m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Licytacja elektroniczna
Licytacja będzie prowadzona na stronie:http://aukcje.um.warszawa.pl
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-10-11 , 15:30:46
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Bielany m. st. Warszawy
- adresŻeromskiego 29, 01-882 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 47 00 wew. 42 385
- faks(0-22) 325 44 80
- e-mailbielany.zamowienia@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.bielany.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Małgorzata Gajowa
- adresDzielnica Bielany m. st. Warszawy, Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
- lokal274
- telefon(0-22) 4434817
- emailbielany.zamowienia@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAnna Piasecka-Bulwan
- adresDzielnica Bielany m. st. Warszawy, Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
- lokal276
- telefon(0-22) 325 43 84
- emailApisecka@um.warszawa.pl
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniuDzielnica Bielany m. st. Warszawy, Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
- lokal274
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Konserwacja i wymiana drobnych form architektonicznych oraz remontowanie nawierzchni alejek, odwodnienia i oświetlenia i urządzanie terenów zieleni w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w ramach zadania – utrzymanie i konserwacja zieleni - Numer referencyjny: UD-III-WZP.271.64.2018.MGA
Opis zamówienia
Przedmiot zamówienia dotyczy usług wykonywania konserwacji i wymiany drobnych form architektonicznych oraz remontowanie nawierzchni alejek, odwodnienia i oświetlenia i urządzanie terenów zieleni w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w ramach zadania – utrzymanie i konserwacja zieleni składających się z:  konserwacji i wymiany drobnych form architektonicznych - ławek, koszy,  napraw i konserwacji alejek i dróg parkowych,  napraw i konserwacji systemów oświetleniowych w parkach i na skwerach,  napraw i utrzymania systemów do podlewania, urządzania terenów zieleni
Szczegółowy zakres prac określają Kosztorys ofertowy - zał. nr 3 do ogłoszenia, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (Część szczegółowa SST - zał. nr 7A i Część ogólna OST - zał. nr 7B do ogłoszenia).
KLAUZULE SPOŁECZNE Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązujemy się do skierowania (przez okres realizowania poszczególnych prac) przez Wykonawcę lub Podwykonawcę zatrudnionej/ych (pod pojęciem „zatrudnionej/ych” należy rozumieć nowo zatrudnionych jak również już zatrudnionych pracowników) na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeksu Pracy (Dz. U. 2018 poz. 108) pracowników do wykonywania czynności w ramach prac konserwacyjnych drobnych form architektonicznych, z wyłączeniem transportu, opisanych w załączniku nr 4 do umowy.

KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) www.bielany.waw.pl
Składanie wniosków odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz.1529 oraz z 2015 r. poz.1830) posłańca lub osobiście (wniosek musi być złożony w formie pisemnej).
Adres: ul. S.Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa, pokój nr 276

Główny kod CPV: 71313000-7
Zamawiający NIE żąda wniesienia wadium
Całkowita wartość zamówienia - Wartość bez VAT: 162569,02 PLN
Nie przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, określone zostały we wzorze umowy.

Informacje dodatkowe:
Klauzula informacyjna W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest: Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu m.st. Warszawy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy za pomocą adresu iod@um.warszawa.pl. 3. Administrator danych osobowych – Prezydent m.st. Warszawy - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do niej wydanych; ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach prowadzenia i nadzoru nad postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego. 5. W związku z przetwarzaniem danych w celu/celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych; oraz innych wynikających z przepisów prawa obecnie obowiązującego; b) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; c) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z m.st. Warszawą przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Prezydent m.st. Warszawy. 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktów wykonawczych do niej wydanych, tj. okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne. 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (skorzystanie z prawa sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:  dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,  dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,  dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:  osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,  przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,  Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego). e) na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. f) ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych. 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych; 10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Nie przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Nie przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami, są: a) w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: Anna Pisecka-Bulwan– z Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany; b) w zakresie dotyczącym zagadnień formalno - prawnych: Małgorzata Gajowa – z Wydziału Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Bielany
Miejsce realizacji zamówieniaDzielnica Bielany m.st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)71.31.30.00-7
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2018-12-15
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Zasady postępowania w licytacji elektronicznej
Minimalna wysokość postąpień1000,00 zł.
Liczba etapów licytacji elektronicznej1
Czas trwania 1 etapu (w minutach)15
Pozostałe informacje dotyczące zasad postępowania w licytacji elektronicznej
1. W trakcie licytacji Wykonawca podaje całkowitą cenę brutto (z VAT) za zakres określony w sekcji II – 4) oraz wzorze umowy zawartym sekcji IV – pkt 4) Ogłoszenia (stanowiącym równocześnie załącznik nr 1 do Ogłoszenia). Wynagrodzenie obejmujące wszystkie świadczenia konieczne do terminowego wykonania przedmiotu umowy. 2. W toku licytacji elektronicznej Zamawiający na bieżąco przekazuje wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji składanych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji, a także o cenach złożonych przez nich ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 3. Zamawiający przewiduje otwarcie licytacji elektronicznej w dniu 30.10.2018 r. o godz.10:00. Ostateczny termin licytacji Zamawiający poda w zaproszeniu do udziału w licytacji elektronicznej. Zamawiający ustala czas trwania licytacji na 15 minut. Zamawiający zamyka licytację, gdy w podstawowym czasie nie zostanie złożona żadna oferta lub gdy w ciągu 3 minut od złożenia oferty przez jednego z Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta, jednakże nie wcześniej niż po upływie 15 minut od otwarcia licytacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian powyższych parametrów licytacji. O zmianach zostaną niezwłocznie poinformowanie wszyscy zaproszeni Wykonawcy. 4. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawierać będzie w chwili zamknięcia licytacji elektronicznej, najniższą całkowitą cenę brutto za realizację całego zamówienia. 5. Zapłata nastąpi zgodnie z warunkami umowy – wzór umowy zamieszczony został w pkt IV.4) Ogłoszenia (stanowiącej równocześnie załącznik nr 1 do Ogłoszenia). 6. Zamawiający dopuszcza prowadzenie rozliczeń z Wykonawcą jedynie w walucie polskiej. Dodatkowo nadmienia się, iż składanie ofert (postąpień) w licytacji elektronicznej musi być także wyrażone w walucie polskiej. 7. Minimalna wysokość postąpień – 1 000,00 zł 8. Cena wywoławcza: 199 959,90 zł
Cena wywoławcza (pole opcjonalne): 199959,90 zł.
W licytacji obowiązują następujące wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców
1. Wykonawca, pobiera ze wskazanej w ogłoszeniu o przedmiotowej licytacji strony internetowej http://www.bielany.waw.pl wzór wniosku wraz z załącznikami. Następnie, w przypadku zainteresowania udziałem w licytacji elektronicznej, składa wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Złożenie wniosku jednocześnie oznacza akceptację warunków licytacji i postanowień umowy. Zamawiający, po weryfikacji nadesłanych wniosków, informuje Wykonawców o wyniku kwalifikacji oraz zaprasza do składania ofert (postąpień) wszystkich Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu. Treść zaproszenia zawierać będzie adres strony internetowej, na której odbywać się będzie licytacja oraz parametry licytacji elektronicznej (data, godzina otwarcia, czas trwania i warunki zamknięcia licytacji). Następnie za pośrednictwem operatora platformy aukcyjnej do zakwalifikowanych do udziału w licytacji Wykonawców (na adres e-mail osoby wskazanej we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) zostanie wysłana wiadomość wraz z instrukcją obsługi platformy aukcyjnej. Kody dostępu do platformy aukcyjnej: 1) Operator platformy aukcyjnej przekazuje zakwalifikowanym przez Zamawiającego Wykonawcom informację o sposobie rejestracji na platformie aukcyjnej. W trakcie rejestracji Wykonawca otrzyma kod dostępu do platformy aukcyjnej. Otrzymany kod dostępu do platformy aukcyjnej Wykonawca będzie musiał zmienić na nowy – określony przez siebie. 2) O ewentualnych problemach z rejestracją należy niezwłocznie powiadomić osobę upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami, której dane kontaktowe przekazane zostaną w zaproszeniu do składania ofert w licytacji elektrycznej. W dalszej kolejności, w terminie wyznaczonym w treści wiadomości, dla Wykonawców zaproszonych do udziału w licytacji elektronicznej zostanie zdefiniowana licytacja testowa. W trakcie licytacji testowej, dla zainteresowanych Wykonawców, operator platformy przeprowadzi telefonicznie szkolenie dotyczące zasad korzystania z platformy aukcyjnej, w czasie którego zostaną omówione zasady postępowania w trakcie licytacji elektronicznej.
W licytacji obowiązują następujące wymagania sprzętowe
Komputer użytkownika powinien spełniać następujące wymagania: posiadać zainstalowany system operacyjny wspierany przez producenta tego systemu (Windows 7/Windows 8/Windows 10 bądź nowszy); być wyposażony w procesor taktowany zegarem o częstotliwości 1 GHz i posiadać co najmniej 1 GB pamięci RAM (są to wymagania jakie powinien spełnić komputer z systemem Windows 7); posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową wspieraną przez jej producenta: Microsoft Internet Explorer w wersji co najmniej IE10 albo Mozilla Firefox; posiadać połączenie z siecią Internet o przepustowości nie mniejszej niż 128 kb/s. 3. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji, zgodnie z art.77 ustawy Pzp, Zamawiający i Wykonawcy przekazują wnioski, oświadczenie i inne informacje drogą elektroniczną, za pomocą platformy, na której prowadzona jest licytacja.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zwane dalej „zabezpieczeniem”, stanowiące 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, w kwocie tj. ...............................zł (słownie: .....................................................).
2. Strony oświadczają, że kwota zabezpieczenia została wniesiona przed zawarciem umowy.
3. 70% ustalonego zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od dokonania końcowego odbioru robót, natomiast pozostałe 30% nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady, licząc od daty zakończenia realizacji umowy.
4. Jeżeli termin realizacji umowy zostanie przedłużony, Wykonawca ma obowiązek przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy (dotyczy zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu).
6. Zamawiający ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwotę zabezpieczenia wraz z odsetkami przeznaczyć na pokrycie należności za usunięcie wad lub usterek powstałych w wyniku nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, ujawnionych w czasie prowadzenia robót, odbioru lub w okresie rękojmi, których Wykonawca nie usunie w terminie określonym przez Zamawiającego w pisemnym zawiadomieniu. O wysokości kwoty zabezpieczenia wykorzystanej na powyższy cel, Zamawiający powiadamia Wykonawcę pisemnie.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego
§ 1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na Konserwacja i wymiana drobnych form architektonicznych oraz remontowanie nawierzchni alejek, odwodnienia i oświetlenia i urządzanie terenów zieleni w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w ramach zadania – utrzymanie i konserwacja zieleni, zwaną dalej przedmiotem umowy, określonej w:
1) kosztorysie ofertowym - załącznik nr 1 do umowy.
2) Ogólnej specyfikacji technicznej odbioru i wykonania robót - załącznik nr 2 do umowy,
3) Szczegółowej specyfikacji technicznej odbioru i wykonania robót - załącznik nr 3 do umowy.
2. Prace będą wykonywane zgodnie z opisem zawartym w specyfikacjach technicznych,
o których mowa w ust. 1.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem szczególnej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru swej działalności oraz specyfiki przedmiotu umowy, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia.
4. Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie z art. 29 ust. 3a P.z.p., że w zakresie realizacji umowy do czynności wykonywanych w ramach prac konserwacyjnych drobnych form architektonicznych, wymienionych w załączniku nr 1 do umowy, z wyłączeniem transportu, zostanie/ą skierowana/e przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osoba/y zatrudniona/e na podstawie umowy o pracę, w ramach stosunku pracy, o którym mowa w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy.
§ 2
TERMIN REALIZACJI
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, od dnia zawarcia umowy do 15.12.2018 r.
2. Termin realizacji poszczególnych prac, stanowiących przedmiot umowy, Zamawiający określi każdorazowo w protokole wprowadzenia.
3. Za datę wykonania umowy uznaje się datę podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego.
§ 3
WYNAGRODZENIE
1. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ustala się do kwoty: brutto ……………………………….. zł, słownie:…………………………………………………………………………………………….),
w tym VAT, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług,
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy i jest ustalone na cały okres obowiązywania umowy oraz nie podlega podwyższeniu.
3. Ceny jednostkowe zawarte w załączniku nr 1 (kosztorys ofertowy) do umowy pozostają stałe
i nie będą podlegały podwyższeniu. W dniu następnym po licytacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi brutto na cenę wynikającą z przeprowadzonej licytacji.
4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi wyłącznie za prace zlecone i odebrane bez zastrzeżeń przez Zamawiającego. Minimalna wartość zamówienia, która zostanie zlecona Wykonawcy
w ramach realizacji zamówienia nie będzie niższa niż 60 % wartości brutto umowy, o której mowa w ust. 1.
§ 4
ROZLICZENIE WYKONAWCY
1. Rozliczenie Wykonawcy będzie odbywało się fakturami przejściowymi wystawianymi za okresy miesięczne i dotyczącymi prac wykonanych w tych okresach.
2. Terminy rozpoczęcia i zakończenia prac oraz zakres poszczególnych prac wymienionych
w załączniku nr 1 (kosztorys ofertowy), zostanie określony przez Zamawiającego każdorazowo protokołem wprowadzenia.
3. Wykonane prace będą odbierane sukcesywnie, po zgłoszeniu przez Wykonawcę ich zakończenia, w terminie 2 dni od zgłoszenia i zostaną odebrane protokołem odbioru.
4. Wynagrodzenie będzie obliczone na podstawie zadeklarowanej w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego ceny jednostkowej brutto oraz ilości wykonanych jednostek obmiarowych, uwidocznionych w sporządzonym przez Wykonawcę kosztorysie.
5. Wykonawca, za wykonane przez siebie prace, przedłoży Zamawiającemu fakturę VAT wystawioną w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego kompletną dokumentację powykonawczą, o której mowa w pkt. 8.2. szczegółowej specyfikacji technicznej odbioru
i wykonania robót, stanowiącej załącznik nr 3 do umowy.

§ 5
REALIZACJA PŁATNOŚCI
1. Płatność zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy ........................
w terminie 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, wystawionej na:
Nabywca/Podatnik: Odbiorca/Płatnik:
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bielany m. st. Warszawy
Pl. Bankowy 3/5 ul. S. Żeromskiego 29,
00-950 Warszawa 01-882 Warszawa
NIP: 525-22-48-481
2. Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać przedmiot umowy oraz numer umowy, na podstawie której jest wystawiana.
3. Fakturę należy doręczyć do Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany,
ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa.
4. W przypadku doręczenia faktury niezgodnie z treścią ust. 3., za datę skutecznego doręczenia faktury Strony będą uznawać datę jej wpływu do Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany, ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa.
5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym nastąpiło obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Za grudzień Wykonawca złoży prawidłowo wystawioną fakturę VAT, w siedzibie Zamawiającego w dniu 17 grudnia 2018 r. Faktura ta będzie płatna przelewem w terminie 14 dni od dnia złożenia.
7. Zamawiający informuje, że stosuje mechanizm podzielonej płatności zgodnie z art. 108a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
8. Wykonawca oświadcza, że wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
9. Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia obowiązków wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.


§ 6
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca oświadcza, że podmiot uczestniczący w realizacji przedmiotu umowy (Podwykonawcy) ……………………………………… (nazwa podmiotu), na zasoby którego powoływał się celem wykazania spełnienia warunków udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot umowy w zakresie …………………
2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

§ 7
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) Zlecanie i odbiór wykonanych prac odpowiednimi protokołami.
2) Przeprowadzanie bieżących kontroli realizowanych prac.
3) Sprawdzanie i weryfikacja dokumentacji powykonawczej.
4) Rozliczanie Wykonawcy za wykonane i odebrane prace.
5) Naliczanie Wykonawcy kar umownych.
6) W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w § 1 ust. 4. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów
i dokonania ich oceny, o których mowa w § 8 pkt. 14
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów,
c) przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania świadczenia.

§ 8
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) Wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, z uwzględnieniem zawodowego charakteru swej działalności oraz specyfiki przedmiotu umowy, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia oraz szczegółowymi uzgodnieniami z zamawiającym.
2) Zabezpieczenie terenu wykonywanych prac.
3) Zapewnienie właściwej koordynacji prac.
4) Stosowanie materiałów posiadających wymagane świadectwa.
5) Przerywanie prac na żądanie Zamawiającego i usuwanie ewentualnych usterek.
6) Zabezpieczanie wykonanych prac przed zniszczeniem.
7) Naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego terenu, bądź urządzeń zniszczonych lub uszkodzonych w trakcie wykonywania prac.
8) Zgłaszanie Zamawiającemu na bieżąco trudności lub niemożności realizacji zleconych prac.
9) Odpady wytworzone w trakcie realizacji umowy należy zagospodarować zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.
10) Posiadanie ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.
11) Przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy wraz z kompletną dokumentacją powykonawczą oraz kartami gwarancyjnymi na zamontowane elementy małej architektury.
12) Okazanie w stosunku do wskazanych materiałów stosownych certyfikatów lub aprobat technicznych na każde żądanie zamawiającego.
13) Ponoszenie całkowitej odpowiedzialności za działania ewentualnych Podwykonawców.
14) Na każde wezwanie Zamawiającego (w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie) przedstawienie Zamawiającemu oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu, że wskazane czynności będą wykonywane przez osobę/y zatrudnione na podstawie umowy o pracę, tj.:
a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie przedmiotu składanego oświadczenia, datę jego złożenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonuje/ą osoba/y zatrudniona/e na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania ;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
15) Wykonawca, w terminie do 7 dni po podpisaniu umowy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie w przedmiocie liczby pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, którzy będą wykonywać czynności opisane w załączniku nr 4 do umowy. W sytuacji konieczności zmiany osób/osoby, w trakcie wykonywania czynności, Wykonawca (Podwykonawca) jest zobowiązany niezwłocznie zatrudnić inną osobę/osoby na podstawie umowy o pracę, zaktualizować liczbę pracowników i przekazać Zamawiającemu w terminie do 7 dni nowe oświadczenie, co do liczby zatrudnionych na umowę o pracę pracowników.
16) Nieprzedłożenie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 8 pkt. 14 oraz oświadczenia, o którym mowa w § 8 pkt. 15 skutkować będzie naliczeniem kar, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt. 6 umowy i może być podstawą do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

§ 9
NADZÓR
1. Do nadzoru nad prawidłowym przebiegiem prac, wynikających z warunków niniejszej umowy wyznacza się:
1) Ze strony Zamawiającego - ……………………………………….. pracownik Wydziału Ochrony Środowiska dla dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
2) Ze strony Wykonawcy – ……………………………………………..
2. Strony niniejszym upoważniają osoby wskazane w ust. 1 do czynności wprowadzania
i odbioru wykonanych prac.

§ 10
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zwane dalej „zabezpieczeniem”, stanowiące 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, w kwocie tj. ...............................zł (słownie: .....................................................).
2. Strony oświadczają, że kwota zabezpieczenia została wniesiona przed zawarciem umowy.
3. 70% ustalonego zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od dokonania końcowego odbioru robót, natomiast pozostałe 30% nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady, licząc od daty zakończenia realizacji umowy.
4. Jeżeli termin realizacji umowy zostanie przedłużony, Wykonawca ma obowiązek przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy (dotyczy zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu).
6. Zamawiający ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwotę zabezpieczenia wraz z odsetkami przeznaczyć na pokrycie należności za usunięcie wad lub usterek powstałych w wyniku nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, ujawnionych w czasie prowadzenia robót, odbioru lub w okresie rękojmi, których Wykonawca nie usunie w terminie określonym przez Zamawiającego w pisemnym zawiadomieniu. O wysokości kwoty zabezpieczenia wykorzystanej na powyższy cel, Zamawiający powiadamia Wykonawcę pisemnie.

§ 11
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia licząc od dnia następnego po terminie wyznaczonym na wykonanie określonych prac ustalonym
w protokole wprowadzenia.
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi oraz
w okresie gwarancji w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego na ich usunięcie;
3) w przypadku nie wykonania umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1.
4) w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy (nie wykonanie umowy, nienależyte wykonanie umowy) w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1.
5) za wykonywanie czynności wskazanych w załączniku nr 4 do umowy przez osobę/osoby nie zatrudnione na umowę o pracę Zamawiający naliczy karę w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1.
6) za brak przedstawienia dokumentów i oświadczeń wymienionych w § 8 pkt. 14, 15 i 17
w określonych terminach w wysokości 150 zł, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia
w przedstawieniu dokumentów (każdorazowo).
2. Stwierdzenie nienależytego wykonywania umowy następuje każdorazowo protokołem
w obecności przedstawiciela Wykonawcy. Zamawiający zawiadamia Wykonawcę
o zamierzeniu kontroli, wskazując jej termin i miejsce, w formie e’mail na adres: ………………… W przypadku, gdy Wykonawca odmówi udziału w kontroli lub odbiorze, strony ustalają, że podstawą do naliczenia kar umownych będzie jednostronny protokół kontroli lub odbioru. Wykonawca w takim przypadku jest zobowiązany zastosować się do ustaleń pokontrolnych lub poodbiorowych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy kary umowne nie pokrywają rzeczywiście poniesionej szkody.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych na podstawie wystawionych not księgowych, z należnego wynagrodzenia Wykonawcy z wystawionej faktury VAT i zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 10,
a Wykonawca na powyższe wyraża zgodę.
5. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku właściwego wykonania prac oraz korekty wadliwie wykonanych prac, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego od zgłoszenia uwag.
§ 12
RĘKOJMIA I GWARANCJA JAKOŚCI
1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji.
2. Okres gwarancji i rękojmi liczony jest od dnia zakończenia realizacji umowy.
3. Termin gwarancji i rękojmi biegnie od daty podpisania przez Zamawiającego,
i przedstawiciela Wykonawcy protokołu odbioru końcowego prac i jest datą rozpoczęcia, okresu gwarancji i rękojmi, który biegnie równolegle.
4. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, wystawiając stosowny dokument (kartę gwarancyjną), którą złoży Zamawiającemu w dniu podpisania odbioru końcowego.
5. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w dostarczonych materiałach Wykonawca zobowiązuje się do ich nieodpłatnej wymiany na nowe w terminie 7 dni od daty zgłoszenia.
7. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny, który będzie świadczony w miejscu użytkowania przedmiotu umowy.
8. W sytuacji, gdy naprawa będzie trwać dłużej niż 10 dni roboczych, okres gwarancji wydłuża się o czas trwania naprawy.
9. W sytuacji, gdy naprawa będzie trwać dłużej niż 30 dni roboczych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu produkt zastępczy o porównywalnych parametrach, na cały okres naprawy.
10. Wykonawca nie może powierzyć wykonania obowiązków wynikających z niniejszej gwarancji osobie trzeciej.
11. Szczegółowe warunki gwarancji zawarte są w kartach gwarancyjnych, które zostaną dostarczone Zamawiającemu w dniu podpisania przez strony protokółu odbioru.
12. Niezależnie od udzielonej gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.


§ 13
UBEZPIECZENIA
1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.
2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
1) prace, obiekty budowlane, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych,
2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych,
3) wartość robót objętych ubezpieczeniem będzie obejmowała:
a) prace – do wartości określonej w § 3 ust.1 niniejszej umowy,
b) urządzenia, sprzęt transportowy i inny sprzęt używany do wykonywania robót – do wartości niezbędnej do ich zastąpienia.

§ 14
ODSTĄPIENIE OD UMOWY I JEJ WYPOWIEDZENIE
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania zrealizowanej części umowy.
2. Zamawiający ma prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym i żądania
z tego tytułu kary umownej, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt. 4 umowy, w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę, w szczególności naruszenia przez Wykonawcę obowiązków umownych oraz wykonywania usługi niezgodnie ze specyfikacjami technicznymi, o których mowa w § 1 ust. 1 umowy.

§ 15
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez niego lub jego pracowników, jak również za roszczenia cywilno-prawne osób trzecich, mogące powstać podczas wykonywania prac stanowiących przedmiot umowy.

§ 16
ZMIANA UMOWY
1. Zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej, w postaci aneksu do umowy i muszą być akceptowane przez obie umawiające się strony.
2. Zmiany istotne umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy poza określonymi w art. 144 P.z.p są zakazane, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 P.z.p. Zamawiający dopuszcza niżej wymienione zmiany:
1) zmiana osoby pełniącej funkcje nadzoru robót (określonej w § 9 ust. 1 umowy)
z przyczyn losowych z uzasadnieniem przyczyny tej zmiany;
2) zmiana podmiotu uczestniczącego w realizacji zamówienia (Podwykonawcy), na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy P.z.p. w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, iż Wykonawca wykaże, że proponowany inny podmiot (Podwykonawca) lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym, niż podmiot (Podwykonawca), na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz iż brak jest podstaw wykluczenia tego podmiotu (Podwykonawcy) (w tym celu Wykonawca przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.1 P.z.p.
3) zmiana rachunku bankowego Wykonawcy.
4. Zmiany, o których mowa w ust. 3 pkt. 1 - 3 nie powodują zmiany terminu realizacji umowy.
5. Formy aneksu nie wymagają zmiany danych adresowych Wykonawcy oraz zmiany osób reprezentujących Wykonawcę. Zmiany te nastąpią na podstawie jednostronnego, pisemnego powiadomienia.
6. Wykonawca jest zobowiązany w czasie trwania umowy oraz okresie rękojmi i gwarancji do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;
2) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy;
3) likwidacji firmy Wykonawcy.
7. W przypadku nie powiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o zmianie danych adresowych zawartych w umowie, wszelką korespondencję wysyłaną przez Zamawiającego na adres wskazany w niniejszej umowie uznaje się za doręczoną.

§ 17
ROZSTRZYGANIE SPORÓW
1. Wszelkie sprawy sporne powstałe w związku z zawarciem niniejszej umowy strony będą załatwiać w pierwszej kolejności między sobą polubownie.
2. W przypadku zaistnienia sporu i nie osiągnięcia porozumienia przez strony w drodze negocjacji rozstrzygającym będzie sąd właściwy dla Zamawiającego.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy - Prawo zamówień publicznych.

§ 18
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu danych osobowych, dla których Administratorem Danych jest Prezydent miasta stołecznego Warszawy, a co za tym idzie nie wiąże się z dostępem do systemów informatycznych Urzędu m. st. Warszawy.
2. Jednocześnie Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora Danych Osobowych określone w przepisach RODO także w zakresie dotyczącym danych osobowych Wykonawcy (a także jego pracowników).
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca i jeden Zamawiający.
§ 19
ZAŁĄCZNIKI
Integralną część umowy stanowią załączniki:
1) kserokopia kosztorysu ofertowego – załącznik Nr 1,
2) ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik Nr 2,
3) szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik Nr 3,
4) wykaz czynności, do których Wykonawca lub Podwykonawca skieruje podczas realizacji umowy osobę/y zatrudnioną/e na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu Kodeksu Pracy (Dz. U. 2016 poz. 1666 z późn. zm.) - § 1 ust. 4 umowy - załącznik Nr 4,
5) kserokopia wniosku Wykonawcy – załącznik nr 5,
6) kserokopia raportu z przeprowadzonej licytacji elektronicznej (zapis będzie miał zastosowanie w przypadku przeprowadzenia licytacji elektronicznej),
7) Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Załącznik nr 4 do umowy
Wykaz czynności, do których Wykonawca lub Podwykonawca skieruje podczas realizacji umowy osobę/y zatrudnioną/e na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu Kodeksu Pracy (Dz. U. 2016 poz. 1666 z późn. zm.) - § 1 ust. 4 umowy.
Lp. Wyszczególnienie czynności:
1. Naprawa ławek i koszy na śmieci
2. Malowanie ławek i koszy na śmieci preparatem antygrafiti
3. Mycie ławek i koszy na śmieci
4. Wymiana ławki parkowej z oparciem
5. Wymiana kosza parkowego
6. Uzupełnienie ubytków w nawierzchni ziemno-żwirowej
7. Gracowanie alejek ziemno-żwirowych
8. Uzupełnienie brakującej kostki Bauma
9. Oczyszczenie z zanieczyszczeń studzienek wodociągowych i hydrantowych
10. Wymiana uszkodzonych zaworów
11. Wymiana uszkodzonych pokręteł do zaworów 20, 25, 40, 50)mm w systemach do podlewania.
12. Czyszczenie i malowanie elementów metalowych w studzienkach
13. Zabezpieczenie na okres zimowy studzienek wodociągowych i hydrantowych
14. Wymiana uszkodzonych pokryw do studni DO600PN i hydrantów o wym. (250 x 350 x 15)mm.
15. Przegląd bieżący z drobnymi naprawami konserwatorskimi typu wymiana uszczelek, smarowanie części ruchomych zaworów.
16. Postawienie głazów o wielkości min. 40/40/40 cm
17. Montaż słupka wygradzającego
18. Montaż znaku drogowego
19. Montaż tablicy z regulaminem parku
20. Montaż kół z pleksji
21. Instalacja linii kroplującej
22. Okrycie drzew matą bądź słomą
23. Montaż opaski lepowej zabezpieczającej pień drzewa
24. Demontaż wraz z utylizacją opaski lepowej
25. Montaż wraz z wymianą jednorazową wkładu pułapki feromonowej
26. Montaż osłonowej maty słomiano-foliowej zabezpieczającej rośliny przed nadmiernym zasoleniem (w okresie zimowym)
27. Montaż geokraty (geosiatki komórkowej) na skarpie wraz z uzupełnieniem ziemią urodzajną
28. Montaż pojemnika służącego do kropelkowego nawadniania drzew
29. Montaż siatki metalowej zabezpieczającej nowe nasadzenia
30. Mycie słupów oświetleniowych
31. Wymiana piasku w piaskownicy lub polu piaskowym
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający nie będzie wzywał do złożenia dokumentów w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 pkt 3 ustawy PZP.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający nie będzie wzywał do złożenia dokumentów w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 pkt 1 ustawy PZP.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym zał. Nr 2 do Ogłoszenia. 2. Inne dokumenty wymagane w postępowaniu: a)Jeżeli wniosek, w tym wszelkie oświadczenia i dokumenty zostały podpisane przez osobę/by działające na podstawie pełnomocnictwa, do wniosku należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. W przypadku nie dopełnienia powyższego, po wyczerpaniu drogi wynikającej z art.26 ust.3a ustawy Prawo zamówień publicznych, powyższe będzie skutkowało nie dopuszczeniem Wykonawcy do udziału w licytacji elektronicznej. Poprzez analogię, jeżeli osobą uprawnioną do składania ofert w imieniu Wykonawcy w trakcie trwania licytacji elektronicznej będzie osoba działająca na podstawie pełnomocnictwa, albo inna osoba niż podpisująca wniosek (np. tylko jeden członek zarządu w przypadku wieloosobowej reprezentacji), należy dołączyć do wniosku albo najpóźniej na dzień przed dniem, w którym ma zostać przeprowadzona licytacja należy złożyć - pełnomocnictwo podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, z którego wynikać będzie prawo do składania ofert w trakcie licytacji elektronicznej. W przypadku nie dopełnienia powyższego, tj. w sytuacji gdy najpóźniej na dzień przed dniem, w którym ma zostać przeprowadzona licytacja, nie zostanie złożone pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, Wykonawca nie zostanie dopuszczony do udziału w licytacji elektronicznej. b)Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia). W przypadku nie dopełnienia powyższego, po wyczerpaniu drogi wynikającej z art.26 ust.3a ustawy Prawo zamówień publicznych, powyższe będzie skutkowało nie dopuszczeniem Wykonawców do udziału w licytacji elektronicznej. c)Do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji należy załączyć dokument/y potwierdzający/e, że osoba podpisująca wniosek i inne dokumenty lub oświadczenia lub udzielająca pełnomocnictwa - jest umocowana do reprezentowania Wykonawcy (w odniesieniu do pełnomocnictwa - była upoważniona do reprezentowania Wykonawcy w dacie udzielenia pełnomocnictwa), chyba że umocowanie wynika z dokumentu/ów dostępnego/ych dla Zamawiającego w myśl art.26 ust.6 ustawy Pzp. d) W przypadku gdy Wykonawca przy wykazywaniu warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy PZP, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Udowodnienie, o którym mowa powyżej powinno obejmować nie tylko wskazanie faktu udostępnienia określonych wykonawcy zasobów przez podmiot trzeci, ale winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia, wskazywać jego rodzaj, czas udzielenia a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu, w szczególności: 1) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 3) zakresu i okresu udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia. Uwaga! Informację o podmiotach na zdolnościach lub sytuacji, których Wykonawca polega, na zasadach określonych w art.22a ust.1 ustawy PZP należy zawrzeć w oświadczeniach, o których mowa w sekcji III – pkt 3) Ogłoszenia. Przykładowy wzór zobowiązania w zakresie określonego warunku udziału w postępowaniu, tj. zdolności technicznej - stanowi załącznik nr 5 do Ogłoszenia. 3. Zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców, o których mowa w art. 23 ustawy Pzp: 1) Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia mogą łącznie spełniać warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 2) Wykonawcy występujący wspólnie (np. spółki cywilne, konsorcja) są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich (tj. konsorcjum) w postępowaniu albo do reprezentowania ich (tj. konsorcjum) w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Oryginał pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej notarialnie powinien być załączony do wniosku i zawierać w szczególności wskazania: - postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy; - wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby; - ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 3) W przypadku złożenia wspólnego wniosku, w formularzu wniosku pełnomocnik zaznacza w czyim imieniu występuje. 4)Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. 5) Żaden z Wykonawców składających wspólnie wniosek, nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 oraz w art. 24 ust. 5 pkt. 1 i pkt. 4 ustawy Pzp. (oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, o którym mowa w sekcji III – pkt 3) Ogłoszenia składają wszyscy Wykonawcy składający wspólny wniosek). 4. Mając na uwadze brzmienie art.24 ust.1 pkt 23) ustawy PZP, odnosząc się równocześnie do brzmienia art.26 ust.2f ustawy PZP – Zamawiający informuje, iż wraz z zaproszeniem do składania ofert, skierowanym do Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu, wezwie ich wszystkich, do: złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23) ustawy PZP (stanowiącego załącznik nr 6 do Ogłoszenia). Oświadczenie to nie jest wymagane na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 5.Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodne z zapisami sekcji III-pkt 3) oraz 7) Ogłoszenia, ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone z wnioskiem potwierdzały, iż wniosek został podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
Zasady przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
1) Treść wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej wraz z pozostałymi załącznikami, można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego: http://www.bielany.waw.pl – odpowiednio w formacie pdf/word. 2) Wykonawca może złożyć tylko jeden wniosek. Złożenie większej liczby wniosków spowoduje odrzucenie wszystkich złożonych wniosków złożonych przez danego Wykonawcę. 3) Wniosek oraz wszelkie wymagane dokumenty muszą spełniać następujące wymogi: a) musi zostać sporządzony w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem czytelnym pismem, b) wniosek i wszystkie załączone dokumenty sporządzone przez Wykonawcę muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną lub czytelnie imię i nazwisko osoby/ób upoważnionej/ych do reprezentowania, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy, określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej. 3) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do wniosku musi być dołączone pełnomocnictwo (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia) określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art.22 ust. 1 ustawy, poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonują odpowiednio Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca. 5) Osobą stwierdzającą zgodność kopii dokumentu z oryginałem musi być osoba/y upoważniona/e do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z aktualnym dokumentem rejestrowym firmy lub zgodnie z pełnomocnictwem. 6) Poprawki lub zmiany (również przy użycia korektora) powinny być parafowane przez osobę/y podpisującą/e wniosek. 7) Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski. 8) Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej co najmniej nazwą przedmiotu zamówienia. 9) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie licytacji elektronicznej na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej w ogłoszeniu ustawą. 10) Nr sprawy UD-III-WZP.271.64.2018.MGA - Wykonawcy winni we wszystkich kontaktach z Zamawiającym, powoływać się na wskazany nr sprawy.
IV Informacje administracyjne
Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuWnioski należy składać do dnia 2018-10-19 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej
Termin otwarcia licytacji elektronicznej 2018-10-30 godzina 10:00
Termin zamknięcia licytacji elektronicznej 2018-10-30 godzina 10:15
Warunki zamknięcia licytacji elektronicznej
Zamawiający zamyka licytację, gdy w podstawowym czasie nie zostanie złożona żadna oferta lub gdy w ciągu 3 minut od złożenia oferty przez jednego z Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta, jednakże nie wcześniej niż po upływie 15 minut od otwarcia licytacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian powyższych parametrów licytacji. O zmianach zostaną niezwłocznie poinformowanie wszyscy zaproszeni Wykonawcy
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |