m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-11-26 , 15:14:13
I Zamawiający
ZamawiającyMetro Warszawskie Sp. z o.o.
- adresWilczy Dół 5, 02-798 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 655-46-78
- faks(0-22) 655-46-79
- e-mailinfo@metro.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.metro.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Jakub Wojtkowski
- adresMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal111
- telefon(0-22) 655 46 99
- emailj.wojtkowski@metro.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychJakub Wojtkowski
- adresMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal111
- telefon(0-22) 655 46 99
- emailj.wojtkowski@metro.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal111
Adres, na który należy przesyłać ofertyMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal111
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Rozbudowa instalacji chłodniczej w ob. nr 3A IV p. na terenie STP Kabaty
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa instalacji chłodzenia w wybranych pomieszczeniach biurowych na IV p. w Obiekcie nr 3A na terenie Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty Metra Warszawskiego Sp. z o.o. w Warszawie
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)45.31.10.00-0
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.33.12.20-4


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania49 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium2500,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
zdolności technicznej i zawodowej
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, gdy wykaże, że dysponuje minimum:
jedną osobą nadzorującą roboty sanitarne posiadającą uprawnienia budowlane sanitarne oraz przynależącą do Izby Inżynierów Budownictwa,
jedną osobą nadzorującą roboty elektryczne posiadającą kwalifikacyjne dozoru :D, uprawnienia budowlane elektryczne oraz wykazać się przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa,
jedną osobą pełniącą rolę projektanta instalacji sanitarnej i elektrycznej posiadającą uprawnienia budowalne w specjalności sanitarnej i elektrycznej oraz należącej do Izby Inżynierów Budownictwa.
dwoma osobami posiadający świadectwa kwalifikacyjne eksploatacyjne „E”,

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, gdy wykaże, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwa zamówienia polegające na montażu i uruchomieniu instalacji klimatyzacyjnych o mocach chłodniczych nie mniejszych niż 40kW każde.
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, gdy wykaże, że:
Posiada certyfikat dla przedsiębiorcy zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowych gazach cieplarnianych (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 1951 z późn. zm.)
Posiada certyfikat, o którym mowa w art. 20 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowych gazach cieplarnianych (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 1951 z późn. zm.) dla personelu dla każdej osoby wykonującej czynności o których mowa w art. 20 ust. 4 ww .ustawy.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-12-11
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.postepowania.metro.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-12-11 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-12-11, 12:30, Metro Warszawskie Sp. z o.o., 02-798 Warszawa, ul. Wilczy Dół
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-11-26


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |