianie ww. warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonego wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia (zał. nr 6 do SIWZ).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: TAK

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia:
podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu


III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi złożyć każdy wykonawca.
2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy – dotyczący innych podmiotów w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU WPOSTĘPOWANIU:
1. 1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, powierzchni, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, potwierdzający spełnienie warunku określonego w pkt 5.1.1a i/lub b SIWZ, opracowany według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

2. Dowody określające czy roboty budowlane wymienione w Wykazie robót (o którym mowa w poz. 6.2.1 SIWZ) zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Dowodami, o których mowa powyżej są:
1) referencje;
2) inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane;
3) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2.

3. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, powierzchni i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. potwierdzający spełnienie warunku określonego w pkt 5.1.1c SIWZ, opracowany według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ (jeżeli Wykonawca nie wykazał realizacji dwóch zadań w trybie „zaprojektuj i wybuduj”).

4. Dowody określające czy usługi (wymienione w Wykazie usług, o którym mowa w poz. 6.2.3 SIWZ) zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dowodami, o których mowa powyżej są:
1) referencje;
2) inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane;
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2;
5. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia (zał. nr 6 do SIWZ).III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
I. Wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów wymaganych w postępowaniu, składanych przez Wykonawcę WRAZ Z OFERTĄ (formularzem ofertowym - zał. 3 do SIWZ)
1. Pełnomocnictwo, dla osoby podpisującej ofertę, do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy (jeżeli reprezentuje go pełnomocnik). Oryginał lub kopia poświadczona notarialnie.
2. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oryginał lub kopia poświadczona notarialnie.
3. W szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7, w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. Oryginał lub kopia poświadczona notarialnie.

II. Dokument składany bez wezwania, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy (informacji z sesji otwarcia ofert)

1) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy (wzór zostanie zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego wraz z informacją z otwarcia ofert) – oryginał.

W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi złożyć każdy wykonawca.

2) wraz z oświadczeniem wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

III. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (działających w ramach konsorcjum, spółki cywilnej), oddzielnie musi złożyć:
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4 do SIWZ;
2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
3) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Pozostałe dokumenty, formularze i oświadczenia składa pełnomocnik reprezentujący wszystkich wykonawców.

IV. Wymagania dot. podmiotów zagranicznych
1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w poz. 6.2.6 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
3) Jeżeli inny podmiot, w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w poz. 6.2.7 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ww. podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.


IV. Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

V. Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

VI. Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej – Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

VII. Informacje na temat umowy ramowej: Umowa ramowa będzie zawarta: nie

VIII. Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp Tak

IX. ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Ewentualna istotna zmiana postanowień zawartej umowy, takich jak zmiana (przedłużenie) terminu realizacji zamówienia, zmiana technologii wykonania elementów robót budowlanych, zmiana rozwiązań projektowych, odstąpienie od umowy będzie możliwa tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nie wynikających z winy Wykonawcy, związanych z:
a) wystąpieniem zdarzeń losowych i warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac polegających m.in. na: wystąpieniu opadów atmosferycznych w postaci deszczu (w ilości powyżej 30 mm na godzinę), gradu lub śniegu (w ilości powyżej 35 cm w ciągu 24 godzin), wiatru o średniej prędkości przekraczającej 15 m/s lub wiatru w porywach ponad 20 m/s. Termin zakończenia prac ulega przedłużeniu o ilość dni podczas których Wykonawca udokumentował zaistnienie przeszkody do wykonania przedmiotu Umowy.
b) koniecznością wykonania prac dodatkowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania oraz zakończenia przedmiotu zamówienia i wynikającej stąd zmiany terminów wykonania Umowy oraz wynagrodzenia;
c) opóźnieniem w uzyskaniu przez Wykonawcę wymaganych pozwoleń, uzgodnień lub opinii właściwych podmiotów i organów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;
d) ujawnieniem w trakcie wykonywania prac urządzeń podziemnych elementów instalacji, konstrukcji, których istnienie lub lokalizacja były nieujawnione przy opracowywaniu dokumentacji;
e) działalnością ze strony osób trzecich lub użytkowników nieruchomości przyległych do terenu prac, mającą bezpośredni lub pośredni wpływ na zakres rzeczowy prac, sposób ich wykonania, terminy wykonania prac będących przedmiotem niniejszej umowy;
f) zmianą technologii, użytych materiałów i sprzętu w czasie wykonywania zamówienia w uzgodnieniu z Zamawiającym i dla niego korzystnych w sytuacjach niezawinionych przez Wykonawcę;
g) koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej na polecenie Zamawiającego;
h) innymi przypadkami, gdy zmiana pozostaje w bezpośrednim związku przyczynowo-skutkowym z wystąpieniem danych okoliczności i nie wykracza poza to, co konieczne w celu przeciwdziałania skutkom takiej zmiany okoliczności.
i) zmianą wartości Umowy wynikającą ze zmiany stawki podatku VAT w trakcie trwania Umowy.

Podstawą do stosownego przedłużenia w ww. przypadkach terminu wykonania zamówienia będzie pisemny wniosek Wykonawcy wraz z udokumentowanym podjęciem działań przez Wykonawcę, mających na celu realizację prac w terminie założonym w harmonogramie i udokumentowaniem faktu opóźnienia uzyskania odpowiedniej decyzji, opinii lub uzgodnienia, wynikającego ze zwłoki spowodowanej przez właściwą jednostkę lub instytucję, do której zwrócił się Wykonawca o powyższe, niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację zadania zgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
Termin realizacji zamówienia może zostać przedłużony stosownie do okresu zaistniałego opóźnienia w sytuacjach opisanych powyżej lub odpowiednio do konsekwencji zmiany założeń lub warunków realizacji zamówienia, niezależnej od Wykonawcy.
Za opóźnienie, które może stanowić podstawę do przedłużenia terminu realizacji zamówienia, może zostać uznany okres oczekiwania Wykonawcy na wydanie odpowiedniej opinii, uzgodnienia, wykraczający poza 14 dni kalendarzowych od daty wystąpienia o powyższe. W przypadku decyzji administracyjnej, okres zwłoki będzie wynikał z opóźnienia wydania danej decyzji w stosunku do terminu wynikającego ze stosownych przepisów.
Zmiana technologii wykonania elementów realizowanego przedmiotu zamówienia lub zmiana rozwiązań projektowych (i w przypadku, kiedy te zmiany spowodują istotne opóźnienie prac) - zmiana terminu realizacji zamówienia będzie możliwa w przypadku wymuszenia konieczności dokonania takiej zmiany poprzez np. stanowisko jednostek uzgadniających, opiniujących i inne ujawnione w toku prac okoliczności, które mają wpływ na przyjęte założenia w dokumentacji projektowej, a których nie można było przewidzieć na etapie opracowania opisu przedmiotu zamówienia i złożenia oferty.
Ponadto, dopuszcza się możliwość dokonania następujących zmian umowy w stosunku do treści wybranej oferty:
 zmiana zakresu robót powierzonych do wykonania podwykonawcom,
 zmiana kierownika budowy i kierowników robót na innych o równorzędnych kwalifikacjach.
Ponadto, dopuszcza się możliwość odstąpienia od umowy w przypadku braku możliwości
uzyskania przez Wykonawcę lub Zamawiającego wymaganych pozwoleń, uzgodnień lub opinii właściwych podmiotów i organów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub Zamawiającego.


Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu PL

X. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
XI. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
XII. Informacje dodatkowe:

Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany zatrudnić, na podstawie umowy o pracę o której mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, osoby wykonujące bezpośrednio prace wymienione w Opisie przedmiotu zamówienia (załączniku nr 1 do SIWZ).


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Przykrycie boiska sportowego pneumatyczną halą ciśnieniową na terenie Szkoły Podstawowej nr 128 przy ul. Kadetów 15
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przykryciu boiska sportowego pneumatyczną halą ciśnieniową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi, poprzedzone opracowaniem dokumentacji projektowych według zasady „zaprojektuj i wybuduj”.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 71220000-6, 71320000-7, 45110000-1, 45212222-1, 45200000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 439024,39
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
Wydłużony okres udzielonej gwarancji na roboty budowlane, instalacje, urządzenia, pokrycie boiska 40,00


Część nr: 2 Nazwa: Przykrycie boiska sportowego pneumatyczną halą ciśnieniową na terenie Szkoły Podstawowej nr 140 przy ul. Wilgi 19
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przykryciu boiska sportowego pneumatyczną halą ciśnieniową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi, poprzedzone opracowaniem dokumentacji projektowych według zasady „zaprojektuj i wybuduj”,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 71220000-6, 71320000-7, 45110000-1, 45212222-1, 45200000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 304878,05
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
Wydłużony okres udzielonej gwarancji na roboty budowlane, instalacje, urządzenia, pokrycie boiska 40,00


Część nr: 3 Nazwa: Przykrycie boiska sportowego pneumatyczną halą ciśnieniową na terenie Szkoły Podstawowej nr 218 przy ul. Kajki 80/82
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przykryciu boiska sportowego pneumatyczną halą ciśnieniową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi, poprzedzone opracowaniem dokumentacji projektowych według zasady „zaprojektuj i wybuduj”
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 71220000-6, 71320000-7, 45110000-1, 45212222-1, 45200000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 304878,05
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
Wydłużony okres udzielonej gwarancji na roboty budowlane, instalacje, urządzenia, pokrycie boiska 40,00


Część nr: 4 Nazwa: Przykrycie boiska sportowego pneumatyczną halą ciśnieniową na terenie Szkoły Podstawowej nr 204 przy ul. Bajkowej 17/21
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przykryciu boisk sportowych pneumatyczną halą ciśnieniową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi, poprzedzone opracowaniem dokumentacji projektowych według zasady „zaprojektuj i wybuduj”
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-0, 71220000-6, 71320000-7, 45110000-1, 45212222-1, 45200000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 455284,55
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
Wydłużony okres udzielonej gwarancji na roboty budowlane, instalacje, urządzenia, pokrycie boiska 40,00


Część nr: 5 Nazwa: Przykrycie boiska sportowego pneumatyczną halą ciśnieniową na terenie Szkoły Podstawowej nr 216 przy ul. Wolnej 36/38
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przykryciu boisk sportowych pneumatyczną halą ciśnieniową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi, poprzedzone opracowaniem dokumentacji projektowych według zasady „zaprojektuj i wybuduj”
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 71220000-6, 71320000-7, 45110000-1, 45212222-1, 45200000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 398373,98
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
Wydłużony okres udzielonej gwarancji na roboty budowlane, instalacje, urządzenia, pokrycie boiska 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 6 Nazwa: Przykrycie boiska sportowego pneumatyczną halą ciśnieniową na terenie Szkoły Podstawowej nr 86 przy ul. Korynckiej 33
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przykryciu boiska sportowego pneumatyczną halą ciśnieniową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi, poprzedzone opracowaniem dokumentacji projektowych według zasady „zaprojektuj i wybuduj”
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 71220000-6, 71320000-7, 45110000-1, 45212222-1, 45200000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 609756,10
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
Wydłużony okres udzielonej gwarancji na roboty budowlane, instalacje, urządzenia, pokrycie boiska 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 7 Nazwa: Przykrycie boiska sportowego przy ul. Skalnicowej pneumatyczną halą ciśnieniową
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przykryciu boisk sportowych pneumatyczną halą ciśnieniową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi, poprzedzone opracowaniem dokumentacji projektowych według zasady „zaprojektuj i wybuduj”
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 71220000-6, 71320000-7, 45110000-1, 45212222-1, 45200000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 634146,34
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena oferty 60,00
Wydłużony okres udzielonej gwarancji na roboty budowlane, instalacje, urządzenia, pokrycie boiska 40,00IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Wydłużony okres udzielonej gwarancji na roboty budowlane, instalacje, urządzenia, pokrycie boiska40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-07-02
Cena: 0,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: nie ma możliwości zakupu SIWZ w wersji papierowej
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.wawer.warszawa.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-07-02 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-07-02, 13:00, pok. 112
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-06-11


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |