m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Wartość zamówieniaPowyżej 750 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-11-26 , 08:18:00
I Zamawiający
ZamawiającyCENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH SPOŁECZNA WARSZAWA
- adresZofii Nałkowskiej 11, 01-886 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 277 49 70
- faks(0-22)
- e-mailcus@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.centrumuslugspolecznych.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Maria Pańczyk
- adresCENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH SPOŁECZNA WARSZAWA, Zofii Nałkowskiej 11, 01-886 Warszawa
- lokal1
- telefon(0-22) 277 49 82
- emailmpanczyk@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMaria Pańczyk
- adresCENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH SPOŁECZNA WARSZAWA, Zofii Nałkowskiej 11, 01-886 Warszawa
- lokal1
- telefon(0-22) 277 49 82
- emailmpanczyk@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniup. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla osób z autyzmem oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną w miejscu ich zamieszkania na terenie m.st. Warszawy w okresie 07.01.2019 r. - 31.12.2019 r.”
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla osób z autyzmem oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną, realizowanych w miejscu ich zamieszkania - podopiecznych Ośrodków Pomocy Społecznej/Centrum Pomocy Społecznej Dzielnic m.st. Warszawy. Zamówienie realizowane z podziałem na 8 części.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)85.00.00.00-9
Dodatkowe przedmioty (CPV) 85.12.12.70-6


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla osób zautyzmem oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną, obejmujące Dzielnice: Ochota, Włochy, w wymiarze 3290 godzin w pełnym okresie realizacji zamówienia559,00
2Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla osóbz autyzmem oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną obejmujące Dzielnice: Śródmieście, Wola w wymiarze 15 000 godzin w pełnym okresierealizacji zamówienia2550,00
3Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla osób zautyzmem oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną obejjmujące Dzielnice Ursynów, Mokotów, w wymiarze 9 398 godzin w pełnym okresie realizacjizamówienia1597,00
4Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla osób zautyzmem oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną, obejmujące Dzielnice: Ursus, Bemowo w wymiarze 3 950 godzin w pełnym okresie realizacjizamówienia671,00
5Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla osóbz autyzmem oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną, obejmujące Dzielnice Białołęka, Bielany, Żoliborz w wymiarze 10 350 godzin w pełnym okresierealizacji zamówienia1759,00
6Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla osób zautyzmem oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną, obejmujące Dzielnice: Praga Południe, Rembertów, w wymiarze 7 400 godzin w pełnym okresie realizacjizamówienia1258,00
7Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla osób zautyzmem oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną, obejmujące Dzielnice Praga Północ,Targówek, w wymiarze 8 100 godzin w pełnym okresie realizacjizamówienia1377,00
8Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla osób zautyzmem oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną, obejmujące Dzielnice: Wawer, Wesoła, w wymiarze 3 000 godzin w pełnym okresie realizacjizamówienia510,00
Razem 10281,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2019-01-07, data zakończenia: 2019-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium10281,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Doświadczenie Wykonawcy30 %
Stawka godzinowa brutto dla osób świadczących usługi10 %
Warunki uzyskania dokumentacji postępowaniaFormularz można odebrać do dnia 2018-12-07
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://www.centrumuslugspolecznych.um.warszawa.pl
Termin i miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuOferty/wnioski należy składać do dnia 2018-12-07 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert (jesli dotyczy)2018-12-07, 10:15, ul. Z. Nałkowskiej 11, 01-886 Warszawa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-11-20


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |