m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPoniżej 443 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-11-21 , 14:09:01
I Zamawiający
ZamawiającyMetro Warszawskie Sp. z o.o.
- adresWilczy Dół 5, 02-798 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 655-46-78
- faks(0-22) 655-46-79
- adres internetowyhttp://www.metro.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Rafał Olędzki
- adresMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal101C
- telefon(0-22)655-46-96
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Serwis i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych na I i II linii Metra Warszawskiego
Opis zamówienia
Przedmiotem Zamówienia jest „Serwis i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych na I i II linii Metra Warszawskiego”.

Zamówienie jest podzielone na 2 zadania:
a) Zadanie I – Serwis i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych na I linii Metra Warszawskiego, od stacji A-0 „STP Kabaty” do stacji A-23 „Młociny”,
b) Zadanie II – Serwis i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych na II linii Metra Warszawskiego, od stacji C-09 „Rondo Daszyńskiego” do stacji C-15 „Dworzec Wileński”.

Zamówienie zostanie wykonane i odebrane zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Przetargu (SIWP)
i jej załącznikami, z uwzględnieniem wszystkich uwarunkowań określonych w:
1) Specyfikacji Technicznej do Zadania nr 1 wraz z załącznikami – załącznik nr 1a do SIWP.
2) Specyfikacji Technicznej do Zadania nr 2 wraz z załącznikami – załącznik nr 1b do SIWP

Zamawiający informuje, że w dniu 26.11.2018 r. na godzinę 10:00 wyznacza spotkanie z Wykonawcami w celu umożliwienia zapoznania się z obiektami, których dotyczy przedmiot zamówienia. Udział w przedmiotowym spotkaniu jest uprawnieniem Wykonawców, z którego mogą skorzystać. Brak uczestnictwa w nim nie ogranicza możliwości złożenia oferty w postępowaniu. Miejsce spotkania: Kancelaria w Budynku Portierni Głównej Metra Warszawskiego Sp. z o.o., przy ul. Wilczy Dół 5 w Warszawie.

Zamawiający informuje, że z uwagi na konieczność zachowania zasady równego traktowania Wykonawców, ewentualnie pytania wynikające z ustaleń poczynionych w trakcie w/w spotkania, należy zgłaszać zgodnie z pkt 6 SIWP. Odpowiedzi na zgłoszone w trakcie spotkania pytania zostaną udzielone z zachowaniem zapisów pkt 6 SIWP. Z uwagi na konieczność wystawienia przepustek upoważniających do wejścia na teren STP Kabaty, osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o zabranie dokumentu tożsamości i stawienie się w miejscu spotkania z 10-minutowym wyprzedzeniem.

Wykonawca udzieli 24-miesięcznej gwarancji na naprawione podzespoły klimatyzacyjne.

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawI i II linia Metra Warszawskiego
Główny przedmiot (CPV)31.14.00.00-9
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Serwis i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych na I linii Metra Warszawskiego, od stacji A-0 "STP Kabaty" do stacji A-23 "Młociny"5200,00
2Serwis i naprawa urządzeń klimatyzacyjnych na II linii Metra Warszawskiego, od stacji C-09 "Rondo Daszyńskiego" do stacji C-15 "Dworzec Wileński"4900,00
Razem 10100,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2019-01-01, data zakończenia: 2019-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium10100,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:
warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile nie wynika to z odrębnych przepisów:
1. dot. zadania nr 1:
a)posiadanie certyfikatu autoryzacji firm Carrier i Toshiba,
2. dot. zadania nr 2:
a) posiadanie certyfikatu autoryzacji firmy Mitsubishi,
3. dot. zadań nr 1 i 2:
a) posiadanie certyfikatu dla przedsiębiorcy, który zgodnie z art. 29 ustawy
z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. 2017 r. poz. 1951 z późn. zm.), powinien „posiadać przedsiębiorca prowadzący działalność polegającą na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych”;
b) posiadanie certyfikatu dla personelu dla każdej osoby wykonującej czynności przy realizacji Przedmiotu Zamówienia, o których mowa w art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. 2017 r. poz. 1951 z późn. zm.),
4. warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
1) dot. zadań nr 1 i nr 2:
a) Wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usług w zakresie serwisu, montażu i naprawy minimum 200 szt. urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych.
W przypadku złożenia oferty na oba zadania, Zamawiający uzna spełnienie warunku dla obu zadań, gdy Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usług w zakresie serwisu, montażu i naprawy urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych w łącznej ilości minimum 200 sztuk.
b) Dysponowanie w okresie realizacji Przedmiotu Zamówienia min. 6 osobami posiadającymi aktualne świadectwa kwalifikacji do prowadzenia prac eksploatacyjnych do 1kV,
c) Dysponowanie w okresie realizacji Przedmiotu Zamówienia min. 2 osobami posiadającymi aktualne świadectwa kwalifikacji do prowadzenia prac w zakresie dozoru i eksploatacji dla urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych, o mocy powyżej 50 kW.
Zamawiający dopuszcza, aby w ramach jednego zadania Wykonawca wskazał te same osoby jako wstępne potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt 5.2.2) ppkt 1) lit. b)-c) SIWP
W przypadku złożenia oferty na oba zadania, Zamawiający dopuszcza wskazanie tych samych osób na potwierdzenie spełnienie warunków, o których mowa w pkt 5.2.2 ppkt 1) lit. b)-c)SIWP, dla obu zadań.

Po dokonaniu oceny ofert, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w danym zadaniu, do złożenia, w terminie do 5 dni, dokumentów:
A. potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1. warunki dot. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile nie wynika to z odrębnych przepisów:
1) na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 5.2.1) ppkt 1) SIWP:
kopia certyfikatu autoryzacji firm Carrier i Toshiba,
2) na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 5.2.1) ppkt 2)SIWP:
kopia certyfikatu autoryzacji firmy Mitsubishi,
3) na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 5.2.1) ppkt 3) lit. a)SIWP:
kopia certyfikatu dla przedsiębiorcy, który zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r.
o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. 2017 r. poz. 1951 z późn. zm.), który powinien „posiadać przedsiębiorca prowadzący działalność polegającą na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych”.
4) na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 5.2.1) ppkt 3) lit. b) SIWP:
Kopia certyfikatu dla personelu, dla osób wykonujących czynności przy realizacji Przedmiotu Zamówienia, o których mowa w art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 15 maj 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1951
z późn. zm.), wskazanych w części II. druku „Wykaz osób”.

2. warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
1) na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 5.2.2) ppkt 1) lit. a)SIWP:
Referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego wykonane były w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi w zakresie serwisu, montażu i naprawy minimum 200 urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych wskazane przez Wykonawcę w druku „wykaz wykonanych usług” zgodnie z zał. nr 4 do SIWP i potwierdzające należyte wykonanie wskazanych usług.
2) na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 5.2.2) ppkt 1) lit b)SIWP:
Kopie aktualnych świadectw kwalifikacji do prowadzenia prac eksploatacyjnych do 1kV dla osób wskazanych w tym zakresie, w części I. druku „Wykaz osób” – zgodnie z zał. nr 5 do SIWP.
3) na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 5.2.2) ppkt 1) lit c)SIWP:
Kopia aktualnych świadectw kwalifikacji do prowadzenia prac w zakresie dozoru i eksploatacji dla urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych, o mocy powyżej 50 kW dla osób wskazanych w tym zakresie, w części I. druku „Wykaz osób” – zgodnie z zał. nr 5 do SIWP.

B. potwierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania:
a) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.5 pkt 1) ustawy Pzp.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena wykonania serwisu urządzeń klimatyzacyjnych50 %
Suma cen jednostkowych napraw urządzeń klimatyzacyjnych50 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-12-07
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: postepowania.metro.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-12-07 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-12-07, 12:30, Metro Warszawskie Sp. z o.o.,ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-11-21


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |