m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Wartość zamówieniaPoniżej 750 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-11-26 , 10:48:04
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
- adresNowogrodzka 43, 00-691 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 93 93
- faks(0-22) 443 94 85
- adres internetowyhttp://www.srodmiescie.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Monika Bielińska
- adresDzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa
- lokal120
- telefon(0-22) 699 81 57
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychInga Hadaj
- adresDzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, Al. Ujazdowskie 20 lok. 6
- lokal4
- telefon(0-22) 443 93 93
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, Al. Ujazdowskie 20 lok. 6
- lokal2
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniuDzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, Warszawa, ul. Nowogrodzka 43
- lokalKancelaria Ogólna
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
„Świadczenie usług pocztowych, usługi frankowania oraz usługi codziennego odbioru przesyłek dla Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy” (znak sprawy ZP- 37/18)

Opis zamówienia
1.Zamawiający:
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście
ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa
NIP 5252248481; REGON 015259663-00108
tel. (22) 443 93 93, faks (22) 443 94 85.
e-mail: sro.wzp@um.warszawa.pl

2.Zamawiający zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zwanej dalej ustawą Pzp.
3.Wykonawca ma obowiązek zapoznać się dokładnie z treścią ogłoszenia i zgodnie z nią złożyć ofertę.
4.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
5.Wykonawca ponosi samodzielnie wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
6.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem okoliczności przewidzianych w art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7.Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia. Zamawiający nie
dopuszcza składania ofert częściowych.
8.Strona internetowa Zamawiającego, na której publikowane są informacje dotyczące niniejszego postępowania w tym załączniki do niniejszego ogłoszenia:
http://www.srodmiescie.warszawa.pl/zamowienia-2-zamowienia_powyzej_30_000_euro.html

I.
Opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości zamówienia.

Przedmiot zamówienia.

Kod CPV: 64.11.00.00-0 - Usługi pocztowe
Przedmiotem zamówienia są:
1)usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym, opłacane przy użyciu maszyny do frankowania,
2)usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym, opłacane z dołu,
3)świadczenie usługi codziennego odbioru przesyłek z siedziby zamawiającego.

Szacowane ilości przesyłek określone zostały w formularzu cenowym (załącznik nr 3 do Ogłoszenia).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie umowy (załącznik nr 4 do Ogłoszenia).
Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 750 000 euro.
Wartość aktualnie udzielanego zamówienia została ustalona na kwotę: 1.144.956,88 zł (netto).


II.Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

III.Podwykonawstwo.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)64.11.00.00-0
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału.

2. Podstawy wykluczenia.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust.1 pkt. 13-22 ustawy Prawo zamówień publicznych.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust.1 pkt. 13-22 ustawy Prawo zamówień publicznych.
W przypadku gdy w stosunku do Wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia
z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 , wykonawca składając oświadczenie, informuje jednocześnie Zamawiającego o okolicznościach wykluczenia
i podjętych przez Wykonawcę środkach naprawczych, zgodnie z 24 ust. 8 ustawy. Zamawiający dokona oceny zgodnie z art. 24 ust. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Na potwierdzenie spełniania warunku, posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, Wykonawca musi wykazać, że jest uprawniony do wykonywania działalności pocztowej na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1481 ze zm.), tzn. jest wpisany do rejestru operatorów pocztowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 Prawa pocztowego, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

4. Wykaz oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
1) W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, Wykonawca musi złożyć oświadczenie, że jest uprawniony do wykonywania działalności pocztowej na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1481 ze zm.), tzn. jest wpisany do rejestru operatorów pocztowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 Prawa pocztowego, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Wykonawca w oświadczeniu ma podać numer z Rejestru operatorów pocztowych pod którym został wpisany.
2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 13-22 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy przedłożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
- w załączeniu wzór oświadczenia (załącznik nr 2 do Ogłoszenia),

5. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć Pełnomocnictwo.

V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. - Prawo Pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej.
Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście
ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa
tel. (22) 443 93 93 , fax (22) 443 94 85
e-mail: sro.wzp@um.warszawa.pl
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach przedmiotu zamówienia jest: p. Monika Bielińska , tel. (22) 443 92 33.
2. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach formalno
- prawnych jest p. Inga Hadaj, tel. (22) 443 93 94 .

VI. Opis sposobu udzielania wyjaśnień.
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści niniejszego ogłoszenia.
2. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynie po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania zapytań. Zamawiający zamieści treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej, na której zamieszczono niniejsze ogłoszenie.
3. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia. Dokonaną zmianę treści ogłoszenia Zamawiający udostępni na stronie internetowej, na której zamieszczone zostało niniejsze ogłoszenie. Jeżeli w wyniku zmiany treści ogłoszenia jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, zamieszczając informacje na stronie internetowej, na której zamieszczono ogłoszenie.

VII. Termin związania ofertą, wadium.
Okres związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia wadium.


VII. Opis sposobu przygotowywania ofert.
1. Wykonawca sporządza formularz oferty zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia.
1a. Wykonawca załącza do oferty Formularz cenowy zgodnie z załączonym wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Ogłoszenia , który stanowić będzie załącznik do umowy.
2. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami Ogłoszenia. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty (oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem) oraz oświadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami Ogłoszenia.

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, w sposób trwały, uniemożliwiający niezauważalne usunięcie zapisów oraz podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, lub umocowane przez te osoby do składania oświadczeń woli na podstawie odrębnego pełnomocnictwa.
4. Kopie dokumentów (każda strona dokumentu) winny być poświadczone za zgodność
z oryginałem przez uprawnionego lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy,
o którym mowa w punkcie 3, z zastrzeżeniem pkt 5. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.
5. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i innych dokumentów powinno
być dołączone do oferty. Ustanowione pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty
w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw lub złoży wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub zamówienie nie zostanie udzielone.
6. Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany poinformować zamawiającego zgodnie
z art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
Brak oświadczenia o powyższej informacji oznaczać będzie, że wybór oferty nie powoduje powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego na podstawie ustawy z dnia
11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017r., poz. 1221 ze zm.).
7. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki powinny być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.
8. Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo Pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
9. Wykonawca powinien umieścić ofertę w kopercie lub nieprzezroczystym opakowaniu zamkniętym w sposób trwały, które będzie zaadresowane do Zamawiającego oraz będzie posiadać następujące oznaczenie:
oferta na:
„Świadczenie usług pocztowych, usługi frankowania oraz usługi codziennego odbioru przesyłek dla Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy” (znak sprawy ZP- 37/18), nie otwierać przed godziną 10:30 dnia 19.12.2018 r.

10. Poza oznaczeniami podanymi powyżej na opakowaniu należy podać czytelnie nazwę
i adres Wykonawcy.

VIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Warszawie, ul. Nowogrodzka 43,
w Kancelarii Ogólnej, nie później niż w dniu 19.12.2018 r. do godz. 10:00

2. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 19.12.2018r. o godz. 10:30
w Sali Rady przy ul. Nowogrodzkiej 43 w Warszawie (I piętro).


IX. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
1. Wykonawca na formularzu oferty sporządzonym zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia, określi cenę brutto za wykonywanie przedmiotu zamówienia.
Cena brutto oferty ma być zgodna z formularzem cenowym.
2. Wykonawca w formularzu cenowym sporządzonym zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia określi:
- w kol. 5 cenę jednostkową za 1 szt. brutto (w przypadku poz. VI należy podać cenę brutto
za miesiąc),
- w kol. 6 stawkę podatku VAT wyrażoną w %
- w kol. 7 wartość brutto ( iloczyn pozycji kol. 4 x kol. 5),
- łączną cenę brutto (suma pozycji z kolumny 7).
3. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
Ceny w formularzu cenowym należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Cenę brutto oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowi wartość zamówienia netto wraz z podatkiem od towaru i usług (VAT).

X. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Oferty oceniane będą w 2 etapach:
I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty.

W II etapie rozpatrywane będą oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu.

II etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniżej
Kryteria oceny ofert:
Cena - waga kryterium - 100%

W trakcie oceny kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznane zostaną punkty:
- dla kryterium „cena”, według wzoru: C=(Cmin : Coferty) x 100 pkt,
gdzie:
C – oznacza punkty za cenę brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia,
Cmin - oznacza najniższą cenę spośród złożonych ofert,
Coferty – oznacza cenę badanej oferty,

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.


XI. Informacje dodatkowe – okoliczności wezwania Wykonawcy do złożenia, uzupełnienia oferty, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień; okoliczności wykluczenia Wykonawcy, informacja o poprawianiu omyłek, okoliczności badania niskiej ceny, okoliczności odrzucenia oferty.

1. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału, o którym mowa w pkt IV. 4. lub złożone oświadczenia są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub zamówienie nie zostanie udzielone.
2. Wykonawca, który nie wykaże spełniania warunku udziału w postępowaniu lub nie wykaże braku podstaw wykluczenia, zostanie wykluczony z postępowania, a ofertę wykonawcy wykluczonego Zamawiający uzna za odrzuconą.
3. Zamawiający poprawi w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie; oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ogłoszeniem niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. O dokonanych poprawkach Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4. W przypadku gdy zaoferowana cena wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i będzie budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny.
5. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli:
a) treść oferty nie odpowiada treści ogłoszenia ;
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
c) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
d) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie złoży wyjaśnień dotyczących ceny oferty lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień, wraz z dołączonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.


XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest dostarczyć informacje, o których mowa m.in. w :
- zał. Nr 1 do umowy w § 1 ust. 7 lit. b,
- zał. Nr 2 do umowy w § 2 ust. 1 oraz w § 3 ust. 3 i 5,
- zał. Nr 3 do umowy w § 4 ust. 2 i 3 oraz w § 8 ust.6.

XIII. Zmiany zawartej umowy.
Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy w zakresie łącznego maksymalnego wynagrodzenia, zmian cen jednostkowych brutto lub zmiany godzin odbioru przesyłek tylko w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:
1) w przypadku zmiany stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na treść zawartej Umowy;
2) w przypadku wystąpienia wszelkich obiektywnych zmian niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, jeśli taka zmiana leży w interesie publicznym;
3) w przypadku udzielenia Zamawiającemu przez Wykonawcę opustów cen w zamian za spełnienie przez Zamawiającego określonych warunków.Wykaz załączników:
Załącznik nr 1 Formularz oferty
Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 Formularz cenowy
Załącznik nr 4 Projekt umowy wraz z załącznikami nr 1, 2, 3 do umowy.
Wyżej wymienione załączniki znajdują się pod adresem internetowym:
http://www.srodmiescie.warszawa.pl/zamowienia-2-zamowienia_powyzej_30_000_euro.html

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania dokumentacji postępowaniaFormularz można odebrać do dnia 2018-12-19
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://www.srodmiescie.warszawa.pl/zamowienia-2-zamowienia_powyzej_30_000_euro.html
Termin i miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuOferty/wnioski należy składać do dnia 2018-12-19 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert (jesli dotyczy)2018-12-19, 10:30, Warszawa, ul. Nowogrodzka 43, Sala Rady (Ip.)
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |