m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-06-11 , 13:54:24
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy
- adresGrochowska 274, 03-841 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon22 44 35 555
- faks22 33 80 767
- e-mailwzp@pragapld.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.pragapld.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Aleksandra Cydejko
- adresDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, Grochowska 274, 03-841 Warszawa
- lokal215
- telefon(0-22) 443 54 28
- emailacydejko@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMarcin Denuszek
- adresDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, Grochowska 274, 03-841 Warszawa
- lokal327A
- telefon(0-22)4435396
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 6
- lokal217
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 6
- lokal217
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla zadania „Połączenie dróg rowerowych przy ul. Poligonowej i Nowaka-Jeziorańskiego”
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla zadania „Połączenie dróg rowerowych przy ulicy Poligonowej i Nowaka-Jeziorańskiego”, w ramach budżetu partycypacyjnego na 2018 rok w formule „projektuj i buduj”.
2. Szczegółowy opis i zakres robót został określony w „Programie funkcjonalno-użytkowym” stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ.
Obowiązki Wykonawcy wynikające z klauzuli społecznej:
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez cały okres wykonywania robót remontowych zatrudniał 1 pracownika bezpośrednio realizującego prace na terenie budowy, zatrudnionego na stanowisku: brukarz, operator sprzętu lub zieleniarz, w pełnym wymiarze czasu pracy (z wyłączeniem kadry kierowniczej i pracowników administracji). Czynności wykonywane przez pracownika będą polegać na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks Pracy (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666).
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawPraga-Południe
Główny przedmiot (CPV)45.11.12.00-0
Dodatkowe przedmioty (CPV) 71.32.20.00-1
45.11.27.10-5
45.23.32.21-4
45.23.32.20-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2018-12-20
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
W celu potwierdzenia spełnienia warunku zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający wymaga wykazania:
1) wykonania co najmniej jednej roboty drogowej miejskiej, obejmującej swoim zakresem budowę/przebudowę ścieżki rowerowej, wykonanej w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie o wartości robót nie mniejszej niż 25.000,00 zł brutto,
2) opracowania i wykonania przynajmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu projektu budowlano-wykonawczego roboty drogowej miejskiej, obejmującej swoim zakresem budowę/przebudowę ścieżki rowerowej, wykonanego w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – o wartości projektu budowlano-wykonawczego nie mniejszej niż 5.000,00 zł brutto,
łączna wartość robót projektowych i budowlanych musi wynosić min. 30.000,00 zł brutto i być poparte dokumentami potwierdzającymi, że roboty i usługi zostały wykonane należycie, bez wymogu aby dokumentacja techniczna i roboty budowlane stanowiły jedno zadanie,
lub
3) co najmniej jedno zadanie budowlane w formule „projektuj i buduj”, roboty drogowej miejskiej obejmującej swoim zakresem budowę/przebudowę ścieżki rowerowej o wartości brutto min. 30.000,00 zł brutto, wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, poparte dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane należycie;
4) dysponowania 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej, należącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 932).
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Warunki gwarancji40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-06-19
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://zamowienia.pragapld.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-06-19 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-06-19, 12:00, w siedzibie Wydziału Zamówień Publicznych przy ul. Podskarbińskiej 6, 03-833 Warszawa, sala. nr 203 (II piętro).
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-06-11


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |