m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPowyżej 443 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-09-17 , 12:41:28
I Zamawiający
ZamawiającyTramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
- adresSiedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 53-26-140
- faks(0-22) 532-61-17
- e-mailzampubl@tw.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.tw.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Renata Krzyżanowska
- adresTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych, 01-424 Warszawa, al. Prymasa Tysiąclecia 102, bud.9
- lokal5
- telefon(0-22) 5326161
- emailzampubl@tw.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychRenata Krzyżanowska
- adresTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych, 01-424 Warszawa, al. Prymasa Tysiąclecia 102, bud.9
- lokal5
- telefon(0-22) 5326161
- emailzampubl@tw.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych, 01-424 Warszawa, al. Prymasa Tysiąclecia 102, bud.9
- lokal5
Adres, na który należy przesyłać ofertyTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych, 01-424 Warszawa, al. Prymasa Tysiąclecia 102, bud.9
- lokal5
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa tramwajów jednokierunkowych i dwukierunkowych, wieloczłonowych, całkowicie niskopodłogowych.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych tramwajów jednokierunkowych i dwukierunkowych, całkowicie niskopodłogowych, wieloczłonowych, wraz ze specjalistycznym wyposażeniem obsługowym, pakietem naprawczym, pakietem eksploatacyjnym, pakietem materiałów niezbędnych do wykonania naprawy głównej, szkoleniami, dokumentacją techniczną łącznie z licencjami i oprogramowaniem łącznie z licencjami oraz wykonywaniem napraw powypadkowych (w okresie gwarancji tramwajów).

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) podstawowy (gwarantowany) zakres zamówienia, tj. dostawę 123 tramwajów wraz ze specjalistycznym wyposażeniem obsługowym, pakietem naprawczym, pakietem eksploatacyjnym, pakietem materiałów niezbędnych do wykonania naprawy głównej, szkoleniami, dokumentacją techniczną łącznie z licencjami i oprogramowaniem łącznie z licencjami oraz wykonywaniem napraw powypadkowych (w okresie gwarancji tramwajów),

2) zakres zamówienia w ramach opcji, tj. dostawę 90 tramwajów wraz z pakietem naprawczym, pakietem eksploatacyjnym, pakietem materiałów niezbędnych do wykonania naprawy głównej, dokumentacją techniczną łącznie z licencjami i oprogramowaniem łącznie z licencjami oraz wykonywaniem napraw powypadkowych (w okresie gwarancji tramwajów).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w SIWZ.

UWAGA: Treść ogłoszenia została zmieniona,
aktualna treść ogłoszenia lub jej modyfikacja jest dostępna pod adresem http://tw.waw.pl/zamowienia-publiczne/dostawa-tramwajow-jednokierunkowych-i-dwukierunkowych-wieloczlonowych-calkowicie-niskopodlogowych/
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)34.62.21.00-
Dodatkowe przedmioty (CPV) 38.54.80.00-
34.63.30.00-
48.10.00.00-
50.22.20.00-
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2019-04-30, data zakończenia: 2039-04-20
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium5000000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Numeracja jak w: Ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

1. Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w pkt III.1.2) i III.1.3) oraz nie podlegają wykluczeniu; wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia podlegają Wykonawcy, o których mowa:

a) w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) /dalej: "ustawy Pzp"/,
b) w art. 24 ust. 5 pkt 1-3 i 8 ustawy Pzp.

3. Do oferty należy złożyć, czyli przesłać Zamawiającemu, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia według Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającego standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (Dz.Urz. UE L 3/16) (dalej: „JEDZ”), stanowiący wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w taki sposób, aby dokument ten dotarł do Zamawiającego przed terminem składania ofert.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – składa do oferty JEDZ dotyczące tych podmiotów.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ do oferty składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia każdego z Wykonawców oraz na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym dany z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, tj. spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia zawarto w pkt VI.3.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj. Wykonawcy, którzy:

1.1. w przynajmniej jednym roku obrotowym w okresie ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, osiągnęli roczny obrót w wysokości co najmniej 500 000 000 PLN (słownie: pięćset milionów złotych),

1.2. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100 000 000 PLN (słownie: sto milionów złotych).

2. W celu wykazania spełniana przez Wykonawców ww. warunków udziału w postępowaniu, należy wraz z ofertą złożyć JEDZ zawierający oświadczenie, że Wykonawca spełnia ww. warunki udziału w postępowaniu, a w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby podmiotów trzecich, w celu spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu, także JEDZ dotyczące tych podmiotów, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby.

3. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

4. Dokumenty składane na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

4.1 oświadczenie Wykonawcy o rocznym obrocie Wykonawcy za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres działalności jest krótszy – za ten okres, z tym że jeśli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w JEDZ będzie odpowiadała ww. zakresowi informacji, Zamawiający będzie mógł odstąpić od żądania tego oświadczenia od Wykonawcy,

4.2 informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

5. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie będzie mógł złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej określonych w pkt 4, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

6. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie warunek określony w pkt 1.1 zostanie uznany za spełniony, jeżeli we wskazanym tam okresie co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie, w przynajmniej jednym roku obrotowym osiągnął roczny obrót w wysokości co najmniej 400 000 000 PLN i jednocześnie warunek posiadania w tym samym roku obrotowym, minimalnego rocznego obrotu w wysokości co najmniej 500 000 000 PLN spełniają wszyscy Wykonawcy łącznie (za ten sam rok obrotowy zostanie uznany rok obrotowy, w którym co najmniej 9 kolejnych miesięcy jest wspólne dla wszystkich Wykonawców występujących wspólnie potwierdzających warunek).

7. Szczegółowe zasady składania dokumentów, w szczególności przez Wykonawców występujących wspólnie oraz zasady wykorzystania aktualnych oświadczeń lub dokumentów znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego lub możliwych do uzyskania za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, zostały określone w SIWZ, z uwzględnieniem ustawy Pzp i rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016 poz. 1126) /dalej: „rozporządzenia o dokumentach”/.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, tj. Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonali dostawy co najmniej 15 fabrycznie nowych tramwajów z napędem energoelektronicznym i niską podłogą, tj. podłogą, która na całej długości jest całkowicie płaska lub zmienia łagodnie i bezstopniowo swoją wysokość, a ponadto spełnia warunek nieprzekraczania wysokości liczonej od poziomu główki szyny, określonej dla stref drzwiowych na 350 mm, dla stref nad wózkami na 500 mm i dla stref pozostałych na 380 mm, które to tramwaje zostały dopuszczone do eksploatacji z pasażerami, przy czym dostawy co najmniej 15 ww. tramwajów zostały wykonane w ramach nie więcej niż dwóch umów (zamówień).

2. W celu wykazania spełniana przez Wykonawców ww. warunku udziału w postępowaniu, należy wraz z ofertą złożyć JEDZ zawierający oświadczenie, że Wykonawca spełnia ww. warunek udziału w postępowaniu, a w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby podmiotów trzecich, w celu spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu, także JEDZ dotyczące tych podmiotów, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby.

3. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

4. Dokumenty składane na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej: wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

5. Szczegółowe zasady składania dokumentów, w szczególności przez Wykonawców występujących wspólnie oraz zasady wykorzystania aktualnych oświadczeń lub dokumentów znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego lub możliwych do uzyskania za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, zostały określone w SIWZ, z uwzględnieniem ustawy Pzp i rozporządzenia o dokumentach.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

1.1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a – c, pkt 14 (w odniesieniu do przestępstwa, o którym mowa w pkt 13 lit. lit. a – c) i pkt 21 ustawy Pzp,

1.2. odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

1.3. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

1.4. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

1.5. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

1.6. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

1.7. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1445),

1.8. w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu – dokumenty wymienione w pkt 1.1-1.7 w odniesieniu do tych podmiotów.

2. Szczegółowe zasady składania dokumentów, w szczególności przez Wykonawców występujących wspólnie, Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP oraz Wykonawców mających siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP oraz terminy ich wystawienia zostały określone w SIWZ, z uwzględnieniem ustawy Pzp i rozporządzenia o dokumentach.

3. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4. Na szacunkową wartość zamówienia określoną w pkt II.1.5 składają się wartości: zamówienia podstawowego (1 102 450 000 PLN) i opcji (786 214 700 PLN).

5. Zamawiający wymaga, aby udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, w przedmiocie dostawy, przekraczał 50 %. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia w ofercie oświadczenia w tym zakresie.IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena64 %
Zużycie energii12 %
Rozwiązania techniczne14 %
Ograniczenie emisji hałasu4 %
Plan utrzymania tramwajów4 %
Okres gwarancji2 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-12-11
Cena: 30,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: Biuro Zamówień Publicznych TW sp. z o.o., 01-424 Warszawa, al. Prymasa Tysiąclecia 102 (budynek nr 9, pokój nr 5)
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.tw.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-12-11 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą90 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-12-11, 12:00, Budynek Teleinformatyki TW sp. z o.o., Sala Konferencyjna, al. Prymasa Tysiąclecia 102, Warszawa, Polska.
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Tak
Projekt/program
Numer identyfikacyjny projektu:
POIiŚ 6.1-22, POIiŚ 6.1-23, POIiŚ 6.1-25
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-09-10


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |