m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-09-10 , 08:41:18
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Grzegorz Piątkowski
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal311
- telefon(0-22) 443-14-19
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości położonych w m.st. Warszawie, od 1 stycznia 2019 r.
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości położonych w m.st. Warszawie i ich transport do wskazanej przez Zamawiającego instalacji lub stacji przeładunkowej.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie podzielone jest na 9 części. Wykonawca może ubiegać się o udzielenie zamówienia na dowolną liczbę części, zwanych Zadaniami:

1) Zadanie 1 dotyczy świadczenia usług w dzielnicach: Bielany i Żoliborz;
2) Zadanie 2 dotyczy świadczenia usług w dzielnicach: Białołęka i Targówek;
3) Zadanie 3 dotyczy świadczenia usług w dzielnicy Mokotów;
4) Zadanie 4 dotyczy świadczenia usług w dzielnicach: Ochota, Ursus i Włochy;
5) Zadanie 5 dotyczy świadczenia usług w dzielnicach: Praga Południe i Praga Północ;
6) Zadanie 6 dotyczy świadczenia usług w dzielnicach: Rembertów, Wawer i Wesoła;
7) Zadanie 7 dotyczy świadczenia usług w dzielnicy Śródmieście;
8) Zadanie 8 dotyczy świadczenia usług w dzielnicach: Ursynów i Wilanów;
9) Zadanie 9 dotyczy świadczenia usług w dzielnicach: Bemowo i Wola

3. Numer postępowania: ZP/GP/271/IV-172/18

4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu zamówień podobnych do zamówienia podstawowego (o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy) do wysokości 50% zamówienia podstawowego.

5.Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

6. Podstawy wykluczenia. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy

7. Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony (procedura otwarta)

8. Wartość szacunkowa zamówienia podstawowego wynosi 531 363 174,63 zł netto, w tym:
- dla Części 1 (Zadania 1) - 42 824 995,68 zł netto,
- dla Części 2 (Zadania 2) - 61 817 308,70 zł netto,
- dla Części 3 (Zadania 3) - 78 477 658,30 zł netto,
- dla Części 4 (Zadania 4) - 56 117 220,59 zł netto,
- dla Części 5 (Zadania 5) - 75 438 518,93 zł netto,
- dla Części 6 (Zadania 6) - 48 023 232,49 zł netto,
- dla Części 7 (Zadania 7) - 49 541 296,80 zł netto,
- dla Części 8 (Zadania 8) - 51 452 221,18 zł netto,
- dla Części 9 (Zadania 9) - 67 670 721,97 zł netto.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)90.51.31.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 90.51.20.00-9


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Część 1 (Zadanie 1)430000,00
2Część 2 (Zadanie 2)620000,00
3Część 3 (Zadanie 3)780000,00
4Część 4 (Zadanie 4)560000,00
5Część 5 (Zadanie 5)750000,00
6Część 6 (Zadanie 6)480000,00
7Część 7 (Zadanie 7)500000,00
8Część 8 (Zadanie 8)510000,00
9Część 9 (Zadanie 9)680000,00
Razem 5310000,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania42 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium5310000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków:
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy:
1) posiadają wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, wskazanych w §4 ust. 2 OPZ od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy, zgodnie z art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454),
2) posiadają wpis do rejestru prowadzonego, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992), w zakresie transportu odpadów komunalnych, wskazanych w §4 ust. 2 OPZ,

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Brak wymagań

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonali należycie usługę lub usługi, polegające na odbiorze odpadów komunalnych, w ilości nie mniejszej niż wskazane poniżej dla danego Zadania (danej części zamówienia, o realizację której Wykonawca się ubiega), łącznie w jednym roku kalendarzowym:
Zadanie 1: 32 000,000 Mg
Zadanie 2: 46 000,000 Mg
Zadanie 3: 52 000,000 Mg
Zadanie 4: 41 000,000 Mg
Zadanie 5: 50 000,000 Mg
Zadanie 6: 29 000,000 Mg
Zadanie 7: 36 000,000 Mg
Zadanie 8: 38 000,000 Mg
Zadanie 9: 50 000,000 Mg
W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedno Zadanie, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że wykonał należycie usługę lub usługi, polegające na odbiorze odpadów komunalnych w ilości nie mniejszej niż suma wymaganych wyżej Mg dla Zadań, na które Wykonawca złożył ofertę, odebranych w tym samym roku kalendarzowym.
W przypadku gdy odebrana ilość odpadów jest mniejsza niż wymagana dla Zadań objętych ofertą, w celu rozstrzygnięcia spełniania warunku w danym Zadaniu, przyjmuje się zasadę, że spełnianie warunku będzie rozpatrywane w kolejności od najmniejszego do największego nr Zadania objętego ofertą Wykonawcy.
III.2) Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
a) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, wskazanych w §4 ust. 2 OPZ od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy, zgodnie z art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454),
b) wpis do rejestru prowadzonego, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992), w zakresie transportu odpadów komunalnych, wskazanych w §4 ust. 2 OPZ,
c) dowody, że wykazane w formularzu JEDZ usługi zostały wykonane należycie tj.:
 referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - są wykonywane; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów.

III.3) Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania:
a) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) Zgodnie z par. 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2016r., poz. 1126), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 13.3.2. lit. a) SIWZ. W przypadku, gdy osoba reprezentująca podmiot trzeci działa na mocy udzielonego jej pełnomocnictwa do oferty należy załączyć również oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię pełnomocnictwa.
c) W przypadku oświadczenia przez Wykonawcę w formularzu JEDZ o wydaniu wobec niego prawomocnego wyroku sądu lud ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne Wykonawca jest zobowiązany złożyć dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub potwierdzenie zawarcia wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

III.4) Wykaz dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego: Nie dotyczy
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Kryterium środowiskowe20 %
Kryterium jakościowe20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-12-20
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=61377
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-12-20 godzina 13:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą90 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-12-20, 14:00, Biuro Zamówień Publicznych Urzędu m.st. Warszawy, przy ul. Niecałej 2 w Warszawie, w pok. Nr 309, piętro 3
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-09-04


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |