m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 548 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2018-11-28 , 15:19:35
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Bemowo m.st. Warszawy
- adresPowstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 53-37-745
- faks(0-22) 53-37-563
- adres internetowyhttp://www.bemowo.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Dorota Zając
- adresDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokal366, piętro III
- telefon(0-22) 44-37-617
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAnna Bilska
- adresDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokal311
- telefon(0-22) 53-37-663
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokal366, piętro III
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokal024, parter
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Kompleksowe zaprojektowanie i
wykonanie placów zabaw na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy (2 części)
Numer referencyjny: UD-I-WZP.271.74.2018.DZA
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zaprojektowanie i wykonanie placów zabaw na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy -2 części. 1) W części zamówienia nr 1 Realizacja projektu "Plac zabaw na osiedlu Groty" 2) W części zamówienia nr 2 Realizacja projektu "Plac zabaw na ul. Radiowej 26" wg szczegółowego opisu zawartego w załączniku nr 1 do SIWZ.

Część nr: 1 Nazwa: Realizacja projektu "Plac zabaw na osiedlu Groty"
Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 45111291-4, 43325000-7, 45223800-4,
45112000-5
Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 46315,05
Waluta:
PLN

Część nr: 2 Nazwa: Realizacja projektu "Plac zabaw na ul. Radiowej 26"
Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71320000-7, 45111291-4, 43325000-7, 45223800-4,
45112000-5
Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 67367,90
Waluta:
PLN
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Bemowo
Główny przedmiot (CPV)71.32.00.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)113683,00

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
11 - Realizacja projektu "Plac zabaw na osiedlu Groty"0,00
22- Realizacja projektu "Plac zabaw na ul. Radiowej 26"0,00
Razem 0,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania150 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie dotyczy
Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: 1. Warunki udziału w postępowaniu zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca:
1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, należycie wykonał, co najmniej jedną pracę projektową, obejmującą swoim zakresem budowę placu zabaw o powierzchni minimum: - w części zamówienia nr 1 - 50m2
(w ramach jednej umowy), - w części zamówienia nr 2 - 50m2 (w ramach jednej umowy),
Wykonawca składający ofertę na dwie części może przedstawić informację o wykonaniu minimum jednej pracy projektowej o zakresie jak wyżej i łącznej powierzchni
odpowiadającej dwóm częściom.
2) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem
budowę placu zabaw o powierzchni minimum: - w części zamówienia nr 1 - 50m2 (w ramach jednej umowy), - w części zamówienia nr 2 - 50m2 (w ramach jednej umowy),
Wykonawca składający ofertę na dwie części może przedstawić informację o wykonaniu minimum jednej roboty budowlanej o zakresie jak wyżej i łącznej powierzchni
odpowiadającej dwóm częściom. Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu może wykazać się realizacją prac projektowych i/lub robót
budowlanych realizowanych w ramach tej samej umowy.
3) dysponuje co najmniej jedną
osobą posiadającą: a) uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – Dz.U. z 2014 r. poz. 1278): - konstrukcyjno-budowlanej – dotyczy części zamówienia 1 i 2. b) uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie):
- konstrukcyjnobudowlanej – dotyczy części zamówienia 1
i 2. Osoba posiadająca wskazane powyżej uprawnienia musi być wpisana na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 1725 ). Zamawiający dopuszcza uprawnienia w ograniczonym zakresie. Dopuszczamy sytuację aby ta sama osoba posiadała uprawnienia budowlane do projektowania w ww.
specjalności i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w ww. specjalności. Wykonawca składający ofertę na dwie części może przedstawić informację o dysponowaniu jedną osobą posiadającą powyżej wskazane uprawnienia. 2. W przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone w ust 2 pkt. 1), 2), 3) mogą zostać spełnione łącznie przez wykonawców. 3. W odniesieniu do warunków
dotyczących zdolności zawodowej wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te będą realizować zakres prac, do realizacji których te zdolności
są wymagane. 4. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, Zamawiający zbada czy nie zachodzą wobec innych podmiotów
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 ustawy. 5. Jeżeli zdolności zawodowe podmiotu, na potencjale którego Wykonawca polega, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, lub zachodzą wobec tych
podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 ustawy, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego
wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe. 6. Wstępnym potwierdzeniem spełniania warunków udziału w postępowaniu
będzie złożone wraz z ofertą oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ. 7. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę w okolicznościach wskazanych w art.
24 ust. 1 ustawy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub
doświadczeniu tych osób: Nie
Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie
WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 3 USTAWY PZP: nie dotyczy
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 1 USTAWY PZP
W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU:
1. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie
aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów: 1) wykaz usług wykonanych - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem usługom wskazanym w Rozdziale V ust. 2 pkt 1 SIWZ. Wykonawca w ww. wykazie poda
powierzchnię zaprojektowanych placów zabaw (usług), przedmiot, daty wykonania i podmioty, na rzecz których usługi zostały wykonane (wzór wykazu stanowi załącznik nr 6
do SIWZ). 2) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym wskazanym w Rozdziale V ust 2 pkt 2 SIWZ. Wykonawca w ww. wykazie poda powierzchnię robót,
przedmiot, daty wykonania i podmioty, na rzecz których roboty zostały wykonane (wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ). 3) dowody potwierdzające, że roboty budowlane
oraz usługi wymienione w wykazach, o których jest mowa w ppkt. 1) i 2) zostały wykonane należycie. Za dowody należy uznać: - referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego usługiprojektowania/ roboty budowlane były wykonywane, - inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o charakterze obiektywnym wykonawca nie
jest w stanie uzyskać dokumentów wskazanych w tiret pierwsze. 4) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich uprawień
niezbędnych do wykonania zamówienia (opisanych w Rozdziale V), a także informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ);
2. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych dokumentów.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 2 USTAWY PZP
INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt powyżej:
1. Formularz „Oferty” sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
2.Oświadczenie o długości udzielonej przez Wykonawcę gwarancji (zawarte w załączniku nr 2 do SIWZ). 3. Oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do
SIWZ, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy. 4. Oświadczenie o innych podmiotach, na zasoby których Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków
udziału w postępowaniu, wraz z informacją dotyczącą podstaw wykluczenia innego podmiotu, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 ustawy oraz stosownymi
informacjami o tym, których warunków udziału dotyczą udostępniane przez inne podmioty zasoby, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 5. Oświadczenie
o podwykonawcach, jeśli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom wraz ze wskazaniem części zamówienia, których wykonanie zamierzyć
podwykonawcom, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji (zamieszczonej na stronie
internetowej Zamawiającego www.bemowo.waw.pl), o której mowa w art. 86 ust. 5, ustawy przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. Wzór oświadczenia zostanie przekazany przez Zamawiającego wraz z informacją z sesji otwarcia ofert. Wraz ze
złożeniem oświadczenia Wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia – niżej wymienione oświadczenie składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.) Oświadczenie w formie wskazanej w Rozdziale VI część D ust. 2 należy złożyć w miejscu wskazanym w Rozdziale XI pkt. 1 SIWZ.
Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do
ofert katalogów elektronicznych:
Nie
ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ: 1. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień
Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: 1) co do zmiany zakresu Przedmiotu umowy oraz wynagrodzenia umownego o wartość robót
zaniechanych, na zasadach określonych w § 22 ust. 2 Umowy; 2) przedłużenia terminu wykonania przedmiotu Umowy w związku z wprowadzoną zmianą Umowy dokonaną na
podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych; 3) przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu umowy z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy: a) w razie
zaistnienia zdarzeń o charakterze działania siły wyższej, przez którą strony rozumieją w szczególności klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, działania terrorystyczne, śmierć osób
związanych z realizacją umowy, strajk powszechny, nowe akty prawne lub decyzje właściwych władz, a także działania lub zaniechania działania organów państwowych, samorządowych lub
osób trzecich uniemożliwiających terminową realizację zamówienia, o okres nie przekraczający czasu trwania przeszkody w wykonaniu Przedmiotu umowy, b) w przypadku
określonym w § 22 ust. 3 Umowy, o okres wykonania rozwiązań zamiennych. c) wstrzymania wykonywania Przedmiotu umowy na żądanie Zamawiającego lub na podstawie poleceń lub
decyzji uprawnionych osób albo organów administracji państwowej, samorządowej lub wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego takich jak: znaleziska
archeologiczne skutkujące wstrzymaniem robót lub koniecznością wykonania robót dodatkowych nie ujętych w przedmiocie zamówienia; znaleziska z czasów wojen; uzbrojenie,
niewypały, niewybuchy, pojedyncze lub masowe groby; wystąpienie w trakcie realizacji
Umowy nie zainwentaryzowanego istniejącego uzbrojenia podziemnego; warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonywanie robót. Termin będzie liczony od dnia zaistnienia którejkolwiek z w/w okoliczności do dnia jej ustąpienia. 4) W innych
przypadkach dopuszczonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres gwarancji40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2018-12-13
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.bemowo.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2018-12-13 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2018-12-13, 10:30, pokój nr 366
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2018-11-28


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |