m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Konkurs
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-11-23 , 07:58:41
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Zieleni m.st. Warszawy
- adresHoża 13 a, 00-528 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 277 42 00
- faks(0-22)
- e-mailkontakt@zzw.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zzw.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Magdalena Mycko
- adresZarząd Zieleni m.st. Warszawy, ul. Krucza 5/11D
- lokal24
- telefon(0-22) 277 42 08
- emailmmycko@zzw.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAnna Adamczewska
- adresZarząd Zieleni m.st. Warszawy, Hoża 13 a, 00-528 Warszawa
- lokal210
- telefon(0-22)2774275
- emailadamczewska@zzw.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać regulamin konkursuZarząd Zieleni m.st. Warszawy, ul. Krucza 5/11D
- lokal24
Adres, na który należy przesyłać prace konkursowep. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa konkursu nadana przez zamawiającego
Konkurs realizacyjny na zagospodarowanie terenów zieleni nad Kanałem Żerańskim
znak sprawy 130/K/2018
Opis konkursu
Przedmiotem Konkursu jest wykonanie ogólnej koncepcji zagospodarowania terenów zieleni znajdujących się nad Kanałem Żerańskim wraz z powiązaniami w granicach wskazanych w Załączniku nr 8b do Regulaminu, z uwzględnieniem obszaru studialnego (nierealizacyjnego) i właściwego (realizacyjnego) opracowania konkursowego (patrz: Załącznik nr 8a). Jednym z głównych założeń winno być podkreślenie wartości przyrodniczej terenu, ochrona walorów krajobrazowych i naturalnego charakteru parku, przy jednoczesnym ulepszeniu skomunikowania go z otoczeniem. Koncepcja zagospodarowania terenów zieleni oraz projekty ich wyposażenia winny nawiązywać także do poindustrialnego charakteru miejsca. Zagospodarowanie powinno ograniczać grodzenie obiektów i terenu do niezbędnego minimum wynikającego z wymogów bezpieczeństwa. Zarówno rozwiązania związane z zagospodarowaniem terenu, jak i aranżacją obiektów kubaturowych, winny uwzględniać rozwiązania proekologiczne oraz służące poprawie stanu psychofizycznego użytkowników. Istotnym jest również uwzględnienie na etapie opracowania konkursowego możliwych, zróżnicowanych sposobów animowania wybranych przestrzeni i dostosowanie projektu do takich aktywności. Uczestnicy Konkursu powinni uwzględnić wytyczne oraz zalecenia i uwarunkowania wynikające z Załącznika nr 8 do Regulaminu (Materiały do konkursu), a w szczególności Załącznika nr 8a.
MiejsceWarszawa
Główny przedmiot (CPV)71.22.20.00-0
Dodatkowe przedmioty (CPV) 71.22.00.00-6


III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Kryteria wyboru uczestników (o ile dotyczy)
Uczestnik Konkursu ubiegający się o dopuszczenie do udziału w Konkursie zobowiązany jest spełnić określony przez Organizatora warunek udziału w Konkursie dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych. Niniejszy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Uczestnik konkursu wykaże, iż:
a) dysponuje na etapie Konkursu co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. Jeśli Uczestnikiem Konkursu jest osoba fizyczna posiadająca wymagane powyżej uprawnienia, to wówczas warunek dysponowania taką osobą jest spełniony.
b) dysponuje na etapie Konkursu co najmniej 1 osobą z wyższym wykształceniem architekta krajobrazu. Jeśli Uczestnikiem Konkursu jest osoba fizyczna posiadająca wymagane powyżej wykształcenie, to wówczas warunek dysponowania taką osobą jest spełniony.
c) będzie dysponować na etapie wykonywania zlecenia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o których mowa w Rozdziale 7. pkt. 2.1. lit. l) Regulaminu.
IV Procedura
Kryteria oceny prac konkursowych
Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:
a) atrakcyjność i integralność kompozycji rozwiązań krajobrazowych, w tym twórcze nawiązanie do charakteru miejsca;
b) funkcjonalność zaproponowanych rozwiązań programowych i przestrzennych;
c) stopień i trafność uwzględnienia w koncepcji rozwiązań proekologicznych;
d) realność realizacji i racjonalność relacji między nakładami na budowę i eksploatację a osiągniętymi efektami;
e) zapewnienie dostępności (także dla osób o ograniczonej mobilności i percepcji) i bezpieczeństwa użytkownikom.
Warunki uzyskania regulaminu konkursu oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-12-13
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać dokumenty: http://www.asak.pl/portfolio/park-zeranski/
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursieData składania wniosków: 2018-12-13
Czas składania wniosków: 15:00
Miejsce składania wniosków: undacja Pole Dialogu ul. Andersa 13 (Stacja Muranów) 00-159 Warszawa
Termin składania prac konkursowychPrace konkursowe należy składać do dnia 2019-02-28 godzina 15:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać prace konkursowe)
V Nagrody
Liczba oraz wartość nagród, które zostaną wydane/wypłacone (o ile dotyczy)
I NAGRODA
- kwota pieniężna w wysokości 40,000 zł brutto
- zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej
II NAGRODA
- kwota pieniężna w wysokości 25,000 zł brutto
III NAGRODA
- kwota pieniężna w wysokości 15,000 zł brutto

Organizator przewiduje przyznanie dodatkowych nagród pieniężnych w formie wyróżnień. Kwota przeznaczona przez Organizatora na te nagrody wynosi 15,000 zł brutto. O liczbie wyróżnień decyduje Sąd Konkursowy.

Kwota przeznaczona przez Organizatora na nagrody i wyróżnienia wynosi nie mniej niż 95,000 zł brutto. Niezależnie od ilości przyznanych nagród i wyróżnień kwota ta zostanie obligatoryjnie rozdzielona w całości wśród prac nagrodzonych lub wyróżnionych.
VI Inne informacje
Czy konkurs dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-11-22


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |