m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPowyżej 443 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-11-06 , 15:01:53
I Zamawiający
ZamawiającyMetro Warszawskie Sp. z o.o.
- adresWilczy Dół 5, 02-798 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 655-46-78
- faks(0-22) 655-46-79
- adres internetowyhttp://www.metro.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Jolanta Chomiczewska
- adresMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal104 bud. 3C
- telefon(+48) 22 655 46 74
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Kompleksowe utrzymanie czystości na 21 stacjach I linii Metra Warszawskiego wraz z obsługą sanitariatów publicznych
Opis zamówienia
1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 134 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) (dalej ustawa Pzp), jako zamówienie sektorowe, w rozumieniu art. 132 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp.
Zamawiający w toku prowadzenia przetargu nieograniczonego zastosuje procedurę odwróconą określoną w art. 24aa ustawy Pzp tj. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2.Kompleksowe utrzymanie czystości na 21 stacjach I linii Metra Warszawskiego wraz z obsługą sanitariatów publicznych - na warunkach wskazanych w Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik nr 1 oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 992 z późn. zm.), odpady powstałe w wyniku świadczenia usługi, będą własnością Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wytworzonych odpadów w celu zagospodarowania, firmom działającym zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska, przepisami ustawy o odpadach oraz aktami wykonawczymi do niniejszej ustawy, posiadającym zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami”.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)90.00.00.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2021-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium410000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne winien spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu wynikające z art. 22 ustawy:
9.1.1 dysponować zdolnością techniczną lub zawodową potwierdzającą zdolność wykonawcy do należytego wykonania zamówienia.
1) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek jeżeli udokumentuje, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej trzy zamówienia polegające na wykonaniu usług utrzymania czystości, spełniające łącznie poniższe warunki:
a) każda usługa trwała minimum 12 miesięcy;
b) każda usługa polega na utrzymaniu czystości w obiektach o powierzchni co najmniej 4 000 m2.
Do sprzątanej powierzchni nie mogą być wliczone powierzchnie terenów otwartych, zieleńców, parków parkingów itp.
2) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek jeżeli udokumentuje, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – w ilości pozwalającej na zapewnienie obsady stanowisk pracy na stacjach metra, (zgodnie z treścią załącznika nr 5 do Specyfikacji Technicznej)
3) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek jeżeli udokumentuje, że dysponuje lub będzie dysponował sprzętem i wyposażeniem, o parametrach - nie gorszych i w ilościach - nie mniejszych, niż wskazane przez Zamawiającego w Specyfikacji Technicznej (zgodnie z treścią załącznika nr 6 do Specyfikacji Technicznej),
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w pkt 9.1.1 ppkt 1) SIWZ musi w całości spełnić co najmniej jeden z Wykonawców, natomiast warunki określone w pkt 9.1.1 ppkt 2) SIWZ i w pkt 9.1.1 ppkt 3) SIWZ, mogą spełnić Wykonawcy łącznie.
3. W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:
a) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) aktualną informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
d) Oświadczenie Wykonawcy (na druku własnym) o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
e) Oświadczenie Wykonawcy (na druku własnym) o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
 w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ww. dokumenty muszą być złożone dla każdego z nich oddzielnie.
 Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 9.1 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 11.2.1 SIWZ.
4.W celu potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu, określonego w pkt 9 SIWZ - Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:
1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ
2) Dowodów określających czy usługi wymienione w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące zatrudnienia pracowników na umowę o pracę zgodnie z treścią załącznika nr 5 do SIWZ.
4) Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu, urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego z podaniem nazwy i modelu - zgodnie z załącznikiem nr 6.
11.2.3 W celu potwierdzenie, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty :
1) kopie umów,, zawartych z podmiotami widniejącymi w rejestrze BDO (Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami – o którym mowa w art. 49, ust. 1 ustawy o odpadach), posiadającymi zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zagospodarowania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, wytwarzanych w związku z przedmiotową usługą, wraz z kopiami zezwoleń ww. zakresie.”
5. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy wykonawcy przekazują Zamawiającemu:
a) oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
 UWAGA!!! Dokument z pkt 11.2.4SIWZ należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena94 %
Czas przystąpienia do usuwania graffiti 6 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-12-12
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.metro.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-12-12 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-12-12, 12:30, siedziba Zamawiajacego
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-11-02


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |