m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-11-26 , 15:10:18
I Zamawiający
ZamawiającySamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów
- adresZamiany 13, 02-786 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 648-04-71
- faks(0-22) 641-52-14
- e-mailbiuro@zozursynow.pl
- adres internetowyhttp://www.zozursynow.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Paweł Kurek
- adresSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów, Zamiany 13, 02-786 Warszawa
- lokal20
- telefon(0-22) 641-67-59 w.29
- email
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychPaweł Kurek
- adresSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów, Zamiany 13, 02-786 Warszawa
- lokal20
- telefon(0-22) 641-67-59 w.29
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów, Zamiany 13, 02-786 Warszawa
- lokal1
Adres, na który należy przesyłać ofertySamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów, Zamiany 13, 02-786 Warszawa
- lokal1
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Samsonowskiej 1 w Warszawie na przychodnię lekarską
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na adaptacji na przychodnię lekarską lokalu użytkowego mieszczącego się w Warszawie przy ul. Samsonowskiej 1.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa, ul. Samsonowska 1
Główny przedmiot (CPV)45.21.40.00-0
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-05-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium25000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Wszelkie informacje zawarte w SIWZ dostępnej na stronie Zamawiającego.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
GWARANCJA dotycząca robót budowlanych30 %
TERMIN realizacji inwestycji 10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-12-11
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: zozursynow.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-12-11 godzina 08:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-12-11, 09:00, Warszawa, ul.Zamiany 13,Sala konferencyjna
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-11-26


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |