m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-11-23 , 15:13:51
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
- adresSzwoleżerów 5, 00-464 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 336-61-58
- faks(0-22) 336-61-92
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.zgn.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Marzena Komar
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
- lokal103
- telefon(0-22) 231-22-21
- emailkomar.marzena@zgn.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMarzena Komar
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
- lokal103
- telefon(0-22) 231-22-21
- emailkomar.marzena@zgn.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
- lokal103
Adres, na który należy przesyłać ofertyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa
- lokal103
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
remont pustostanów lokali mieszkalnych będących własnością
m.st. Warszawy administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
- w podzielne na 3 części przetargowe
Opis zamówienia
remont pustostanów lokali mieszkalnych będących własnością
m.st. Warszawy administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
- w podzielne na 3 części przetargowe
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawteren m. st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)45.45.30.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.33.00.00-9
45.31.00.00-3

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)Remont pustostanu Bednarska 20a m. 7, Remont pustostanu Kredytowa 3 m. 5, Remont pustostanu Kredytowa 3 m. 8/9/10

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Remont pustostanu Bednarska 20a m. 7 0,00
2Remont pustostanu Kredytowa 3 m. 50,00
3Remont pustostanu Kredytowa 5m. 8/9/100,00
Razem 0,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania84 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich
5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 2 zamówienia ( w tym min. 1 w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków) polegające na remontach lokali mieszkalnych lub użytkowych i o wartości brutto po min 20.000,00 zł każde zamówienie;
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów,
na rzecz których roboty te zostały wykonane;
b) Wykonawca załączy dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
Zamawiający zgodnie z § 2 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 16 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 poz. 1993) może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty i usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie;
2) oświadczenie o dysponowaniu osobą zdolną do wykonania zamówienia, która będzie pełnić funkcje kierownika robót posiadającą wymagane uprawnienia budowlane
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
3) wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż cena oferty;
4) od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 ustawy pzp, Zamawiający żądać będzie przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt. 1÷9 Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 17 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 poz. 1993).
6.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp (tj. informacje odczytane w trakcie otwarcia ofert), przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp - na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7.W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 17 października 2018 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1993).
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres udzielonej rękojmi20 %
Termin wykonania zamówienia20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-12-10
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zgn.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-12-10 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-12-10, 12:15, w Siedzibie Zamawiającego
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-11-23


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |