m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-07-04 , 15:51:26
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Anna Borkowska
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
- telefon(0-22) 443-14-18
- emailaborkowska@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
Adres, na który należy przesyłać ofertyBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Przeprowadzenie procesu projektowo-konsultacyjnego metodą warsztatów charrette i przygotowanie kompleksowego opracowania pn. "Koncepcja przekształceń rejonu ulicy Bakalarskiej".
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie procesu projektowo-konsultacyjnego metodą warsztatów charrette i przygotowanie kompleksowego opracowania pn. "Koncepcja przekształceń rejonu ulicy Bakalarskiej”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został we Wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.
3. Zamawiający informuje, iż kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia wynosi 220 000,00 zł brutto.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

5. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania do badania i oceny ofert „procedury odwróconej”, opisanej w art. 24aa ustawy.

6. Oferty muszą być sporządzone w języku polskim.

7. Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
7.1. Zakazuje się zmian postanowień umowy w stosunku do treści wybranej oferty z wyłączeniem zmian przewidzianych w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zmian nieistotnych oraz innych zmian dopuszczalnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017.1579 j.t. ze zmian.).
7.2. Zmiany postanowień Umowy mogą nastąpić w szczególności w następujących przypadkach:
1) zaistnienie okoliczności siły wyższej, o której mowa w pkt 7.4., która będzie miała wpływ na termin realizacji i przedmiot umowy, co zostanie odpowiednio udokumentowane przez Stronę wnioskującą o zmianę i potwierdzone przez drugą Stronę;
2) zmiany organizacyjne dotyczące Zamawiającego, których nie można było przewidzieć przed datą zawarcia umowy, mające wpływ na przedmiot zamówienia lub na warunki jego realizacji.
7.3. Zmiany warunków Umowy w następstwie przyczyn wymienionych w pkt 7.2. mogą dotyczyć w szczególności:
1) terminu realizacji Umowy, o którym mowa w §2 wzoru umowy,
2) procedur o charakterze formalnym – z przyczyn wymienionych w pkt 7.2. pkt. 2).
7.4. Za okoliczność siły wyższej Strony uznają zdarzenie zewnętrzne, nagłe, niepewne, którego żadna ze Stron przy zachowaniu należytej staranności nie mogła przewidzieć w chwili zawarcia umowy, takie jak: działania władz publicznych, działania wojenne, ataki terrorystyczne, strajk - z wyłączeniem strajku u Wykonawcy, klęski żywiołowe jak powódź, huragan, pożar, epidemia itp. zdarzenia, a także przypadki losowe związane z osobami kluczowymi dla realizacji Zadania - pod warunkiem powiadomienia drugiej Strony na piśmie o fakcie wystąpienia takiej okoliczności i udokumentowaniu jej właściwymi dowodami.
7.5. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą sporządzane jako aneksy do umowy zawierające datę i numer oraz podpisy Stron.
7.6. Zmiany warunków Umowy nie mogą naruszać przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017.1579 j.t. ze zmian.).
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)71.22.20.00-0
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania120 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy:
1. Wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali co najmniej jedną usługę - proces partycypacyjnego planowania przestrzeni metodą charrette lub podobną, w mieście powyżej 200 000 mieszkańców.
2. Wykażą, że dysponują Zespołem ekspertów składającym się z co najmniej 5 osób, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia, posiadających niżej wskazane kwalifikacje i doświadczenie:
a) Ekspert z branży urbanistyki — posiadający doświadczenie polegające na opracowaniu co najmniej 1 (jednego) wielobranżowego projektu koncepcyjnego lub projektu realizacyjnego placu, ulicy lub fragmentu ulicy w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, w ostatnich 5 latach;
b) Ekspert z branży architektury — posiadający doświadczenie polegające na opracowaniu co najmniej 1 (jednego) projektu architektonicznego budynku powiązanego z przestrzenią publiczną w strefie parteru np. na placu, na ulicy, w ostatnich 5 latach;
c) Ekspert z branży architektury krajobrazu — posiadający doświadczenie polegające na opracowaniu co najmniej 1 (jednego) projektu zieleni w przestrzeni publicznej np. na placu, na ulicy w ostatnich 5 latach;
d) Ekspert z branży komunikacji drogowej — posiadający doświadczenie polegające na opracowaniu co najmniej 1 (jednego) projektu rozwiązań komunikacyjnych w przestrzeni publicznej w miastach powyżej 200 000 mieszkańców w ostatnich 5 latach;
e) Ekspert z zakresu socjologii — posiadający wykształcenie kierunkowe lub/i doświadczenie z zakresu socjologii miast;
3. Wykażą, że dysponują co najmniej 1 (jedną) osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia, pełniącą funkcję Moderatora, posiadającą doświadczenie polegające na prowadzeniu/moderacji co najmniej 5 otwartych spotkań dla mieszkańców z udziałem co najmniej 20 osób każde, na zlecenie samorządu, w co najmniej dwóch różnych procesach konsultacyjnych, w okresie ostatnich 5 lat.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: Nie
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zgodnie z par. 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów następujących dokumentów:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) oświadczenia podmiotu o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentu potwierdzającego dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
c) oświadczenia podmiotu o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz wykonanych usług, na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt III.1.3) ppkt. 1. ogłoszenia – wg wzoru określonego w Załączniku nr 7 do SIWZ;
b) dowody, że wykazane w w/w wykazie usługi zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są:  referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane; – oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów; – w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
c) wykaz osób przeznaczonych do realizacji zamówienia, na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w pkt III.1.3) ppkt. 2. ogłoszenia - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ.
d) wykaz osób przeznaczonych do realizacji zamówienia, na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w pkt III.1.3) ppkt. 3. ogłoszenia - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) oświadczenie Wykonawcy o podwykonawcach, ze wskazaniem części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem firm podwykonawców, lub informacja o samodzielnym wykonaniu zamówienia, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ,
b) dokument (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru, np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.) potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty.
c) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów: - dokument (np. oryginał pisemnego zobowiązania innych podmiotów) potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.
Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności: • zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; • sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia; • zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; • czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą (czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia).
d) W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z nimi dowodów, o których mowa w pkt 17.10 lit. b) SIWZ.
e) W terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiającego) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu (bez wezwania) oryginału oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - wg wzoru określonego w Załączniku nr 10 do SIWZ. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
f) do oferty należy załączyć: (opcjonalnie, jeżeli Wykonawca chce uzyskać dodatkowe punkty w kryterium opisanym w pkt 26.3. SIWZ) Wykaz do kryterium „Doświadczenie osób wchodzących w skład Zespołu ekspertów” – wg wzoru określonego w Załączniku nr 5 do SIWZ;
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena40 %
Doświadczenie osób wchodzących w skład Zespołu ekspertów60 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-07-18
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=60616
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-07-18 godzina 10:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-07-18, 11:00, Biuro Zamówień Publicznych przy ul. Niecałej 2 w Warszawie, III piętro, sala nr 309
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-07-04


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |