m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-10-16 , 10:47:59
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Targówek m.st. Warszawy
- adresKondratowicza 20, 00-983 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 675-30-66
- faks(0-22) 675-18-83
- e-mailprzetargi@targowek.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.targowek.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Ewa Mioduszewska
- adresDzielnica Targówek m.st. Warszawy, Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
- lokal301
- telefon(0-22) 44 38 701
- emailemioduszewska@targowek.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychTomasz Grzechociński
- adresDzielnica Targówek m.st. Warszawy, Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
- lokal308
- telefon(0-22) 44 38 613
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Targówek m.st. Warszawy, Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
- lokal301
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Targówek m.st. Warszawy, Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
- lokalparter- stanowisko 5,8 lub 9
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
„Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Wysockiego 51 na potrzeby szkoły zawodowej – etap I.”
Numer referencyjny: P-61/18
Opis zamówienia
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie części etapu I tj. adaptacja i przebudowa istniejącego
budynku oraz budowa elementów zagospoda. terenu i małej arch. w obrębie istn. ogrodzenia, położonej
na zewnątrz ogrodzenia stacji trafo i przyłączy. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy określa zał. nr 2
do Umowy. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, poleg. na powtórzeniu podobnych
rob. bud., o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp o łącznej wartości do kwoty 8 998 097,05 PLN
brutto polegające na: murowaniu ścian, wykon. konstrukcji beton. i żelbet., wykończeniu pom. (okładziny
wewn., malowanie, posadzki), wykonaniu instalacji: sanitar., elektrycznych, elektroenergetycznych i telekom.,
wykonaniu elewacji, pokrycia dachu, oświetlenia, elementów zagospodar. terenu, dróg wewn. Zamówienie
zostanie udzielone pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał niezbędna środki finansowe. Udzielone
zamówienie będzie realizowane na warunkach umowy podstawowej..Wartość bez VAT: 14 631 052.12 PLN
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie części etapu I tj. adaptacja i przebudowa istniejącego
budynku oraz budowa elementów zagospodarowania terenu i małej architektury w obrębie istniejącegoogrodzenia, położonej na zewnątrz ogrodzenia stacji trafo i przyłączy. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowyokreśla załącznik nr 2 do Umowy.
W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnego serwisowaniawbudowanych urządzeń.
Podstawowe dane – etap I:
Przeznaczony do adaptacji i rozbudowy obiekt jest wolnostojącym budynkiem o konstrukcji halowejwykonanym z elementów żelbetowych prefabrykowanych w systemie konstrukcyjno – montażowym P-70, bezpodpiwniczenia, wybudowanym ok. 1970 roku.
Powierzchnia obiektu istniejącego – 3 567,0 m2
Powierzchnia projektowana - 205,0 m2
Kubatura obiektu istniejącego – 20 456,6 m3
Kubatura projektowana - 66,2 m3
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 par. 1ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 108), o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawyPrawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), przez Wykonawcę lub podwykonawcę osóbwykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia tj.:
1) roboty ziemne,
2) roboty betonowe,
3) roboty dekarskie,
4) roboty murowe,
5) roboty posadzkarskie wraz z izolacjami,
6) roboty tynkarskie, glazurnicze, malarskie, wykonanie obudowy z płyt g-k,
7) roboty sanitarne,
8) roboty elektryczne, teletechniczne9) montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
Zamawiający wszystkie kwestie związane z dokumentowaniem zatrudnienia, o którym mowa powyżej,uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę ww. wymogu oraz sankcje z tytułunie spełnienia tych wymagań, określono we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa, ul. Wysockiego 51.
Główny przedmiot (CPV)45.20.00.00-0
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.11.13.00-8
45.21.40.00-0
45.11.12.00-0
45.11.20.00-5
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania17 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium150000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona na na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu ma dostarczyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy – zgodnie z warunkiem określonym w dziale V ust. 1 pkt 2 lit. a), SIWZ, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże się posiadaniem na rachunku bankowym środków finansowych lub zdolności kredytowej na łączną kwotę nie mniejszą niż 2 000000 PLN (słownie: dwa miliony złotych).
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu ma dostarczyć:
1)wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane – zgodnie z warunkiem określonym w dziale V ust. 1 pkt 2 lit. b) SIWZ - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.
2)Dowody, że wykazane roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności informacja o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone tj.:
— referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane,
— inny dokument, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów.
3)wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o pod-stawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z warunkiem określonym w Dziale V ust. 1 pkt 2 lit. b), SIWZ – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
— - wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, budowy, adaptacji lub przebudowy co najmniej dwóch obiektów kubaturowych o kubaturze nie mniej niż 10 000 m3 każdy obiekt wraz z uzbrojeniem terenu, pracami
wykończeniowymi i infrastrukturą techniczną - z wyłączeniem obiektów magazynowych, produkcyjnych, biurowo magazynowych, biurowo-produkcyjnych,
— Skieruje do realizacji zamówienia co najmniej:
— jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń która sprawowała funkcję kierownika budowy przy realizacji co najmniej dwóch zamówień polegających na budowie lub rozbudowie budynku o powierzchni użytkowej min. 4000,00 m2. oraz posiadającą minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy,
— jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
— jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
— jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.
(Uwaga: w/w wymagania odnośnie osoby uprawnionej do pełnienia samodzielnych funkcji w technicznych w budownictwie zdefiniowane zostały zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia11.9.2014 r. w sprawie samo-dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r. poz. 1278), w przypadku posiadania uprawnień datowanych z przed daty obowiązywania Rozporządzenia uznawane będą uprawnienia obejmujące odpowiedni zakres, honorowane będą także posiadanie przez jedną osobę większej ilości uprawnień). Informacje dodatkowe:
1. Oferta powinna składać się z:
Wypełnionego formularza oferty o treści zgodnej z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ
2. Ponadto do oferty należy załączyć:
1) dowód wniesienia wadium w wysokości 150 000 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).- w formie kopii, o których mowa w Dziale VIII ust. 7 SIWZ,
2) dokument potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do re-prezentowania Wykonawcy chyba, że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych dla Zamawiającego w myśl art. 26 ust. 6ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli umocowanie wynika z udzielonego pełnomocnictwa musi być ono złożone w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentów dostępnych zamawiającemu, o których mowa powyżej, należy załączyć odpowiednie dokumenty,
3) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), sporządzony w sposób określony w Dziale VI ust. 10SIWZ, który Wykonawca przekazuje w sposób określony w Dziale VII ust. 5 SIWZ (JEDZ należy przesłać na adres poczty elektronicznej: przetargi@targowek.waw.pl )
4) w przypadku, gdy Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie in-formacji z otwarcia ofert, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SIWZ. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 4. Wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona na wezwanie Zamawiającego w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia ma dostarczyć: 1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym wart. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2) w przypadku oświadczenia przez Wykonawcę w formularzu JEDZ o wydaniu wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne Wykonawca jest zobowiązany złożyć dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
5.Wykonawca zgodnie z § 9 ust 2 Rozporz. Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w spr. rodzajów dok., jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego złoży dok. o których mowa w pkt 4 dla podmiotu udostępniającego Wykon. zdolności techn. lub zawodowe lub sytu. finan. lub ekonom. na zasadach określon. w art. 22a ustawy.
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
wydłużenie okresu gwarancji ponad okres wymagany30 %
długość okresu doświadczenia na stanowisku kierownika budowy10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-12-11
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.targowek.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-12-11 godzina 09:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-12-11, 10:00, pok. 321 (III piętro)
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Projekt/program
nie dotyczy
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-10-12


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |