m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Wartość zamówieniaPoniżej 750 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-11-26 , 13:53:20
I Zamawiający
ZamawiającySchronisko dla Bezdomnych Zwierząt
- adresPaluch 2, 02-147 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 846-02-36
- faks(0-22) 846-02-50
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.paluch.org.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Grzegorz Sandomierski
- adresSchronisko dla Bezdomnych Zwierząt, Paluch 2, 02-147 Warszawa
- lokalBiuro Adopcji
- telefon(0-22) 846 02 36
- emailksiegowosc@paluch.org.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniup. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
2018-11 ochrona na 2019 rok
Opis zamówienia
ochrona menia w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w 2019 roku
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawSchronisko dla Bezdomnych Zwierząt, ul. Paluch 2 , 02-147 Warszawa
Główny przedmiot (CPV)79.71.00.00-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania12 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)Data rozpoczęcia: 2019-01-01, data zakończenia: 2019-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
Kryteria oceny ofert
Cena85 %
doswiadczenie zawodowe15 %
Warunki uzyskania dokumentacji postępowaniaFormularz można odebrać do dnia 2018-12-12
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.napaluchu.waw.pl
Termin i miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuOferty/wnioski należy składać do dnia 2018-12-12 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert (jesli dotyczy)2018-12-12, 12:15, Schronisko dla Bezomnych Zwierząt, ul. Paluch 2, 02-147 Warszawa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |