m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-06-12 , 14:24:34
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Bemowo m.st. Warszawy
- adresPowstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 53-37-745
- faks(0-22) 53-37-563
- adres internetowyhttp://www.bemowo.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Dorota Zając
- adresDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokal366, piętro III
- telefon(0-22) 44-37-617
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAleksandra Flis
- adresDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokal359
- telefon(0-22) 53-37-811
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokal366, piętro III
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokal024, parter
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Konserwacja studni i stacji uzdatniania wody na terenie m.st. Warszawy Dzielnicy Bemowo w latach 2019-2021
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest konserwacja studni i stacji uzdatniania wody na terenie m.st. Warszawy Dzielnicy Bemowo w latach 2019-2021 wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ).
Zamawiający stosownie do wymagań art. 29 ust. 3a ustawy
wymagania zatrudnienia na umowę o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osobę/y bezpośrednio wykonujące czynności konserwacyjne w obrębie stacji uzdatniania wody, wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawUD Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
Główny przedmiot (CPV)65.13.00.00-3
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Konserwacja przy ul. Obrońców Tobruku, ul. Kazubów, ul. Morcinka i punkt czerpalny Morcinka bis, ul. Czerwonych Maków, ul. Pełczyńskiego, ul. Szobera, ul. Bolimowskiej, ul. Westerplatte, ul. Radiowej4000,00
2Konserwacja przy ul. Anieli Krzywoń, ul. Sterniczej/Powstańców Śląskich, ul. Sucharskiego, ul. Muszlowej, ul. Rozłogi 2a, ul. Rozłogi 12a, ul. Raginisa, ul. Sterniczej 125, ul. Wyki. 4000,00
Razem 8000,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2018-12-01, data zakończenia: 2021-11-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium8000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
Część zamówienia nr 1 - 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych, 00/100),
Część zamówienia nr 2 - 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych, 00/100).
2.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert (data i godzina), określonym w Rozdziale XI ust. 2.
3.Za wadium wniesione w terminie uważa się:
1)dla wadium wnoszonego w pieniądzu - uznanie rachunku bankowego przez bank Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (data
i godzina);
2)dla wadium wnoszonego w poręczeniach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu PARP – oryginał dokumentu należy złożyć w kasie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (data i godzina).
4.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą oraz w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy.
5.Wadium można wnieść w jednej lub kilku niżej wymienionych formach
(w zależności od wyboru Wykonawcy):
1)pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:Nr 03 1030 1508 0000 0005 5000 2043
2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3)gwarancjach bankowych;
4)gwarancjach ubezpieczeniowych;
5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 359 z późn. zm.), zwanej dalej PARP.
6.W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie:
1)obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy;
2)zostały złożone u Zamawiającego w oryginale;
3)jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia zaleca się, aby dokument potwierdzający wniesienie wadium wskazywał nr części zamówienia, której dotyczy. W przypadku niewskazania numeru części zamówienia z jednoczesnym brakiem możliwości jednoznacznego przypisania wniesionego wadium do poszczególnych części zamówienia, oferta zostanie odrzucona we wszystkich częściach zamówienia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy.
Nieuwzględnienie powyższego w treści gwarancji/poręczenia spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy.
7.Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy składać w siedzibie Zamawiającego (adres wskazany w Rozdziale I SIWZ), w kasie urzędu (parter),w poniedziałek w godz. od 8:00-17:30, od wtorku do piątku w godz.8:00-15:30,z dopiskiem na kopercie i w dokumencie dla formy innej niż pieniądz:
„Wadium w postępowaniu na: „Konserwacja studni i stacji uzdatniania wody na terenie m.st. Warszawy Dzielnicy Bemowo w latach 2019-2021”.
nr postępowania UD-I-WZP.271.30.2018.DZA
8.Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu PARP musi zawierać stwierdzenie, że gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo pokryć wszelkie zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikające z zapisów SIWZ dotyczących wadium, do wysokości gwarantowanej kwoty, na pierwsze żądanie Zamawiającego przedstawione gwarantowi w formie pisemnej w okresie obowiązywania poręczenia (gwarancji).
9.Ww. gwarancje i poręczenia nie mogą wprowadzać żadnych dodatkowych warunków merytorycznych.
10.Przedłużenia ważności wadiów w formie innej niż pieniądz, w sytuacjach określonych w ustawie, należy dokonywać w sposób określony w ust. 7.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunki udziału w postępowaniu zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w sposób należyty, co najmniej jedną usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia, tj:
• dla części zamówienia nr 1
jedną usługę polegającą na wykonaniu konserwacji (utrzymanie i eksploatacja) studni głębinowych (czwartorzędowych lub oligoceńskich), o wartości nie mniejszej niż
120.000,00 zł brutto (w ramach jednej umowy).
• dla części zamówienia nr 2 jedną usługę
polegającą na wykonaniu konserwacji (utrzymanie i eksploatacja) studni głębinowych(czwartorzędowych lub oligoceńskich), o wartości nie mniejszej niż 120.000,00 zł brutto (w ramach jednej umowy). W przypadku Wykonawcy składającego ofertę na dwie części
zamówienia powyższy warunek zostanie uznany za spełniony również wtedy, gdy Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy – w tym okresie, należycie wykonał a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w sposób należyty, co najmniej
jedną usługę polegającą na wykonaniu konserwacji (utrzymanie i eksploatacja) studni
głębinowych (czwartorzędowych lub oligoceńskich) o wartości zamówienia minimum
240.000,00 zł brutto – w ramach jednej umowy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
PODSTAWY WYKLUCZENIA
Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
nie
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 3 USTAWY PZP:
nie dotyczy
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 1 USTAWY PZP
W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności
zawodowej, Wykonawca składa: 1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ); 2) dowody
określające, czy te usługi zostały wykonane należycie. Dowodami są: a) referencje bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane b) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyskać dokumentów wskazanych w lit. a.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt powyżej:
1. Oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy. 2. Oświadczenie o innych podmiotach, na zasoby których Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, wraz z informacją dotyczącą podstaw wykluczenia innego podmiotu, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 ustawy oraz stosownymi informacjami o tym,których warunków udziału dotyczą udostępniane przez inne podmioty zasoby, sporządzone
według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. 3. W przypadku, gdy ofertę w imieniu
Wykonawcy podpisuje(ą) osoba(y) inna(e) niż ujawniona(e) w dokumentach rejestrowych,
do oferty należy załączyć dokument lub dokumenty, z którego(ych) będzie wynikać zakres
umocowania. 4. W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków polega na zdolnościach zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 i/lub 4 ustawy, celem udowodnienia, że będzie dysponował niezbędnym zasobem tych
podmiotów, składa pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 5. Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (zamieszczonej na stronie
internetowej Zamawiającego www.bemowo.waw.pl), przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy (na formularzu załączonym do ww. informacji i
zamieszczonym na www.bemowo.waw.pl). Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – oświadczenie składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie). Oświadczenie, w formie wskazanej w części D
ust. 4 należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, parter, stanowisko podawcze 1 lub 2 (z wyłączeniem przesyłek pocztowych i kurierskich – kurierzy obowiązani są dostarczyć przesyłki do kancelarii Zamawiającego, parter, pok. 024). 6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu na zasadach określonych w art. 23 ustawy oraz załączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo.
Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
nie dotyczy
Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do
ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i zostaną przez niego udokumentowane w ciągu miesiąca od dnia zaistnienia przyczyny uzasadniającej zmianę warunków umowy, 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonej na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i zostaną przez niego udokumentowane w ciągu miesiąca od dnia zaistnienia przyczyny uzasadniającej zmianę warunków umowy, 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę i zostaną przez niego udokumentowane w ciągu miesiąca od dnia zaistnienia przyczyny uzasadniającej zmianę warunków umowy. 4) przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu umowy z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy, w związku z wprowadzoną zmianą Umowy dokonaną na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych.
Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Czas dojazdu w przypadku awarii40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-06-20
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.bemowo.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-06-20 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-06-20, 11:30, pokój nr 421
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-06-12


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |