m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Konkurs
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-11-19 , 11:33:42
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
- adresMarszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 23 43
- faks(0-22) 443 23 02
- e-mail
- adres internetowyhttp://architektura.um.warszawa.pl/konkurspolonia
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Tomasz Pniewski
- adresBiuro Architektury i Planowania Przestrzennego, Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa
- lokal
- telefon
- emailkonkurspolonia@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać regulamin konkursup. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać prace konkursoweBiuro Architektury i Planowania Przestrzennego, Marszałkowska 77/79 pok. 512B
- lokalpok. 512B
II Przedmiot zamówienia
Nazwa konkursu nadana przez zamawiającego
Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję zagospodarowania
Ośrodka Polonii przy ulicy Konwiktorskiej 6
Opis konkursu
1. Konkurs polega na wykonaniu koncepcji architektonicznej i urbanistycznej modernizacji kompleksu sportowego „Polonia” przy ulicy Konwiktorskiej 6, a w szczególności:
1.1. Koncepcji urbanistycznej całości założenia,
1.2. Koncepcji architektonicznej stadionu piłkarskiego IV kategorii dla 15,5 tys. widzów,
1.3. Koncepcji wielofunkcyjnej hali sportowej wielofunkcyjnej z garażem podziemnym,
1.4. Koncepcja budynku Centrum Wsparcia Sportu Młodzieżowego z garażem podziemnym.
1.5. Koncepcja placu przed wejściem głównym z garażem podziemnym.

2. Zakres opracowania:
Obszar inwestycji zlokalizowany jest w Warszawie, na terenie dzielnicy Śródmieście, pomiędzy ulicami: Konwiktorską, Bonifraterską i Międzyparkową.


INFORMACJE DODATKOWE

1. Konkurs jest konkursem jednoetapowym, w którym Uczestnicy konkursu (Uczestnicy) składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie (Wnioski). Zamawiający dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników spełniających wymagania określone w Regulaminie konkursu.

2. Konkurs prowadzony jest w języku polskim.
Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w konkursie, oświadczenia, wszystkie elementy pracy konkursowej oraz inne składane przez uczestników konkursu informacje, wnioski, zawiadomienia i dokumenty muszą być składane w języku polskim.
Jeśli dokumenty, o których mowa powyżej zostały sporządzone w innym języku, powinny zostać złożone razem z tłumaczeniem na język polski i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika.

3. Zaproszenie do składania prac konkursowych będzie przekazane Uczestnikom spełniającym wymagania zawarte w regulaminie konkursu. Termin składania prac konkursowych: do 25 kwietnia 2019 r. do godz. 16.00.

4. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.architektura.um.warszawa.pl/konkurspolonia

5. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:

konkurspolonia@um.warszawa.pl

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu, wniosek musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Osoba do kontaktów: Tomasz Pniewski, Maria Zielińska
E-mail: konkurspolonia@um.warszawa.pl

6. Numer referencyjny: 5/GP/2018
MiejsceWarszawa
Główny przedmiot (CPV)71.22.00.00-6
Dodatkowe przedmioty (CPV) 71.22.00.00-0
71.40.00.00-2

III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Kryteria wyboru uczestników (o ile dotyczy)
Kryteria wyboru uczestników
(o ile dotyczy)
III.1) Warunki udziału
Uczestnikiem konkursu może byś osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zwana również „uczestnikiem konkursu samodzielnie biorącym udział w konkursie” bądź podmioty te występujące wspólnie, jako „Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie”. W konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy krajowi i zagraniczni (zagraniczni w znaczeniu posiadający siedzibę miejsce zamieszkania – poza terytorium RP), spełniający następujące wymagania:
● Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp. W przypadku „uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie” warunek ten musi spełnić każdy z Uczestników indywidualnie.
● spełniają warunki udziału w konkursie.
Za spełniających warunki udziału w konkursie Organizator uzna Uczestników, którzy:
a) wykażą, że dysponują osobami zdolnymi do wykonania pracy konkursowej. Warunek zostanie spełniony, jeśli uczestnik konkursu wykaże, że w składzie zespołu projektowego znajduje się co najmniej jedna osoba, która legitymuje się dyplomem ukończenia wyższej uczelni (studia magisterskie) w zakresie wymaganym dla uprawiania zawodu architekta.
b) wykonali (jako projektant główny) przynajmniej jeden projekt budowlany i wykonawczy budowy lub rozbudowy stadionu piłkarskiego, lekkoatletycznego lub wielofunkcyjnego o pojemności co najmniej 5000 widzów z trybunami zadaszonymi, lub budowy wielofunkcyjnego obiektu sportowego, lub sportowo-widowiskowego o pojemności co najmniej 2000 widzów, lub obiektu użyteczności publicznej o kubaturze min. 60 tys. m3 , które są w trakcie realizacji , lub zostały zrealizowane w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.

Wykaz wymaganych dokumentów określono w rozdziale III Regulaminu konkursu.

III.2) Informacje dotyczące określonego zawodu
Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
Proszę określić zawód: Uczestnik przy sporządzeniu pracy konkursowej musi dysponować osobą, która legitymuje się dyplomem ukończenia wyższej uczelni (studia magisterskie) w zakresie wymaganym dla uprawiania zawodu architekta.
IV Procedura
Kryteria oceny prac konkursowych

Rodzaj procedury konkursu
Ograniczona
Minimalna liczba: 1


Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:

Kryteria oceny pracy konkursowej - Waga procentowa
Atrakcyjność i funkcjonalności proponowanych rozwiązań - 30 %
Zgodność koncepcji konkursowej z wytycznymi Zamawiającego - 30 %
Integralność kompozycji całości - 20 %
Realność i ekonomika proponowanych rozwiązań (koszty realizacji, eksploatacji oraz energooszczędność) - 20 %


Warunki uzyskania regulaminu konkursu oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2019-04-25
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać dokumenty: www.architektura.um.warszawa.pl/konkurspolonia
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursieData składania wniosków: 2018-12-21
Czas składania wniosków: 16:00
Miejsce składania wniosków: konkurspolonia@um.warszawa.pl
Termin składania prac konkursowychPrace konkursowe należy składać do dnia 2019-04-25 godzina 16:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać prace konkursowe)
V Nagrody
Liczba oraz wartość nagród, które zostaną wydane/wypłacone (o ile dotyczy)
Organizator konkursu przewiduje przyznanie następujących nagród i wyróżnień:

- I nagroda pieniężna w wysokości: 100 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki;
- II nagroda pieniężna w wysokości: 50 000 zł;
- III nagroda pieniężna w wysokości: 25 000 zł;
- oraz pulę do wypłat za ewentualne wyróżnienia, w łącznej wysokości 25 000 zł.
VI Inne informacje
Czy konkurs dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-11-13


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |