m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-10-15 , 11:35:18
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Żoliborz m.st. Warszawy
- adresSłowackiego 6/8, 01-627 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443-90-64
- faks(0-22) 443-90-04
- e-mailzzp.udzoliborz@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.zoliborz.org.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Joanna Wala
- adresDzielnica Żoliborz m.st. Warszawy, Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa
- lokal
- telefon(22) 443 88 83
- emailZoliborz.WZP@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychWiesław Błasiak
- adresDzielnica Żoliborz m.st. Warszawy, Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa
- lokal
- telefon(22) 443 89 46
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Żoliborz m.st. Warszawy, Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa
- lokalkancelaria urzędu
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Anny German w Warszawie – ETAP I
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia w I etapie jest: budowa budynku oświatowego zawierającego szkołę podstawową, przedszkole i bibliotekę wraz z instalacjami, w tym:
- budowa infrastruktury technicznej: przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej oświetlenie terenu,
- remediacja gruntu.
Zaprojektowano budynek czterokondygnacyjny, podpiwniczony, na kształt prostokąta z wewnętrznym patio. Od strony północnej przylega sala gimnastyczna od zachodu część przedszkolna w kształcie litery L. Budynek przeznaczony jest na ok. 800 dzieci w szkole podstawowej i dla 150 dzieci w przedszkolu. Przewiduje się zatrudnienie ok. 150 osób.
Szacunkowa wartość zamówienia podstawowego wynosi 37 143 610,19 zł netto.
W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający:
a) wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę 15 pracowników świadczących pracę związaną z wykonywaniem czynności przy robotach ogólnobudowlanych t.j. ziemnych, konstrukcyjno-budowlanych, budowlano-wykończeniowych, związanych z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi.
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), zwanej dalej RODO, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest: Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, POLSKA;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie m.st. Warszawy jest Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy, kontakt: iod@um.warszawa.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, znak sprawy: UD-XVIII-WZP.271.73.2018, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 i art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Szczegółowe informacje o przedmiotowym zamówieniu zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego pod linkiem: http://www.zoliborz.org.pl/dla-inwestorow/zamowienia-publiczne-z-zastosowaniem-pzp/4429-budowa-zespolu-szkolno-przedszkolnego-przy-ul-anny-german-w-warszawie-etap-i.html
Nastąpiła zmiania SIWZ, wszelkie informacje dotyczące zmiany Wykonawcy znajdują na stronie internetowej Zamawiającego pod linkiem:
http://www.zoliborz.org.pl/dla-inwestorow/zamowienia-publiczne-z-zastosowaniem-pzp/4429-budowa-zespolu-szkolno-przedszkolnego-przy-ul-anny-german-w-warszawie-etap-i.html
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa, Dzielnica Żoliborz
Główny przedmiot (CPV)45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.34.20.00-6
45.31.00.00-3
45.31.42.00-3
45.33.00.00-9
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2021-04-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium740000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Sytuacja ekonomiczna i finansowa - wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie: art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj. posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 5 000 000 PLN (słownie: pięć milionów złotych). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek może zostać spełniony łącznie przez wykonawców. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę:
1) przed upływem terminu składania ofert:
a) JEDZ,
2) na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania: informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
3) na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu:
a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;
b) w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, tj. informacji z otwarcia ofert: oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca wraz oświadczeniem może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Wykonawcy polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawia dodatkowo:
1) przed upływem terminu składania ofert:
a) JEDZ, dotyczący tych podmiotów;
2) wraz z ofertą:
a) zobowiązanie tych podmiotów albo inne dokumenty określające w szczególności: zakres dostępnych zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,czy podmiot ten zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe - wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że: 1) posiadają doświadczenie w realizacji co najmniej 2 robót budowlanych – każda robota budowlana polegająca na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej o kubaturze nie mniejszej niż 50 000 m3
— z zastrzeżeniem, że w przypadku rozbudowy, odbudowy lub nadbudowy budynku użyteczności publicznej wykonana robota budowlana musi spełniać postawiony przez zamawiającego warunek w zakresie kubatury rozbudowanej, odbudowanej lub nadbudowanej części budynku.
Wykonawca może wykazać się realizacją zamówień z okresu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie; 2) skierują do realizacji zamówienia co najmniej: - 1 osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą:
Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej albo inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane wykonawcze, w tej specjalności,
Co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy licząc od dnia uzyskania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
Doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy prowadzeniu budowy lub przebudowy co najmniej 1 budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 7 000 m2 - z zastrzeżeniem, że w przypadku rozbudowy, odbudowy lub nadbudowy wykonana robota budowlana musi spełniać postawiony przez zamawiającego warunek w zakresie powierzchni użytkowej rozbudowanej, odbudowanej lub nadbudowanej części budynku;
— 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych albo inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane wykonawcze, w tej specjalności,
— 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych albo inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane wykonawcze, w tej specjalności. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone w pkt 1 i 2 mogą zostać spełnione łącznie przez wszystkich wykonawców.
Na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca przedstawi dokumenty: a)wykaz robót budowlanych z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,b)wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego. Wykonawcy polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawia dodatkowo:1)przed upływem terminu składania ofert:a)JEDZ, dotyczący tych podmiotów;2)wraz z ofertą:a)zobowiązanie tych podmiotów albo inne dokumenty określające w szczególności: zakres dostępnych zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,czy podmiot ten zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
Warunki realizacji umowy zostały szczegółowo określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, dostępnym pod linkiem: http://www.zoliborz.org.pl/dla-inwestorow/zamowienia-publiczne-z-zastosowaniem-pzp/4429-budowa-zespolu-szkolno-przedszkolnego-przy-ul-anny-german-w-warszawie-etap-i.html
I
Wykonawcy polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w doniesieniu do warunków udziału w postępowaniu, w odniesieniu do tych podmiotów są zobowiązani złożyć na wezwanie zamawiającego: a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) oświadczenie podmiotu o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; c) oświadczenie podmiotu o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
II. Wykonawca do oferty jest zobowiązany załączyć: a) pełnomocnictwo, z którego wynika zakres umocowania do dokonania czynności złożenia oferty, oświadczeń lub dokumentów, w przypadku gdy wykonawca powierzył wykonanie tych czynności pełnomocnikowi lub w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli umocowanie nie wynika z przepisów prawa lub innych złożonych dokumentów.
III. Zamawiający przewiduje zmiany umowy w następujących przypadkach: 1) terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:a)wystąpienia warunków pogodowych przez okres minimum 4 dni uniemożliwiających, ze względów technologicznych prowadzenie robót, pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań aby roboty mogły zostać zrealizowane, z zastrzeżeniem, iż okres wydłużenia terminu realizacji nie może być dłuższy niż okres trwania wyżej wymienionych warunków pogodowych powodujących brak możliwości prowadzenia robót,b)wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, c)działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,d)zmiany dokumentacji projektowej lub/i specyfikacji technicznych,e)działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez nie przewidziane czynniki zewnętrzne,f)w razie zaistnienia zdarzeń niezależnych od Stron, po dacie zawarcia umowy, których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie Przedmiotu umowy w sposób należyty,g)wystąpienia robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym lub robót zamiennych,h)braku możliwości uzyskania wymaganych uzgodnień, decyzji w terminie umownym,i)w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą w wyniku przedłużającej się procedury przetargowej o czas jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy,2)osoby pełniącej funkcje kierownika budowy i kierowników robót w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:a) nie wykonywania lub nienależytego wykonywania swoich obowiązków wynikających z umowy,b)śmierci, choroby trwającej dłużej niż 5 dni lub innych zdarzeń losowych,3)zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy lub zmiany jego zakresu w przypadku:a) w przypadku rezygnacji Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy lub potrzeby zaniechania części robót z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy,b) w przypadku wystąpienia robót zamiennych lub dodatkowych, c) wystąpienia konieczności zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej,4)zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy: zmiany stawki podatku od towarów i usług,zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia,zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres gwarancji15 %
Termin realizacji zamówienia15 %
Doświadczenie zawodowe kierownika budowy wyznaczonego do realizacji zamówienia10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-12-12
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://www.zoliborz.org.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-12-12 godzina 08:45
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-12-12, 09:00, Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa, sala nr 328
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-10-10


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |