m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Licytacja elektroniczna
Licytacja będzie prowadzona na stronie:http://aukcje.um.warszawa.pl
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-10-05 , 13:46:24
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Bielany m. st. Warszawy
- adresŻeromskiego 29, 01-882 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 47 00 wew. 42 385
- faks(0-22) 325 44 80
- e-mailbielany.zamowienia@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.bielany.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Małgorzata Gajowa
- adresDzielnica Bielany m. st. Warszawy, Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
- lokal274
- telefon(0-22) 4434817
- emailbielany.zamowienia@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMarcin Domagała
- adresDzielnica Bielany m. st. Warszawy, Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
- lokal318
- telefon(0-22) 4434757
- email
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniuDzielnica Bielany m. st. Warszawy, Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
- lokal274
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wydruk 3 rodzajów kalendarzy dla Dzielnicy Bielany na rok 2019 - Numer referencyjny: UD-III-WZP.271.65.2018.MGA
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa wydrukowania oraz dostawy do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO: 1) Kalendarzy trójdzielnych na rok 2019 w liczbie 1.000 egz. (słownie: jeden tysiąc), z nadrukiem wg projektu graficznego ZAMAWIAJĄCEGO (4+0), złożonych i zapakowanych w pudełka kartonowe białe, o następujących wymiarach: – wymiar główki ok.: 310×215 mm, główka wypukła foliowana; – wymiar plecków ok.: 310×613 mm; – druk na kartonie 300g; – druk 4+0 wybiórczy; – kalendarium w językach polskim, angielskim, niemieckim; – format kalendarium ok.: 293×138 mm w dominujących kolorach szarych i białych; – okienko w kolorze czerwonym do oznaczania aktualnej daty. 2) Kalendarzy książkowych na rok 2019 wg projektów graficznych ZAMAWIAJĄCEGO w liczbie 1.000 egz. (słownie: jeden tysiąc) w dwóch kolorach okładki (po 500 egz. każdej z okładek) o następujących wymiarach: – tłoczony na okładce logotyp według projektu ZAMAWIAJĄCEGO w kolorach złotym i srebrnym z rokiem na 1 stronie okładki oraz adresem strony ZAMAWIAJĄCEGO na 4 stronie okładki; – format: A6; – okładka piankowana; – narożnik okładki prosty; – objętość ok.: 140 stron; – układ kalendarium: tydzień na lewej stronie, część notatkowa na prawej – kalendarium w kolorach szaro-bordowe w językach polskim, angielskim, niemieckim i francuskim; – papier w kolorze ecru; – wyklejka z tłoczeniem logotypu według projektu ZAMAWIAJĄCEGO; – narożnik bloku prosty; – perforowane strony notatkowe; – wklejona tasiemka indywidualna w kolorze dopasowanym do okładek. 3) Kalendarzy książkowych na rok 2019 wg projektów graficznych ZAMAWIAJĄCEGO w liczbie 1.000 egz. (słownie: jeden tysiąc) w dwóch kolorach okładki (po 500 egz. każdej z okładek) o następujących wymiarach: – tłoczony na okładce logotyp według projektu ZAMAWIAJĄCEGO w kolorach złotym i srebrnym, z rokiem na 1 stronie okładki oraz adresem strony ZAMAWIAJĄCEGO na 4 stronie okładki; – format: A5; – okładka piankowana; – narożnik okładki zaokrąglony z okuciami (500 egz. w kolorze srebrnym i 500 egz. w kolorze złotym); – objętość ok. 350 stron; – papier w kolorze ecru; – wyklejka z tłoczeniem logotypu według projektu ZAMAWIAJĄCEGO; – układ kalendarium: dzień powszedni na stronie, sobota-niedziela na stronie; – kalendarium w kolorach szaro-bordowe w językach polskim, angielskim, niemieckim i francuskim; – 2 rzędy registrów panoramicznych; – perforacja narożników; – narożnik bloku okrągły; – planner miesięczny przed każdym miesiącem; – część informacyjna; – strony notatkowe; – wklejona tasiemka drukowana w kolorze dopasowanym do okładek – zapakowanie 400 kalendarzy (po 200 szt. z danej okładki) w karbowane pudełka wykonane z tektury falistej z wytłoczonym napisem Bielany; – dostarczenie dwóch szpul po 100 m dodatkowych tasiemek w dwóch kolorach okładek, do owinięcia, zapakowanych w tekturę falistą kalendarzy; zwanego dalej przedmiotem umowy. 2. Przedmiot umowy należy dostarczyć do dnia 3 grudnia 2018 r. do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 3. Kolor okładek kalendarzy zostanie określony przez ZAMAWIAJĄCEGO w uzgodnieniu z WYKONAWCĄ. 4. WYKONAWCA przed wydrukiem kalendarzy dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU do 3 szt. wydruków próbnych okładek oraz wzorce kalendariów do akceptacji. KLAUZULE SOŁECZNE Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), WYKONAWCA lub Podwykonawca zobowiązuje się do skierowania do wykonania niniejszego przedmiotu umowy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w zakresie następujących czynności: realizacji wykonania kalendarzy aż do uzyskania wersji finalnej oraz przygotowania ich ekspedycji do ZAMAWIAJĄCEGO.

Składanie wniosków odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz.1529 oraz z 2015 r. poz.1830) posłańca lub osobiście (oferta musi być złożona w formie pisemnej) Adres: ul. S.Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa, pokój nr 276

KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) - www.bielany.waw.pl

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: http://www.bielany.waw.pl


Całkowita wartość zamówienia bez VAT: 50406,50 PLN

Nie przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

Klauzula informacyjna W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest: Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu m.st. Warszawy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy za pomocą adresu iod@um.warszawa.pl. 3. Administrator danych osobowych – Prezydent m.st. Warszawy - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do niej wydanych; ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach prowadzenia i nadzoru nad postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego. 5. W związku z przetwarzaniem danych w celu/celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych; oraz innych wynikających z przepisów prawa obecnie obowiązującego; b) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; c) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z m.st. Warszawą przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Prezydent m.st. Warszawy. 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktów wykonawczych do niej wydanych, tj. okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne. 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (skorzystanie z prawa sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:  dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,  dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,  dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:  osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,  przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,  Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego). e) na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. f) ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych. 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych; Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane
Miejsce realizacji zamówieniaDzielnica Bielany m.st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)79.82.30.00-9
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2018-12-03
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Zasady postępowania w licytacji elektronicznej
Minimalna wysokość postąpień300,00 zł.
Liczba etapów licytacji elektronicznej1
Czas trwania 1 etapu (w minutach)15
Pozostałe informacje dotyczące zasad postępowania w licytacji elektronicznej
W trakcie licytacji Wykonawca podaje całkowitą cenę brutto (z VAT) za zakres określony w sekcji II – 4) oraz wzorze umowy zawartym sekcji IV – pkt 4) Ogłoszenia (stanowiącym równocześnie załącznik nr 1 do Ogłoszenia). Wynagrodzenie obejmujące wszystkie świadczenia konieczne do terminowego wykonania przedmiotu umowy. 2. W toku licytacji elektronicznej Zamawiający na bieżąco przekazuje wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji składanych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji, a także o cenach złożonych przez nich ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 3. Zamawiający przewiduje otwarcie licytacji elektronicznej w dniu 26.10.2018 r. o godz.10:00. Ostateczny termin licytacji Zamawiający poda w zaproszeniu do udziału w licytacji elektronicznej. Zamawiający ustala czas trwania licytacji na 15 minut. Zamawiający zamyka licytację, gdy w podstawowym czasie nie zostanie złożona żadna oferta lub gdy w ciągu 3 minut od złożenia oferty przez jednego z Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta, jednakże nie wcześniej niż po upływie 15 minut od otwarcia licytacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian powyższych parametrów licytacji. O zmianach zostaną niezwłocznie poinformowanie wszyscy zaproszeni Wykonawcy. 4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawierać będzie w chwili zamknięcia licytacji elektronicznej, najniższą całkowitą cenę brutto za realizację całego zamówienia. 5. Zapłata nastąpi zgodnie z warunkami umowy – wzór umowy zamieszczony został w pkt IV.4) Ogłoszenia (stanowiącej równocześnie załącznik nr 1 do Ogłoszenia). 6. Zamawiający dopuszcza prowadzenie rozliczeń z Wykonawcą jedynie w walucie polskiej. Dodatkowo nadmienia się, iż składanie ofert (postąpień) w licytacji elektronicznej musi być także wyrażone w walucie polskiej. 7. Minimalna wysokość postąpień – 300,00 zł 8. Cena wywoławcza: 62.000,00 zł.

Zasady przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 1) Treść wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej wraz z pozostałymi załącznikami, można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego: http://www.bielany.waw.pl – odpowiednio w formacie pdf/word. 2) Wykonawca może złożyć tylko jeden wniosek. Złożenie większej liczby wniosków spowoduje odrzucenie wszystkich złożonych wniosków złożonych przez danego Wykonawcę. 3) Wniosek oraz wszelkie wymagane dokumenty muszą spełniać następujące wymogi: a) musi zostać sporządzony w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem czytelnym pismem, b) wniosek i wszystkie załączone dokumenty sporządzone przez Wykonawcę muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną lub czytelnie imię i nazwisko osoby/ób upoważnionej/ych do reprezentowania, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy, określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej. 3) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do wniosku musi być dołączone pełnomocnictwo (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia) określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art.22 ust. 1 ustawy, poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonują odpowiednio Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca. 5) Osobą stwierdzającą zgodność kopii dokumentu z oryginałem musi być osoba/y upoważniona/e do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z aktualnym dokumentem rejestrowym firmy lub zgodnie z pełnomocnictwem. 6) Poprawki lub zmiany (również przy użycia korektora) powinny być parafowane przez osobę/y podpisującą/e wniosek. 7) Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 8) Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej co najmniej nazwą przedmiotu zamówienia. 9) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie licytacji elektronicznej na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej w ogłoszeniu ustawą. 10) Nr sprawy UD-III-WZP.271.65.2018.MGA - Wykonawcy winni we wszystkich kontaktach z Zamawiającym, powoływać się na wskazany nr sprawy. 11) Osoba do kontaktu: w zakresie przedmiotu zamówienia – Marcin Domagała z Wydziału Kultury i Promocji, w zakresie formalno-prawnym - Małgorzata Gajowa z Wydziału Zamówień Publicznych.
Cena wywoławcza (pole opcjonalne): 62000,00 zł.
W licytacji obowiązują następujące wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców
Wykonawca, pobiera ze wskazanej w ogłoszeniu o przedmiotowej licytacji strony internetowej http://www.bielany.waw.pl wzór wniosku wraz z załącznikami. Następnie, w przypadku zainteresowania udziałem w licytacji elektronicznej, składa wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Złożenie wniosku jednocześnie oznacza akceptację warunków licytacji i postanowień umowy. Zamawiający, po weryfikacji nadesłanych wniosków, informuje Wykonawców o wyniku kwalifikacji oraz zaprasza do składania ofert (postąpień) wszystkich Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu. Treść zaproszenia zawierać będzie adres strony internetowej, na której odbywać się będzie licytacja oraz parametry licytacji elektronicznej (data, godzina otwarcia, czas trwania i warunki zamknięcia licytacji). Następnie za pośrednictwem operatora platformy aukcyjnej do zakwalifikowanych do udziału w licytacji Wykonawców (na adres e-mail osoby wskazanej we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) zostanie wysłana wiadomość wraz z instrukcją obsługi platformy aukcyjnej. Kody dostępu do platformy aukcyjnej: 1) Operator platformy aukcyjnej przekazuje zakwalifikowanym przez Zamawiającego Wykonawcom informację o sposobie rejestracji na platformie aukcyjnej. W trakcie rejestracji Wykonawca otrzyma kod dostępu do platformy aukcyjnej. Otrzymany kod dostępu do platformy aukcyjnej Wykonawca będzie musiał zmienić na nowy – określony przez siebie. 2) O ewentualnych problemach z rejestracją należy niezwłocznie powiadomić osobę upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami, której dane kontaktowe przekazane zostaną w zaproszeniu do składania ofert w licytacji elektrycznej. W dalszej kolejności, w terminie wyznaczonym w treści wiadomości, dla Wykonawców zaproszonych do udziału w licytacji elektronicznej zostanie zdefiniowana licytacja testowa. W trakcie licytacji testowej, dla zainteresowanych Wykonawców, operator platformy przeprowadzi telefonicznie szkolenie dotyczące zasad korzystania z platformy aukcyjnej, w czasie którego zostaną omówione zasady postępowania w trakcie licytacji elektronicznej.
W licytacji obowiązują następujące wymagania sprzętowe
Komputer użytkownika powinien spełniać następujące wymagania: posiadać zainstalowany system operacyjny wspierany przez producenta tego systemu (Windows 7/Windows 8/Windows 10 bądź nowszy); być wyposażony w procesor taktowany zegarem o częstotliwości 1 GHz i posiadać co najmniej 1 GB pamięci RAM (są to wymagania jakie powinien spełnić komputer z systemem Windows 7); posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową wspieraną przez jej producenta: Microsoft Internet Explorer w wersji co najmniej IE10 albo Mozilla Firefox; posiadać połączenie z siecią Internet o przepustowości nie mniejszej niż 128 kb/s. 3. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji, zgodnie z art.77 ustawy Pzp, Zamawiający i Wykonawcy przekazują wnioski, oświadczenie i inne informacje drogą elektroniczną, za pomocą platformy, na której prowadzona jest licytacja
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Nie dotyczy
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego
§ 1 1. ZAMAWIAJĄCY zleca a WYKONAWCA zobowiązuje się do wydrukowania oraz dostawy do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO: 1) Kalendarzy trójdzielnych na rok 2019 w liczbie 1.000 egz. (słownie: jeden tysiąc), z nadrukiem wg projektu graficznego ZAMAWIAJĄCEGO (4+0), złożonych i zapakowanych w pudełka kartonowe białe, o następujących wymiarach: – wymiar główki ok.: 310×215 mm, główka wypukła foliowana; – wymiar plecków ok.: 310×613 mm; – druk na kartonie 300g; – druk 4+0 wybiórczy; – kalendarium w językach polskim, angielskim, niemieckim; – format kalendarium ok.: 293×138 mm w dominujących kolorach szarych i białych; – okienko w kolorze czerwonym do oznaczania aktualnej daty. 2) Kalendarzy książkowych na rok 2019 wg projektów graficznych ZAMAWIAJĄCEGO w liczbie 1.000 egz. (słownie: jeden tysiąc) w dwóch kolorach okładki (po 500 egz. każdej z okładek) o następujących wymiarach: – tłoczony na okładce logotyp według projektu ZAMAWIAJĄCEGO w kolorach złotym i srebrnym z rokiem na 1 stronie okładki oraz adresem strony ZAMAWIAJĄCEGO na 4 stronie okładki; – format: A6; – okładka piankowana; – narożnik okładki prosty; – objętość ok.: 140 stron; – układ kalendarium: tydzień na lewej stronie, część notatkowa na prawej – kalendarium w kolorach szaro-bordowe w językach polskim, angielskim, niemieckim i francuskim; – papier w kolorze ecru; – wyklejka z tłoczeniem logotypu według projektu ZAMAWIAJĄCEGO; – narożnik bloku prosty; – perforowane strony notatkowe; – wklejona tasiemka indywidualna w kolorze dopasowanym do okładek. 3) Kalendarzy książkowych na rok 2019 wg projektów graficznych ZAMAWIAJĄCEGO w liczbie 1.000 egz. (słownie: jeden tysiąc) w dwóch kolorach okładki (po 500 egz. każdej z okładek) o następujących wymiarach: – tłoczony na okładce logotyp według projektu ZAMAWIAJĄCEGO w kolorach złotym i srebrnym, z rokiem na 1 stronie okładki oraz adresem strony ZAMAWIAJĄCEGO na 4 stronie okładki; – format: A5; – okładka piankowana; – narożnik okładki zaokrąglony z okuciami (500 egz. w kolorze srebrnym i 500 egz. w kolorze złotym); – objętość ok. 350 stron; – papier w kolorze ecru; – wyklejka z tłoczeniem logotypu według projektu ZAMAWIAJĄCEGO; – układ kalendarium: dzień powszedni na stronie, sobota-niedziela na stronie; – kalendarium w kolorach szaro-bordowe w językach polskim, angielskim, niemieckim i francuskim; – 2 rzędy registrów panoramicznych; – perforacja narożników; – narożnik bloku okrągły; – planner miesięczny przed każdym miesiącem; – część informacyjna; – strony notatkowe; – wklejona tasiemka drukowana w kolorze dopasowanym do okładek – zapakowanie 400 kalendarzy (po 200 szt. z danej okładki) w karbowane pudełka wykonane z tektury falistej z wytłoczonym napisem Bielany; – dostarczenie dwóch szpul po 100 m dodatkowych tasiemek w dwóch kolorach okładek, do owinięcia, zapakowanych w tekturę falistą kalendarzy; zwanego dalej przedmiotem umowy. 2. Przedmiot umowy należy dostarczyć do dnia 3 grudnia 2018 r. do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 3. Kolor okładek kalendarzy zostanie określony przez ZAMAWIAJĄCEGO w uzgodnieniu z WYKONAWCĄ. 4. WYKONAWCA przed wydrukiem kalendarzy dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU do 3 szt. wydruków próbnych okładek oraz wzorce kalendariów do akceptacji. 5. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), WYKONAWCA zobowiązuje się do skierowania do wykonania niniejszego przedmiotu umowy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w zakresie następujących czynności: realizacji wykonania kalendarzy aż do uzyskania wersji finalnej oraz przygotowania ich ekspedycji do ZAMAWIAJĄCEGO. 6. WYKONAWCA, w związku z realizacją niniejszej umowy, zobowiązuje się do przekazania ZAMAWIAJĄCEMU na każde jego wezwanie (w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie) oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu, że czynności, o których mowa w ust. 5 powyżej będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, tj.: a) oświadczenia WYKONAWCY o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie przedmiotu składanego oświadczenia, datę jego złożenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu WYKONAWCY. b) poświadczone za zgodność z oryginałem przez WYKONAWCĘ kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji przedmiotu umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie WYKONAWCY (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej RODO). 7. Przedmiot umowy nie stanowi utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. § 2 Umowa zostaje zawarta na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 3 grudnia 2018 r. § 3 1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie brutto w wysokości ...................... zł brutto (słownie: ......................................... złotych). Powyższa kwota zawiera należny podatek od towarów i usług (VAT). 2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. § 4 1. WYKONAWCA oświadcza, iż faktura VAT zostanie wystawiona po wykonaniu umowy i doręczona do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO do dnia 4 grudnia 2018 r. do Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. S. Żeromskiego 29, pok. 318. 2. W przypadku doręczenia faktury niezgodnie z treścią ust. 1, za datę skutecznego doręczenia faktury VAT Strony będą uznawać datę jej wpływu do Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. S. Żeromskiego 29, pok. 318. 3. Wynagrodzenie o którym mowa § 3 ust. 1 będzie płatne przelewem na rachunek bankowy WYKONAWCY, numer: .........................................................................., na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT potwierdzonej przez ZAMAWIAJĄCEGO, że przedmiot umowy został wykonany, w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 4. Upoważnia się WYKONAWCĘ do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. 5. Przez prawidłowo wystawioną fakturę VAT rozumie się fakturę wystawioną zgodnie z obowiązującymi przepisami, zawierającą przedmiot i numer umowy, na podstawie której jest wystawiona oraz następujące dane Nabywcy i Odbiorcy: Nabywca/Podatnik Odbiorca/Płatnik Miasto Stołeczne Warszawa Plac Bankowy 3/5 00-950 Warszawa NIP 525-224-84-81 Dzielnica Bielany m.st. Warszawy ul. S. Żeromskiego 29 01-882 Warszawa 6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO. 7. ZAMAWIAJĄCY informuje, że stosuje mechanizm podzielonej płatności zgodnie z art. 108a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. 8. WYKONAWCA nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia obowiązków wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO. 9. WYKONAWCA oświadcza, że wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą). § 5 1. Strony ustalają kary umowne z następujących powodów: a) WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w przypadku niewykonania umowy oraz odstąpienia przez ZAMAWIAJĄCEGO od umowy, w całości lub w części, z winy WYKONAWCY w wysokości 30% wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy; b) WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w przypadku nienależytego wykonania umowy w wysokości 25% wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy; c) WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 1% wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy. 2. Kary umowne ZAMAWIAJĄCY, na podstawie wystawionej noty księgowej potrąci z należnego WYKONAWCY wynagrodzenia, na co WYKONAWCA niniejszym wyraża zgodę. 3. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. § 6 1. ZAMAWIAJĄCY udziela zgody na korzystanie ze znaków promocyjnych (logotyp) m.st. Warszawy i Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy wyłącznie w ramach przedsięwzięć realizowanych przez WYKONAWCĘ, w zakresie niniejszej umowy. 2. WYKONAWCA zobowiązuje się nie wykorzystywać znaków promocyjnych w innych celach niż określone w niniejszej umowie. 3. Znak promocyjny m.st. Warszawy zamieszcza się zgodnie z „Katalogiem Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy”. 4. Znak promocyjny m.st. Warszawy dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej http://www.symbole.um.warszawa.pl 5. Wzór znaku promocyjnego Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy dostępne jest na stronie internetowej http://bielany.waw.pl/page/766,znaki-promocyjne.html 6. Znak promocyjny Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w wersji elektronicznej zostanie udostępniony przez ZAMAWIAJĄCEGO na wniosek WYKONAWCY. 7. W przypadku wykorzystania znaku promocyjnego, o których mowa w ust. 1 powyżej, niezgodnie z niniejszą umową, WYKONAWCA zobowiązuję się zapłacić ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za każde naruszenie. 8. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do dochodzenia od WYKONAWCY odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego w przypadku, gdy kara umowna, o której mowa w ust. 7 powyżej, nie pokrywa rzeczywiście poniesionej szkody. 9. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo potrącenia kary umownej na podstawie wystawionej noty księgowej z należnego WYKONAWCY wynagrodzenia, a WYKONAWCA na powyższe wyraża zgodę. § 7 ZAMAWIAJĄCY oświadcza, iż przysługują mu prawa autorskie do projektów graficznych oraz logotypu, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, 2 i 3. § 8 1. WYKONAWCA oświadcza, że przy wykonywaniu umowy będzie wykorzystywał jedynie materiały, utwory, dane, informacje oraz programy komputerowe, które są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności nie naruszają dóbr osobistych, majątkowych i osobistych praw autorskich, praw pokrewnych, praw do znaków towarowych lub wzorów użytkowych bądź innych praw własności przemysłowej, danych osobowych i wizerunku osób trzecich, a także dobrych obyczajów i zasad współżycia społecznego. 2. WYKONAWCA zobowiązuje się, że wykona umowę z poszanowaniem dóbr osobistych ZAMAWIAJĄCEGO oraz osób trzecich, dobrych obyczajów i zasad współżycia społecznego. 3. W przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, wyłączną odpowiedzialność względem osób, których prawa zostały naruszone, ponosi WYKONAWCA. 4. Niezależnie od odpowiedzialności, o której mowa w ust. 3 powyżej, WYKONAWCA zobowiązuje się zapłacić ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, w wysokości 2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każde naruszenie. 5. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do dochodzenia od WYKONAWCY odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego w przypadku, gdy kara umowna, o której mowa w ust. 4 powyżej, nie pokrywa rzeczywiście poniesionej szkody. 6. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo potrącenia kary umownej na podstawie wystawionej noty księgowej z należnego WYKONAWCY wynagrodzenia, a WYKONAWCA na powyższe wyraża zgodę. § 9 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, WYKONAWCA może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 3. W przypadku niedotrzymania przez WYKONAWCĘ warunków niniejszej umowy, ZAMAWIAJĄCEMU przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umowy w całości lub części według własnego wyboru, w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia niedotrzymania warunków umowy przez WYKONAWCĘ, i żądania zapłacenia przez WYKONAWCĘ kary umownej, o której mowa § 5 ust. 1 lit. a umowy. § 10 Adresem poczty elektronicznej przeznaczonym do kontaktów z ZAMAWIAJĄCYM jest: bielany.promocja@um.warszawa.pl. § 11 1. WYKONANIE niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO, dla których Administratorem Danych Osobowych jest Prezydent m.st. Warszawy. 2. Jednocześnie ZAMAWIAJĄCY oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora Danych Osobowych określone w przepisach RODO także w zakresie dotyczącym danych osobowych WYKONAWCY (a także jego pracowników). § 12 Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy, strony rozstrzygać będą w drodze polubownej. W wypadku nie osiągnięcia porozumienia rozstrzygnięcie sporu zostanie oddane Sądowi właściwemu dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. § 13 1. Zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej, w postaci aneksu. 2. Zmiany istotne umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY poza określonymi w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych są zakazane, z zastrzeżeniem ust. 3. 3. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ZAMAWIAJĄCY dopuszcza następujące zmiany postanowień umowy oraz określa warunki zmian: a. zmiana numeru rachunku bankowego WYKONAWCY, b. zmiana podmiotu uczestniczącego w realizacji przedmiotu umowy (podwykonawcy), na którego zasoby WYKONAWCA powoływał się na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, iż WYKONAWCA wykaże, że proponowany inny podmiot (podwykonawca) lub WYKONAWCA samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podmiot, na którego zasoby WYKONAWCA powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz iż brak jest podstaw wykluczenia tego podmiotu (podwykonawcy). W tym celu WYKONAWCA przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. § 14 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. § 15 1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 2. Integralną część umowy stanowi załącznik – klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Za spełniających warunek udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali (zakończyli) usługę polegającą na: druku kalendarzy na kwotę brutto minimum 30 000,00 zł. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie w systemie „1” lub „0”, zgodnie z formułą „spełnia- nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w sekcji III – pkt 3) Ogłoszenia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający nie będzie wzywał do złożenia dokumentów w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 pkt 3 ustawy PZP.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający nie będzie wzywał do złożenia dokumentów w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 pkt 1 ustawy PZP.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym zał. Nr 2 do Ogłoszenia. 2. Inne dokumenty wymagane w postępowaniu: a)Jeżeli wniosek, w tym wszelkie oświadczenia i dokumenty zostały podpisane przez osobę/by działające na podstawie pełnomocnictwa, do wniosku należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. W przypadku nie dopełnienia powyższego, po wyczerpaniu drogi wynikającej z art.26 ust.3a ustawy Prawo zamówień publicznych, powyższe będzie skutkowało nie dopuszczeniem Wykonawcy do udziału w licytacji elektronicznej. Poprzez analogię, jeżeli osobą uprawnioną do składania ofert w imieniu Wykonawcy w trakcie trwania licytacji elektronicznej będzie osoba działająca na podstawie pełnomocnictwa, albo inna osoba niż podpisująca wniosek (np. tylko jeden członek zarządu w przypadku wieloosobowej reprezentacji), należy dołączyć do wniosku albo najpóźniej na dzień przed dniem, w którym ma zostać przeprowadzona licytacja należy złożyć - pełnomocnictwo podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, z którego wynikać będzie prawo do składania ofert w trakcie licytacji elektronicznej. W przypadku nie dopełnienia powyższego, tj. w sytuacji gdy najpóźniej na dzień przed dniem, w którym ma zostać przeprowadzona licytacja, nie zostanie złożone pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, Wykonawca nie zostanie dopuszczony do udziału w licytacji elektronicznej. b)Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia). W przypadku nie dopełnienia powyższego, po wyczerpaniu drogi wynikającej z art.26 ust.3a ustawy Prawo zamówień publicznych, powyższe będzie skutkowało nie dopuszczeniem Wykonawców do udziału w licytacji elektronicznej. c)Do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji należy załączyć dokument/y potwierdzający/e, że osoba podpisująca wniosek i inne dokumenty lub oświadczenia lub udzielająca pełnomocnictwa - jest umocowana do reprezentowania Wykonawcy (w odniesieniu do pełnomocnictwa - była upoważniona do reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielenia pełnomocnictwa), chyba że umocowanie wynika z dokumentu/ów dostępnego/ych dla Zamawiającego w myśl art.26 ust.6 ustawy Pzp. d) W przypadku gdy Wykonawca przy wykazywaniu warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy PZP, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Udowodnienie, o którym mowa powyżej powinno obejmować nie tylko wskazanie faktu udostępnienia określonych wykonawcy zasobów przez podmiot trzeci, ale winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia, wskazywać jego rodzaj, czas udzielenia a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu, w szczególności: 1) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 3) zakresu i okresu udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia. Uwaga! Informację o podmiotach na zdolnościach lub sytuacji, których Wykonawca polega, na zasadach określonych w art.22a ust.1 ustawy PZP należy zawrzeć w oświadczeniach, o których mowa w sekcji III – pkt 3) Ogłoszenia. Przykładowy wzór zobowiązania w zakresie określonego warunku udziału w postępowaniu, tj. zdolności technicznej - stanowi załącznik nr 5 do Ogłoszenia. 3. Zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców, o których mowa w art. 23 ustawy Pzp: 1) Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia mogą łącznie spełniać warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 2) Wykonawcy występujący wspólnie (np. spółki cywilne, konsorcja) są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich (tj. konsorcjum) w postępowaniu albo do reprezentowania ich (tj. konsorcjum) w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Oryginał pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej notarialnie powinien być załączony do wniosku i zawierać w szczególności wskazania: - postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy; - wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby; - ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 3) W przypadku złożenia wspólnego wniosku, w formularzu wniosku pełnomocnik zaznacza w czyim imieniu występuje. 4)Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. 5) Żaden z Wykonawców składających wspólnie wniosek, nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 oraz w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. (oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, o którym mowa w sekcji III – pkt 3) Ogłoszenia składają wszyscy Wykonawcy składający wspólny wniosek). 6)Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w sekcji III - pkt 3) Ogłoszenia - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia składają wspólnie (tj. oświadczenie ma zostać podpisane przez wszystkich Wykonawców, bądź umocowanego Pełnomocnika Wykonawców), potwierdzając iż określone warunki spełniają razem. 4. Mając na uwadze brzmienie art.24 ust.1 pkt 23) ustawy PZP, odnosząc się równocześnie do brzmienia art.26 ust.2f ustawy PZP – Zamawiający informuje, iż wraz z zaproszeniem do składania ofert, skierowanym do Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu, wezwie ich wszystkich, do: złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23) ustawy PZP (stanowiącego załącznik nr 6 do Ogłoszenia). Oświadczenie to nie jest wymagane na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 5.Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodne z zapisami sekcji III-pkt 3) oraz 7) Ogłoszenia, ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone z wnioskiem potwierdzały, iż wniosek został podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

Zasady przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 1) Treść wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej wraz z pozostałymi załącznikami, można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego: http://www.bielany.waw.pl – odpowiednio w formacie pdf/word. 2) Wykonawca może złożyć tylko jeden wniosek. Złożenie większej liczby wniosków spowoduje odrzucenie wszystkich złożonych wniosków złożonych przez danego Wykonawcę. 3) Wniosek oraz wszelkie wymagane dokumenty muszą spełniać następujące wymogi: a) musi zostać sporządzony w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem czytelnym pismem, b) wniosek i wszystkie załączone dokumenty sporządzone przez Wykonawcę muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną lub czytelnie imię i nazwisko osoby/ób upoważnionej/ych do reprezentowania, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy, określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej. 3) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do wniosku musi być dołączone pełnomocnictwo (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia) określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art.22 ust. 1 ustawy, poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonują odpowiednio Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca. 5) Osobą stwierdzającą zgodność kopii dokumentu z oryginałem musi być osoba/y upoważniona/e do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z aktualnym dokumentem rejestrowym firmy lub zgodnie z pełnomocnictwem. 6) Poprawki lub zmiany (również przy użycia korektora) powinny być parafowane przez osobę/y podpisującą/e wniosek. 7) Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 8) Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej co najmniej nazwą przedmiotu zamówienia. 9) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie licytacji elektronicznej na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej w ogłoszeniu ustawą. 10) Nr sprawy UD-III-WZP.271.65.2018.MGA - Wykonawcy winni we wszystkich kontaktach z Zamawiającym, powoływać się na wskazany nr sprawy. 11) Osoba do kontaktu: w zakresie przedmiotu zamówienia – Marcin Domagała z Wydziału Kultury i Promocji, w zakresie formalno-prawnym - Małgorzata Gajowa z Wydziału Zamówień Publicznych.
IV Informacje administracyjne
Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuWnioski należy składać do dnia 2018-10-16 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej
Termin otwarcia licytacji elektronicznej 2018-10-26 godzina 10:00
Termin zamknięcia licytacji elektronicznej 2018-10-26 godzina 10:15
Warunki zamknięcia licytacji elektronicznej
Zamawiający ustala czas trwania licytacji na 15 minut. Zamawiający zamyka licytację, gdy w podstawowym czasie nie zostanie złożona żadna oferta lub gdy w ciągu 3 minut od złożenia oferty przez jednego z Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta, jednakże nie wcześniej niż po upływie 15 minut od otwarcia licytacji. Dodatkowe informacje zawarte zostały w punkcie dotyczącym sposobu postępowania w licytacji elektronicznej.
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |