m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Licytacja elektroniczna
Licytacja będzie prowadzona na stronie:http://aukcje.um.warszawa.pl/
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-10-04 , 09:49:24
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Laura Kinsner
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal311
- telefon(022) 443-14-17
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychLaura Kinsner
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal311
- telefon(022) 443-14-17
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniuBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal311
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zakup rocznych kontraktów serwisowych dla posiadanych przez zamawiającego 48 Licencji Oprogramowania Veeam Backup & Replication
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup rocznych kontraktów serwisowych dla posiadanych przez zamawiającego 48 Licencji Oprogramowania Veeam Backup & Replication.

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz przewidziane warunki zmian zawiera Wzór umowy.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie licytacji elektronicznej na podstawie art. 74 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)
Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej wraz z Załącznikami można pobrać ze strony http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=61674
Wniosek oraz wszelkie wymagane dokumenty muszą spełniać następujące wymogi:
a) wniosek musi zostać sporządzony w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej albo w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

b) formularz wniosku i wszystkie załączane dokumenty sporządzone przez Wykonawcę muszą być podpisane;
- w przypadku składania w formie pisemnej - za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną przez osobę(-y)upoważnioną(-e) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej;

- w przypadku składania w formie elektronicznej - za podpisanie uznaje się opatrzenie pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym należącym do osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej;

c) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do wniosku musi być załączone pełnomocnictwo, określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii;

d) pozostałe oświadczenia i muszą być sporządzone w języku polskim;

e) dokumenty składające się na wniosek muszą być sporządzone wg wzorów i wymogów Zamawiającego;

f) dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

Szacunkowa wartość zamówienia: Wartość bez VAT: 59458,34 zł.

Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: w zakresie dotyczącym zagadnień formalno - prawnych: Laura Kinsner, tel.: 22/ 443 14 16, e-mail: lkinsner@um.warszawa.pl ; w zakresie dotyczącym licytacji elektronicznej: Tadeusz Bińkowski tel.: 22/ 443 14 08.
Miejsce realizacji zamówieniaWarszawa
Główny przedmiot (CPV)72.59.10.00-4
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania7 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Zasady postępowania w licytacji elektronicznej
Minimalna wysokość postąpień700,00 zł.
Liczba etapów licytacji elektronicznej1
Czas trwania 1 etapu (w minutach)15
Pozostałe informacje dotyczące zasad postępowania w licytacji elektronicznej
W toku licytacji elektronicznej Zamawiający na bieżąco przekazuje wszystkim wykonawcom informacje o pozycji składanych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji, także o cenach złożonych przez nich ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.
Cena wywoławcza (pole opcjonalne): 73133,76 zł.
W licytacji obowiązują następujące wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców
1. Zamawiający przekazuje zakwalifikowanym Wykonawcom zaproszenie do udziału w licytacji elektronicznej.
2. Zaproszenie zostanie przekazane drogą elektroniczną na adres wskazany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji.
3. Treść zaproszenia zawierać będzie adres strony internetowej, na której odbywać się będzie licytacja oraz parametry licytacji elektronicznej takie jak: data i godzina otwarcia, czas trwania i warunki zamknięcia licytacji, cenę wywoławczą, wartość postąpienia minimalnego.
4. Loginem do platformy aukcyjnej jest adres mailowy wskazany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, natomiast hasło przypisane do konkretnego loginu Wykonawcy otrzymują w oddzielnym mailu. Jednorazowe hasła dostępu otrzymują wyłącznie nowi użytkownicy platformy aukcyjnej. Po ich otrzymaniu użytkownicy proszeni są o zalogowanie się do platformy aukcyjnej przed rzeczywistą licytacją w celu zmiany hasła jednorazowego. Każdy użytkownik, który w przeszłości logował się do platformy aukcyjnej m.st. Warszawy na adres mailowy (login) wskazany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, proszony jest o sprawdzenie przed rzeczywistą licytacją ważności ustanowionego przez siebie hasła.
5. Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: http://aukcje.um.warszawa.pl/
W licytacji obowiązują następujące wymagania sprzętowe
Wykonawca chcący wziąć udział w licytacji elektronicznej musi dysponować sprzętem, spełniającym poniższe wymagania:
- posiadać zainstalowany system operacyjny wspierany przez producenta tego systemu (Windows 7/Windows 8/Windows 10 bądź nowszy),
- być wyposażony w procesor taktowany zegarem o częstotliwości 1 GHz i posiadać co najmniej 1 GB pamięci RAM (są to wymagania jakie powinien spełnić komputer z systemem Windows 7),
- posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową wspieraną przez jej producenta: Microsoft Internet Explorer w wersji co najmniej IE10 albo Mozilla Firefox,
- posiadać połączenie z siecią Internet o przepustowości nie mniejszej niż 128 kb/s.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego
UMOWA NR BG/B/X/2/2/3/…/18
(nr sprawy w SAP: UP/010/…./18-19)

zawarta w dniu ………………….. roku w Warszawie, pomiędzy:

Miastem Stołecznym Warszawą, z siedzibą w Warszawie, pl. Bankowy 3/5,
NIP 525-22-48-481, REGON 015259640, reprezentowanym przez Prezydenta m.st. Warszawy, w imieniu którego, na podstawie pełnomocnictwa Nr ……………………………………. z dnia ……………………… r., działa:
Jadwiga Wojciechowska – p.o. Dyrektora Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy,
zwana dalej „Zamawiającym”,
a
……………………………… z siedzibą w …………………. (kod pocztowy ……………………….), ul. ………………………., działającą na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ………………….. w …………………….., ……………Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS ………………., REGON: ……………., NIP: ……………………..,
reprezentowaną przez:
……………………………………………………..
Lub
Panem/Panią………….. prowadzącym/cą działalność gospodarczą pod nazwą……………., z siedzibą w………., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON……….NIP………..
zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą”.

W dalszej części Umowy Zamawiający i Wykonawca będą nazywani Stronami.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ……………………………… w trybie licytacji elektronicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zawarta została Umowa o treści następującej:

DEFINICJE
§ 1
Ilekroć w niniejszej Umowie użyte zostaną niżej wymienione określenia, pisane wielką literą, należy przez to rozumieć:
1) Umowa – niniejsza umowa,
2) Oferta – Raport z Licytacji z dnia ………………… r., stanowiący załącznik nr 1 do Umowy,
3) Oprogramowanie – oprogramowanie Veeam Backup & Replication, przeznaczone do wykonywania kopii zapasowych maszyn wirtualnych,
4) Licencje – 48 licencji na poziomie „Enterprise”, oprogramowania Veeam Backup & Replication, posiadane przez Zamawiającego,
5) Producent Oprogramowania – firma Veeam Software, będąca posiadaczem autorskich praw majątkowych do Oprogramowania.

PRZEDMIOT UMOWY
§ 2
1. Przedmiotem Umowy jest pośredniczenie przez Wykonawcę w sprzedaży Zamawiającemu przez Producenta Oprogramowania rocznych kontraktów serwisowych „maintenance”, wraz z prawem udzielenia licencji, dla posiadanych przez Zamawiającego 48 Licencji na Oprogramowanie, od zakończenia obecnie posiadanych kontraktów serwisowych, które wygasają 23.12.2018 r.
2. W ramach kontraktów „maintenance” Zamawiający, w okresie od 24.12.2018 r. do 23.12.2019 r., otrzyma:
a) licencję udzieloną przez Producenta Oprogramowania obejmującą prawo do pobierania i korzystania z aktualizacji Oprogramowania (udzielenie licencji następuje na warunkach określonych przez Producenta Oprogramowania),
b) wsparcie techniczne ze strony Producenta Oprogramowania na poziomie „Basic”.

SPOSÓB REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
§ 3
1. Przed upływem terminu określonego w § 5 ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do spowodowania, aby kontrakty „maintenance”, o których mowa w § 2, zostały zarejestrowane na stronie internetowej Producenta Oprogramowania dla konta o nazwie „Biuro Geodezji i Katastru Urzedu m.st. Warszawy”, którego administratorem licencji jest Konrad Dziuba - e-mail: kdziuba@um.warszawa.pl.
2. Po zakończeniu wszystkich czynności określonych w ust. 1, Wykonawca powiadomi przedstawiciela Zamawiającego drogą elektroniczną o wykonaniu przedmiotu Umowy.

§ 4
1. W ramach kontraktów „maintenance” Zamawiający otrzymuje prawo do bezpłatnego pobierania aktualizacji Oprogramowania ze strony internetowej Producenta Oprogramowania oraz otrzymuje wsparcie serwisowe, dostępne przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, świadczone przez Producenta Oprogramowania za pośrednictwem portalu wsparcia technicznego dostępnego pod adresem http://cp.veeam.com.
2. Prawo, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający otrzymuje na okres opisany w § 2 ust. 2.
3. Wykonawca oświadcza, iż:
a) przed złożeniem Oferty, zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu Umowy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów, w tym w szczególności uzyskał wiedzę o zakresie i terminach obowiązywania wszystkich kontraktów serwisowych dla Licencji, przysługujących Zamawiającemu,
b) jest uprawniony do pośredniczenia w sprzedaży przez Producenta Oprogramowania wsparcia „maintenance” wraz z prawem do aktualizacji Oprogramowania.
c) jego pracownicy posiadają doświadczenie i kwalifikacje niezbędne dla wykonania czynności objętych przedmiotem Umowy.

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
§ 5
1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu Umowy ustala się na dzień zawarcia Umowy.
2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawcę ustala się na 7 dni od daty jej zawarcia, tj. do dnia …………………………… r.
3. Prawidłowość wykonania przedmiotu Umowy zostanie potwierdzona w „Protokole odbioru”, sporządzonym i podpisanym przez przedstawiciela Zamawiającego, po otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa w § 3 ust. 2. Protokół musi następnie zostać zatwierdzony przez Zamawiającego.

WYNAGRODZENIE I FAKTUROWANIE
§ 6
1. Za wykonanie całości przedmiotu Umowy, określonego w § 2, Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości:
wartość brutto: …………………. zł
(słownie wartość brutto: ………………………………).
2. Wynagrodzenie, określone w ust. 1, obejmuje całość zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy, oraz zawiera w sobie koszt wynagrodzenia, jakie Wykonawca jest zobowiązany przekazać Producentowi Oprogramowania za roczne Kontrakty serwisowe „maintenance”, a Wykonawcy nie przysługuje żadne inne roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie, nieprzewidziane w Umowie, ani roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy.
3. Wszelkie wynagrodzenie należne Wykonawcy, wynikające z niniejszej Umowy, objęte jest zakazem sprzedaży oraz cesji wierzytelności, w tym również odsetek, i nie może być przelane na rzecz osób trzecich.
4. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonany przedmiot Umowy stanowi „Protokół odbioru”, o którym mowa w § 5 ust. 3.
5. Wypłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, potwierdzonej przez Zamawiającego, że zamówienie zostało wykonane zgodnie z Umową, w terminie 21 dni od daty złożenia faktury w Biurze Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa.
6. W przypadku doręczenia faktury niezgodnie z treścią ust. 5, za datę skutecznego doręczenia faktury Strony będą uznawać datę jej wpływu do siedziby Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy, ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa.
7. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać numer Umowy, na podstawie której jest wystawiona.
9. Fakturę należy wystawić na: Miasto Stołeczne Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481.
10. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT.
11. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonany przedmiot Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

W przypadku gdy Wykonawcą, na którego rachunek bankowy będzie dokonywana płatność za wykonany przedmiot Umowy, jest osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą, po ust. 11 dodaje się ust. 12 w brzmieniu:

12. Wykonawca oświadcza, że wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.


Jeżeli w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wyłoniony wykonawca zagraniczny nie posiadający siedziby oraz stałego miejsca wykonywania działalności na terytorium Polski, do niniejszej Umowy wprowadza się następujące zapisy wariantowe dla § 6:
1. Za wykonanie całości przedmiotu Umowy, określonego w § 2, Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości:
wartość: …………………. PLN
(słownie wartość: ……………………………… PLN).
2. Wynagrodzenie, określone w ust. 1, obejmuje całość zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy oraz zawiera w sobie koszt wynagrodzenia, jakie Wykonawca jest zobowiązany przekazać Producentowi Oprogramowania za roczne Kontrakty serwisowe „maintenance”, a Wykonawcy nie przysługuje żadne inne roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie, nieprzewidziane w Umowie, ani roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy.
3. Wszelkie wynagrodzenie należne Wykonawcy, wynikające z niniejszej Umowy, objęte jest zakazem sprzedaży oraz cesji wierzytelności, w tym również odsetek, i nie może być przelane na rzecz osób trzecich.
4. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonany przedmiot Umowy stanowi „Protokół odbioru”, o którym mowa w § 5 ust. 3.
5. Wypłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, potwierdzonej przez Zamawiającego, że zamówienie zostało wykonane zgodnie z Umową, w terminie 21 dni od daty złożenia faktury w Biurze Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa.
6. W przypadku doręczenia faktury niezgodnie z treścią ust. 5, za datę skutecznego doręczenia faktury Strony będą uznawać datę jej wpływu do siedziby Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy, ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa.
7. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać numer Umowy, na podstawie której jest wystawiona.
9. Fakturę należy wystawić na: Miasto Stołeczne Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481.
10. Wykonawca oświadcza, że nie posiada siedziby oraz stałego miejsca wykonywania działalności na terytorium Polski, w związku z tym obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług spoczywa na Zamawiającym zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.). W związku z powyższym Wykonawca wystawi fakturę na kwotę wynagrodzenia bez podatku od towarów i usług. Podatek od towarów i usług będzie rozliczony przez Zamawiającego.
11. Zamawiający wypłaci wynagrodzenie po potrąceniu świadczeń publicznoprawnych wynikających z przepisów prawa, w tym zwłaszcza kwoty stanowiącej zryczałtowany podatek dochodowy, który Zamawiający jest zobowiązany zapłacić jako płatnik w dniu dokonania zapłaty na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1036 ze zm.). Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika do celów podatkowych, uzyskanym od niego zaświadczeniem (certyfikat rezydencji), wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej, złożonym Zamawiającemu wraz z fakturą. Certyfikat powinien zostać dostarczony w oryginale, ewentualnie może to być potwierdzona notarialnie kopia. W przypadku niedostarczenia ww. certyfikatu rezydencji w odpowiednim terminie kwota należnego podatku zostanie potrącona z wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§ 7
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy z powodu niedotrzymania przez Wykonawcę istotnych warunków i postanowień Umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania Umowy i wyznaczeniu w tym celu dodatkowego terminu, z zagrożeniem odstąpienia od Umowy po bezskutecznym upływie tego terminu. Wezwanie musi określać, jakie konkretnie warunki i postanowienia Umowy są naruszane przez Wykonawcę. W takim przypadku Wykonawca traci prawo do wynagrodzenia odpowiadającego wartości wykonanych prac oraz prawo do zwrotu poniesionych kosztów.
2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.
3. Umowne prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie do końca okresu wskazanego w § 2 ust. 2.

KARY UMOWNE
§ 8
1. W razie niewykonania lub nieprawidłowego wykonania przedmiotu Umowy Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy kar umownych w wysokości:
a) 20 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, w razie nie przystąpienia do wykonania Umowy przez Wykonawcę, bądź, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy na skutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
b) 0,5% wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy, liczony od następnego dnia po upływie terminu określonego w § 5 ust. 2.
2. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia kar umownych według swojego wyboru w drodze potrącenia z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy lub poprzez wezwanie Wykonawcy do zapłaty kary w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania mającego formę noty księgowej.
3. Powyższe postanowienia nie ograniczają uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania w wysokości przekraczającej wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych, do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego, określonych w ustawie Kodeks cywilny.USTALENIA DODATKOWE
§ 9
1. Do koordynowania spraw związanych z realizacją przedmiotu Umowy, dokonywania szczegółowych uzgodnień oraz rozwiązywania kwestii spornych, Strony wyznaczają:
a) Zamawiający: …………………….., tel.: ………………….., e-mail: …………………………….
w zastępstwie : ……………………, tel.: ………………….,
e-mail: ……………………………...
b) Wykonawca: ……………………… tel.: ………………..,
e-mail: ………………………………….
Ustala się, że ilekroć w niniejszej Umowie użyto określeń: przedstawiciel Zamawiającego, przedstawiciel Wykonawcy lub przedstawiciele Stron bez dodatkowego doprecyzowania, rozumie się przez to wyżej określone osoby.
2. Wszelkie ustalenia Stron muszą być udokumentowane i podpisane przez osoby do tego uprawnione, wymienione w ust. 1.
3. Zmiana danych teleadresowych (tel., fax, e-mail) lub osób wskazanych w ust. 1, wymaga uprzedniego pisemnego, pod rygorem nieważności, powiadomienia drugiej Strony. Powiadomienie o powyższych zmianach nie stanowi zmiany Umowy wymagającej sporządzenia aneksu do Umowy. W przypadku braku takiego powiadomienia doręczenie na dotychczasowy adres przedstawiciela Strony uznaje się za skuteczne.

§ 10
1. Przedmiot Umowy musi być zrealizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami technicznymi.
2. Wykonawca jest zobowiązany realizować Umowę z dochowaniem należytej staranności, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności, z wykorzystaniem całej posiadanej wiedzy i doświadczenia.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania na żądanie Zamawiającego informacji związanych z Umową, w szczególności informacji dotyczących postępów prac, przyczyn opóźnień lub przyczyn nienależytego wykonywania Umowy. Informacje będą przekazywane w formie pisemnej.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy poprzez zapłatę kar umownych lub odszkodowania w pełnej wysokości na zasadach ogólnych.
5. Wykonawca zwalnia Zamawiającego od ewentualnych roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy.
6. W razie naruszenia przez Zamawiającego w wyniku zawarcia i prawidłowego wykonania niniejszej Umowy jakichkolwiek praw osób trzecich, odpowiedzialność z tytułu takiego naruszenia, w tym obowiązek odszkodowawczy, w pełnym zakresie ponosi Wykonawca. W szczególności, Zamawiający nie odpowiada za jakiekolwiek skutki, w tym roszczenia osób trzecich, wynikające z działań bądź zaniechań Wykonawcy oraz osób realizujących Umowę w jego imieniu.
7. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody związane z realizacją przedmiotu Umowy.
8. Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw lub przeniesienia obowiązków wynikających z Umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
9. Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej RODO), dla których Administratorem danych jest Prezydent m.st. Warszawy, z zastrzeżeniem zawartym w zdaniu drugim.
Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora danych osobowych, określone w przepisach RODO, w zakresie danych osobowych Wykonawcy, w sytuacji, w której jest on osobą fizyczną (w tym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą), a także danych osobowych osób, które Wykonawca wskazał ze swojej strony do realizacji niniejszej umowy.
10. Strony zgodnie oświadczają, że ze względu na specyfikę przedmiotu Umowy - usługi pośrednictwa, bez możliwości wskazania konkretnego miejsca i czasu wykonywania tych czynności, oraz braku możliwości wydawania szczegółowych poleceń i wskazówek przez pracodawcę lub pracowników pełniących w zakładzie pracy funkcje kierownicze co do zlecanych usług ich wykonywanie nie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.).
11. Przed przystąpieniem do wykonywania Umowy, a następnie w trakcie jej wykonywania Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie m.st. Warszawy. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ww. dokumentu stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od Umowy w całości lub części w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie m.st. Warszawy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 11
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści wybranej Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyłączeniem wystąpienia okoliczności opisanych w ust. 2.
2. Zmiana postanowień warunków Umowy w zakresie sposobu bądź terminu realizacji Umowy może nastąpić w następujących przypadkach:
a) zmiany obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do niniejszego zamówienia,
b) zaistnienia okoliczności, z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Stron Umowy, powodujących konieczność zmiany pierwotnych warunków realizacji przedmiotu Umowy, gdy dalsza realizacja prac na dotychczasowych warunkach uniemożliwiałaby dotrzymanie przez Wykonawcę istotnych warunków i postanowień Umowy, pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, a w szczególności:
 w wyniku powstania trudności formalno–prawnych Zamawiający dopuści możliwość zmiany Umowy, polegającej na wydłużeniu terminów umownych o czas niezbędny na ostateczne uregulowanie formalno-prawne lub możliwość zmiany zakresu zamówienia, wynikającego z nowych regulacji prawnych,
 w przypadku zaistnienia konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, niezbędnego do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, objętego niniejszą Umową, Zamawiający dopuści możliwość zmiany Umowy o czas niezbędny na wykonanie zamówienia dodatkowego.
3. Zmiana Umowy wskazana w ust. 2, lit. b może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy konieczność jej wprowadzenia nie jest spowodowana działaniem bądź zaniechaniem Wykonawcy.
4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają sporządzenia aneksu do Umowy w formie pisemnej i akceptacji przez obie Strony, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem zmian, o których mowa w § 9 ust. 3.

§ 12
1. Do spraw nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).
2. Jeżeli postanowienia niniejszej Umowy są albo staną się nieważne lub nieskuteczne albo Umowa zawierać będzie sprzeczności, nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień Umownych. Zamiast nieważnych albo nieskutecznych postanowień lub jako wypełnienie luki obowiązywać będą regulacje prawne, obowiązujące w Polsce w szczególności o których mowa w ust. 1.
3. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą Umową podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w czterech egzemplarzach: trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
5. Integralną częścią Umowy są:
1) Załącznik Nr 1 – Raport z Licytacji z dnia ………… 2018 r.,
2) Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o zapoznaniu się z Polityką Bezpieczeństwa Informacji


ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie
3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: nie
5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: nie
5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: nie
6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP: nie
7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt 3) - 6)
1. Oświadczenie Wykonawcy o podwykonawcach, ze wskazaniem części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem firm podwykonawców lub informacja o samodzielnym wykonaniu zamówienia wg wzoru określonego w zał.nr 2 do wniosku
2. Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami pkt sekcji III, ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z wnioskiem potwierdzały, że wniosek został podpisany przez osobę/y uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy;
Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
IV Informacje administracyjne
Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuWnioski należy składać do dnia 2018-10-12 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej
Termin otwarcia licytacji elektronicznej 2018-10-18 godzina 12:00
Termin zamknięcia licytacji elektronicznej 2018-10-18 godzina 12:15
Warunki zamknięcia licytacji elektronicznej
Jeśli w podstawowym czasie nie zostanie złożona żadna oferta, lub w ciągu 3 min liczonych od rozpoczęcia kolejnej minuty następującej po tej, w której złożono ostatnią ofertę - jednak nie wcześniej niż po upływie 15 min od otwarcia licytacji.
UWAGA: Jeżeli dla danej licytacji Zamawiający przewidział zastosowanie mechanizmu dogrywek, to złożenie oferty skutkujące uruchomieniem dogrywki spowoduje przedłużenie czasu pozostałego do zakończenia licytacji o założony czas trwania dogrywki powiększony o sekundy brakujące do pełnej minuty, w której padła oferta uruchamiająca dogrywkę.
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |