m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-06-11 , 15:33:02
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
- adresSzwoleżerów 5, 00-464 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 336-61-58
- faks(0-22) 336-61-92
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.zgn.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Jolanta Ludwicka
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
- lokal103
- telefon(0-22) 336-61-12
- emailludwicka.jolanta@zgn.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychJolanta Ludwicka
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
- lokal103
- telefon(0-22) 336-61-12
- emailludwicka.jolanta@zgn.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
- lokal103
Adres, na który należy przesyłać ofertyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
- lokal103
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Opracowanie dokumentacji projektowych oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na zagospodarowanie terenu między budynkami Bonifraterska 13, 15 i gen. W. Andersa 26 w Warszawie
Opis zamówienia
Opracowanie dokumentacji projektowych oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na zagospodarowanie terenu między budynkami Bonifraterska 13, 15 i gen. W. Andersa 26 w Warszawie
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa Śródmieście
Główny przedmiot (CPV)71.32.00.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania56 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium200,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1)wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie:
a)wykaz min. 2 zamówień wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, liczonych od daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegających na wykonaniu projektów zagospodarowania terenu o złożoności zbliżonej do przedmiotu zamówienia, mającej w swoim zakresie drogi, oświetlenie terenu i zieleń z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane i o wartości nie mniejszej niż 8.000,00 zł każde zamówienie;
b)dowody określające zamówienia zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
Zamawiający zgodnie z § 2 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju
z 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 poz. 1126) może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 ustawy pzp, Zamawiający żądać będzie przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt. 1÷9 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 poz. 1126).
2)Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a)dokumenty minimum jednej osoby, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, będącej członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń;
b)dokumenty minimum jednej osoby, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, będącej członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń;
c)dokumenty minimum jednej osoby, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, będącej członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Termin wykonania40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-06-21
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zgn.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-06-21 godzina 13:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-06-21, 14:00, siedziba ZGN pok. 209
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-06-11


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |