m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-06-12 , 08:44:03
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Ursynów m.st. Warszawy
- adresAl. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 71 01
- faks(0-22) 443 73 32
- e-mailinfo@ursynow.pl
- adres internetowyhttp://www.ursynow.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Anna Bacińska
- adresDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokal313
- telefon(0-22) 443 71 47
- emailabacinska@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychJan Brutkowski
- adresDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, al.KEN 61
- lokal337
- telefon(0-22) 545 72 82
- emailjbrutkowski@ursynow.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej remontu wejść, podestów, podjazdów dla osób niepełnosprawnych i tarasów podziemnych hal garażowych poza obrysem budynku w budynkach mieszkalnych przy ul. Kłobuckiej 16-18, ul. Kłobuckiej 16B-18D i ul. Kłobuckiej 18A w Warszawie ze świadczeniem usługi nadzoru autorskiego.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej remontu wejść, podestów, podjazdów dla osób niepełnosprawnych i tarasów podziemnych hal garażowych poza obrysem budynku w budynkach mieszkalnych przy ul. Kłobuckiej 16-18, ul. Kłobuckiej 16B-18D i ul. Kłobuckiej 18A w Warszawie ze świadczeniem usługi nadzoru autorskiego. Budynki przy ul. Kłobuckiej 16, 16B, 18, 18A i 18D w Warszawie zostały przekazane do użytku w końcu roku 2014. W trakcie dotychczasowego użytkowania stwierdzono gwałtowne pogarszanie się, w wyniku wadliwego wykonania, stanu wejść do budynków, w tym schodów, podjazdów (pochylni) dla osób nie pełnosprawnych, a ponadto błędy wykonania izolacji pionowej ścian piwnicznych oraz cokołów i tarasów (stropów) podziemnych hal garażowych powodują zawilgocenie ścian budynków, a tym samym lokali. Ponadto niewłaściwie wykonane warstwy odprowadzające wodę od budynków po powierzchni stropów hal garażowych powodują występowanie, z jednej strony nadmiaru wody opadowej na tych powierzchniach w okresach wzmożonych opadów, z drugiej nadmierne przesychanie warstw ziemi w okresach suchych. Wejścia do budynków i tarasy podziemnych hal garażowych poza obrysem budynków zlokalizowane są tylko z jednej strony każdego z budynków o podanych adresach, przy tym w przypadku ul. Kłobucka 16 i 18 oraz budynków ul. Kłobucka 16B i 18D podziemne hale garażowe znajdują są wspólne dla obu budynków, tak więc budynki te w zakresie konstrukcji podziemnej stanowią jeden zespół rozdzielony dylatacjami w miejscu szczytu każdego budynku. Należy wykonać remont, jednak ze względu na duże wady wykonawcze musi on być poprzedzony wykonaniem dokumentacji projektowej wykonawczej, w której zostaną wskazane sposoby naprawy i technologie, które należy kompleksowo zastosować, dla poprawnego wykonania remontu i poprawienia obecnych błędów z zachowaniem już istniejącej substancji budynku i otoczenia. Zamawiający dysponuje dokumentacją powykonawczą, która może być udostępniona wykonawcy projektu. Budynki nie są wpisane do rejestru zabytków, ani do gminnej ewidencji zabytków. Zakres prac projektowych powinien obejmować m.in.: 1) inwentaryzację stanu istniejącego dla potrzeb projektowych, z uwzględnieniem możliwości pozostawienia istniejących konstrukcji, ich naprawy lub częściowej rozbiórki, oraz zdiagnozowaniem przyczyn zawilgocenia, w tym błędów w sposobie odprowadzania wody, 2) konieczne do wykonania prace przygotowawcze, 3) proponowaną technologię wykonania remontu poszczególnych elementów z opisem jej stosowania i wykonania, 4) sposób wykonywania remontu pochylni dla osób niepełnosprawnych, w tym określenie sposobu usunięcia obecnej warstwy wierzchniej (jezdnej) i wykonania nowej warstwy wierzchniej, 5) sposób naprawy i wykończenia schodów wejściowych do klatek schodowych, wnęk wejściowych, ich odwodnienia i połączenia podestów wejściowych schodów i podjazdów w sposób zapewniający stabilność i szczelność konstrukcji, 6) zaprojektowanie technologii izolacji powłokowej lub bezpowłokowej konstrukcji schodów, podjazdów i podestów, w tym na styku ze stropem hali garażowej, sposobu odprowadzania wody z konstrukcji zewnętrznych, 7) zaprojektowanie technologii izolacji ścian pionowych, cokołów budynków i dylatacji na remontowanym odcinku, 8) zaprojektowanie prawidłowego nachylenia powierzchni tarasów hal garażowych w sposób umożliwiający poprawne odprowadzanie wody spod budynków, 9) zaprojektowanie odpowiednich warstw na powierzchni stropów podziemnych hal garażowych umożliwiających ich odwodnienie w okresie wzmożonych opadów atmosferycznych i zatrzymywanie wody w okresach suchych (technologia wykonania), 10) kolorystykę wykończenia, z uwzględnieniem wykończenia zastosowanego w budynkach w otoczeniu oraz pierwotnego projektu budynków, wraz z technologią wykonania i opisem proponowanych materiałów (barwne tynki, farby, warstwy kolorystyczne, itp.), 11) wymianę lub naprawę obróbek blacharskich i poręczy, 12) obmiar i kosztorys inwestorski, 13) warunki techniczne wykonania i odbioru robót, Wykonawca dokumentacji będzie także pełnił nadzór autorski nad wykonywanymi pracami remontowymi w ilości maksymalnie 3 wizyt. W zakres zamówienia wchodzi również dokonanie przez wykonawcę wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny i kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego wykonanie. Po wykonaniu inwentaryzacji, przed przystąpieniem do wykonania dokumentacji projektowej, wykonawca uzgodni z zamawiającym zakres niezbędnych prac oraz proponowane rozwiązania. Do uszczelnień należy zastosować rozwiązania systemowe zapewniające właściwe uszczelnienie przeciwwilgociowe ścian i dylatacji. Wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego pozwoli na ustalenie, w jakim zakresie istnieje konieczność demontażu elementów wykończeniowych, rozbiórki elementów konstrukcji uzupełnienia/wymiany warstw ocieplających wraz z określeniem grubości warstwy i rodzaju materiału ocieplającego, ustalenie wad izolacji i odprowadzania wody z tarasów hal garażowych oraz na ustalenie sposobu i technologii wykonania remontu wejść, schodów i podjazdów, izolacji elementów konstrukcyjnych i ich wykończenia. Biorąc pod uwagę powtarzalność układu budynków, wejść do klatek schodowych i usytuowania podziemnych hal garażowych projekt może zostać wykonany dla jednego budynku, jako powtarzalny, z uwzględnieniem istnienia wspólnych hal garażowych dla budynków przy ul. Kłobuckiej 16 i 18 oraz 16B i 18D. Termin wykonania dokumentacji projektowej, nie dłuższy niż 40 dni kalendarzowych, stanowi jedno z kryteriów oceny ofert i zostanie ustalony na podstawie oferty złożonej przez oferenta wyłonionego w postępowaniu. Projekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.), ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389 z późn. zm.), ze szczegółowym opisem proponowanych technologii i materiałów, z podaniem ich parametrów i zastosowań. Dokumentacja powinna być przygotowana w sposób umożlwiający jej wykorzystanie w postępowaniu przetargowym realizowanym zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w szczególności poprzez brak odniesienia w dokumentacji projektowo-kosztorysowej do jakichkolwiek marek i produktów, które to odniesienia mogłyby naruszać zasadę uczciwej konkurencji, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu i nie można opisać go za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Projekt należy złożyć w wersji papierowej w 3 egz., w wersji elektronicznej w plikach pdf oraz w plikach umożliwiających edycję w programach źródłowych zastosowanych do wykonania projektu i kosztorysu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa ww. treść stanowiąca załącznik nr 1 do wzoru umowy oraz: - wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.

Uwaga!
1. W odniesieniu do art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy na etapie jej realizacji w przypadkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ tj.: § 12 wzoru umowy 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy, wyłącznie na zasadach określonych w umowie, w szczególności w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2. Zmiany postanowień zawartej umowy, o których mowa w ust. 1 mogą nastąpić w następujących przypadkach: 1) zmiana wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy: - w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z części zakresu przedmiotu umowy, 2) zmiana terminu wykonania umowy: a) w przypadku zmiany terminu realizacji robót budowlanych, które będą realizowane na podstawie wykonanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, b) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, pod warunkiem, że działania te nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron, 3) inne zmiany: a) w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, b) zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy, na który ma być dokonana płatność z tytułu realizacji umowy. 3. Wszelkie zmiany do umowy możliwe są wyłącznie po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego i muszą być uzasadnione prawidłową realizacją przedmiotu umowy.

2.KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest: Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu m.st. Warszawy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy za pomocą adresu iod@um.warszawa.pl . 3. Administrator danych osobowych – Prezydent m.st. Warszawy - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. w szczególności ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie m.st. Warszawy, tj. przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne i zawarcie umowy o zamówienie publiczne; 5. W związku z przetwarzaniem danych w celu/celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z m.st. Warszawą przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezydent m.st. Warszawy. 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat; tj. okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne. 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:  dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,  dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,  dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:  osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,  przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,  Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,  osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:  zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem; f) ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych. 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. 10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa, Dzielnica Ursynów.
Główny przedmiot (CPV)71.22.00.00-6
Dodatkowe przedmioty (CPV) 71.24.20.00-6


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2018-11-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Uwaga! Numeracja przeniesiona z Ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych.

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że: 1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali¹ (tj. zakończyli) co najmniej jedną dokumentację projektową wykonawczą, o wartości nie mniejszej niż 18 000,00 zł brutto, obejmującą w swym zakresie hydroizolacje stropów konstrukcji podziemnych z zagospodarowaniem ich powierzchni na tereny zielone. UWAGA! 1 Za wykonaną usługę Zamawiający uzna taką usługę, którą Wykonawca wykonał w ramach jednej umowy i której przedmiot został odebrany przez Zamawiającego jako wykonany należycie. 2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności co najmniej jedną osobą: a) posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z 2017.1332 z późn. zm);
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oferta powinna składać się z: a) wypełnionego Formularza oferty - wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SIWZ; b) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia Wykonawcy stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ; c) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ; d) dokumentu (np. pełnomocnictwa) - jeżeli oferta, w tym wszelkie oświadczenia i dokumenty - zostaną podpisane przez osobę albo osoby działające na podstawie pełnomocnictwa. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi obejmować uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać złożone wraz z ofertą w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. Do pełnomocnictwa należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielania pełnomocnictwa (co można wykazać w szczególności przez załączenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z pózn. zm.) albo zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1829). e) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów (w formie oryginału) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; Dokument ten powinien w szczególności zawierać następujące informacje: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Uwaga! Informację o podmiotach, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy należy zawrzeć w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 10.1. lit. b) i c) SIWZ. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 2. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy – wg wzoru określonego w Załączniku nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. Dokumenty podmiotów zagranicznych Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami pkt. 9 i 10 SIWZ, ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z ofertą potwierdzały, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 4. Oferta wspólna: Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: 1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. 2) Oryginał pełnomocnictwa lub kopii potwierdzonej notarialnie powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 3) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przy czym nie jest wymagany podpis pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. 4) W odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców (nie musi ich spełniać każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną osobno). 5) Oświadczenia, wykazy lub formularze sporządzone na załączonych do SIWZ wzorach, składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. 6) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 10.1. lit. b) i 10.2. SIWZ każdy z uczestników oferty wspólnej składa indywidualnie. 7) Kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy (członka konsorcjum) muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego one dotyczą lub przez pełnomocnika. 8) Pozostałe kopie dokumentów, inne niż wymienione w pkt. 12.7) SIWZ, muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców. 9) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty.

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
termin wykonania dokumentacji40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-06-20
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.ursynow.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-06-20 godzina 10:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-06-20, 11:00, w siedzibie Zamawiającego przy Al. KEN 61 w sali konferencyjnej - pok. nr 458 - IV piętro.
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-06-12


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |