m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-06-11 , 12:50:36
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
- adresGrochowska 274, 03-841 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon22 44 35 555
- faks22 33 80 767
- e-mailwzp@pragapld.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.pragapld.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Radosław Sokół
- adresDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, Grochowska 274, 03-841 Warszawa
- lokal215
- telefon(0-22) 443 55 07
- emailrsokol@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychZbigniew Mistur
- adresDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, Grochowska 274, 03-841 Warszawa
- lokal300
- telefon(0-22) 4435368
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 6
- lokal217
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 6
- lokal217
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Remont sanitariatów w LXXII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Grochowskiej 346/348 w Warszawie.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń sanitarnych w budynku LXXII Liceum Ogólnokształcącego. Pomieszczenia zlokalizowane są na czterech kondygnacjach budynku. Roboty remontowe mają na celu unowocześnienie węzłów sanitarnych z dostosowaniem ich do wymogów aktualnych przepisów. Przeprowadzony zostanie remont kapitalny sanitariatów polegający na zdemontowaniu wszystkich przyborów, skuciu oblicowań ścian, skuciu posadzek, wymianie rur wodnych i kanalizacyjnych, wymianie przewodów i osprzętu instalacji elektrycznej. Po odtworzeniu pomieszczeń zamontowane zostaną nowe przybory.
W ramach robót remontowych zlikwidowany zostanie komin ceglany od poziomu przyziemia .
Dach i przejścia komina przez stropy zostaną zabetonowane. Na uzyskanej powierzchni zlokalizowane zostaną kabiny sanitarne w łazienkach dla dziewcząt.
Przewiduje się ponadto wymianę okien w remontowanych sanitariatach.

Zakresem robót objętych jest 4 sanitariaty dla dziewcząt, 3 sanitariaty dla personelu i sanitariat na zapleczu sklepiku szkolnego oraz 4 sanitariaty dla chłopców, a także przylegające do sanitariatów dla personelu pomieszczenia gospodarcze i pralnia na poziomie przyziemia.

W zakres robót wchodzi:
1) demontaż wszystkich urządzeń i wyposażenia sanitarnego ww. sanitariatów,
2) demontaż dozowników mydła, pojemników na papier toaletowy, zasobników na ręczniki i luster,
3) demontaż skrzydeł drzwiowych, wykucie futryn,
4) skucie okładzin ściennych i podłogowych w sanitariatach,
5) rozbiórki ścian działowych kabin w sanitariatach,
6) rozbiórki posadzek,
7) demontaż obudów pionów instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej ,
8) demontaż pionów instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej wody użytkowej z odgałęzieniami i podejściami do armatury w sanitariatach,
9) demontaż pionów instalacji kanalizacyjnej z podejściami do przyborów,
10) demontaż grzejników w sanitariatach,
11) demontaż gniazd elektrycznych, łączników, puszek, opraw oświetleniowych i przewodów elektrycznych,
12) montaż nowych pionów instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej wody użytkowej od poziomu przyziemia do ostatniej kondygnacji z odgałęzieniami i podejściami do armatury w sanitariatach,
13) montaż nowych pionów instalacji kanalizacyjnej od poziomu przyziemia do ostatniej kondygnacji z podejściami do przyborów w sanitariatach,
14) wykonanie obudów pionów instalacji wodociągowej i instalacji kanalizacyjnej,
15) ułożenie nowych odcinków przewodów elektrycznych i montaż nowych gniazd elektrycznych, łączników, puszek, opraw oświetleniowych,
16) wymiana drzwi do sanitariatów,
17) wykonanie nowych okładzin ściennych płytkami glazurowanymi i podłogowych płytkami gresu,
18) malowanie emulsyjne pomieszczeń z gipsowaniem ścian,
19) wykonanie nowych przegród kabin sanitarnych systemowych z płyt HPL z laminatem,
20) montaż nowej armatury i przyborów sanitarnych,
21) montaż sitek ze stali nierdzewnej do pisuarów,
22) montaż dozowników mydła, pojemników na papier toaletowy, suszarek do rąk i luster.
Szczegółowe dane i zakres robót podane są na rysunkach roboczych, w przedmiarach robót oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Zakres robót objętych specyfikacją techniczną:
- roboty rozbiórkowe 45111300-1
- roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 45332000-3
- roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45230000-0
- roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45311200-2

Zakres robót i obowiązków został określony w dokumentacji stanowiącej załączniki nr 9, 10, 11 i 12 do SIWZ, w skład której wchodzą:
a) opis przedmiotu zamówienia,
b) przedmiar robót,
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
d) rzuty techniczne.


Obowiązki Wykonawcy dotyczące zatrudnienia osób przeznaczonych do realizacji zadania na podstawie umowy o pracę.
Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych ( j.t.Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm. .) Zamawiający:
1. wymaga, aby Wykonawca/Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniał:
a) co najmniej 2 pracowników bezpośrednio realizujących prace na terenie budowy, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów oraz pracowników administracji. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników. Czynności wykonywane przez pracowników będą polegać na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666.), Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę to roboty związane m. in .z robotami rozbiórkowymi, hydraulicznymi, posadzkarskimi, układaniem glazury i terakoty, montażem armatury sanitarnej, malowaniem itp.

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa, Dzielnica Praga-Południe
Główny przedmiot (CPV)45.33.20.00-3
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.11.13.00-1
45.23.00.00-0
45.31.12.00-2
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2018-09-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
nie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
w celu potwierdzenia spełnienia warunku zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający wymaga wykazania:
a) dwóch robót budowlanych polegających na remontach wewnętrznych w obiektach oświatowych lub mieszkalnych ( w tym przynajmniej jedną robotę o wartości brutto min. 350 000,00 zł), wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
b) 1 osoby przewidzianej do pełnienia funkcji kierownika budowy i posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
nie
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, które potwierdzają okoliczności spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia tj.:
W celu potwierdzenia spełniania warunku zdolności technicznej i zawodowej:
a) wykaz wykonanych robót budowlanych - załącznik nr 6 („Wykaz robót”).
Do powyższego wykazu powinny być dołączone dowody określające czy roboty budowlane/projektowe zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 7 („Wykaz osób”).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: nie

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP nie

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemną ofertę składającą się z:
1. Wypełnionego formularza oferty zgodny ze wzorem z załącznika nr 1 do SIWZ,
2. Oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25 ust 1 pkt 1 Ustawy – załącznik nr 2,
(W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca.)
3. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 3,
(W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca.)
4. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, celem udowodnienia, że będzie dysponował niezbędnym zasobem tych podmiotów w szczególności składa pisemne zobowiązanie tych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Wykonawca składa zobowiązanie w formie oryginału – załącznik nr 4,
Zamawiający wymaga aby składany dokument zawierał informacje dotyczące w szczególności:
• zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu
• sposobu wykorzystania zasobu innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,
• zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
• czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą (podwykonawstwo).
5. Pełnomocnictwo (o ile dotyczy tj. w przypadku, gdy oferta jest składana przez podmioty występujące wspólnie lub gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy).
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Gwarancja40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-06-25
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: zamowienia pragapld.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-06-25 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-06-25, 11:00, Siedziba Wydziału Zamówien Publicznych przy ul. Podskarbińskiej 6, 03-833 Warszawa, pok.203 (IIpiętro)
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-06-11


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |