m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 221 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-11-26 , 14:45:25
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Grzegorz Piątkowski
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal311
- telefon(0-22) 443-14-19
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychGrzegorz Piątkowski
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal311
- telefon(0-22) 443-14-19
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal311
Adres, na który należy przesyłać ofertyBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal311
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Opracowanie koncepcji wyglądu Serwisu mapowego m.st. Warszawy
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji wyglądu Serwisu mapowego m.st. Warszawy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Wzór umowy wraz z załącznikami, stanowiący Załącznik nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ).

INFORMACJE DODATKOWE
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), zwanej dalej „ustawą”, w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Numer referencyjny: ZP/GP/271/II-198/18
3. Zamawiający nie zamierza udzielać zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
4. Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy: Tak
5. Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z Wzorem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
6. Oferty są składane w języku polskim.
7. Termin realizacji zamówienia: do 300 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)48.98.40.00-0
Dodatkowe przedmioty (CPV) 72.22.23.00-4


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania300 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe Nie dotyczy
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe Nie dotyczy
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że zrealizowali następujące zamówienia spełniające warunki wymienione w pkt. 1., ppkt. 1) - 4), przy czym dopuszcza się spełnienie więcej niż jednego warunku, w tym także wszystkich poniższych warunków w ramach jednego zamówienia: 1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, Wykonawca zrealizował co najmniej 1 (słownie: jedno) zamówienie, którego część polegająca na przygotowaniu kompletnej specyfikacji wymagań opisującej system, którego funkcjonalność była dostępna za pośrednictwem przeglądarki internetowej w sieci Internet oraz zoptymalizowana odrębnie pod kątem co najmniej dwóch różnych grup docelowych użytkowników miała wartość co najmniej 100 000 zł brutto, a w jej zakres wchodziło: a) wykonanie badań użytkowników z pomocą ankiet/formularzy internetowych, przeprowadzenie wywiadów z użytkownikami, b) zebranie i analiza wymagań, 2) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, Wykonawca zrealizował co najmniej 1 (słownie: jedno) zamówienie, którego część polegająca na wykonaniu analizy wykonalności systemu, którego funkcjonalność była dostępna za pośrednictwem przeglądarki internetowej w sieci Internet, miała wartość co najmniej 100 000 zł brutto, a w jej zakres wchodziło: a) przeprowadzenie analizy konkurencji, b) przeprowadzenie analizy otoczenia prawnego, c) oszacowanie wykonalności technologicznej, d) oszacowanie kosztów realizacji, 3) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, Wykonawca zrealizował co najmniej 1 (słownie: jedno) zamówienie, którego część polegająca na przygotowaniu projektu graficznego interfejsu użytkownika miała wartość co najmniej 100 000 zł brutto, a w jej zakres wchodziło: a) przygotowanie makiet UX, gdzie przez makietę UX zamawiający rozumie schemat prezentujący możliwe interakcje z użytkownikiem i działania, które użytkownik może wykonać w systemie, b) wykonanie badań UX, w ramach których wykonana została co najmniej analiza ekspercka oraz badanie użytkowników końcowych, 4) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, Wykonawca zrealizował co najmniej 1 (słownie: jedno) zamówienie, którego część polegająca na przygotowaniu systemu lub interaktywnego prototypu interfejsu użytkownika systemu, którego funkcjonalność była dostępna za pośrednictwem przeglądarki internetowej w sieci Internet, z użyciem technologii: HTML 5.0, JavaScript oraz CSS 3 miała wartość co najmniej 50 000 zł brutto, 2. Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że dysponują osobami, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia, przy czym dla każdej w wymienionych ról w podpunktach 2.1 do 2.9 należy wykazać wymaganą liczbę osób spełniających kryteria i osoby wykazane w celu spełnienia kryteriów dla jednej z ról nie mogą być wykazane w celu spełnienia kryteriów dla żadnej innej roli, przy czym do wykazywanego stażu pracy nie można zaliczyć jednocześnie czasu pełnienia przez daną osobę danej roli w kilku różnych projektach w tym samym czasie (staż pełnienia danej roli nie może być dłuższy niż czas, w którym pełnił tę rolę, bez względu na liczbę projektów, w których brał udział). 2.1. Główny Analityk (wymagane doświadczenie z oprogramowaniem GIS) 2.1.1. Wymagana liczba osób w roli Głównego Analityka: nie mniej niż 1 osoba. 2.1.2. Wymagane doświadczenie i kompetencje osoby, która będzie pełniła w projekcie rolę Głównego Analityka: 2.1.2.1. staż pracy na stanowisku Analityka IT, Analityka systemowego lub Analityka biznesowego sumarycznie powyżej 5 lat, 2.1.2.2. posiadanie ważnego certyfikatu REQB Foundation Level lub IREB Foundation Level lub CPRE Foundation Level, 2.1.2.3. udział w okresie ostatnich 3 lat w roli wiodącego analityka (tj. odpowiedzialnego za całość analizy wymagań w danym zamówieniu) w realizacji przynajmniej 1 zamówienia, którego część polegająca na wykonaniu analizy wymagań miała wartość co najmniej 100 000 zł brutto i spełniała łącznie warunki: 2.1.2.3.1. w zakres analizy wymagań wchodziło zebranie wymagań oraz przygotowanie specyfikacji opisującej wymagania na system, 2.1.2.3.2. w zakres analizy wymagań wchodziło prowadzenie wywiadów z użytkownikami na temat potrzeb w odniesieniu do systemu, 2.1.2.3.3. w zakres analizy wymagań wchodziła analiza aktów prawnych w celu pozyskania ograniczeń, w jakich ma funkcjonować system, 2.1.2.3.4. analiza wymagań dotyczyła systemu, którego funkcjonalność była dostępna za pośrednictwem przeglądarki internetowej w sieci Internet i obejmowała funkcje GIS, w tym m.in. prezentację warstw informacyjnych na mapie, interakcję z użyciem mapy, 2.1.2.4. udział w okresie ostatnich 3 lat w roli wiodącego analityka (tj. odpowiedzialnego za całość analizy wymagań w danym zamówieniu) w realizacji przynajmniej 1 zamówienia, którego część polegająca na wykonaniu analizy wymagań miała wartość co najmniej 100 000 zł brutto i spełniała łącznie warunki: 2.1.2.4.1. w zakres analizy wymagań wchodziło zebranie wymagań oraz przygotowanie specyfikacji opisującej wymagania na system, 2.1.2.4.2. w zakres analizy wymagań wchodziło prowadzenie wywiadów z użytkownikami na temat potrzeb w odniesieniu do systemu, 2.1.2.4.3. w zakres analizy wymagań wchodziła analiza aktów prawnych w celu pozyskania ograniczeń, w jakich ma funkcjonować system, 2.1.2.4.4. analiza wymagań dotyczyła systemu, którego funkcjonalność była dostępna za pośrednictwem przeglądarki internetowej w sieci Internet oraz zoptymalizowana niezależnie pod kątem co najmniej dwóch różnych grup docelowych użytkowników, 2.2. Analityk (nie jest wymagane doświadczenie z oprogramowaniem GIS) 2.2.1. Wymagana liczba osób w roli Analityka: nie mniej niż 2 osoby. 2.2.2. Wymagane doświadczenie i kompetencje osoby, która będzie pełniła w projekcie rolę Analityka: 2.2.2.1. staż pracy na stanowisku Analityka IT, Analityka systemowego lub Analityka biznesowego sumarycznie powyżej 2 lat, 2.2.2.2. posiadanie ważnego certyfikatu REQB Foundation Level lub IREB Foundation Level lub CPRE Foundation Level, 2.2.2.3. udział w roli analityka w realizacji co najmniej 2 zamówień, przy czym w każdym z nich część polegająca na wykonaniu analizy wymagań miała wartość co najmniej 100 000 zł brutto i spełniała następujące warunki: 2.2.2.3.1. w zakres analizy wymagań wchodziło zebranie wymagań oraz przygotowanie specyfikacji opisującej wymagania na system, 2.2.2.3.2. w zakres analizy wymagań wchodziło prowadzenie wywiadów z użytkownikami w celu identyfikacji potrzeb w odniesieniu do systemu, 2.2.2.3.3. analiza wymagań dotyczyła systemu, którego funkcjonalność była dostępna za pośrednictwem przeglądarki internetowej w sieci Internet. 2.3. Architekt 2.3.1. Wymagana liczba osób w roli Architekta: nie mniej niż 1 osoba. 2.3.2. Wymagane doświadczenie i kompetencje osoby, która będzie pełniła w projekcie rolę Architekta: 2.3.2.1. staż pracy na stanowisku architekta IT, projektanta IT lub architekta systemów informatycznych sumarycznie powyżej 5 lat, 2.3.2.2. udział w roli architekta IT, projektanta IT lub architekta systemów informatycznych w realizacji co najmniej 1 (słownie: jednego) zamówienia, którego część polegająca na wdrożeniu systemu miała wartość co najmniej 300 000 zł brutto, i spełniała następujące warunki: 2.3.2.2.1. w zakres wdrożenia systemu wchodziły prace polegające na zaprojektowaniu i wytworzeniu lub rozbudowie oraz uruchomieniu systemu w środowisku produkcyjnym, 2.3.2.2.2. wdrożenie dotyczyło systemu, którego funkcjonalność była dostępna za pośrednictwem przeglądarki internetowej w sieci Internet, który działał w oparciu o relacyjną bazę danych oraz którego funkcjonalność obejmowała udostępnianie danych przestrzennych zapisanych w bazie danych w postaci interaktywnej mapy 2.4. Programista prototypów. 2.4.1. Wymagana liczba osób w roli Programista prototypów: nie mniej niż 1osoba. 2.4.2. Wymagane doświadczenie i kompetencje osoby, która będzie pełniła w projekcie rolę Programisty prototypów: 2.4.2.1. staż pracy na stanowisku programisty front-end, programisty interfejsu użytkownika aplikacji internetowych lub aplikacji mobilnych sumarycznie powyżej 3 lat, 2.4.2.2. biegła znajomość technologii HTML 5.0, JavaScript oraz CSS 3, 2.4.2.3. udział w roli programisty front-end, programisty interfejsu użytkownika aplikacji internetowych lub aplikacji mobilnych w realizacji co najmniej 2 (słownie: dwóch) zamówień, przy czym w każdym z nich część polegająca na oprogramowaniu interfejsu użytkownika systemu dostępnego przy pomocy przeglądarki internetowej miała wartość co najmniej 100 000 zł brutto i spełniała następujące warunki i do oprogramowania interfejsu użyto technologii HTML 5.0, JavaScript, CSS 3. 2.5. Kierownik Projektu. 2.5.1. Wymagana liczba osób w roli Kierownika Projektu: nie mniej niż 1 osoba 2.5.2. Wymagane doświadczenie i kompetencje osoby, która będzie pełniła w projekcie rolę Kierownika Projektu: 2.5.2.1. staż pracy na stanowisku Kierownika Projektu powyżej 2 lat, 2.5.2.2. doświadczenie w kierowaniu przynajmniej 2 projektami informatycznymi posiadającymi w zakresie prac UX, 2.5.2.3. bardzo dobra znajomość tematyki zarządzania projektami poparta odbytym szkoleniem zewnętrznym (to jest nieprzeprowadzanym przez Wykonawcę) lub certyfikatem PRINCE lub PMBOK, 2.5.2.4. udział w okresie ostatnich 3 lat w roli Kierownika Projektu w realizacji przynajmniej 2 zamówień, przy czym w każdym z nich część obejmująca wymienione w poniższych podpunktach prace miała wartość co najmniej 100 000 zł brutto: 2.5.2.4.1. zebranie wymagań oraz przygotowanie specyfikacji opisującej wymagania funkcjonalne, 2.5.2.4.2. przygotowanie makiet UX, gdzie przez makietę UX Zamawiający rozumie schemat aplikacji prezentujący możliwe interakcje z użytkownikiem i działania, które użytkownik może wykonać w systemie, 2.5.2.4.3. oprogramowanie interfejsu użytkownika dostępnego przy pomocy przeglądarki internetowej, 2.5.2.4.4. wykonanie badań UX, w ramach których wykonana została co najmniej analiza ekspercka oraz badanie użytkowników końcowych, 2.5.2.4.5. przygotowanie przez Projektanta grafiki finalnego projektu graficznego. 2.6. Projektant GUI/UX. 2.6.1. Wymagana liczba osób w roli Projektanta GUI/UX: nie mniej niż 2 osoby. 2.6.2. Wymagane doświadczenie i kompetencje osoby, która będzie pełniła w projekcie rolę Projektanta GUI/UX: 2.6.2.1. staż pracy na stanowisku projektanta lub specjalisty UI lub UX sumarycznie powyżej 2 lat, 2.6.2.2. udział w okresie ostatnich 5 lat w roli projektanta lub specjalisty UI lub UX w realizacji przynajmniej 2 zamówień, przy czym w każdym z nich część polegająca na pracach związanych z UX miała wartość 50 000 zł brutto, przy czym przez prace związane z UX rozumie się łącznie: 2.6.2.2.1. przygotowanie makiet UX serwisu internetowego, gdzie przez makietę UX zamawiający rozumie schemat aplikacji, której funkcjonalność udostępnione za pomocą przeglądarki internetowej w sieci Internet, prezentujący możliwe interakcje z użytkownikiem i działania które użytkownik może wykonać w systemie, 2.6.2.2.2. przygotowanie przez Projektanta grafiki finalnego projektu graficznego. 2.7. Kartograf 2.7.1. Wymagana liczba osób w roli Kartografa: nie mniej niż 1 osoba. 2.7.2. Wymagane doświadczenie i kompetencje osoby, która będzie pełniła w projekcie rolę Projektanta kartografa: 2.7.2.1. staż pracy na stanowisku kartografa sumarycznie powyżej 3 lat, 2.7.2.2. wiedza na temat kartografii oraz interfejsów użytkownika opartych na mapie, 2.7.2.3. udział w okresie ostatnich 3 lat w roli kartografia w realizacji przynajmniej 1 zamówienia, którego część polegająca na przygotowaniu opracowania kartograficznego na potrzeby interaktywnej mapy w serwisie, którego funkcjonalność była dostępna za pośrednictwem przeglądarki miała wartość co najmniej 50 000 zł brutto 2.8. Badacz UX. 2.8.1. Wymagana liczba osób w roli Badacza UX: nie mniej niż 3 osoby. 2.8.2. Wymagane doświadczenie i kompetencje osoby, która będzie pełniła w projekcie rolę Badacza UX: 2.8.2.1. staż pracy na stanowisku organizatora badań UX sumarycznie powyżej 1 roku, 2.8.2.2. udział w okresie ostatnich 3 lat w roli organizatora badań UX w realizacji przynajmniej 2 zamówień, przy czym w każdym z nich część polegająca na pracach związanych z badaniami UX miała wartość minimum 50 000 zł brutto, a przez prace związane z badaniami UX rozumie się przeprowadzenie badań UX z udziałem użytkowników końcowych oraz przygotowywanie raportów z tych badań. 2.9. Projektant grafiki GUI. 2.9.1. Wymagana liczba osób w roli Projektanta grafiki GUI: nie mniej niż 1 osoba. 2.9.2. Wymagane doświadczenie i kompetencje osoby, która będzie pełniła w projekcie rolę Projektanta grafiki GUI: 2.9.2.1. staż pracy na stanowisku projektanta grafiki sumarycznie powyżej 2 lat, 2.9.2.2. biegła znajomość Adobe Photoshop lub Corel Draw, 2.9.2.3. udział w okresie ostatnich 3 lat w roli projektanta grafiki graficznego interfejsu użytkownika aplikacji internetowej lub mobilnej w realizacji przynajmniej 1 zamówienia, którego część związana z projektowaniem grafiki graficznego interfejsu użytkownika miała wartość minimum 50 000 zł brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zgodnie z par. 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów następujących dokumentów: 1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; UWAGA! Dotyczy podmiotu zagranicznego: a) Jeżeli podmiot, na którego zdolnościach Wykonawca polega na zasadach art. 22a ustawy (zwany dalej Podmiotem), ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca przedstawia niżej wymieniony dokument, wydany w odniesieniu do tego Podmiotu: • informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) Jeżeli w kraju, w którym Podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt. a) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Podmiotu, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Podmiotu lub miejsce zamieszkania tej osoby. Termin określony w ppkt. a) stosuje się odpowiednio. c) Podmiot mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. III.4) pppkt 1) (pkt.13.5.2. ppkt. 1) SIWZ), składa dokument, o którym mowa w ppkt. a), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Termin określony w ppkt. a) stosuje się odpowiednio. 2) oświadczenie podmiotu o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 3) oświadczenie podmiotu o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Wykaz wykonanych usług, w celu wykazania spełniania warunku określonego w sekcji III.1. pkt. 1. ogłoszenia (pkt. 12.2.1. SIWZ) – wg wzoru określonego w Załączniku nr 6 do SIWZ b) dowody, że wykazane w w/w wykazie usługi zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są: – referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - są wykonywane; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; – oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów; c) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w celu wykazania spełniania warunku określonego w sekcji III.1. pkt 2 ogłoszenia (pkt. 12.2.2 SIWZ) – wg wzoru określonego w Załączniku nr 7 do SIWZ,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ, b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ, c) oświadczenie Wykonawcy o podwykonawcach, ze wskazaniem części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem firm podwykonawców lub informacja o samodzielnym wykonaniu zamówienia, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ, d) dokument (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru, np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.) potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty, e) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów - dokument (np. oryginał pisemnego zobowiązania innych podmiotów) potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności: • zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, • sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, • zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, • czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą (czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia). e) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej W terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - wg wzoru określonego w Załączniku nr 8 do SIWZ. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena50 %
Podejście do Koncepcji25 %
Analiza serwisu5 %
Analiza potencjału użytkowego8 %
Badania użyteczności8 %
Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia4 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-12-17
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=62317
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-12-17 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-12-17, 12:00, Biuro Zamówień Publicznych przy ul. Niecała 2 w Warszawie, III piętro, w sali nr 309
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-11-26


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |