m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-06-12 , 15:41:24
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Białołęka m.st. Warszawy
- adresModlińska 197, 03-122 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 510-31-25
- faks(0-22) 51-03-189
- e-mailbialoleka.zp@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.bialoleka.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Małgorzata Lubbe
- adresDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal233
- telefon(0-22)51 03 263
- emailmlubbe@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychKrzysztof Masłowski
- adresDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal114
- telefon(0-22) 510-32-68,fax 510-32-37
- emailkmaslowski@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal233
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal233
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Kompleksowy nadzór inwestorski przebudowy budynku nauczania początkowego Szkoły Podstawowej nr 314 przy ul. Porajów 3 w Warszawie
Opis zamówienia
2.Opis przedmiotu zamówienia i termin jego realizacji

2.1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowy nadzór inwestorski nad przebudową budynku nauczania początkowego Szkoły Podstawowej nr 314 przy ul. Porajów 3 w Warszawie obejmujący swoim zakresem:
1) sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r., poz.1332 z późn. zm.);
2) obsługę Inwestycji w zakresie określonym w niniejszej umowie, łącznie z koordynacją nadzorów branżowych i kontrolowaniem rozliczeń Inwestycji z wykonawcą Inwestycji, jak również z jego podwykonawcami.
Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje:
1) Zapewnienie nadzorów inwestorskich Inwestycji stanowiącej przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, przez zespół inspektorów o następujących specjalnościach:
a) inspektor nadzoru inwestorskiego o specjalności konstrukcyjno-budowlanej (koordynator inspektorów nadzoru),
b) inspektor nadzoru inwestorskiego o specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) inspektor nadzoru inwestorskiego o specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
d) inspektor nadzoru inwestorskiego o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.
2) Zapewnienie kontroli budowy przez Inspektorów nadzoru w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, jednak nie rzadziej niż co 2 – gi dzień roboczy (tj. z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy).

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami, dyrektywami i normami UE i innymi obowiązującymi przepisami mającymi zastosowanie do przedmiotu umowy oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. Wykonawca (podobnie, jak inspektorzy nadzoru, którymi będzie się posługiwać) - nie ma prawa do zaciągania żadnych zobowiązań w imieniu Zamawiającego, mogących rodzić skutki finansowe dla Zamawiającego oraz występowania w jego imieniu bez jego zgody - pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z wyłącznej winy Wykonawcy

UWAGA!: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i wzorze umowy – zał. nr 10 do SIWZ oraz w dokumentacji technicznej dołączonej do postępowania pod nazwą: „Przebudowa budynku nauczania początkowego Szkoły Podstawowej nr 314 przy ul. Porajów 3 w Warszawie”, nr postępowania: UD-II.WZP.271.45.2018.ZDY/PN-b znajdującej się na stronie www Zamawiającego pod linkiem:
http://bialoleka.waw.pl/zamowienie-221-przebudowa_budynku_nauczania.html („Załącznik nr 13 do SIWZ Dokumentacja).

2.2. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie stosuje klauzuli społecznej na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 1579 ze zm.).

2.3. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
Dodatkowe kody CPV:
71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego
71631300-3 Usługi technicznego nadzoru budowlanego
71521000-6 Usługi nadzorowania placu budowy

2.4. Termin realizacji zamówienia
Zamawiający określa, iż nadzór inwestorski realizowany będzie przez okres począwszy od daty podpisania umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego, do dnia zakończenia robót budowlanych realizowanych i bezusterkowego ich odbioru końcowego jednak nie dłużej niż do dnia 28 listopada 2018r.
UWAGA: Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postępowania w przypadku unieważnienia postepowania pn. „Przebudowa budynku nauczania początkowego Szkoły Podstawowej nr 314 przy ul. Porajów 3 w Warszawie”, nr postępowania: UD-II.WZP.271.45.2018.ZDY/PN-b.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Białołęka m. st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)71.24.70.00-1
Dodatkowe przedmioty (CPV) 71.52.00.00-9
71.63.13.00-3
71.52.10.00-6
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2018-11-28
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium1500,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: .2. Określenie warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający określa warunki dotyczące zdolności zawodowej i technicznej Wykonawcy: 3.2.1. posiada zdolność techniczną lub zawodową: a) w zakresie zdolności zawodowej (doświadczenia w realizacji) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje jedną usługę:  polegającą na pełnieniu funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, w co najmniej jednej (1) z następujących branżach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej sanitarnej, instalacyjnej elektrycznej oraz teletechnicznej, które zostały zakończone i odebrane (wystawione co najmniej świadectwo przejęcia, protokół odbioru końcowego lub inny podobny dokument), a które obejmowały budowę, remont lub przebudową budynku o powierzchni nie mniejszej niż 600 m2 W przypadku przebudowy każda z rozbudowywanej/dobudowywanej części musi obejmować powierzchnię co najmniej 600,00 m2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wykonawcy muszą wykazać, że powyższe warunki spełniają wspólnie (łącznie) lub samodzielnie lub polegając na zasobach innych podmiotów. b) dysponuje osobami – inspektor nadzoru- zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną (1) osobą skierowana do realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z późn. zm.), do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności: • konstrukcyjno- budowlanej (koordynator inspektorów nadzoru), która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert sprawowała funkcję inspektora nadzoru, nad co najmniej jedną (1) inwestycją polegają na budowie /remoncie/przebudowie budynku o powierzchni użytkowej co najmniej 600 m2 W przypadku przebudowy każda z rozbudowywanej/dobudowywanej części musi obejmować powierzchnię co najmniej 600,00 m2. Wykonawca, który skieruje do realizacji zamówienia osobę posiadającą doświadczenie zawodowe powyżej minimalnego doświadczenia określonego przez Zamawiającego, otrzyma dodatkowe punkty, zgodnie z częścią 10.2.2 SIWZ. • sanitarnej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert sprawowała funkcję inspektora nadzoru, od początku realizacji robót do ich zakończenia, nad co najmniej jedną (1) inwestycyjną polegającą na budowie /remoncie/ przebudowie budynku o powierzchni użytkowej co najmniej 600 m2 W przypadku przebudowy każda z rozbudowywanej/dobudowywanej części musi obejmować powierzchnię co najmniej 600,00 m2. Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku posiadanie uprawnień budowlanych w zakresie instalacji. • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert sprawowała funkcję inspektora nadzoru, nad co najmniej jedną (1) inwestycyjną polegającą na na budowie /remoncie/ przebudowie budynku o powierzchni użytkowej co najmniej 600 m2 W przypadku przebudowy każda z rozbudowywanej/dobudowywanej części musi obejmować powierzchnię co najmniej 600,00 m2. Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku posiadanie uprawnień budowlanych w zakresie instalacji. • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert sprawowała funkcję inspektora nadzoru nad co najmniej jedną (1) inwestycyjną polegającą na na budowie /remoncie/ przebudowie budynku o powierzchni użytkowej co najmniej 600 m2 W przypadku przebudowy każda z rozbudowywanej/dobudowywanej części musi obejmować powierzchnię co najmniej 600,00 m2. UWAGA: Uprawnienia budowlane winny być wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1322, t.j.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane w zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia, wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz.65). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wykonawcy muszą wykazać, że powyższe warunki spełniają wspólnie (łącznie) lub samodzielnie lub polegając na zasobach innych podmiotów.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
3.3.2 Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawców w postępowaniu NA WEZWANIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy, należy przedłożyć: a) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane – załącznik nr 9 do SIWZ. b) wykaz osób na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia zawodowego (minimalnego wymaganego przez Zamawiającego) oraz podmiotów na rzecz których nadzory zostały wykonane, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- załącznik nr 8 do SIWZ. c) oświadczenie, że osoba wskazana w załączniku nr 8 do SIWZ, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiada wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień –załącznik nr 8A do SIWZ. UWAGA: Ze względu na zastosowanie w niniejszym przetargu nieograniczonym procedury odwróconej, zgodnie z art. 24 aa ust. 1 ustawy, wykazane powyżej oświadczenia i dokumenty będą żądane przez Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
3.3. Wykaz oświadczeń i dokumentów SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia oraz innych dokumentów wymaganych w postępowaniu: a) oświadczenie Wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy - wg załącznika nr 2 do SIWZ, W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy Wykonawca. b) oświadczenie Wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 Ustawy - wg załącznika nr 3 do SIWZ (o ile dotyczy), W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy Wykonawca. c) oświadczenie Wykonawcy dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca - wg załącznika nr 5 do SIWZ (o ile dotyczy), W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie podpisuje pełnomocnik. d) informacja o częściach zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - wg załącznika nr 7 do SIWZ (o ile dotyczy). W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie podpisuje pełnomocnik. 3.3.1. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, Wykonawca w odniesieniu do tych podmiotów składa (WRAZ Z OFERTĄ) aktualne na dzień złożenia następujące oświadczenia lub dokumenty: a) Dokument (np. zobowiązanie innego podmiotu) w formie oryginału potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Przykładowy wzór zobowiązania w zakresie określonych warunków udziału w postępowaniu - stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności: - zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą (czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia). b) oświadczenie Wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania (podmiotów na zasoby, których Wykonawca powołuje się w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu), na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy - wg załącznika nr 4 do SIWZ, c) aktualny dokument (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru, np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.) potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty. 3.4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej – SKŁADANE BEZ WEZWANIA. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże (BEZ WEZWANIA) Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 10 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3.5. Inne dokumenty, które należy złożyć (WRAZ Z OFERTĄ) nie wymienione w pkt 3.3.-3.4. SIWZ: a) Formularz oferty o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający żąda, żeby Wykonawca w formularzu oferty w szczególności: - wskazał cenę, za którą zobowiązuje się do wykonania zamówienia w zakresie objętym SIWZ, b) Oświadczenie dotyczące kryterium oceny ofert – zał. nr 1 A do SIWZ, c) Oświadczenie o spełnieniu obowiązku RODO – według zał. nr 12 do SIWZ. - Oświadczenie składa wykonawca, podmiot trzeci, podwykonawcy (w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisuje Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy). d) Do oferty należy dołączyć dokumenty wskazujące, że osoba podpisująca ofertę i inne dokumenty lub oświadczenia jest do tej czynności umocowana, chyba że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych dla Zamawiającego w myśl art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. Jeżeli umocowanie wynika z udzielonego pełnomocnictwa musi być ono złożone w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentów dostępnych Zamawiającemu, o których mowa powyżej, należy złożyć odpowiednie dokumenty. e) W przypadku gdyby oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia lub dokument zawierający informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, informacje które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i złożyć je w osobnej kopercie w tym samym opakowaniu co oferta.
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w umowie zgodnie z § 13 wzoru umowy. Treść wzoru umowy stanowi załącznik nr 11 do SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-21, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> oferta musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
18. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.  jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu m.st. Warszawy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy za pomocą adresu: iod@um.warszawa.pl.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. UWAGA!: Wykonawca1 ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). Ponadto Wykonawca musi wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. Na potwierdzenie, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, Wykonawca wraz z ofertą składa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ. – Oświadczenie składa wykonawca, podmiot trzeci, podwykonawcy (w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisuje Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy). 1 W zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO będzie w szczególności: Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności: osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia, podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK), osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
doświadczenie zawodowe osoby – koordynator inspektorów nadzoru - skierowanej do realizacji zadań inspektora nadzoru robót konstrukcyjno 40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-06-21
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.bialoleka.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-06-21 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-06-21, 10:30, Zgodnie z pkt 8 SIWZ
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-06-12


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |