m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-06-11 , 14:58:31
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
- adresSzwoleżerów 5, 00-464 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 336-61-58
- faks(0-22) 336-61-92
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.zgn.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Jolanta Ludwicka
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
- lokal103
- telefon(0-22) 336-61-12
- emailludwicka.jolanta@zgn.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychJolanta Ludwicka
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
- lokal103
- telefon(0-22) 336-61-12
- emailludwicka.jolanta@zgn.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
- lokal103
Adres, na który należy przesyłać ofertyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
- lokal103
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Remont 5 szt. pustostanów lokali mieszkalnych będących własnością m.st. Warszawy administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy ADK-4
Opis zamówienia
Zamawiający przewiduje wykonywanie w szczególności n/w robót remontowych:
1) w zakresie branży ogólnobudowlanej: zrywanie posadzek z tworzyw sztucznych; rozbieranie posadzek; wykonywanie podłoży z betonu; wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych, skucie tynków; prace rozbiórkowe; wykonywanie tynków; montaż kratek wentylacyjnych; wykonywanie gładzi gipsowej; wyrównanie podłoży masą samopoziomującą; układanie glazury, płytek z terakoty, gresu; wykonywanie cokolików z gresu i terakoty; układanie paneli podłogowych; cyklinowanie
i lakierowanie podłóg z drewna; malowanie ścian i sufitów; montaż stolarki drzwiowej; wykonywanie ścian oraz sufitów z płyt gipsowo-kartonowych; wywiezienie gruzu i innych materiałów z rozbiórki i inne roboty budowlane nie objęte wykazem;
2) w zakresie branży sanitarnej: roboty demontażowe w zakresie instalacji wod.-kan.; układanie rurociągów wody zimnej i ciepłej; wykonywanie podejść; montaż armatury odcinającej; montaż przyborów sanitarnych; montaż urządzeń grzewczych; wykonywanie prób szczelności poszczególnych instalacji i inne roboty sanitarne nie objęte wykazem
3) w zakresie branży elektrycznej: roboty demontażowe osprzętu i opraw; wymiana tablic lokalowych; układanie przewodów instalacji elektrycznej i przewodów teletechnicznych; montaż osprzętu elektrycznego; pomiary elektryczne powykonawcze i inne roboty elektryczne nie objęte wykazem. Z uwagi na brak liczników prądu w lokalach Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę ryczałtową z dostawcą energii lub w porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego ds. elektrycznych uzgodnić inny sposób korzystania z energii elektrycznej.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa Śródmieście
Główny przedmiot (CPV)45.45.30.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.33.00.00-9
45.31.00.00-3

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
Data
wykonania
1al. „Solidarności” 60a m 73 i 1180,008 tyg.
2gen. W. Andersa 10 m 22, Stara 7b m 40,008 tyg.
3Niecała 10 m 20,008 tyg.
Razem 0,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniainny dla każdej części (p.tabela powyżej)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1)wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie:
a)wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 2 zamówienia polegające na remontach lokali mieszkalnych lub użytkowych i o wartości brutto po min. 20.000,00 zł każde zamówienie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania
i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane;
b)Wykonawca załączy dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
2) wykonawca dysponuje osobą zdolną do wykonania zamówienia - dokumenty osoby, która będzie pełnić funkcje kierownika robót potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiada kwalifikacje;
3)wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż cena oferty.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres udzielonej rękojmi20 %
Termin wykonania20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-06-26
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zgn.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-06-26 godzina 13:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-06-26, 13:15, siedziba Zamawiającego, pok. 209
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-06-11


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |