m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-06-13 , 10:03:32
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Terenów Publicznych
- adresPodwale 23, 02-261 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 277 05 00
- faks(0-22) 277 05 03
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.ztp.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Łucja Jakóbczyk
- adresZarząd Terenów Publicznych, Podwale 23, 02-261 Warszawa
- lokal9
- telefon(0-22) 277 05 67
- emailzamowienia@ztp.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychRemigiusz Nowak
- adresZarząd Terenów Publicznych, Podwale 23, 02-261 Warszawa
- lokal24
- telefon(0-22) 277 05 56
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZarząd Terenów Publicznych, Podwale 23, 02-261 Warszawa
- lokal9
Adres, na który należy przesyłać ofertyZarząd Terenów Publicznych, Podwale 23, 02-261 Warszawa
- lokalKancelaria
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem wielobranżowego remontu budynku zdroju wody oligoceńskiej przy ul. Twardej 8/12 w Warszawie
Opis zamówienia
7. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowego remontu budynku zdroju wody oligoceńskiej przy ul. Twardej 8/12 w Warszawie.
7.1. Punkt ujęcia wody znajduje się na działce ewidencyjnej nr 9 z obrębu 5-03-06 stanowiącej własność m.st. Warszawy. W ramach przedmiotu zamówienia wykonany zostanie remont elewacji w okładzinie z piaskowca z uwzględnieniem powłoki antygraffiti, remont zadaszenia, wymiana wykładziny ściennej z płytek ceramicznych polerowanych wraz z uszczelnieniem koryt i odpływów, remont lub wymiana posadzki z gresu antypoślizgowego, montaż dodatkowego ogrzewania panelowego pomieszczenia, remont wentylacji mechanicznej, remont instalacji sanitarnych i elektrycznych, remont ślusarki okiennej i innych elementów wyposażenia zdroju, remont pomieszczenia stacji uzdatniania wody.
7.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa:
7.2.1. Projekt budowlany, wielobranżowy remontu budynku zdroju wody oligoceńskiej branża budowlana – zał. nr 9 do SIWZ;
7.2.2. Projekt budowlany, wielobranżowy remontu budynku zdroju wody oligoceńskiej instalacje elektryczne – zał. nr 10 do SIWZ;
7.2.3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – branża budowlana zał. nr 11 do SIWZ;
7.2.4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – instalacje elektryczne – zał. nr 12 do SIWZ;
7.2.5. Przedmiary robót – zał. nr 13 i nr 14 do SIWZ;
7.2.6. Wzór umowy – zał. nr 8 do SIWZ,.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Śródmieście
Główny przedmiot (CPV)45.00.00.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2018-09-14
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium5000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
9. Warunki udziału w postępowaniu
9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
9.1.1 spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
9.1.1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów,
9.1.1.2. sytuacji ekonomicznej i finansowej,
9.1.1.3. zdolności technicznej lub zawodowej.
9.1.2. nie podlegają wykluczeniu,
9.2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, gdy Wykonawca w ramach:
9.2.1. zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykazał wykonanie w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert 1 robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj.: wykonanie budowy lub przebudowy lub remontu budynków kubaturowych o wartości minimum 200 000 zł brutto przy czym zakres prac winien obejmować prace budowlane, elektryczne, wentylacji mechanicznej i instalacji sanitarnej oraz załączy dowody potwierdzające, że wykazana robota została wykonana w sposób należyty, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.
b) dysponuje minimum 2 osobami, w tym:
- dysponuje jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlano – konstrukcyjne z minimum 5-letnim doświadczeniem w prowadzeniu prac budowlanych;
- dysponuje jedną osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji SEP – uprawnienia SEP (grupa 1)
Odpowiedni wykaz w zakresie dysponowania wyżej określonymi osobami należy przedstawić wg wzoru, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

9.2.2. wykazania się sytuacją ekonomiczną i finansową:
- osiągnął w okresie ostatniego roku obrotowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, przychód ze sprzedaży produktów (dla wykonawców prowadzących pełną księgowość) lub przychód z działalności (dla wykonawców niezobowiązanych do sporządzania bilansu) minimum w ww. wyżej okresie 380 000,00 zł. według załączonego wzoru, który stanowi zał. nr 6 do SIWZ.
oraz gdy złoży prawidłowo dokumenty wymienione w pkt 10 SIWZ.

9.3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy.

10. Oświadczenia lub dokumenty wymagane w postępowaniu:
10.1. Oferta powinna składać się z:
a) wypełnionego Formularza oferty wykonawcy o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ;
b) kosztorysów ofertowych zgodnych z przedmiarami robót stanowiącymi załączniki nr 13 i 14 do SIWZ,
10.2. Ponadto do oferty należy załączyć:
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ,
b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ,
c) dokument potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty,
Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt 9.3.:
a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; lub zaświadczenia innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnym odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnym odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
termin zakończenia wykonania przedmiotu zamówienia 20 %
długość udzielonej rękojmi liczona w miesiącach 20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-06-27
Cena: 5,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: w Banku Handlowym w Warszawie S. A. Nr: 69103015080000000550890054.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.ztp.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-06-27 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-06-27, 10:15, siedziba Zamawiającego
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-06-12


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |