m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-06-11 , 11:45:55
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
- adresGościeradowska 5, 03-535 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 679-99-59
- faks(0-22) 679-99-59
- e-mail
- adres internetowy
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Tomasz Faliszewski
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. Gościeradowska 5
- lokal3
- telefon(0-22) 679-41-64
- emailtfaliszewski@zgntargowek.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychEwa Prusińska
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Gościeradowska 5, 03-535 Warszawa
- lokal14
- telefon(0-22)679-41-76
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zakup wraz z montażem urządzenia wielofunkcyjnego na plac zabaw przy ul. Poleskiej 3/5 w Warszawie.
Opis zamówienia
Zakup wraz z montażem urządzenia wielofunkcyjnego na plac zabaw przy ul. Poleskiej 3/5 w Warszawie.
Prace należy wykonać zgodnie z:
- opisem przedmiotu zamówienia tj.:
Urzadzenie: przeznaczone dla dzieci młodszych
Elementy składowe urządzenia:
Wieża bez dachu
Ślizg nierdzewny
Wieża z dachem
Wejście linowe z podestem
Wejście dziupla
Wejście schody z poręczami
Tunel
Trap przejściowy wklęsły stały
Wejście ścianka wspinaczkowa
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawul. Poleska 3/5 w Warszawie
Główny przedmiot (CPV)45.11.27.23-9
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania30 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 13-23 pzp;
Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż
20 000 zł oraz będzie posiadał takie ubezpieczenie w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. Wykażą, iż znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia,
Zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał, w sposób należyty, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 dostawę polegające na wykonaniu montażu urządzeń zabawowych na placach zabaw, o wartości nie niższej niż 20 000 zł, w załączeniu referencje,
Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę, jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji, uprawnień, doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nich tj. min. 1 osoba, a ponadto 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej w zakresie branży ogólnobudowlanej do kierowania budową i robotami w zakresie branży ogólnobudowlanej, zarejestrowaną w Izbie Inżynierów Budownictwa.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres udzielonej gwarancji40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-06-18
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zgntargowek.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-06-19 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-06-19, 09:30, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Gościeradowskiej 5 w Warszawie
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-06-11


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |