m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Licytacja elektroniczna
Licytacja będzie prowadzona na stronie:http://aukcje.um.warszawa.pl
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-10-10 , 11:37:08
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Mokotów m.st. Warszawy
- adresRakowiecka 25-27, 02-517 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 849-40-34
- faks(0-22) 646-84-57
- e-mailmokotow.wzp@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.mokotow.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Dariusz Pełka
- adresDzielnica Mokotów m.st. Warszawy, Rakowiecka 25-27, 02-517 Warszawa
- lokal35A
- telefon(0-22) 44 36 251
- emaildpelka@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAdam Ostojski
- adresDzielnica Mokotów m.st. Warszawy, Rakowiecka 25-27, 02-517 Warszawa
- lokal323
- telefon(0-22) 44 36 440
- emailaostojski@um.warszawa.pl
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniuDzielnica Mokotów m.st. Warszawy, Rakowiecka 25-27, 02-517 Warszawa
- lokal35A
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dzierżawa urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu m. st. Warszawy – Urzędu Dzielnicy Mokotów
Opis zamówienia
Dzierżawa urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu m.st.
Warszawy – Urzędu Dzielnicy Mokotów, w tym:
I. Urządzenia typ I – drukarki monochromatyczne formatu A4 – 125 szt.
II. Urządzenia typ II – drukarki monochromatyczne formatu A4 – 14 szt.
III. Urządzenia typu III – drukarki monochromatyczne A3 – 3 szt.
IV. Urządzenia typu IV – drukarki kolorowe A3 – 1 szt.
V. Urządzenia typu V – drukarki kolorowe A3 do zastosowań graficznych – 3 szt.
VI. Urządzenia typu VI – urządzenia wielofunkcyjne monochromatyczne A4 – 15 szt.
VII. Urządzenia typu VII – urządzenia wielofunkcyjne monochromatyczne A4 – 5 szt.
VIII. Urządzenia typu VIII – urządzenia wielofunkcyjne kolorowe A4 – 7 szt.
IX. Urządzenia typu IX – urządzenia wielofunkcyjne kolorowe A3 – 12 szt.
Szczegółowe informacje dotyczące parametrów technicznych urządzeń podane są w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być urządzeniami pracującymi w sieci komputerowej, oraz muszą współpracować z systemem zarządzająco-monitorującym zwanym dalej Systemem. Zamawiający wymaga dostarczenia i wdrożenia systemu zarządzająco-monitorującego wszystkimi dostarczonymi urządzeniami.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca we własnym zakresie dostarczył i rozdystrybuował
urządzenia w 3 lokalizacjach (budynkach) Zamawiającego:
1. Rakowiecka 25/27 (parter, I,II,III piętro)
2. Wiśniowa 35 (parter, I, II,III piętro)
3. Wiktorska 91A (parter, I, IV piętro)
Budynki nie są wyposażone w windy.
Zamawiający przewiduje wykonanie na dostarczonych urządzeniach do 370.000 wydruków/kopii formatu A4 w czerni i do 20.000 wydruków/kopii formatu A4 w kolorze w roku 2018, 3.000.000 wydruków/kopii formatu A4 w czerni i do 90.000 wydruków/kopii formatu A4 w kolorze w roku 2019 i do 3.000.000 wydruków/kopii formatu A4 w czerni i do 90.000 wydruków/kopii formatu A4 w kolorze w roku 2020.
W okresie realizacji zamówienia zamawiający przewiduje wykonanie co najmniej 90% wskazanej w formularzu cenowym ilości kopii i wydruków.
Miejsce realizacji zamówieniaWarszawa Dzielnica Mokotów
Główny przedmiot (CPV)79.82.00.00-8
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2020-10-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Zasady postępowania w licytacji elektronicznej
Minimalna wysokość postąpień5700,00 zł.
Liczba etapów licytacji elektronicznej1
Pozostałe informacje dotyczące zasad postępowania w licytacji elektronicznej
W trakcie licytacji Wykonawca licytuje cenę brutto za całość zamówienia. Cena
wywoławcza za całość zamówienia wynosi 571.600,00 zł brutto. Minimalne postąpienie
wynosi 5700,00 zł brutto. W toku licytacji elektronicznej Zamawiający na bieżąco
przekazuje wszystkim wykonawcom informacje o pozycji składanych przez nich ofert,
liczbie wykonawców biorących udział w licytacji, także o cenach złożonych przez nich
ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia informacji
umożliwiających identyfikację Wykonawców. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
Zamawiający nie zapewnia zwolnienia Wykonawcy z żadnych podatków, opłat, ani nie
będzie zwracał żadnych kar należnych z jakiegokolwiek tytułu, cen transportu, czynności,
usług, świadczeń, opłat, ceł, podatków itp. Ryzyko konieczności wykonania wszelkich prac
towarzyszących, mogących pojawić się w trakcie realizacji zamówienia, ryzyko związane
ze zmianami kursów walut, ceł itp., obciąża Wykonawcę i należy uwzględnić je w ofercie.
Zaproponowana przez Wykonawcę cena będzie stała w czasie objętym umową. Zapłata
nastąpi zgodnie z warunkami umowy. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta,
która zawierać będzie, w chwili zamknięcia licytacji elektronicznej, najniższą cenę brutto
realizacji całego zamówienia. Wykonawca, który zaproponował najniższą cenę brutto
realizacji przedmiotowego zamówienia, zostaje zwycięzcą licytacji elektronicznej. Operator
platformy aukcyjnej przekazuje zakwalifikowanym przez Zamawiającego Wykonawcom
informację o sposobie rejestracji na platformie aukcyjnej. W trakcie rejestracji Wykonawca
otrzyma kod dostępu do platformy aukcyjnej. Otrzymany kod dostępu Wykonawca będzie
musiał zmienić na nowy – określony przez siebie. Zamawiający podpisze umowę, z
Wykonawcą, który w chwili zamykania licytacji elektronicznej zaproponował najniższą
cenę realizacji przedmiotowego zamówienia. Po zamknięciu licytacji elektronicznej, w
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Wykonawca, który został zwycięzcą licytacji
elektronicznej ma obowiązek przekazać Zamawiającemu wypełniony formularz cenowy
ofertowy dostępny na stronie internetowej zamawiającego: www.mokotow.waw.pl Ceny
jednostkowe brutto w formularzu cenowym ofertowym muszą zostać określone tak, aby
łączna wartość zamówienia wynikająca z przemnożenia cen jednostkowych i ilości nie
przekroczyła wartości wylicytowanej. Wszystkie ceny muszą być wyrażone z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U.
z 2002r. Nr 97, poz. 1050, ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego
(Dz. U. z 1994 r., Nr 84, poz. 386 ze zm.). O miejscu i terminie zawarcia umowy
Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego po dostarczeniu w/w
dokumentu.
Cena wywoławcza (pole opcjonalne): 571600,00 zł.
W licytacji obowiązują następujące wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców
1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. Złożenie większej liczby wniosków, spowoduje odrzucenie wszystkich wniosków złożonych przez danego Wykonawcę.
2. Wniosek oraz wszelkie dokumenty wymagane muszą spełniać następujące wymogi:
a) wniosek musi zostać sporządzony w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem czytelnym pismem;
b) formularz wniosku i wszystkie załączane dokumenty sporządzone przez Wykonawcę muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej;
c) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do wniosku musi być załączone pełnomocnictwo, określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii;
d) pozostałe oświadczenia i dokumenty muszą być oryginałami lub kserokopiami poświadczonymi na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez właściwą osobę(-y), zgodnie z zasadą reprezentacji oraz muszą być one sporządzone w języku polskim;
e) poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) we wniosku, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą(-e) wniosek;
f) dokumenty składające się na wniosek muszą być sporządzone wg wzorów i wymogów;
g) dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w
licytacji elektronicznej dostępny na stronie www.mokotow.waw.pl Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej co najmniej nazwą przedmiotu zamówienia.
W licytacji obowiązują następujące wymagania sprzętowe
3. Komputer użytkownika powinien spełniać następujące wymagania: - posiadać zainstalowany system operacyjny wspierany przez producenta tego systemu (Windows 7/Windows 8/Windows 10 bądź nowszy), - być wyposażony w procesor taktowany zegarem o częstotliwości 1 GHz i posiadać co najmniej 1 GB pamięci RAM (są to wymagania jakie powinien spełnić komputer z systemem Windows 7), - posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową wspieraną przez jej producenta: Microsoft Internet Explorer w wersji co najmniej IE10 albo Mozilla Firefox, - posiadać połączenie z siecią Internet o przepustowości nie mniejszej niż 128 kb/s.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego
UMOWA

zawarta w dniu ........................
pomiędzy:
Miastem Stołecznym Warszawa - Dzielnica Mokotów, z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27, 02-517 Warszawa, NIP 525-22-48-481, REGON 015259640, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

……………………………………...
a
firmą, zwaną dalej Wykonawcą, którą reprezentuje
……………………………………...

w wyniku wyboru oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej na podstawie art. 74 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579 ze zm.), o treści następującej:

§ 1.
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dzierżawa urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych, zwanych dalej urządzeniami, o których mowa w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
2. Na przedmiot umowy określony w ust. 1 składa się w szczególności:
1) dostarczenie, instalacja i uruchomienie urządzeń zgodnie z wymogami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia;
2) zapewnienie możliwości drukowania, kopiowania i skanowania dokumentów w budynkach Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Mokotów za pomocą dostarczonych urządzeń w zależności od ich funkcjonalności określonej w opisie przedmiotu zamówienia;
3) szkolenie pracowników Zamawiającego, korzystających z urządzeń w zakresie ich obsługi;
4) obsługa konserwacyjno-serwisowa urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę przez cały okres trwania umowy.
3. Urządzenia dostarczone zgodnie z ust. 2 pkt 1, pozostają własnością Wykonawcy, będą użytkowane przez Zamawiającego do czasu zakończenia okresu obowiązywania umowy.
4. Postanowienia niniejszej umowy obejmują wykonawstwo wszelkich prac i świadczenie wszelkich usług, w tym także tych, które nie są wyraźnie wymienione w umowie, lecz są konieczne dla wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2.

§ 2.

1. W ramach realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 Wykonawca uruchomi urządzenia w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego i podłączy urządzenia do sieci elektrycznej i logicznej.
2. Wykonawca przez cały okres trwania umowy będzie świadczył kompleksową obsługę konserwacyjno-serwisową, której celem jest zapewnienie stałej gotowości do eksploatacji i sprawnego działania urządzeń.
3. Do obowiązków Wykonawcy w ramach kompleksowej obsługi konserwacyjno- serwisowej należy:
1) zapewnienie pełnej obsługi konserwacyjno-serwisowej, tak by urządzenia funkcjonowały prawidłowo i bezawaryjnie. Obsługa konserwacyjno-serwisowa obejmować będzie niezbędne do zapewnienia ciągłego, prawidłowego funkcjonowania: przeglądy, czyszczenie z zewnątrz i wewnątrz, regulacje, naprawy i wymianę uszkodzonych części i podzespołów, wymianę elementów podlegających zużyciu zgodnie z zaleceniami producenta danego urządzenia zawartymi w instrukcji obsługi i dokumentacji technicznej;
2) wykonywanie okresowego przeglądu i konserwacji każdego urządzenia z częstotliwością zgodną z zaleceniami producenta, niezależnie od ilości wykonanych przez to urządzenie kopii/wydruków;
3) niezwłoczne przystąpienie do usuwania awarii powstałych wskutek normalnej eksploatacji urządzenia bądź z powodu wad ukrytych, za które nie odpowiada Zamawiający;
4) dostawa i wymiana wszystkich materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych, rekomendowanych przez producenta urządzeń w tym tonerów, bębnów i części zamiennych (za wyjątkiem papieru) w sposób zapewniający ciągłą pracę dostarczonych urządzeń;
5) odbieranie bezpośrednio po dokonanej naprawie lub wymianie zużytych części i materiałów eksploatacyjnych, w tym pojemników po wykorzystanych tonerach;

§ 3.

1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu urządzenia do pomieszczeń w budynków Urzędu Dzielnicy Mokotów wskazanych przez osobę upoważnioną do reprezentowania Zamawiającego.
2. Urządzenia zostaną dostarczone i zainstalowane w okresie 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Za datę wykonania dostawy uważa się dzień podpisania bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego, potwierdzającego dokonanie instalacji, konfiguracji i uruchomienia wszystkich urządzeń w sieci działającej u Zamawiającego oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi.
3. Wykonawca oświadcza, że wszystkie dostarczone urządzenia są nowe lub posiadają gwarancję producenta urządzenia na czas trwania umowy. W terminie dwóch dni roboczych od podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokument wystawiony przez producenta urządzeń potwierdzający ten fakt. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji tego dokumentu u producenta urządzeń.

§ 4.
1. W przypadku wystąpienia awarii i nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzeń objętych niniejszą umową:
1) naprawa urządzenia uszkodzonego musi zostać dokonana najdalej w następnym dniu roboczym od momentu zgłoszenia nieprawidłowości pocztą elektroniczną lub faksem,
2) w razie braku możliwości usunięcia usterki w ciągu 48 godzin od daty zgłoszenia uszkodzenia urządzenia, Wykonawca dostarczy na swój koszt urządzenie zastępcze wolne od wad o nie gorszych parametrach, bez zmiany opłat określonych w § 6.
2. Zamawiający ponosi odpowiedzialność wyłącznie za uszkodzenia mechaniczne dostarczonych urządzeń powstałe z jego winy.
3. Wykonawca będzie wykonywał wszelkie czynności, w tym usługi, o których mowa w ust. 1, w miejscu eksploatacji urządzenia, w godzinach pracy Urzędu tj.: w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 16:00, w wyjątkowych przypadkach, za zgodą Zamawiającego usługi mogą być wykonane w innych terminach.
§ 5.
1. Przedmiot umowy będzie wykonywany w okresie od daty zawarcia umowy do 31 październik 2020 r. lub do wyczerpania kwot brutto umowy określonych w § 6 ust. 5 umowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się do wydania urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę z dniem wygaśnięcia niniejszej umowy.
3. Wykonawca w ciągu siedmiu dni roboczych od zakończenia realizacji umowy dokona demontażu i odbioru urządzeń, o których mowa w ust. 2 na swój koszt, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
§ 6.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma miesięczne wynagrodzenie ustalane w oparciu o iloczyn cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym i faktycznej liczby wykonanych kserokopii i wydruków w danym miesiącu na wszystkich dostarczonych przez Wykonawcę urządzeniach.
2. Faktyczna liczba wykonanych kserokopii oraz wydruków zostanie określona na podstawie dwustronnego protokołu zawierającego stany liczników dostarczonych urządzeń w ostatni dzień roboczy każdego miesiąca.
3. Cena jednostkowa określona w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, wynosi: …… słownie (….) groszy brutto za 1 kopię/wydruk formatu A4 w czerni i …… słownie (….) groszy brutto za 1 kopię/wydruk formatu A4 w kolorze;
4. Wynagrodzenie określone w ust. 3 obejmuje wszystkie składniki niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, w szczególności koszty dostarczenia, instalacji urządzeń, dojazdu Wykonawcy do Zamawiającego, obsługi konserwacyjno-serwisowej, utrzymania urządzeń w pełnej sprawności technicznej, przeprowadzenia szkoleń oraz dostawy i wymiany wszystkich materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych, z wyłączeniem kosztu papieru.
5. Łączna wartość przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty brutto z formularza cenowego: …………….. zł (słownie złotych: …………….), co nie stanowi zobowiązania dla Zamawiającego do realizowania umowy do tej wartości i ilości, ani prawa dochodzenia roszczeń przez Wykonawcę w przypadku faktycznego zmniejszenia zamówienia, w tym w roku 2018 zostanie wypłacone wynagrodzenie nie wyższe niż kwota ………………. zł brutto, w roku 2019 wynagrodzenie nie wyższe niż kwota ………………… zł brutto, w roku 2020 wynagrodzenie nie wyższe niż kwota ………………… zł brutto
6. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia w stosunku do umownego wynagrodzenia określonego w ust. 5 jedynie w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towaru i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2017 r. poz. 847 ze zm.),
3) zasad podlegania ubezpieczeniem społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
7. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych innych dodatkowych opłat związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

§ 7.
1. Wypłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na podstawie protokołu stanu liczników urządzeń, o którym mowa w § 6 ust. 2, oraz prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT za każdy kolejny miesiąc realizacji przedmiotu umowy - w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury do Wydziału Informatyki dla Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa. Faktura musi zawierać numer umowy.
2. Należności będą płatne z dołu za każdy okres rozliczeniowy, na rachunek Wykonawcy nr ……………………………………………..
3. Wykonawca oświadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
4. M.st. Warszawa oświadcza, że będzie dokonywało płatności za wykonaną usługę i zakupiony towar z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.


5. Faktury VAT będą wystawiane w następujący sposób:
Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa, 00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, NIP 525 22 48-481,
a dostarczone do
Odbiorcy (płatnika): Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Mokotów,
02-517 Warszawa, ul. Rakowiecka 25/27.
6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
§ 8.
Zamawiający zobowiązuje się do:
1) użytkowania urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem;
2) przestrzegania zasad eksploatacji urządzeń, określonych w instrukcjach obsługi;
3) przestrzegania zasady, że jedynym podmiotem upoważnionym do kompleksowej obsługi serwisowej urządzeń jest Wykonawca;
4) nieusuwania numerów fabrycznych urządzeń;
5) niedokonywania samowolnych napraw i zmian konstrukcyjnych;
6) umożliwiania obsługi serwisowej, gdy jest ona wymagana;
7) niezwłocznego powiadamiania Wykonawcy o wszelkich uszkodzeniach, awariach urządzeń;
§ 9.
1. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne:
1) za opóźnienie w terminie dostarczenia i zainstalowania urządzeń, przeszkolenia pracowników Zamawiającego i dostarczenia instrukcji obsługi urządzeń - w wysokości 0,2 % łącznej wartości brutto umowy określonej w § 6 ust. 5 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
2) za niedotrzymanie terminów dotyczących czasu reakcji serwisu, terminów napraw, przeglądów, konserwacji lub terminów dostarczenia sprzętu zastępczego - w wysokości 0,2 % łącznej wartości brutto umowy określonej w § 6 ust. 5 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
3) za dostarczenie urządzenia zastępczego o parametrach gorszych niż urządzenie naprawiane wymienione w § 4 ust. 1 pkt 2 umowy - w wysokości 0,2% łącznej wartości brutto umowy określonej w § 6 ust. 5 umowy,
4) za nie przedłożenie dokumentu o którym mowa w § 3 ust. 3 – w wysokości 1 % łącznej wartości brutto umowy określonej w § 6 ust. 5 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
5) za odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% łącznej wartości wynagrodzenia brutto umowy wymienionego w § 6 ust. 5.
2. Naliczenie kar umownych nie upoważnia Wykonawcy do pomniejszenia wartości wystawionej faktury o ich wysokość.
3. Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania za poniesioną szkodę na zasadach ogólnych.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania należności z tytułu naliczonych kar umownych z wynagrodzenia brutto Wykonawcy bez dodatkowych wezwań do zapłaty.

§ 10.
Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej RODO), dla których Administratorem Danych jest Prezydent m.st. Warszawy. Jednocześnie Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora Danych Osobowych określone w przepisach RODO także w zakresie dotyczącym danych osobowych Wykonawcy (a także jego pracowników).
§ 11.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy:
1) zostanie ogłoszona likwidacja Wykonawcy;
2) Wykonawca nie rozpoczął lub przerwał realizację przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa dłużej niż trzy dni oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;
3) Wykonawca nie wywiązuje się z postanowień § 1, § 2, § 3 i § 4 umowy;
- w terminie do 30 dni od daty powzięcia wiadomości o ww. okolicznościach.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 12.
1. Zamawiający wyznacza Naczelnika Wydziału Informatyki dla Dzielnicy Mokotów Urzędu m.st. Warszawy lub osobę go zastępującą jako swojego przedstawiciela i koordynatora prac w zakresie realizacji obowiązków umownych Wykonawcy.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany warunków umowy w zakresie danych adresowych, nazwy firmy, zmiany numeru NIP, zmiany numeru REGON, zmiany numeru KRS, zmiany numeru konta bankowego.
3. Zmiana danych adresowych firmy, konta bankowego nie wymaga aneksowania umowy i o takiej zmianie Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego w formie pisemnej
4. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
5. Wszystkie informacje przekazywane pomiędzy stronami umowy dla skuteczności muszą mieć formę pisemną.
6. Zamawiający nie dopuszcza przeniesienia praw lub obowiązków z umowy na inny podmiot niż Wykonawca.
7. Strony umowy zgodnie ustalają, że Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, nie może dokonać na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelności pieniężnej wynikającej z niniejszej umowy.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy:
1) ustawy Prawo zamówień publicznych,
2) Kodeksu cywilnego.
9. Strony zgodnie oświadczają, że w wypadku powstania sporu wynikającego z realizacji niniejszej umowy właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
10. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.
§ 13.
1. Strony wskazują następujące adresy dla doręczeń korespondencji związanej z Umową:
1) Zamawiający - …………………………………………………….
2) Wykonawca - …………………………………………………
2. Strony są zobowiązane do wzajemnego powiadamiania się na piśmie o zmianie powyższych adresów, pod rygorem uznania korespondencji wysłanej na dotychczasowy adres i dwukrotnie awizowanej za skutecznie doręczoną.
3. Korespondencja będzie doręczana za pisemnym poświadczeniem odbioru lub wysyłana pocztą za zwrotnym poświadczeniem odbioru.


ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA


Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1) Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji
elektronicznej;
2) Oświadczenie wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 Ustawy. W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca (wzór druku załącznik nr 1 do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji);
3) Oświadczenie wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust.1 pkt 13-14, 16-20 Ustawy. W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca (wzór druku załącznik nr 2 do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji - wykonawca składa o ile ma zastosowanie);
4) Pełnomocnictwo (wykonawca składa o ile ma zastosowanie);
5) Formularz cenowy (składa wykonawca, który będzie zwycięzcą licytacji). Ceny
jednostkowe brutto w formularzu cenowym ofertowym muszą zostać określone tak, aby
łączna wartość zamówienia wynikająca z przemnożenia cen jednostkowych i ilości nie
przekroczyła wartości wylicytowanej. Wszystkie ceny muszą być wyrażone z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U.
z 2002r. Nr 97, poz. 1050, ze zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego
(Dz. U. z 1994 r., Nr 84, poz. 386 ze zm.).
6) Wykaz oferowanego sprzętu i systemu (składa wykonawca, który będzie zwycięzcą licytacji, przed podpisaniem umowy)
IV Informacje administracyjne
Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuWnioski należy składać do dnia 2018-10-23 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej
Termin otwarcia licytacji elektronicznej 2018-10-29 godzina 10:00
Termin zamknięcia licytacji elektronicznej 2018-10-29 godzina 10:30
Warunki zamknięcia licytacji elektronicznej
Zamawiający zamknie licytację elektroniczną po upływie 30 minut od jej rozpoczęcia
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |