m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-06-12 , 14:02:51
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o.
- adresPl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 656-63-59
- faks(0-22) 656-63-37
- e-mailzamowienia@pkin.pl
- adres internetowyhttp://www.pkin.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Anna Rybak
- adresZarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o., Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
- lokal1509
- telefon(0-22) 656-62-59
- emailanna.rybak@pkin.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychKonrad Turzyński
- adresZarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o., Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
- lokal1606
- telefon(0-22) 656-6403
- emailkonrad.turzynski@pkin.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o., Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
- lokal1509
Adres, na który należy przesyłać ofertyZarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o., Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
- lokal1509
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Remont dachów nad strefą B2, B2A i G4 w budynku Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest ROBOTA BUDOWLANA, obejmująca wykonanie robót budowlanych, polegających na wymianie pokrycia dachu, wykonaniu brakujących obróbek blacharskich oraz remont elewacji stalowych obudów wyrzutni i czerpni wentylacyjnych nad strefami B2, B2A w budynku Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawPałac Kultury i Nauki, Warszawa, Pl. Defilad 1
Główny przedmiot (CPV)45.45.30.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2018-10-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium20000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
-nie podlegają wykluczeniu;
-spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zamawiający uzna warunek za spełniony, o ile wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe w wysokości 750 000 zł lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 750 000 zł i posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związane z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia;
2) zdolności technicznej lub zawodowej – zamawiający uzna warunek za spełniony, o ile wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym terminie, wykonał łącznie co najmniej 2 zamówienia w zakresie wykonania robót budowlanych polegających na wykonaniu robót dekarskich o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto każda oraz 1 robotę o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto, która została wykonana w obiekcie wpisanym do rejestrów zabytków i dotyczyła napraw pokryć dachowych i obróbek blacharskich na podstawie projektu budowlanego lub programu prac konserwatorskich oraz została odebrana ze skutkiem pozytywnym;
Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku jedynie w sytuacji przedstawienia dokumentów poświadczających wykonanie i odbiór tych prac bez zastrzeżeń.
3) dysponowania co najmniej jedną osobą spełniającą łącznie następujące wymagania:
a) posiadanie aktualnych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016 poz.290 z późn. zm.) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami oraz b) posiadanie minimalnej praktyki do prowadzenia prac przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2014 poz.1446 z późn. zm.) oraz c) posiadanie członkostwa w właściwej izbie samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U.2016 poz. 1725).
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Wydłużenie okresu gwarancji ponad wymagane 3 lata20 %
Skrócenie terminu realizacji zamówienia20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-06-29
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.pkin.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-06-29 godzina 12:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-06-29, 13:00, PKiN, Pl. Defilad 1, Warszawa, 15 piętro, pok.1515
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-06-12


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |