m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-11-16 , 10:47:38
I Zamawiający
ZamawiającyStołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
- adresul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 59 89 400
- faks(0-22) 59 89 403
- e-mailbiuro@aktywnawarszawa.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.aktywnawarszawa.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Urszula Bontruk
- adresStołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa
- lokal214
- telefon(0-22) 16 27 214
- emailubontruk@aktywnawarszawa.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychStefan Słupczyński
- adresStołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa
- lokal216
- telefon(0-22) 16 27 216
- emailsslupczynski@aktywnawarszawa.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaStołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa
- lokal214
Adres, na który należy przesyłać ofertyStołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa
- lokal209
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42” w Warszawie.postępowanie nr ZP/PN/RB/33/2018)
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42” w Warszawie. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Istotnymi Postanowieniami Umowy, w tym z Opisem przedmiotu zamówienia, warunkami pozwolenia na budowę oraz Dokumentacją projektową, stanowiącymi Załącznik nr 1 i 2 do SIWZ. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę pracowników wykonujących przedmiot zamówienia w trakcie realizacji zamówienia, z wyłączeniem osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawOśrodek Hutnik ul. Marymoncka 42, Warszawa
Główny przedmiot (CPV)45.00.00.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2020-07-20
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium500000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1. spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku,
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, że:
a) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 5 000 000,00 PLN.
b) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości nie mniejszej niż 3 000 000,00 PLN.
3) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, że:
a) wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
- 1 robotę budowlaną o wartości min. 3 000 000,00 zł. netto, polegającą
na budowie lub przebudowie lub remoncie stadionu, która obejmowała budowę lub przebudowę lub remont nawierzchni z trawy naturalnej na boisku piłkarskim o wymiarach min. 100m x 64 m, z systemem podgrzewania murawy, oraz trybuny zadaszonej na minimum 500 m-sc siedzących,
oraz
- 1 robotę budowlaną obejmującą budowę lub przebudowę lub remont boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej, o powierzchni minimum 7000 m2
oraz
- 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie oświetlenia obiektu sportowego, obejmującą instalację (wykonanie) masztów oświetleniowych o wysokości min. 18 m
i załączą dowody, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty,
w szczególności, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli roboty wskazane powyżej będą wykonane łącznie bądź oddzielnie.

b) skierują do realizacji zamówienia osoby posiadające następujące doświadczenie i kwalifikacje zawodowe , tj.:
- jedną osobę przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika Budowy posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz posiadającą łącznie co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu budową (budowami) jako kierownik budowy;

- jedną osobę przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika robót branży sanitarnej posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cielnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

- jedną osobę przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika robót branży elektrycznej posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

- jedną osobę przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika robót branży drogowej posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej;

Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

2. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy.
3. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy w oparciu o art. 24 ust. 5 Ustawy.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Gwarancja na wykonane roboty30 %
Jakość10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-12-18
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.aktywnawarszawa.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-12-18 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-12-18, 09:15, Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Jednostka Budżetowa, m.st. Warszawy ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa, sala 005
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-11-16


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |