m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPowyżej 443 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-10-16 , 12:49:45
I Zamawiający
ZamawiającyMetro Warszawskie Sp. z o.o.
- adresWilczy Dół 5, 02-798 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 655-46-78
- faks(0-22) 655-46-79
- adres internetowyhttp://www.metro.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Rafał Olędzki
- adresMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal101C
- telefon(0-22)655-46-96
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa części zamiennych do układu pneumatycznego pojazdów metra typu Inspiro.
Opis zamówienia
1. Przedmiotem Zamówienia jest „Dostawa części zamiennych do układu pneumatycznego pojazdów metra typu Inspiro”.
2. Przedmiot Zamówienia obejmuje dostawę na teren Stacji Techniczno – Postojowej Kabaty w Warszawie (zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Technicznej stanowiącej zał. nr 1 do SIWZ oraz we Wzorze Umowy, stanowiącym zał. nr 6 do SIWZ) fabrycznie nowych części zamiennych do układu pneumatycznego pojazdów metra typu Inspiro, zgodnych z numerami katalogowymi opisanymi w Załączniku nr 1 do Specyfikacji technicznej oraz opisem funkcjonalności poszczególnych części zamiennych zawartym w załączniku nr 2 do Specyfikacji technicznej, lub równoważnych części zamiennych.
3. Przedmiot zamówienia jest podzielony na zadania zgodnie z załącznikiem nr 1 do Specyfikacji technicznej.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawSTP Kabaty, ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
Główny przedmiot (CPV)34.63.10.00-9
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Części pneumatyczne wymienione w zał. nr 1 do Specyfikacji technicznej "Zadanie I"17500,00
2Części pneumatyczne wymienione w zał. nr 1 do Specyfikacji technicznej "Zadanie II"17000,00
3Części pneumatyczne wymienione w zał. nr 1 do Specyfikacji technicznej "Zadanie III"0,00
4Części pneumatyczne wymienione w zał. nr 1 do Specyfikacji technicznej "Zadanie IV"0,00
5Części pneumatyczne wymienione w zał. nr 1 do Specyfikacji technicznej "Zadanie V"0,00
6Części pneumatyczne wymienione w zał. nr 1 do Specyfikacji technicznej "Zadanie VI"0,00
7Części pneumatyczne wymienione w zał. nr 1 do Specyfikacji technicznej "Zadanie VII"0,00
8Części pneumatyczne wymienione w zał. nr 1 do Specyfikacji technicznej "Zadanie VIII"6400,00
9Części pneumatyczne wymienione w zał. nr 1 do Specyfikacji technicznej "Zadanie IX"0,00
10Części pneumatyczne wymienione w zał. nr 1 do Specyfikacji technicznej "Zadanie X"0,00
11Części pneumatyczne wymienione w zał. nr 1 do Specyfikacji technicznej "Zadanie XI"0,00
12Części pneumatyczne wymienione w zał. nr 1 do Specyfikacji technicznej "Zadanie XII"0,00
13Części pneumatyczne wymienione w zał. nr 1 do Specyfikacji technicznej "Zadanie XIII"56000,00
14Części pneumatyczne wymienione w zał. nr 1 do Specyfikacji technicznej "Zadanie XIV"0,00
Razem 96900,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2020-03-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium96900,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla zadań nr I, II, VIII I XIII zgodnie z zapisami w pkt 7 SIWZ.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-12-11
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: postepowania.metro.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-12-11 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-12-11, 12:30, Metro Warszawskie Sp. z o.o.,ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-10-11


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |