m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-06-12 , 14:40:51
I Zamawiający
ZamawiającyOśrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
- adresŁabiszyńska 20, 03-397 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 811-91-19
- faks(0-22) 811-91-19
- adres internetowy
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Paweł Augustynowicz
- adresOśrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Łabiszyńska 20, 03-397 Warszawa
- lokalp.107
- telefon(0-22) 463 84 33
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do budynku przy ul. Blokowej 3
Opis zamówienia
Zakres robót: 1) Opracowanie i uzgodnienie z Inogy Polska oraz z Zamawiającym dokumentacji budowlano-wykonawczej przyłącza energetycznego do budynku, zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia nr ND/LW/05346/2017 z dnia 30.03.2017 r. 2) Opracowanie projektu wykonawczego połączeń wyrównawczych w węźle cieplnym, 3) Wymiana istniejącego przyłącza na YAKXS 4x120 na całej długości w rurze osłonowej o średnich 110 mm, 4) Wymiana istniejących złączy napowietrzno- kablowych znajdujących się na elewacji budynku na nowe, zespolone złącze zawierające wszystkie układy pomiarowe. Złącze należy wkuć w elewację i ocieplenie budynku, 5) Wykonanie uziemienia złącza o Ruz < 10 Ohm, 6) Wykonanie instalacji uziemiającej w węźle cieplnym. Instalacje dołączyć do uziemienia, wymagana wartość Ruz < 10 Ohm, 7) Teren doprowadzić do stanu sprzed wykonywania prac, 8) Prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, 9) Doprowadzić do zawarcia nowych umów o dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej, 10) Wykonać pomiary powykonawcze oraz sporządzić dokumentację powykonawczą.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawBoisko sportowe przy ul. Blokowej 3
Główny przedmiot (CPV)45.00.00.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2018-10-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Termin wykonania10 %
Gwarancja30 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-06-27
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.osirtargowek.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-06-27 godzina 11:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-06-27, 12:00, W siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO – ul. Łabiszyńska 20 (sekretariat p. 2.23) w Warszawie.
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |