m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-10-19 , 14:03:33
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
- adresJózefa Bema 70, 01-225 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 632-32-15
- faks(0-22) 632-72-42
- e-mailprzetarg@zgnwola.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zgnwola.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Jolanta Raczyk
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Józefa Bema 70, 01-225 Warszawa
- lokal
- telefon(0-22) 495 81 20
- emailjraczyk@zgnwola.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychEmilia Kazimierczuk
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Józefa Bema 70, 01-225 Warszawa
- lokal8
- telefon(0-22) 632-10-83
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Józefa Bema 70, 01-225 Warszawa
- lokal12
Adres, na który należy przesyłać ofertyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Józefa Bema 70, 01-225 Warszawa
- lokal12
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zakładanie i pielęgnacja zieleni oraz koszenie trawy w latach 2019 - 2021 na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, w tym wpisanym do rejestru zabytków, w obrębie TZOM Koło, TZOM Młynów, TZOM Nowolipki, TZOM Ogrodowa.
Opis zamówienia
Część Przetargowa nr I - zakładanie i pielęgnacja zieleni oraz koszenie trawy w latach 2019 – 2021 na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, w obrębie TZOM Koło.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zakres usługi obejmuje zakładanie i pielęgnację zieleni oraz koszenie trawy na zasadach określonych w istotnych warunkach umowy, zgodnie z zakresem prac oraz warunkami wykonania umowy i technologią wykonywania prac przez wykonawcę stanowiącymi załączniki nr 2 i nr 3 do istotnych warunków umowy.

Granice terytorialne jednostek zostały przedstawione w załączniku nr 4 do istotnych warunków umowy.
Czas na wykonanie 1 cyklu koszenia trawy wynosi 21 dni.1. Na podstawie art. 29 ust. 3a Zamawiający wymaga, aby co najmniej 12 osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia było zatrudnionych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, z późn. zm.), tj. w szczególności 12 osób realizujących usługi zakładania i pielęgnacji zieleni.
W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, aby spełnić warunek dotyczący zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności z zakresie realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę, Wykonawca może wykazać te same osoby dla różnych części zamówienia.

1) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
2) W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
b) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentami regulującymi zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
3) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w wysokości 15% całkowitej wartości zamówienia, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt 1.

4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

5) Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązek informacyjny względem osób fizycznych skierowanych do realizacji niniejszego zamówienia, o których mowa w pkt.1, przewidziany w przepisach art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., zwane dalej „RODO"), tj. że poinformował osoby skierowane do realizacji niniejszego zamówienia, o którym mowa w pkt.1, że ich dane osobowe w zakresie wskazanym w pkt.1 zostaną udostępnione Zamawiającemu w celu związanym z realizacją niniejszej umowy.

6) Zamawiający ma prawo, w czasie obowiązywania umowy, żądać przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie osób wskazanych w ofercie na potwierdzenie spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia ww. dokumentów w terminie 14 dni od zgłoszenia ww. żądania.


Część Przetargowa nr II - zakładanie i pielęgnacja zieleni oraz koszenie trawy w latach 2019 - 2021 na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, w obrębie TZOM Młynów.


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zakres usługi obejmuje zakładanie i pielęgnację zieleni oraz koszenie trawy na zasadach określonych w istotnych warunkach umowy, zgodnie z zakresem prac oraz warunkami wykonania umowy i technologią wykonywania prac przez wykonawcę stanowiącymi załączniki nr 2 i nr 3 do istotnych warunków umowy.

Granice terytorialne jednostek zostały przedstawione w załączniku nr 4 do istotnych warunków umowy.

Czas na wykonanie 1 cyklu koszenia trawy wynosi 21 dni.

1. Na podstawie art. 29 ust. 3a Zamawiający wymaga, aby co najmniej 12 osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia było zatrudnionych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, z późn. zm.), tj. w szczególności 12 osób realizujących usługi zakładania i pielęgnacji zieleni.
W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, aby spełnić warunek dotyczący zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności z zakresie realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę, Wykonawca może wykazać te same osoby dla różnych części zamówienia.

1) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
2) W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
b) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentami regulującymi zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
3) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w wysokości 15% całkowitej wartości zamówienia, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt 1.

4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

5) Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązek informacyjny względem osób fizycznych skierowanych do realizacji niniejszego zamówienia, o których mowa w pkt.1, przewidziany w przepisach art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., zwane dalej „RODO"), tj. że poinformował osoby skierowane do realizacji niniejszego zamówienia, o którym mowa w pkt.1, że ich dane osobowe w zakresie wskazanym w pkt.1 zostaną udostępnione Zamawiającemu w celu związanym z realizacją niniejszej umowy.

6) Zamawiający ma prawo, w czasie obowiązywania umowy, żądać przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie osób wskazanych w ofercie na potwierdzenie spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia ww. dokumentów w terminie 14 dni od zgłoszenia ww. żądania.


Część Przetargowa nr III - zakładanie i pielęgnacja zieleni oraz koszenie trawy w latach 2019 – 2021 na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, w obrębie TZOM Nowolipki.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zakres usługi obejmuje zakładanie i pielęgnację zieleni oraz koszenie trawy na zasadach określonych w istotnych warunkach umowy, zgodnie z zakresem prac oraz warunkami wykonania umowy i technologią wykonywania prac przez wykonawcę stanowiącymi załączniki nr 2 i nr 3 do istotnych warunków umowy.

Granice terytorialne jednostek zostały przedstawione w załączniku nr 4 do istotnych warunków umowy.
Czas na wykonanie 1 cyklu koszenia trawy wynosi 21 dni.

1. Na podstawie art. 29 ust. 3a Zamawiający wymaga, aby co najmniej 12 osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia było zatrudnionych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, z późn. zm.), tj. w szczególności 12 osób realizujących usługi zakładania i pielęgnacji zieleni.
W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, aby spełnić warunek dotyczący zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności z zakresie realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę, Wykonawca może wykazać te same osoby dla różnych części zamówienia.

1) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

2) W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
b) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentami regulującymi zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
3) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w wysokości 15% całkowitej wartości zamówienia, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt 1.

4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

5) Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązek informacyjny względem osób fizycznych skierowanych do realizacji niniejszego zamówienia, o których mowa w pkt.1, przewidziany w przepisach art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., zwane dalej „RODO"), tj. że poinformował osoby skierowane do realizacji niniejszego zamówienia, o którym mowa w pkt.1, że ich dane osobowe w zakresie wskazanym w pkt.1 zostaną udostępnione Zamawiającemu w celu związanym z realizacją niniejszej umowy.

6) Zamawiający ma prawo, w czasie obowiązywania umowy, żądać przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie osób wskazanych w ofercie na potwierdzenie spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia ww. dokumentów w terminie 14 dni od zgłoszenia ww. żądania.


Część Przetargowa nr IV - zakładanie i pielęgnacja zieleni oraz koszenie trawy w latach 2019 - 2021 na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, w obrębie TZOM Ogrodowa.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zakres usługi obejmuje zakładanie i pielęgnację zieleni oraz koszenie trawy na zasadach określonych w istotnych warunkach umowy, zgodnie z zakresem prac oraz warunkami wykonania umowy i technologią wykonywania prac przez wykonawcę stanowiącymi załączniki nr 2 i nr 3 do istotnych warunków umowy.

Granice terytorialne jednostek zostały przedstawione w załączniku nr 4 do istotnych warunków umowy.
Czas na wykonanie 1 cyklu koszenia trawy wynosi 21 dni.

1. Na podstawie art. 29 ust. 3a Zamawiający wymaga, aby co najmniej 12 osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia było zatrudnionych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, z późn. zm.), tj. w szczególności 12 osób realizujących usługi zakładania i pielęgnacji zieleni.
W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, aby spełnić warunek dotyczący zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności z zakresie realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę, Wykonawca może wykazać te same osoby dla różnych części zamówienia.

1) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

2) W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
b) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentami regulującymi zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
3) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w wysokości 15% całkowitej wartości zamówienia, o której mowa w § 5 ust. 1. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt 1.
4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

5) Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązek informacyjny względem osób fizycznych skierowanych do realizacji niniejszego zamówienia, o których mowa w pkt.1 przewidziany w przepisach art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., zwane dalej „RODO"), tj. że poinformował osoby skierowane do realizacji niniejszego zamówienia, o którym mowa w pkt.1, że ich dane osobowe w zakresie wskazanym w pkt.1 zostaną udostępnione Zamawiającemu w celu związanym z realizacją niniejszej umowy.

6) Zamawiający ma prawo, w czasie obowiązywania umowy, żądać przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie osób wskazanych w ofercie na potwierdzenie spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia ww. dokumentów w terminie 14 dni od zgłoszenia ww. żądania.Część Przetargowa nr V - zakładanie i pielęgnacja zieleni oraz koszenie trawy w latach 2019 - 2021 na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy wpisanym do rejestru zabytków w obrębie TZOM Koło, Młynów, Nowolipki, Ogrodowa.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zakres usługi obejmuje zakładanie i pielęgnację zieleni oraz koszenie trawy na zasadach określonych w istotnych warunkach umowy, zgodnie z zakresem prac oraz warunkami wykonania umowy i technologią wykonywania prac przez wykonawcę stanowiącymi załączniki nr 2 i nr 3 do istotnych warunków umowy.

Czas na wykonanie 1 cyklu koszenia trawy wynosi 21 dni.

1. Na podstawie art. 29 ust. 3a Zamawiający wymaga, aby co najmniej 12 osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia było zatrudnionych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, z późn. zm.), tj. w szczególności 12 osób realizujących usługi zakładania i pielęgnacji zieleni.
W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, aby spełnić warunek dotyczący zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności z zakresie realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę, Wykonawca może wykazać te same osoby dla różnych części zamówienia.

1) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
2) W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
b) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentami regulującymi zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
3) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w wysokości 15% całkowitej wartości zamówienia, o której mowa w § 5 ust. 1. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt 1.

4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

5) Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązek informacyjny względem osób fizycznych skierowanych do realizacji niniejszego zamówienia, o których mowa w pkt.1, przewidziany w przepisach art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., zwane dalej „RODO"), tj. że poinformował osoby skierowane do realizacji niniejszego zamówienia, o którym mowa w pkt.1, że ich dane osobowe w zakresie wskazanym w pkt.1 zostaną udostępnione Zamawiającemu w celu związanym z realizacją niniejszej umowy.

6) Zamawiający ma prawo, w czasie obowiązywania umowy, żądać przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie osób wskazanych w ofercie na potwierdzenie spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia ww. dokumentów w terminie 14 dni od zgłoszenia ww. żądania.

UWAGA! Nastąpiła zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ. Szczegółowe informacje o zmianie zamieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:
http://www.zgnwola.waw.pl/zamowienia-publiczne/4634-zakladanie-i-pielegnacja-zieleni-w-latch-2019-2021-na-terenie-zgn-wola
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)77.31.00.00-6
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttps://aukcje.um.warszawa.pl
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Część Przetargowa nr I - zakładanie i pielęgnacja zieleni oraz koszenie trawy w latach 2019 – 2021 na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, w obrębie TZOM Koło. 16000,00
2Część Przetargowa nr II - zakładanie i pielęgnacja zieleni oraz koszenie trawy w latach 2019 - 2021 na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, w obrębie TZOM Młynów. 15000,00
3Część Przetargowa nr III - zakładanie i pielęgnacja zieleni oraz koszenie trawy w latach 2019 – 2021 na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, w obrębie TZOM Nowolipki. 18000,00
4Część Przetargowa nr IV - zakładanie i pielęgnacja zieleni oraz koszenie trawy w latach 2019 - 2021 na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, w obrębie TZOM Ogrodowa. 5000,00
5Część Przetargowa nr V - zakładanie i pielęgnacja zieleni oraz koszenie trawy w latach 2019 - 2021 na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy wpisanym do rejestru zabytków w obrębie TZOM Koło, Młynów, Nowolipki, Ogrodowa. 3000,00
Razem 57000,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2021-12-10
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium57000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 25 ust. 1 ustawy - Pzp (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), dotyczące:

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:
- część przetargowa nr I - 180 000,00 zł
- część przetargowa nr II - 150 000,00 zł
- część przetargowa nr III - 150 000,00 zł
- część przetargowa nr IV - 80 000,00 zł
- część przetargowa nr V - 60 000,00 zł

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, za spełnienie warunku w zakresie wymaganej sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający uzna wykazanie przez Wykonawcę posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na minimum kwotę, stanowiącą najwyższą kwotę wymaganą spośród części postępowania, na które składane są oferty.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany warunek mogą spełniać łącznie, tzn. spełnienie warunku będzie polegało na wykazaniu jej przez co najmniej jednego z Wykonawców występujących wspólnie.

2) zdolności technicznej
W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, dotyczących zdolności technicznej, Wykonawca wykaże, że:

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej 2 usługi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia o wartości brutto min.:

- część przetargowa nr I – 180 000,00 zł każda
- część przetargowa nr II – 150 000,00 zł każda
- część przetargowa nr III – 150 000,00 zł każda
- część przetargowa nr IV – 80 000,00 zł każda
- część przetargowa nr V – 60 000,00 zł każda

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, za spełnienie powyższego warunku, Zamawiający uzna wykazanie przez Wykonawcę wykonania lub wykonywania przedmiotowych usług o minimum wartości, która stanowić będzie najwyższą wartość spośród części postępowania, na które składane są oferty.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany warunek mogą spełniać łącznie, tzn. spełnienie warunku będzie polegało na wykazaniu co najmniej przez np. dwóch spośród Wykonawców występujących wspólnie, minimum po jednej wykonanej a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanej usłudze zgodnej z przedmiotem zamówienia o wartości określonej dla danej lub danych części zamówienia lub na wykazaniu przez co najmniej jednego z Wykonawców minimum dwóch wykonanych lub wykonywanych usług spełniających powyższe wymagania.

b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności co najmniej:

• Kierownikiem robót posiadającym co najmniej wykształcenie wyższe II stopnia kierunkowe: ogrodnicze lub leśne lub architekta krajobrazu + min. 3 lata praktyki przy utrzymaniu i urządzaniu zieleni.

W przypadku składania oferty na jedną lub dwie części zamówienia, za spełnienie warunku uznane będzie udokumentowanie dysponowania co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika robót.
W przypadku składania oferty na trzy, cztery lub pięć części zamówienia, za spełnienie warunku uznane będzie udokumentowanie dysponowania co najmniej dwiema osobami pełniącymi funkcje kierownika robót.

W przypadku składania oferty na część przetargową nr V kierownikiem robót musi być osoba, która:
1) ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, których program obejmuje zajęcia lub grupy zajęć umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności w tym zakresie oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich, przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich lub pracach restauratorskich prowadzonych przy tego rodzaju zabytkach wpisanych do rejestru, lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym instytucją kultury (podstawa prawna art 37b ust. 1 Ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2003 r. poz. 1568 z późn.zm), lub/i
2) przed wejściem w życie ustawy z dnia 05.08.2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz.U.2015 r. poz. 1505 z późn.zm.), uzyskała uprawnienia w zakresie kierowania pracami konserwatorskimi na podstawie dotychczasowych przepisów.

• Brygadzistą posiadającym co najmniej wykształcenie średnie kierunkowe: ogrodnicze lub leśne lub tereny zieleni + co najmniej 3 lata praktyki przy utrzymaniu i urządzaniu zieleni.

W przypadku składania oferty na jedną lub dwie części zamówienia, za spełnienie warunku uznane będzie udokumentowanie dysponowania co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję brygadzisty.
W przypadku składania oferty na trzy, cztery lub pięć części zamówienia, za spełnienie warunku uznane będzie udokumentowanie dysponowania co najmniej dwiema osobami pełniącymi funkcję brygadzisty.

• Pracownikiem wykwalifikowanym posiadającym co najmniej wykształcenie średnie lub zawodowe kierunkowe: ogrodnicze lub leśne lub tereny zieleni + co najmniej 2 lata praktyki przy utrzymaniu i urządzaniu zieleni.

W przypadku składania oferty na jedną część zamówienia, za spełnienie warunku uznane będzie udokumentowanie dysponowania co najmniej 10 osobami pełniącymi funkcję pracownika wykwalifikowanego (w tym 2 osoby uprawnione do samodzielnej wycinki drzew stojących np. pilarz drwal).

W przypadku składania oferty na dwie części zamówienia, za spełnienie warunku uznane będzie udokumentowanie dysponowania co najmniej 13 osobami pełniącymi funkcję pracownika wykwalifikowanego (w tym 2 osobami uprawnionymi do samodzielnej wycinki drzew stojących np. pilarz drwal).

W przypadku składania oferty na trzy części zamówienia, za spełnienie warunku uznane będzie udokumentowanie dysponowania co najmniej 16 osobami pełniącymi funkcję pracownika wykwalifikowanego (w tym 3 osobami uprawnionymi do samodzielnej wycinki drzew stojących np. pilarz drwal).

W przypadku składania oferty na cztery części zamówienia, za spełnienie warunku uznane będzie udokumentowanie dysponowania co najmniej 19 osobami pełniącymi funkcję pracownika wykwalifikowanego (w tym 3 osobami uprawnionymi do samodzielnej wycinki drzew stojących np. pilarz drwal).

W przypadku składania oferty na pięć części zamówienia, za spełnienie warunku uznane będzie udokumentowanie dysponowania co najmniej 22 osobami pełniącymi funkcję pracownika wykwalifikowanego (w tym 3 osobami uprawnionymi do samodzielnej wycinki drzew stojących np. pilarz drwal).

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie, tzn. spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami będzie polegało na wykazaniu przez co najmniej jednego lub np. dwóch lub trzech z Wykonawców występujących wspólnie.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku spełnienia wobec niego przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) ustawy Pzp, tj.:

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia,
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
- o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 z późn. zm.),
- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
- skarbowe,
- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w ppkt 2;
4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 z późn. zm.);
11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3. Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy również Wykonawcę który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ust.1 ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

1. Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku przesłanek wykluczenia z postępowania w formie formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwanego dalej „formularzem JEDZ”) – załącznik nr 6 do s.i.w.z. - formularz JEDZ należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na każdą składaną część.

Informacje zawarte w powyższym dokumencie będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, złożenie powyższego formularza JEDZ dotyczy każdego z podmiotów.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innego podmiotu, w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia, składa również z ofertą formularz JEDZ podmiotu trzeciego.
Formularz JEDZ podmiotu trzeciego powinien być wypełniony w zakresie, w jakim Wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego.
Powyższy wymóg dotyczy sytuacji, gdy podmiot trzeci będzie podwykonawcą w trakcie realizacji zamówienia, jak i sytuacji gdy takim podwykonawcą nie będzie.

W przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy, Wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia, składa również z ofertą formularz JEDZ podwykonawcy.
Formularz JEDZ, składany przez każdy z ww. podmiotów winien mieć formę dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, które potwierdzają okoliczności spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia tj.:

1) w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający żąda dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wymaganą sumę gwarancyjną.
Polisę należy złożyć w formie kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganego przez Zamawiającego dokumentu, o którym mowa powyżej, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innego dokumentu, o których mowa w art. 26 ust. 2c powołanej ustawy. W przypadku polisy opłaconej w innej walucie niż złoty polski wartość kwoty ubezpieczenia zostanie przeliczona wg średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.

2) w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, dotyczących zdolności technicznej, zamawiający żąda:

a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu - załącznik nr 2 i/lub 2A i/lub 2B i/lub 2C i/lub 2D do s.i.w.z.
Wykaz należy złożyć w formie oryginału natomiast dowody w kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”.

b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za realizację przedmiotu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 3 i/lub 3A /lub 3B i/lub 3C i/lub 3D do s.i.w.z.
Wykaz należy złożyć w formie oryginału.

3) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniu wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu.
Informację należy złożyć w formie kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”.

b) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – załącznik nr 4 i/lub 4A i/lub 4B i/lub 4C i/lub 4D do s.i.w.z.
Oświadczenie należy złożyć w formie oryginału.

c) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – załącznik nr 5 i/lub 5A i/lub 5B i/lub 5C i/lub 5D do s.i.w.z.
Oświadczenie należy złożyć w formie oryginału.

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w pkt VI.2 ppkt 12), Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczącej ofert jakie wpłynęły w postępowaniu, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, złożenie powyższego oświadczenia dotyczy każdego z podmiotów. Oświadczenie należy złożyć w formie oryginału.
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty, których mowa w pkt VII.2 ppkt 3).
5. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VII.2 ppkt 3) lit.a) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;
Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
Dokumenty, o których mowa w pkt VII, sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt VII s.i.w.z. jeżeli Wykonawca wskaże ich dostępność w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.). W takim przypadku Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
7. Wykonawca wskaże oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w pkt VII, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub dokumenty przechowywane przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp. W takim przypadku Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

VIII. Poleganie na zasobach innych podmiotów.
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
2. Zamawiający oceni, czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt. 4 ustawy Pzp.
3. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

IX. Podwykonawcy
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie z udziałem podwykonawców na zasadach określonych we wzorze umowy.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
GWARANCJA40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-12-17
Cena: 10,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: nr konta zamawiającego 25 1030 1508 0000 0005 5088 2019 lub za zaliczeniem pocztowym. ZGN WOLA W-WA UL.BEMA 70
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://www.zgnwola.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-12-17 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-12-17, 10:00, ZGN WOLA WARSZAWA Ul. Bema 70, 01-225 Warszawa POK 306
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-10-19


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |