m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-10-16 , 10:46:36
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Targówek m.st. Warszawy
- adresKondratowicza 20, 00-983 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 675-30-66
- faks(0-22) 675-18-83
- e-mailprzetargi@targowek.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.targowek.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Edyta Ciach
- adresDzielnica Targówek m.st. Warszawy, Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
- lokal301
- telefon(0-22) 44 38 696
- emaileciach@targowek.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychTomasz Grzechociński
- adresDzielnica Targówek m.st. Warszawy, Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
- lokal308
- telefon(0-22) 44 38 613
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Targówek m.st. Warszawy, Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
- lokal301
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Targówek m.st. Warszawy, Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
- lokalparter- stanowisko 5,8 lub 9
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Gilarskiej – etap I
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Gilarskiej – etap I. Przedmiot obejmuje wykonanie etapu I tj. budynku szkolnego – zawierającego 24 sale lekcyjne szatnie, pracownie, aulę, pomieszczenia pomocnicze, administracyjne i blok żywieniowy. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp o łącznej wartości do kwoty 21 000 000 PLN brutto polegające na: murowaniu ścian, wykonywaniu konstrukcji betonowych i żelbetowych, wykończeniu pomieszczeń (okładziny wewnętrzne, malowanie, posadzki), wykonaniu instalacji: sanitarnych, elektrycznych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, wykonaniu elewacji, pokrycia dachu, oświetlenia, elementów zagospodarowania terenu. Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał niezbędna środki finansowe. Udzielone zamówienie będzie realizowane na warunkach umowy podstawowej.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych:,,Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Gilarskiej – etap I.Budynek zaprojektowany jest jako dwu kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Elementy konstrukcyjne z betonu zbrojonego, posadowienie na ławach betonowych, stopach i płytach, ściany nośne na poziomie piwnic żelbetowe na kondygnacjach nadziemnych z bloczków silikatowych, ściany działowe z cegły dziurawki. Słupy i trzpienie z betonu zbrojonego. Stropy żelbetowe wylewane. Dach – stropodach niewentylowany, izolowany styropianem dachowym wykończony papą podkładową i nawierzchniową z dociskiem ze żwiru płukanego. Dach nad aulą – dźwigary z drewna klejonego i blachy trapezowej. Wykończenie ścian zewnętrznych: tynk silikatowy lub silikonowy szary i grafitowy, płyty elewacyjne z laminatu wysokociśnieniowego dla zastosowań zewnętrznych w kolorach drewnopodobnym i rubinowo-czerwonym, panele elewacyjne blaszane, cokół budynku – tynk kamyczkowy grafitowy. Na elewacji budynku szkoły od strony wschodniej sylwetki postaci wykonane techniką reliefu i sgraffito. Z uwagi na podział obiektu przedmiot umowy obejmować będzie wykonanie ociepleń i wykończenia ścian rozgraniczających etap I zgodnie z wymaganiami dla przegród zewnętrznych.
W zakres przedmiotu Umowy wchodzą roboty zewnętrzne tj. wykonanie:
— dróg wewnętrznych (w tym pożarowych) i miejsc postojowych,
— zjazdu z drogi ozn. 111KD-L na drogę wewnętrzną,
— zewnętrznych instalacji: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz z odcinkiem reten-cjonowania, oświetlenia zewnętrznego i zewnętrznej instalacji CCTV,
— instalacji wodociągu letniego,
— zieleni,
— przyłączy: kan. sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociągowego, energetycznego
— wewnętrznego dziedzińca budynku.
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 108), o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia tj.:
1) roboty ziemne,
2) roboty betonowe,
3) roboty dekarskie,
4) roboty murowe,
5) roboty posadzkarskie wraz z izolacjami,
6) roboty tynkarskie, glazurnicze, malarskie, wykonanie obudowy z płyt g-k,
7) roboty sanitarne,
8) roboty elektryczne, teletechniczne,
9) montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
Zamawiający wszystkie kwestie związane z dokumentowaniem zatrudnienia, o którym mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę ww. wymogu oraz sankcje z tytułu nie spełnienia tych wymagań, określono we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawprzy ul. Gilarskiej
Główny przedmiot (CPV)45.20.00.00-9
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.21.40.00-0
45.23.32.00-1
45.33.00.00-9
45.31.20.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2020-08-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium850000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca którego oferta została najwyżej ocenionana na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu ma dostarczyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy – zgodnie z warunkiem określonym w dziale V ust. 1 pkt 2 lit. a), SIWZ, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże się posiadaniem na rachunku bankowym środ-ków finansowych lub zdolności kredytowej na łączną kwotę nie mniejszą niż 5 000 000,- zł (słownie: pięć milionów złotych).
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca którego oferta została najwyżej ocenionana na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu ma dostarczyć: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krót-szy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane – zgodnie z warunkiem określo-nym w dziale V ust. 1 pkt 2 lit. b) SIWZ - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.
2) Dowody, że wykazane roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności in-formacja o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone tj.:
— referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty bu-dowlane były wykonywane,
— inny dokument, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów.
3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o pod-stawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z warunkiem określonym w Dziale V ust. 1 pkt 2 lit. b), SIWZ – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
— wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wybudowa-niem od podstaw co najmniej dwóch obiektów kubaturowych o kubaturze nie mniej niż 20 000 m3 każdy obiekt, gdzie przedmiotem każdego z nich była budowa obiektu z uzbrojeniem terenu, pełnym zakresem prac wykończeniowych i infrastrukturą techniczną - z wyłączeniem obiektów magazynowych, produkcyjnych, biurowo magazynowych, biu-rowo-produkcyjnych,
— Skieruje do realizacji zamówienia co najmniej:
— jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowla-nymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń która sprawowała funkcję kierownika budowy przy realizacji co najmniej dwóch zamówień polegają-cych na budowie lub rozbudowie budynku o powierzchni użytkowej min. 8 500,00 m2.oraz posiadającą minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kie-rownika budowy,
— jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie kiero-wania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
— jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie kiero-wania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
— jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie kiero-wania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.
(w/w wymagania odnośnie osoby uprawnionej do pełnienia samodzielnych funkcji w technicznych w budownictwie zdefiniowane zostały zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (dz. U. 2014 r. poz. 1278), w przypadku posiadania uprawnień datowanych z przed daty obowiązywania Rozporządzenia uznawane będą uprawnienia obejmujące odpowiedni zakres, honorowane będą także posiadanie przez jedną osobę większej ilości uprawnień).
2. Ponadto do oferty należy załączyć:
1) dowód wniesienia wadium -
2) dokument potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do re-prezentowania Wykonawcy chyba, że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych dla Zamawiającego w myśl art. 26 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli umocowanie wynika z udzielonego pełnomocnictwa musi być ono złożone w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentów dostępnych zamawiającemu, o których mowa powyżej, należy załączyć odpowiednie dokumenty,
3) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), sporządzony w sposób określony w Dziale VI ust. 10 SIWZ, który Wykonawca przekazuje w sposób określony w Dziale VII ust. 5 SIWZ (JEDZ należy przesłać na adres poczty elektronicznej: przetargi@targowek.waw.pl)
4) w przypadku, gdy Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SIWZ. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona na wezwanie Zamawiającego w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia ma dostarczyć: 1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2) w przypadku oświadczenia przez Wykonawcę w formularzu JEDZ o wydaniu wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne Wykonawca jest zobowiązany złożyć dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
5. Wykonawca zgodnie z § 9 ust 2 Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) na wezwanie Zamawiającego złoży dokumenty o których mowa w w/w pkt. 4 dla podmiotu udostępniającego
6. Zamawiający przewiduje zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (tzw. Procedury odwróconej).
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Długość okresu gwarancji30 %
Długość okresu doświadczenia na stanowisku kierownika budowy10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-12-13
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.targowek.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-12-13 godzina 09:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-12-13, 10:00, Siedziba Zamawiajácego sala 321
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-10-12


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |