m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-11-28 , 08:01:25
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
- adresBolesława Chrobrego 7, 02-479 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 863-84-49
- faks(0-22) 863-73-66
- e-mail
- adres internetowy
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Aldona Kowalska
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, Bolesława Chrobrego 7, 02-479 Warszawa
- lokal1
- telefon(0-22) 863-55-24
- emaila.kowalska@zgnwlochy.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Bieżące naprawy, usuwanie awarii wraz z pogotowiem, w branży ogólnobudowlanej w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Opis zamówienia
ZAKRES PRAC KONSERWACYJNYCH OGÓLNOBUDOWLANYCH ZAWARTY W KOSZTORYSIE Z WYKORZYSTANIEM POTRZEBNYCH MATERIAŁÓW OBEJMUJE MIĘDZY INNYMI:

• Sprawdzenie stanu sprawności użytkowej elementów i urządzeń budynków
• Montaż gotowych elementów takich jak: szafki, osłony, zawiasy, haki, gabloty ogłoszeniowe, tablice informacyjne, ościeżnice okienne i drzwiowe, lub ich ewentualna wymiana w budynku i na terenie przyległym do budynku.
• Usunięcie niebezpiecznych elementów metalowych w budynku, na budynku.
• Naprawa, uzupełnienie, lub ewentualna wymiana wywietrzników i wyłazów, znaków informacyjnych, krat okiennych w budynku.
• Montaż, lub wymiana tablic hipotecznych, numeracji klatek schodowych, tablic informacyjnych dostarczonych przez administracje, w budynku, na budynku.
• Naprawa drzwiczek, wnęk i szafek nieelektrycznych z ich wymianą, lub montażem nowych w budynku.
• Czyszczenie rur spustowych do czyszczaka żeliwki
• Czyszczenie rynien bez zdejmowania
• Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych,zewnętrznych i balkonowych polskich,skrzynkowych i półskrzynkowych
• Wymiana klamek
• Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami
• Wymiana zawiasów drzwiowych wbijanych
• Wymiana zasuw drzwiowych przykręcanych
• Założenie na nowym miejscu nawiewników
• Założenie na nowym miejscu haków wiatrowych
• Założenie na nowym miejscu łączników okiennych spinających- skręcanie okien
• Założenie na nowym miejscu zakrętek
• Założenie na nowym miejscu kłódki
• Założenie na nowym miejscu skobla
• Regulacja okien zespolonych jednoskrzydłowych, dwuskrzydłowych i trzyskrzydłowych
• Dopasowanie furtki
• Wymiana wkładek "Yale"
• Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych

ZAKRES NAPRAW OGÓLNOBUDOWLANYCH ZAWARTY W KOSZTORYSIE Z WYKORZYSTANIEM POTRZEBNYCH MATERIAŁÓW OBEJMUJE MIĘDZY INNYMI:
• Wydzielenie i zabezpieczenie strefy robót
• Malowanie farbą ochronną w kolorze podobnym naprawianych, uzupełnianych,
lub wymienianych elementów metalowych.
• Uzupełnienie, lub wymiana oszklenia stolarki i ślusarki budowlanej tj. szafki licznikowe, wnękowe, tablice informacyjne, drzwi kabinowe i szybowe dźwigów itp.
• Uzupełnienie, lub wymiana okitowania i uszczelnienia szyb.
• Drobna naprawa powierzchni dachu krytego papą z wykonaniem smarówki
na naprawianej powierzchni.
• Wstawienie łat w pokrycie papowe.
• Drobna naprawa obróbek blacharskich, nadanie spadków, prostowanie.
• Naprawa podokienników
• Nalutowanie łat.
• Naprawa wyłazów na dach – uszczelnienie, umocowanie.
• Przekucie czapy kominowej.
• Wykucie otworu w ścianie.
• Zainstalowanie nasady wiatrochronnej typu „Caga” na przewodzie kominowym.
• Zabezpieczenie, (siatkowanie) przewodów kominowych wentylacyjnych
przed ptakami.
• Obróbki blacharskie - z blachy ocynkowanej
• Rury spustowe okrągłe o śr.10cm - z blachy ocynkowanej
• Nasady wentylacyjne blaszane o śr. wlotu do 20cm
• Rynny dachowe półokrągłe - z blachy ocynkowanej
• Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych kitem
• Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe
• Naprawa pokrycia dachowego z blachy - uszczelnienie miejsc uszkodzonych kitem asfaltowym
• Wymiana haka rynnowego
• Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - rury wywiewne
• Rozmrożenie kosza zlewowego
• Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - LUXMETAL - płyty dachowe
• Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na wstawieniu łat do 1.0 m2
• Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia
• Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone
• Wykucie otworów i obsadzenie kołków drewnianych
• Obsadzenie ościeżnic drewnianych o pow. otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z betonu
• Zabicie otworów płytą OSB gr. 18 mm
• Wymiana elementów skrzydeł drzwiowych - ramiaków pionowych bez rozbierania skrzydeł
• Wstawienie listew prostych lub zaokrąglonych o dług. ponad 1.0 m w krawędziach elementów stolarki
• Wymiana elementów podłóg z desek – progi
• Naprawa miejsc po zdemontowanych zawiasach drzwiowych
• Wykonanie z gotowych prefabrykatów skrzydeł drzwiowych płycinowych do 2.0 m2
• Uszczelnienie pianką podokienników
• Balustrady schodowe - drewniane - poręcze profilowane 45x70 z drewna iglastego
• Naprawa drabiny na dach
• Montaż gumowych wycieraczek
• Zabezpieczenie podłóg folią
• Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów
• Izolacje przeciwwilgoc. powłokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z emulsji asfalt
• Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe dwukrotnie malowane na budowie
• Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe – PCW
• Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone
• Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą
• Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton na rusztach metal. pojed. z pokryciem obustr. jednowarstw. 55-01
• Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych;
• Wykonanie opaski z mieszanki betonowej
• Wykonanie podestu z mieszanki betonowej
• Skucie nierówności betonu
• Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek
• Przemurowanie przewodów kominowych
• Obsadzenie kratek wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych w ścianach z cegieł
• Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej
• Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach
• Wykon. tynku uzupeł. zwyk. kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadz. puszkach, wyłącz. itp. oraz hakach, wspornikach itp.
• Uzupełnienie tynków zwyk. wewn. kat. III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceram.,betonu na stropach
• Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
• Podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami
• Warstwy wyrównawcze i wygładzające - warstwy przewodzące do wykładzin z PCW
• Drzwi stalowe o pow. do 2 m2
• Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg.lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowej
• Montaż płyt OSB gr 19 mm na istniejącej podłodze
• Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego
• Wymiana desek podłogowych
• Rozebranie podłóg drewnianych białych
• Obsadzenie uchwytów do flag w ścianach z cegieł
• Założenie na nowym miejscu kątowników metalowych do drzwi
• Założenie na nowym miejscu stopki ograniczającej
• Założenie na nowym miejscu sprężyn
• Wymiana lub uzupełnienie krat prostych
• Spaw. czołowe belek stal. dwuteowych o wys. do 160 mm
• Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi
• Dorobienie kluczy
• Naprawa furtki, skrzydła bramy metalowej w ramie
• Szklenie ram drew. zdejmow. pojedyńcz. na listwy z podkitow. szkłem płaskim ciągn. grub.
2-3 mm o pow. szyby ponad 0.5 m2
• Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych
• Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem. piaskowej
• Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem. piaskowej
• Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
• Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem. piaskowej
• Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem
• Skasowanie wykwitów (zacieków)
• Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki
• Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm
• Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na słupkach stal. z rur śr.70 mm o rozst. 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych
• Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm
• Montaż i naciąganie linki metalowej na słupkach ogrodzenia
• Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych – rozebranie
• Wykucie słupka stalowego z ogrodzenia
• Wymiana lub uzupełnienie ogrodzenia z siatki w ramach na słupkach z rur lub kształtowników
• Bramy prętowe stalowe
• Zabetonowanie słupków przybramowych
• Inne roboty ogólnobudowlane związane z charakterem prac.

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawBudynki administrowane przez ZGN w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.40.00.00-1
45.45.00.00-6

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2019-01-01, data zakończenia: 2019-09-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu opisane poniżej;
2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie:
a) art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy,
b) art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 3, 4 i 8 ustawy.
2. Sposób dokonywania oceny spełniania warunków określonych w ust. 1:
1) w celu potwierdzenia spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający wymaga posiadania ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000 zł.
2) w celu potwierdzenia spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga:
a) wykazu z robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na wykonywaniu podobnych robót konserwacyjnych w co najmniej 100 budynkach i o wartości ponad 100 000 zł rocznie.
b) co najmniej jednej osoby odpowiedzialnej za kierowanie robotami budowlanymi w branży ogólnobudowlanej, która posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych potwierdzone decyzją i wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wystawione przez tą izbę z aktualnym terminem ważności.
c) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania robót zatrudniał co najmniej 3 osoby na umowę o pracę przez cały okres realizacji umowy o zamówienie publiczne, w wymiarze czasu pracy min. 0,5 etatu, z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów, projektantów oraz pracowników administracji.
Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy lub Podwykonawcy pracowników
UWAGA
W przypadku uprawnień budowlanych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - uprawnienia muszą obejmować zakres zamówienia.
W przypadku, gdy Wykonawca wykazuje osoby, które nabyły kwalifikacje wymagane do wykonywania działalności w budownictwie poza terytorium RP, osoby te muszą posiadać decyzje w sprawie uznania kwalifikacji w danej branży budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65) lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 z późn. zm.).
d) Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
e) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach opisanych w art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy, a także Wykonawcę:
• w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.
– Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.);
• który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
• jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy, uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 ustawy z:
 Zamawiającym,
 osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
 członkami komisji przetargowej,
 osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy chyba, że osoby, o których mowa w lit. b – d zostaną wyłączone z postępowania, a czynności dokonane przez te osoby w postępowaniu przed ich wyłączeniem w sposób nieprawidłowy zostaną skorygowane;
• który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1– 4 ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
• który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
f) Zamawiający wykluczy również Wykonawcę, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać będzie na zdolnościach innego podmiotu, który spełnia przesłanki wykluczenia opisane w pkt 4.
g) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy lub pkt 4 powyżej, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Zdanie pierwsze nie stosuje się wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
h) Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Czas reakcji na zgłoszenie awarii30 %
Okres gwarancji 10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-12-10
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://www.zgnwlochy.waw.pl/index.php/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-12-11 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-12-11, 09:15, Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy, ul. Bolesława Chrobrego 7 (wejście od ul. Milanowski
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-11-26


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |