m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Wartość zamówieniaPoniżej 750 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-06-13 , 10:58:09
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Wola m.st. Warszawy
- adresal. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 44 35 682
- faks(0-22) 44 35 600
- e-mailzp.wola@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.wola.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Anna Serafin - Chwała
- adresDzielnica Wola m.st. Warszawy, al. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa
- lokal220
- telefon(0-22)4435684
- emailachwala@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychKrzysztof Maciejewski
- adresDzielnica Wola m.st. Warszawy, al. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa
- lokal48
- telefon(0-22) 5048353
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Wola m.st. Warszawy, al. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa
- lokal220
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniuDzielnica Wola m.st. Warszawy, al. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa
- lokal220
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach administracyjnych Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Wola (znak sprawy: 37/ZP/18).
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach administracyjnych Urzędu m. st. Warszawy Dzielnicy Wola w następujących lokalizacjach: Al. Solidarności 90, ul. Jana Olbrachta 7, ul. Syreny 18, Skwer Kardynała Wyszyńskiego 3, ul. Żelazna 99.
2. Wykaz obiektów, objętych stałą, bezpośrednią ochroną fizyczną :
a) Al. Solidarności 90 - ochrona będzie pełniona przez dwóch pracowników w systemie 24–godzinnym, dodatkowo jednego pracownika w dniach pracy Urzędu: od wtorku do piątku przez 8 h w godzinach 800-1600, a w poniedziałki przez 10 h: od 800-1800 oraz jednego pracownika w soboty podczas ceremonii ślubnych w godzinach od 900-1800 (wykaz sobót i godzin w których odbywać się będą ceremonie ślubne przesyłany będzie przez Zamawiającego miesiąc wcześniej).

b) ul. Żelazna 99 ochrona będzie pełniona przez dwóch pracowników w dniach pracy Urzędu: od poniedziałku do piątku przez 12 h w godzinach 700-1900 z możliwością przedłużenia do godziny 2100 po wcześniejszym powiadomieniu Wykonawcy.
Przewidywana liczba roboczogodzin dla zamówienia wynosi - razem: 27 087 h - szczegóły w tym zakresie określa Tabela nr 1 wskazana w punkcie 2 podpunkt 2.2 SIWZ.

3. Lista obiektów, podlegających jedynie ochronie w sieci monitoringu – system sygnalizacji włamania i napadu bez objęcia stałą, bezpośrednią ochroną fizyczną:
a) ul. Jana Olbrachta 7 – magazyn Wydziału Administracyjno – Gospodarczego dla Dzielnicy Wola,
b) ul. Syreny 18 – siedziba Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola,
c) Skwer Kardynała Wyszyńskiego 3 – siedziba Wydziału Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej dla Dzielnicy Wola,
d) ul. Żelazna 99 – siedziba Urzędu Dzielnicy Wola poza godzinami pracy Urzędu.
4. W ramach realizacji przedmiotowego zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) zapewnienia bezpieczeństwa osób znajdujących się w granicach obiektów Urzędu ,
2) ochrony obiektów i pomieszczeń Urzędu, o których mowa w pkt 1 przed dostępem do nich osób nieuprawnionych,
3) ochrony mienia Urzędu przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem,
4) wykonywania powierzonych mu zadań z najwyższą starannością, mając na uwadze nie tylko ochronę osób i mienia znajdujących się w budynku Zamawiającego, ale również jego dobre imię w kontaktach z interesantami,
5) należytej ochrony danych osobowych przetwarzanych przez jego pracowników, w ramach nadanych im upoważnień a także ochrony obszarów przetwarzania danych osobowych według wykazu obszarów przetwarzania danych osobowych otrzymanego od Zamawiającego,
6) zapobiegania zakłóceniom porządku na terenie Urzędu oraz powiadamiania pracownika Wydziału Administracyjno - Gospodarczego właściwego ds. ochrony osób i mienia oraz osoby odpowiedzialnej za administrowanie obiektem o zdarzeniach powodujących naruszenie porządku,
7) niezwłocznego powiadamiania organów ścigania o czynach przestępnych zaistniałych na terenie Urzędu i zabezpieczenia miejsca ich popełnienia do czasu przybycia organów ścigania,
8) całodobowej kontroli ruchu osobowego w godzinach i poza godzinami pracy Urzędu oraz ruchu materiałowego na terenie,
9) prowadzenia dokumentacji ochronnej przewidzianej w Tabeli służby ochrony Urzędu, a zwłaszcza dziennika zmiany zawierającego dane o czasie rozpoczęcia i zakończenia zmiany, obsadzie personalnej zmiany oraz o rozmieszczeniu poszczególnych pracowników ochrony i czasie wykonywania przez nich zadań, a także prowadzenia na bieżąco elektronicznego raportu zmiany zwierającego wszystkie istotne informacje dotyczące przyjęcia, przebiegu i przekazania służby ochronnej,
10) obsługi systemów zabezpieczenia technicznego, zainstalowanych w obiekcie Al. Solidarności 90 oraz przy ul. Żelaznej 99, systemów sygnalizacji alarmu pożaru, systemu monitorowania instalacji technicznych i zagrożeń w budynku oraz reagowania na sygnały alarmowe,
11) obowiązkowego kierowania pracowników ochrony, zatrudnionych w obiektach wymienionych w załączniku nr 1 do Umowy na szkolenia w zakresie obsługi systemów zabezpieczeniowych i alarmowych organizowanych przez Zamawiającego,
12) dysponowania Centrum Monitorowania Sygnałów Alarmowych do dozoru sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych,
13) dysponowania zmotoryzowanymi i wyposażonymi w środki przymusu bezpośredniego oraz łączności bezprzewodowej zewnętrznej i wewnętrznej Grupami Interwencyjnymi do wykonania zadań określonych w Procedurze działania grupy interwencyjnej stanowiącej zał. nr 6 do Umowy.
5. Warunki realizacji zamówienia:
1) Odpowiedzialność Wykonawcy za powierzone mienie Zamawiającego w Urzędzie rozpoczyna się w dniu przejęcia ochrony fizycznej Urzędu.
2) Wykonawca zobowiązuje się, do zatrudnienia pracowników skierowanych do realizacji umowy, na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
3) Zamawiający może żądać okazania przez Wykonawcę kopii umów o pracę osób skierowanych do realizacji czynności z niniejszej umowy. Wykonawca dostarczając Zamawiającemu, w celu okazania, kopie umów o pracę ma obowiązek ograniczenia przekazywanych danych osobowych do imienia i nazwiska oraz informacji o zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy. Pozostałą część danych Wykonawca zanonimizuje.
4) Wykonawca ma obowiązek, w terminie 3 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy, okazać Zamawiającemu kopie umów o pracę osób skierowanych do realizacji czynności stanowiących przedmiot niniejszej umowy.
5) W przypadku powzięcia informacji o nieterminowym wypłacaniu wynagrodzenia za pracę przez Wykonawcę jego pracownikom świadczącym usługi ochrony osób i mienia, Zamawiający może powiadomić Państwową Inspekcję Pracy.
6) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania Umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe, wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wyposażonych w środki przymusu bezpośredniego, środki łączności wewnętrznej i zewnętrznej oraz ubiory służbowe, umożliwiające wykonanie Umowy z należytą starannością, a w szczególności zobowiązany jest do zatrudniania kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej posiadających ważne legitymacje kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, wystawione przez Wykonawcę, a przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy – przez podwykonawcę, niezbędne do realizacji Umowy, zgodnie z listą imienną tych pracowników, do poddania pracowników procedurze uzyskania upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
7) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w składzie każdej 24 godzinnej zmiany w obiekcie przy al. Solidarności 90 minimum dwóch osób ze znajomością obsługi komputera w stopniu podstawowym (włączenie komputera, sprawdzenie poczty, odpisanie na maile, przeglądanie internetu).
8) Wykonawca zobowiązany jest do codziennej kontroli higieny osobistej pracowników realizujących zamówienie. Zamawiający wymaga, aby pracownik ochrony realizował umowę przy największych standardach kultury i higieny osobistej.
9) Wykonawca, jest zobowiązany do comiesięcznego raportowania stanu zatrudnienia ww. osób przez cały okres realizacji zamówienia, w terminie do 5 dnia każdego miesiąca.
10) Zamawiający i Wykonawca zastrzegają sobie możliwość zmiany osób przewidzianych do wykonania zamówienia. Zmiana taka nie stanowi zmiany umowy.
11) Wykonawca jest zobowiązany, każdorazowo w przypadku zmiany osób wykonujących czynności w ramach umowy, okazać Zamawiającemu w terminie 3 dni od daty dokonania przedmiotowej zmiany, kopie umów o pracę osób skierowanych do realizacji czynności z niniejszej umowy. Wykonawca dostarczając Zamawiającemu, w celu okazania, kopie umów o pracę ma obowiązek ograniczenia przekazywanych danych osobowych do imienia i nazwiska oraz informacji o zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy. Pozostałą część danych Wykonawca zanonimizuje.
12) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.
13) W przypadku gdy Wykonawca powierzy realizację usług ochrony osób i mienia podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia przez Podwykonawcę.
6. Grupy interwencyjne Wykonawcy zobowiązane są przyjeżdżać do Obiektów na każdy sygnał alarmowy, wyemitowany przez pracowników ochrony Obiektu, użytkowników Obiektu lub system sygnalizacji napadu i włamania, w czasie nie dłuższym niż 10 minut od powiadomienia w dni robocze od godz. 8:00 do godz. 18:00.
Przedmiotowy czas przyjazdu stanowi kryterium oceny ofert – patrz część XI SIWZ.
7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób realizacji oraz wymagania dotyczące wykonania usług, stanowiących przedmiot zamówienia określa:
1) wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ wraz z nw. załącznikami:
a) Wykazy obiektów podlegających ochronie - Załącznik nr 1,
b) Tabela służby ochrony Urzędu - Załącznik nr 2,
c) Instrukcja kontroli ruchu osobowo-materiałowego - Załącznik nr 3,
d) Instrukcja alarmowa - Załącznik nr 4,
e) Instrukcja dotycząca zasad gospodarki kluczami - Załącznik nr 5,
f) Procedura działania grupy interwencyjnej - Załącznik nr 6,
g) Imienna lista osób przeznaczonych do realizacji zamówienia - Załącznik nr 7,
h) Wzór oświadczenia o wypłacie wynagrodzeń - Załącznik nr 8
2) Formularz cenowy załącznik nr 1A do SIWZ, stanowiący integralną część Formularza ofertowego – który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
8.Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie udzielanego zamówienia kwotę brutto 581.057,15 zł.
9. Zaleca się aby przed sporządzeniem oferty Wykonawca zapoznał się z w/w dokumentami oraz zapisami Części VIII i IX SIWZ.
10. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał przez cały okres realizacji zamówienia aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z sumą ubezpieczenia nie mniejszą, niż 5 000.000 PLN (słownie: pięć milionów złotych) z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia na jedno lub wszystkie zdarzenia – zgodnie z treścią § 8 ust. 5 wzoru umowy.
11.Podwykonawcy:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed podpisaniem umowy, wskazał Zamawiającemu czy zamówienie wykona własnymi siłami, czy też zamierza powierzyć Podwykonawcom wykonanie części zamówienia (należy wówczas wskazać zakres przewidziany do realizacji przez Podwykonawców oraz firmę Podwykonawcy).
12. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi załącznikami w kopercie lub nieprzezroczystym opakowaniu zamkniętym w sposób trwały. Wykonawca może dostarczyć ofertę za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa, dzielnica Wola
Główny przedmiot (CPV)79.71.00.00-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-06-28
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
UWAGA: poniższa numeracja z SIWZ.
CZĘŚĆ IV.

Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące

1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek jeśli wykaże, że jest uprawniony do prowadzenia działalności regulowanej w zakresie ochrony osób i mienia, tj: posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej: stałej lub doraźnej oraz polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (jt. Dz. U. z 2017 r., poz. 2213 j.t. z późn. zm.).

2) zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi, z zastrzeżeniem, iż każda usługa:
a) - polegała na ochronie fizycznej budynku/ów użyteczności publicznej*,
b) - świadczona była przez okres co najmniej 10 miesięcy,
c) - wartość zrealizowanej usługi wynosiła minimum 200.000,00 zł.

W przypadku zamówień (usług) wykonywanych uznany zostanie zakres już należycie wykonany, który musi potwierdzać w/w warunek.

*Przez budynek użyteczności publicznej Zamawiający rozumie - budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1422).

** W przypadku, gdy kwoty w złożonych dokumentach podane będą w innej walucie niż złoty polski – Zamawiający dokona przeliczenia tej kwoty na złote polskie na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych, określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień wszczęcia postępowania.


Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, warunki udziału mogą spełniać wspólnie (łącznie), a wymaganą koncesją na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, o której mowa powyżej, musi wykazać się Wykonawca, który będzie realizował zakres zamówienia, z którym wiąże się obowiązek jej posiadania.

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający wykluczy z postępowania:
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1137 ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1463 ze zm.),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w ppkt 2;
4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1541 ze zm.);
11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 229 ze zm.), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
CZEŚĆ V.Wykaz oświadczeń / dokumentów wymaganych w postępowaniu.

1. Dokumenty i oświadczenia wymagane w postępowaniu.
1) Składana przez Wykonawcę oferta, sporządzona zgodnie z wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w części VIII SIWZ, składa się z:
a) wypełnionego formularza ofertowego - załącznik nr 1 do SIWZ,
b) wypełnionego formularza cenowego – załącznik nr 1A do SIWZ.
W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży z ofertą w/w formularzy, jego oferta zostanie odrzucona.
2) Ponadto do oferty należy dołączyć:
a) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie określonym przez Zamawiającego w Części IV pkt 1 SIWZ, o treści zgodnej z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 a) do SIWZ,
b) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie określonym przez Zamawiającego w Części IV pkt 2 SIWZ, o treści zgodnej z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 b) do SIWZ,
c) Aktualną koncesję na prowadzenie działalności regulowanej w zakresie usług ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej: stałej lub doraźnej oraz polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U.2017, poz. 2213 j.t. z późn. zm.).
d) wykaz usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem, przedmiotu, dat wykonania, wartości zrealizowanych usług i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.
e) Dokument (np. Pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru np. Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej itp.) potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych załączonych do oferty dokumentów.
f) Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zobowiązany jest zamieścić informacje o tych podmiotach w oświadczeniach (Załączniki nr 2a) i 2b) do SIWZ), o których mowa w ppkt 2 lit. a) i b) oraz musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności załączając do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie, należy złożyć na piśmie w formie oryginału, a jego treść musi w sposób wyraźny i jednoznaczny wyrażać wolę oddania Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu.

Zamawiający wymaga aby składany dokument wskazywał w szczególności:
- sposób wykorzystania zasobów przez Wykonawcę oraz zakres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego (w przypadku udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia należy imiennie wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia),
- okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
- jakie prace wykona podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, których wskazane zdolności dotyczą.
Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznych lub zawodowych, doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Uwaga!
3) Zamawiający informuje, że zamieści na stronie internetowej Zamawiającego informacje z otwarcia ofert podając między innymi nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty.
Wykonawca, w terminie 2 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert przekazuje Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w Części IV pkt 2 ppkt 12 SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W/w oświadczenie powinno być złożone w oryginale (w formie pisemnej).
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, oświadczenie składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

Zamawiający informuje, iż najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Informacje dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami części IV i V SIWZ, a w szczególności z zapisem części V pkt 1 ppkt 2 lit. e) SIWZ, ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z ofertą potwierdzały, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

3. Informacja dla Wykonawców składających ofertę wspólną (np. konsorcjum lub spółka cywilna).
1) Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców w ramach oferty wspólnej.
2) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika, do:
- reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
3) Oryginał pełnomocnictwa lub jego kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
4) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.
5) Wykonawcy występujący wspólnie składają jedną ofertę, a:
a) oświadczenie, o którym mowa w Części V pkt 1 ppkt 2) lit. b) SIWZ, składa każdy z Wykonawców oddzielnie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw do wykluczenia z postępowania w zakresie określonym przez Zamawiającego,
b) oświadczenie, o którym mowa w Części V pkt 1 ppkt 3) SIWZ, składa każdy z Wykonawców oddzielnie. Oświadczenie to dotyczy przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w Części IV pkt 2 ppkt 12 SIWZ,
c) Wymaganą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, o której mowa powyżej, musi złożyć Wykonawca, który będzie realizował zakres zamówienia, z którym wiąże się obowiązek jej posiadania.
d) pozostałe oświadczenia i dokumenty składają wszyscy Wykonawcy wspólnie.
6) Oświadczenia, formularze, dokumenty składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców – Pełnomocnik, z zastrzeżeniem ppkt 5) lit a) – b), lub wszyscy Wykonawcy, wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
7) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu ofertowym.
8) Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
Kryteria oceny ofert
Cena90 %
czas reakcji na zgłoszenie10 %
Warunki uzyskania dokumentacji postępowaniaFormularz można odebrać do dnia 2018-06-20
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.wola.waw.pl
Termin i miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuOferty/wnioski należy składać do dnia 2018-06-20 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert (jesli dotyczy)2018-06-20, 09:30, siedziba Zamawiajacego pok.220
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |