m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPoniżej 443 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-11-28 , 15:57:50
I Zamawiający
ZamawiającyMetro Warszawskie Sp. z o.o.
- adresWilczy Dół 5, 02-798 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 655-46-78
- faks(0-22) 655-46-79
- e-mailinfo@metro.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.metro.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Paulina Landsberg
- adresMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal101
- telefon(0-22) 655 46 72
- emailp.landsberg@metro.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie konserwacji zewnętrznych sieci kanalizacyjnych wybudowanych dla potrzeb Metra, na odcinku I i II linii
Opis zamówienia
3. Opis Przedmiotu Zamówienia.
1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie konserwacji zewnętrznych sieci kanalizacyjnych wybudowanych dla potrzeb Metra, na odcinku I i II linii.
2. Szczegółowy opis wykonania Przedmiotu Zamówienia, został określony w Specyfikacji Technicznej i jej załączniku, stanowiącej załącznik nr 1 do SIWP i będącej jej integralną częścią.
3. Przedmiot Zamówienia zostanie wykonany zgodnie z:
1) Specyfikacją Techniczną wraz z załącznikiem (zał. nr 1 do SIWP);
2) Wzorem Umowy (zał. nr 5 do SIWP).
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)50.00.00.00-5
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2019-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium5000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, z powodu zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12, 13 lit. a-c, 14-23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa
w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit d.
2. Wykonawca, wraz z ofertą składa:
1) wypełnione oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania (zał. nr 3 do SIWP);
2) pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez pełnomocnika lub została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty).
3. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, zastosowanie ma art. 23 ustawy Pzp. W takim przypadku:
1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;
2) oryginał pełnomocnictwa należy dołączyć do oferty;
3) pełnomocnictwo winno zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, przy czym dokument potwierdzający ustanowienie Pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia, a podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców;
4) Wykonawcy podają adres pełnomocnika, na jaki ma być wysyłana korespondencja;
5) wypełniając formularz oferty powołując się na Wykonawcę, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy”, należy wpisać dane dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie pełnomocnika tych Wykonawców;
6) wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (zał. nr 3 do SIWP) oraz listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej każdy z Wykonawców składa oddzielnie i dołącza do wspólnej oferty;
7) brak podstaw do wykluczenia z postępowania musi wykazać oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
8) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. Oferta składana przez Spółki cywilne (ustawowo zdefiniowane w Tytule XXXI Księgi Trzeciej Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.)), zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 z późn. zm.) jest traktowana, jako oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (art. 23 ustawy Pzp) i solidarnie za nie odpowiadających.
5. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność
za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-12-12
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.metro.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-12-12 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-12-12, 12:30, siedziba Zamawiającego
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-11-28


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |